Ежегодная Международная конференция "Сотрудничество для решения проблемы отходов"

Главная страница
Сведения об авторах

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КЛАСИФІКАТОРА ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ ДЛЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кратенко І. С., Шпак О. М., Семеренський І. П., Литвиненко М. І., Харківська обласнасанітарно-епідеміологічна станція, Харків, Україна

Основними принципами державної політики у сфері поводження з відходами, передбаченими Законом України «Про відходи», є пріоритетний захист навколишнього природного середвища та здоров’я людини від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, наукове обґрунтування узгодження екологічних, санітарних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утворення та використання відходів.
На сьогодні як в Україні, так і в Харківській області у результаті утворення великих обсягів токсичних промислових відходів проблема безпеки для здоров’я населення набула особливої гостроти. Невідповідність прогресуючого накопичення промислових відходів та заходів їх утилізації і знешкодження загрожує екологічною кризою. Утворювання промислових відходів є наслідком діяльності об’єктів промисловості, сільського господарства, транспорту, будівництва, науки та інших сфер діяльності.
Харків — промисловий центр області. На сьогодні під контролем санепідслужби знаходяться 446 промислових об’єктів різної форми власності (193 державних і 253 приватних підприємства).
Значною проблемою області залишається відсутність спеціалізованого полігона промислових відходів. Промислові відходи накопичуються на території підприємств на спеціально обладнаних майданчиках для їх збору та тимчасового зберігання відповідно до класу небезпеки. Лише частково токсичні промислові відходи І та ІІ класу небезпеки передаються на утилізацію спеціалізованим підприємствам, які мають відповідну ліцензію Міністерства охорони навколишнього середовища; промислові відходи ІV класу небезпеки та частково ІІІ класу вивозяться на полігони твердих побутових відходів. Накопичення відходів на промислових майданчиках небезпечно для навколишнього середовища внаслідок міграції токсичних компонентів в підземні та поверхневі води, рознесення вітром, тваринами або діяльністю людини. Станом на 01.06.2005 р. на майданчиках підприємств м. Харкова знаходилося 70722,353 т промислових відходів, у тому числі І класу небезпеки — 97,953 т та 9512 шт. люмінесцентних ламп, ІІ класу небезпеки —199,25 т.
З метою систематизації та уніфікації інформації щодо оцінки обсягів утворення, утилізації, розміщення та рівня впливу на навколишнє природне середовище промислових відходів, організації первинного контролю за природоохоронною діяльністю підприємств області у частині поводження з відходами на сесії Харківської обласної ради народних депутатів було ухвалено рішення про розробку та затвердження класифікатора промислових відходів для області. У 1993 р. державним науково#виробничим підприємством «Комплекс» було розроблено «Класифікатор промислових відходів у Харківській області» замість тимчасового класифікатора Міністерства jхорони здоров’я СРСР від 13.05.1987 р. № 4286#87 та додатку № 1 інструкції Держкомстату СРСР від 20.02.1990 р. № 25. Класифікатор є частиною системи управління промисловими відходами, входить до територіальної комплексної системи охорони навколишнього середовища.
На першому етапі класифікатор створено на основі промислових відходів, які на той час утворювались на двох найбільш великих підприємствах м. Харкова: заводі ім. В. О. Малишева та Харківському електромеханічному заводі. Пізніше класифікатор було доповнено з урахуванням усіх видів промислових відходів, які утворюються на території Харківської області. Перелік відходів розроблено на основі лімітів на розміщення промислових відходів на території підприємства згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. № 1218 «Про затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів», які щорічно подаються до Державного управління екології та природних ресурсів.
Промислові відходи сфери виробництва та споживання залежно від фізичних, хімічних і біологічних характеристик всієї маси відходів або окремих їх інгредієнтів у класифікаторі поділяються на чотири класи небезпеки:
1-й клас — речовини (відходи) надзвичайно небезпечні;
2-й клас — речовини (відходи) високо небезпечні;
3-й клас — речовини (відходи) помірно небезпечні;
4-й клас — речовини (відходи) мало небезпечні;
Класифікатор не має аналогів в Україні. Його відмінність від ДК 005-96 «Класифікатор відходів України» полягає в тому, що у «Класифікаторі промислових відходів у Харківській області» для кожного виду та групи відходів, які утворюються на території області, розраховані класи небезпеки. Коди групам, видам і конкретним шкідливим речовинам надані Державним науково-виробничим підприємством «Комплекс». Класи відходів визначають розрахунковим методом з використанням значення логарифма LD50. Об’єктами класифікації є всі відходи, які потребують видалення й переробки з метою забезпечення захисту навколишнього середовища та здоров’я людей або з метою повторного використання їх у господарській сфері. Класифікатор дійсний для усіх організацій, розташованих на території області. Класифікатор погоджений головним державним санітарним лікарем Харківської області та начальником Державного управління екології та природних ресурсів у Харківській області.
Класифікатор складається з п’яти таблиць. В алфавітному порядку наведено перелік 39-ти хімічних елементів, наявність яких у вихідній сировині та матеріалах визначається підприємством. Також представлено перелік груп й окремих видів промислових відходів, у тому числі нетоксичних, які підлягають інвентаризації. Подана характеристика відходів на стадії утворення (тверді, рідкі чи пастоподібні). Окремою графою у класифікаторі вказано засіб утилізації для кожного виду відходу. Промислові відходи поділені на групи відповідно до класу небезпеки.
У кожному класі небезпеки відходи розташовані у порядку збільшення їх особистого коду.
В останній таблиці наведено алфавітний перелік груп промислових відходів.
Код кожного виду відходу складається з семи цифр. Перші три цифри означають номер
групи промислових відходів. Коди з 001 по 299 надані групам токсичних промислових відходів, з 301 — групам нетоксичних промислових відходів, які прирівнюються до ІV класу небезпеки (скло, гума, побутове та будівельне сміття, макулатура, текстиль, хутро, відходи агропромислового комплексу та ін.). Четверта і п’ята цифри — це вид відходу (01 — пил, 02 — шлак, 03 —шлам, 04 — осад, 05 — відпрацьовані матеріали, 06 — недогарки, 08 — відпрацьовані розчини та ін.). Шоста і сьома цифри коду — шкідливі речовини відходу.
У класифікаторі є групи відходів, які залежно від фізико-хімічного стану відносяться до різних класів небезпеки. Відходи фармацевтичної промисловості відносяться до усіх чотирьох класів небезпеки, а відходи нафтопереробної промисловості — до ІІ та ІІІ класів небезпеки.
Наприклад, люмінесцентні лампи — це відходи, які утворюються на більшості підприємств і відносяться до І класу небезпеки. Їх фізико#хімічний склад: ртуть — 0,01%, скло — 60%, метал — 30%, люмінофор — 9,9%. У класифікаторі відпрацьовані люмінесцентні лампи мають код 019.21.00. Код передбачає номер групи промислових відходів (019 — це група промислових відходів, що містять ртуть та її сполуки) та номер відходу (21 — вид відходу, відпрацьовані люмінесцентні лампи).
На більшості підприємств області відповідно до Закону України «Про відходи», Закону України «Про охорону навколишнього середовища» та Постанови Кабінету Міністрів України №2034 від 01.11.1999 р. «Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів» проведена паспортизація та інвентаризація промислових відходів з урахуваннямкласифікатора промислових відходів.
Інвентаризація відходів являє собою комплекс разових організаційно-технічних заходів з виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів і об’єктів поводження з ними. Паспортизація відходів — це процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технологію їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення.
«Класифікатор промислових відходів у Харківській області» дійсний до 2010 року. При виникненні нових груп промислових відходів вони після визначення класу небезпеки та узгодження з відповідними організаціями вносяться у доповнення до класифікатора. На сьогодні актуальною проблемою є визначення класу небезпеки відходів від використання комп’ютерної техніки (відпрацьовані монітори та різні вироблені деталі).
Класифікатор відходів забезпечує інформаційну підтримку у вирішенні великого кола питань, які входять в систему управління промисловими відходами Харківської області. Впровадження в дію класифікатора дало змогу поліпшити ситуацію з контролю за станом поводження з токсичними промисловими відходами в області. Використання класифікатора дозволяє підприємствам не визначати клас небезпеки відходу, якщо його вже представлено у класифікаторі. Більш достовірною та повною стала інформація про кількість і види відходів, які утворюються на підприємствах області.

SIGNIFICANCE OF THE INDUSTRIAL WASTE CLASSIFIER FOR KHARKIV REGION

Kratenko I. S., Shpak O. M., Semerenskiy I. P., Litvinenko M. I., Kharkiv Oblast Sanitary and Epidemiological Station, Kharkiv, Ukraine

The Industrial Waste Classifier has been developed for the Kharkiv Oblast. By contrast to the existing Ukrainian Waste Classifier (DK 005-96), a new classifier specifies the Hazard Class for each group and type of wastes generated in the Kharkiv Oblast.

Главная страница

Сведения об авторах

Кратенко Іван Сергійович, головний державний санітарний лікар, Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція, Помірки, Харків, 61070, Україна. Тел. (057) 744-00-07, факс (057) 744-11-12. E-mail: oblsesdogonline.kharkiv.com

Литвиненко Микола Ігорович, лікар відділення комунальної гігієни, Харківська обласна санітарно-епідеміологічна станція, Помірки, Харків, 61070, Україна. Тел.: (057) 716-45-19, 315-00-07, факс (057) 315-11-12

Rambler's Top100


© Независимое агентство экологической информации

Последние изменения внесены 24.04.07