Ежегодная Международная конференция "Сотрудничество для решения проблемы отходов"

3-я Международная конференция
"СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОТХОДОВ"
7 - 8 февраля 2006 г., Харьков

Электронный вариант сборника материалов 3-й Международной конференции "Сотрудничество для решения проблемы отходов", 7-8 февраля 2006 г., Харьков (144 доклада авторов из 12 стран).

РЕЗОЛЮЦІЯ

3-ї Міжнародної конференції
"Співробітництво для рішення проблеми відходів"
7-8 лютого 2006 р., Харків, Україна

Зростання економіки, що намітилось в Україні, супроводжується нагромадженням відходів виробництва і споживання. У зв'язку з цим, підвищення ефективності управління відходами є однією з найважливіших задач держави.

У міжнародній практиці система поводження з відходами стала невід'ємною складовою частиною промислової інфраструктури і включає комплекс заходів щодо зниження обсягів утворення відходів, максимально можливого залучення їх у господарський обіг і екологічно безпечного видалення.

В даний час в Україні створена основа нормативно-правової бази в сфері поводження з відходами, яка поступово наближається до вимог європейського законодавства. Разом з тим, реальна ситуація з відходами продовжує залишатися незадовільною.

Повільно впроваджуються маловідходні технології, у тому числі в зв'язку з недостатньою підтримкою державою наукових досліджень, конструкторських розробок та інноваційних процесів.

Відсутні діючі економічні стимули для збору, переробки відходів. Не існує розвинутої інфраструктури в системі збору, транспортування, переробки і видалення відходів. Недостатньо розроблена нормативно-правова база для розвитку малого і середнього бізнесу в цій сфері.

Інформаційне забезпечення суб'єктів господарської діяльності, що стосується технологій утилізації відходів, будівництва й експлуатації об'єктів поводження з відходами, знаходиться не на належному рівні.

Відсутні полігони промислових і побутових відходів, які відповідають сучасним вимогам, а також проектні рішення, технології й устаткування для їх будівництва. Залишаються невирішеними проблеми розробки техногенних утворень - об'єктів розміщення відходів видобутку і збагачення корисних копалин, що містять значні запаси коштовної сировини.

Останнім часом загострилася проблема незаконного ввозу на територію України з інших країн, у тому числі країн - нових членів ЄС, небезпечних хімічних речовин і відходів.

Не створена ефективна система контролю над потоками відходів. Недосконалість форм статистичної звітності утруднює одержання достовірної інформації про обсяги утворення, використання відходів і стан ринку вторинної сировини.
Низька плата за розміщення відходів не відповідає сучасним вимогам і світовій практиці.

В Україні накопичена значна кількість токсичних відходів, у тому числі стійких органічних забруднювачів (СОЗ). Проблема їхнього знешкодження, безпечного збереження і видалення вимагає якнайшвидшого вирішення.
Структура споживання, що змінилася, призвела до загострення проблеми утилізації відпрацьованої тари й упаковки. Все більш актуальним стає питання утилізації оргтехніки і побутового обладнання, відновлення яких відбувається значно активніше, ніж раніше. Однак, умови для залучення населення до збору і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини не створені.

Учасники Конференції вважають за необхідне

- продовжувати роботи з удосконалення нормативно-правової бази в сфері поводження з відходами з метою забезпечити:
• умови для запобігання утворенню відходів і зменшення обсягів їх утворення, для впровадження ресурсозберігаючих технологій;
• реалізацію принципу відповідальності виробника за збір і переробку окремих видів продукції після її використання;
• формування в Україні ринкових механізмів поводження з відходами;
• стимулювання надходження інвестицій у сферу поводження з відходами;
• встановлення нормативів платежів, що стимулюють збір і утилізацію відходів як вторинних ресурсів, і приведення цих нормативів у відповідність з європейською практикою;
• запобігання незаконному ввозу небезпечних хімічних речовин і відходів на територію України з інших держав;
• розвиток регуляторного й організаційно-економічного механізмів стимулювання розробок і впровадження нових технологій і устаткування, а також підприємницької діяльності в сфері поводження з відходами;
• посилення відповідальності за правопорушення в сфері поводження з відходами;
• надання підприємствам із збору і переробки відходів податкових пільг;
• стимулювання збільшення обсягів виробництва продукції з вторинної сировини;
• реформування системи державного статистичного обліку відходів і розробки їх нової статистичної класифікації;
• розробку нової редакції класифікатора відходів, гармонізованої з європейськими стандартами, а також методичних основ визначення категорії небезпеки відходів;
• покращання первинного обліку відходів і впровадження відповідних форм звітності;
• удосконалення паспортизації відходів і впровадження відповідних форм;

- пролонгувати Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами і Програму використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року, розробити комплекс відповідних заходів;

- розширити гігієнічні й екологічні дослідження в сфері виробництва продукції з застосуванням відходів виробництва і споживання;

- підвищити якість моніторингу навколишнього середовища;

- розробляти, удосконалювати і впроваджувати технології переробки органічних відходів рослинного і тваринного походження, твердих побутових відходів, осадів побутових стічних вод як альтернативних джерел енергії;

- співробітничати, обмінюватися інформацією й обговорювати проблеми в сфері управління відходами на місцевому, регіональному і міжнародному рівнях.

Учасники 3-ї Міжнародної конференції "Співробітництво для рішення проблеми відходів" позитивно оцінюють діяльність організаторів даного заходу і пропонують провести чергову конференцію в 2007 р.

 

Rambler's Top100


© Независимое агентство экологической информации
Последние изменения внесены 27.02.14