Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
         ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ

              Н А К А З

            01.11.2005 N 397

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 грудня 2005 р.
                   за N 1510/11790


          Про затвердження Положення
         про щоквартальне інформування
         населення через ЗМІ про об'єкти,
         які є найбільшими забруднювачами
        навколишнього природного середовища


   На виконання пункту 3 доручення Кабінету Міністрів України
від 17.11.2004 N 51333/1/1-04 до Постанови Верховної Ради України
від 04.11.2004 N 2169-IV  "Про  інформування
громадськості  з  питань,  що стосуються довкілля", з метою
забезпечення широкого доступу до екологічної інформації, а також
на виконання положень Конвенції про доступ до інформації, участь
громадськості у прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань,
що стосуються довкілля , Н А К А З У Ю :

   1. Затвердити  Положення  про  щоквартальне  інформування
населення через засоби масової інформації (далі - ЗМІ) про
об'єкти, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного
середовища, що додається.

   2. Управлінню взаємодії із ЗМІ, зв'язків з громадськістю та
інформаційних технологій забезпечити подання наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України  в  установленому
порядку.

   3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату,
територіальних органів Мінприроди та урядових органів державного
управління у складі Міністерства ознайомити своїх працівників з
Положенням про щоквартальне інформування населення через засоби
масової інформації про об'єкти, які є найбільшими забруднювачами
навколишнього природного середовища, для врахування в роботі.

   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра А.Гриценка.

 Міністр                        П.Ігнатенко


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   навколишнього природного
                   середовища України
                   01.11.2005 N 397

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   15 грудня 2005 р.
                   за N 1510/11790


              ПОЛОЖЕННЯ
       про щоквартальне інформування населення
       через ЗМІ про об'єкти, які є найбільшими
          забруднювачами навколишнього
           природного середовища


           1. Загальні положення

   1.1 Це Положення розроблено з метою забезпечення широкого
доступу до екологічної інформації, відповідно до Конституції
України , Законів України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" від 28.11.2002  N  254-IV,
 "Про охорону навколишнього природного середовища", 
 "Про інформацію",  "Про  місцеве
самоврядування в Україні", а також на виконання
положень Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості
в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що
стосуються довкілля, 1998.

   1.2 Положення визначає правові та  організаційні  засади
забезпечення  порядку  підготовки,  надання  та  оприлюднення
інформації про об'єкти,  які  є  найбільшими  забруднювачами
навколишнього природного середовища.

   1.3 Визначення основних термінів:
   Інформація про стан навколишнього  природного  середовища
(екологічна інформація) - це будь-яка інформація в письмовій,
аудіовізуальній, електронній чи іншій матеріальній формі про:
   - стан навколишнього природного середовища чи його об'єктів -
землі, вод, надр, атмосферного повітря, рослинного і тваринного
світу та рівні їх забруднення;
   - біологічне різноманіття і його  компоненти,  включаючи
генетично видозмінені організми та їх взаємодію з об'єктами
навколишнього природного середовища;
   - джерела, фактори, матеріали, речовини, продукцію, енергію,
фізичні фактори (шум, вібрацію, електромагнітне випромінювання,
радіацію), які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього
природного середовища та здоров'я людей;
   - загрозу  виникнення і причини надзвичайних екологічних
ситуацій, результати ліквідації цих явищ, рекомендації  щодо
заходів,  спрямованих на зменшення їх негативного впливу на
природні об'єкти та здоров'я людей;
   - екологічні прогнози, плани і програми, заходи, у тому числі
адміністративні, державну екологічну політику, законодавство про
охорону навколишнього природного середовища;
   - витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних заходів
за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища,
інших джерел фінансування, економічний аналіз, проведений  у
процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля.
   Порядок надання екологічної інформації  -  це  визначена
законодавством України та цим Положенням процедура надання та
поширення наявної екологічної інформації.

         2. Головні принципи інформування

   Головними принципами інформування є:
   - своєчасність подання інформації;
   - об'єктивність даних, що подаються;
   - повнота інформації та її доступність.

      3. Організація інформаційного забезпечення

   3.1 Територіальні  органи  Мінприроди здійснюють збір та
узагальнення інформації.

   3.2 Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України аналізує надану інформацію та уточнює перелік об'єктів,
які є  найбільшими  забруднювачами  навколишнього  природного
середовища.

   3.3 Державний комітет телебачення та радіомовлення, обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації сприяють
широкому висвітленню державними аудіовізуальними та друкованими
ЗМІ матеріалів про об'єкти, які є найбільшими забруднювачами
навколишнього природного середовища .

      4. Порядок надання екологічної інформації

   4.1 Надання екологічної інформації щодо об'єктів, які є
найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища,
здійснюється шляхом щоквартального інформування населення через
ЗМІ про об'єкти, які є найбільшими забруднювачами навколишнього
природного середовища на загальнодержавному рівні, та про стан
навколишнього природного середовища в районі впливу об'єкта.

   4.2 Підприємства, що включені до переліку об'єктів, які є
найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища:
   4.2.1 Щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним
періодом, готують та надають до територіального органу Мінприроди
таку інформацію:
   - обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин,
   - обсяги скидів у водні об'єкти зворотних вод та забруднюючих
речовин,
   - обсяги утворення відходів та їх розміщення - (у тому числі
в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року),
   - заходи, плани,  програми  та  проекти  щодо  зниження
негативного  впливу  об'єктів на довкілля,
   - стан виконання превентивних заходів та готовності об'єктів
до ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

   4.3 Територіальні органи Мінприроди України:
   - перевіряють надану інформацію, вносять до неї (у разі
необхідності) доповнення та уточнення (на підставі даних планових
перевірок об'єктів, які є найбільшими забруднювачами навколишнього
природного середовища);
   - відредаговані дані надають для розміщення у регіональних
ЗМІ;
   - узагальнену інформацію надсилають до 25 числа місяця,
наступного за  звітним  періодом,  до  Міністерства  охорони
навколишнього природного середовища України.

   4.4 Мінприроди України:
   - складає перелік об'єктів, які є найбільшими забруднювачами
навколишнього природного середовища;
   - забезпечує  розміщення  узагальненої  інформації  на
веб-порталі Міністерства;
   - надає  інформацію  для  її висвітлення через державні
аудіовізуальні та друковані ЗМІ (на безоплатній основі).

   4.5 Державний комітет телебачення та радіомовлення, обласні,
Київська та Севастопольська міські держадміністрації сприяють в
оприлюдненні екологічної інформації.

 Головний спеціаліст
 відділу зв'язків
 з громадськістю, реалізації
 положень Орхуської конвенції
 та виставкової діяльності                Л.Калітка

 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Независимое агентство экологической информации
Последние изменения внесены 25.07.13