Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

            04.11.2011 N 431 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   27 грудня 2011 р. 
                   за N 1544/20282 
 

        Про затвердження Ліцензійних умов 
    провадження господарської діяльності із збирання, 
   заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини 
       (згідно з переліками, що визначаються 
          Кабінетом Міністрів України) 
 

   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності"  та постанови Кабінету 
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про 
затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Ю: 

   1. Затвердити Ліцензійні умови провадження  господарської 
діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як 
вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом 
Міністрів України), що додаються. 

   2. Департаменту  екологічної  безпеки  (Соколов  О.Л.) 
забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

   3. Департаменту  екологічної  безпеки  (Соколов  О.Л.) 
забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації. 

   4. Ліцензіатам, які здійснюють господарську діяльність на 
підставі ліцензій на провадження господарської діяльності із 
збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини 
(згідно  з  переліками,  що визначаються Кабінетом Міністрів 
України), привести свою діяльність у відповідність до вимог 
Ліцензійних умов, затверджених цим наказом. 

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д. 

   6. Цей наказ набирає чинності з  дня  його  офіційного 
опублікування. 

 Міністр                      М.В.Злочевський 

 ПОГОДЖЕНО: 

 Голова Антимонопольного 
 комітету України                     В.Цушко 

 Голова Державного комітету України 
 з питань регуляторної політики 
 та підприємництва                   М.Бродський 
 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Міністерства екології 
                   та природних ресурсів 
                   України 
                   04.11.2011 N 431 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   27 грудня 2011 р. 
                   за N 1544/20282 
 

             ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 
    провадження господарської діяльності із збирання, 
   заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини 
       (згідно з переліками, що визначаються 
          Кабінетом Міністрів України) 
 

           I. Загальні положення 

   1.1. Ці  Ліцензійні  умови  встановлюють  організаційні, 
кваліфікаційні,  технологічні та інші вимоги для провадження 
господарської діяльності із збирання та заготівлі окремих видів 
відходів як вторинної сировини, перелік яких визначений постановою 
Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 N 183 
"Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної 
сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню". 

   1.2. Ці  Ліцензійні умови поширюються на всіх суб'єктів 
господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та 
форми власності, що здійснюють збирання та заготівлю окремих видів 
відходів як вторинної сировини. 

   1.3. Терміни, що використовуються в цих Ліцензійних умовах, 
мають таке значення:
   власник відходів як вторинної сировини - фізична або юридична 
особа,  яка  відповідно  до  закону володіє, користується і 
розпоряджається відходами;
   збирання та  заготівля відходів як вторинної сировини - 
діяльність, пов'язана  із  збиранням,  купівлею,  прийманням, 
зберіганням,   обробленням   (переробленням),  перевезенням, 
реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам 
на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері;
   приймальний пункт  відходів  як  вторинної  сировини  - 
стаціонарний   або   пересувний   відокремлений  підрозділ 
спеціалізованого підприємства із збирання та заготівлі відходів як 
вторинної сировини, що здійснює операції поводження з окремими 
видами відходів як вторинної сировини в частині приймання і 
закупівлі їх у фізичних і юридичних осіб на підставі відповідної 
ліцензії, виданої в установленому законодавством порядку, має 
виробничі,  складські приміщення, пресове, вантажопідйомне та 
аналітичне обладнання, приймальні пункти, необхідну документацію 
стосовно правил поводження з відходами та кваліфікований персонал;
   реалізація відходів як вторинної сировини -  діяльність, 
пов'язана з передачею права власності на відходи іншому власнику;
   спеціалізовані підприємства із збирання та заготівлі відходів 
як вторинної сировини - суб'єкти господарювання (зареєстровані в 
установленому законодавством порядку юридичні особи незалежно від 
їх організаційно-правових форм та форм власності, їх філії, інші 
відокремлені підрозділи), які здійснюють збирання та заготівлю 
відходів як вторинної сировини на підставі відповідної ліцензії, 
виданої в установленому законодавством порядку, мають у наявності 
належні їм на праві власності або на інших законних підставах 
виробничі, складські приміщення, пресове, вантажопідйомне  та 
аналітичне обладнання, приймальні пункти, необхідну документацію 
стосовно правил поводження з відходами та кваліфікований персонал. 

   1.4. Ліцензуванню не підлягає діяльність фізичних  осіб, 
пов'язана зі збиранням та реалізацією окремих видів відходів як 
вторинної сировини  спеціалізованим  підприємствам,  а  також 
діяльність юридичних осіб, пов'язана з накопиченням та реалізацією 
окремих видів відходів як вторинної сировини, які утворюються 
в результаті їх власної діяльності. 

   1.5. Для одержання ліцензії на провадження господарської 
діяльності із збирання та заготівлі окремих видів відходів як 
вторинної сировини (далі - ліцензія) суб'єкт господарювання подає 
до Мінприроди України заяву про видачу ліцензії, зразок якої 
наведено у додатку 1 до цих Ліцензійних умов. Зазначена заява 
подається особисто або через уповноважений орган чи особу. 

   1.6. До заяви додаються документи, визначені статтею 10 
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності" та Переліком документів, які додаються до 
заяви  про  видачу ліцензії для окремого виду господарської 
діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 
04.07.2001 N 756 (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 22.06.2011 N 712. 

   1.7. Форма опису документів, що додаються до заяви про видачу 
ліцензії, наведена у додатку 2 до цих Ліцензійних умов.
   Копія зазначеного опису видається заявнику з відміткою про 
дату  прийняття  документів  Мінприроди  України та підписом 
відповідальної особи. 

   1.8. У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового 
відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської 
діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати 
до органу ліцензування заяву про видачу копії ліцензії, зразок 
якої наведено у додатку 3 до цих Ліцензійних умов, а також перелік 
документів, визначених статтею 10 Закону України "Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності". 

   1.9. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії, 
визначених статтею 16 Закону України "Про ліцензування певних 
видів господарської  діяльності",  ліцензіат 
зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Мінприроди 
України заяву про переоформлення ліцензії, зразок якої наведено 
у додатку 4 до цих Ліцензійних умов, разом з ліцензією, що 
підлягає переоформленню, та відповідними документами або  їх 
нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені 
зміни. 

   1.10. У разі втрати або пошкодження ліцензії  ліцензіат 
зобов'язаний звернутися до Мінприроди України із заявою про видачу 
дубліката ліцензії, зразок якої наведено у додатку 5 до цих 
Ліцензійних умов. До заяви в разі втрати ліцензії додається 
документ, що засвідчує внесення плати за  видачу  дубліката 
ліцензії, а в разі пошкодження - непридатна для користування 
ліцензія і документ, що засвідчує внесення плати за видачу 
дубліката ліцензії. 

      II. Організаційні та кваліфікаційні вимоги 

   2.1. Ліцензія повинна зберігатися за адресою місцезнаходження 
суб'єкта господарювання, а засвідчена Мінприроди України копія 
ліцензії - за місцем провадження господарської діяльності філії чи 
іншого відокремленого підрозділу. 

   2.2. Суб'єкти  господарювання  зобов'язані  допускати  до 
здійснення  збирання та заготівлі окремих видів відходів як 
вторинної сировини лише осіб, які пройшли професійну підготовку та 
відповідну перевірку знань з питань охорони праці, що підтверджено 
посвідченням про перевірку знань з питань охорони праці відповідно 
до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного 
комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15,
 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15.02.2005 за N 231/10511. 

   2.3. Ліцензіат   повинен   дотримуватись  установленого 
законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу 
відповідно до вимог Кодексу законів про працю України. 

           III. Технологічні вимоги 

   3.1. Збирання  та  заготівля  окремих видів відходів як 
вторинної  сировини  повинні  здійснюватись  спеціалізованими 
підприємствами, їх філіями, іншими відокремленими підрозділами 
через приймальні пункти (стаціонарні або пересувні).
   Зразок заповнення  суб'єктом господарювання відомості про 
наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження 
господарської діяльності із збирання та заготівлі окремих видів 
відходів як вторинної сировини наведено у додатку 6 до цих 
Ліцензійних умов.
   Зразок заповнення суб'єктом господарювання відомості  про 
наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень) 
наведено у додатку 7 до цих Ліцензійних умов. 

   3.2. Суб'єкти господарювання для здійснення збирання  та 
заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини повинні 
мати таку матеріально-технічну базу та наявність власних або 
орендованих виробничих площ (приміщень):
   для збирання та заготівлі відходів полімерних:
   виробничі або складські приміщення площею, необхідною для 
зберігання відходів полімерних;
   стаціонарні або  пересувні приймальні пункти (у разі їх 
наявності);
   ваги для статистичного зважування з діапазоном зважування від 
1 кг, які пройшли відповідну метрологічну повірку;
   вантажопідйомне обладнання  вантажопідйомністю  не  менше 
200 кг;
   обладнання для  оброблення  відходів полімерних (пресове, 
подрібнювальне, тощо);
   для збирання та заготівлі відходів гумових, у тому числі 
зношених шин:
   територія з  твердим  покриттям або відповідне складське 
приміщення для належного зберігання відходів гумових, у тому числі 
зношених шин;
   вантажопідйомне обладнання  вантажопідйомністю  не  менше 
200 кг;
   обладнання для оброблення (перероблення) зношених шин;
   автоваги. 

   3.3. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування 
про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до 
заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат 
зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до  органу 
ліцензування відповідне  повідомлення в письмовій формі разом 
з документами або їх нотаріально засвідченими  копіями,  які 
підтверджують зазначені зміни. 

 Директор Департаменту 
 екологічної безпеки                   О.Соколов 
 

                   Додаток 1 
                   до Ліцензійних умов 
                   провадження господарської 
                   діяльності із збирання, 
                   заготівлі окремих видів 
                   відходів як вторинної 
                   сировини (згідно 
                   з переліками, 
                   що визначаються Кабінетом 
                   Міністрів України) 
 

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
 

               ЗАЯВА 
            про видачу ліцензії 
 

   Заявник _____________________________________________________ 
             (найменування юридичної особи
__________________________________________________________________ 
 або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________ 
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника 
      юридичної особи або серія і номер паспорта 
     фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________ 
        (місцезнаходження юридичної особи 
    або місце проживання фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

_________________  ______________  _____________________________ 
  (телефон)      (факс)     (адреса електронної пошти) 

 _____________________________    _____________________________
 _____________________________    _____________________________
 _____________________________    _____________________________ 
 організаційно-правова форма    код за ЄДРПОУ, реєстраційний 
                   номер облікової картки 
                   платника податків або серія 
                   та номер паспорта (для 
                   фізичних осіб, які через свої 
                   релігійні переконання 
                   відмовились від прийняття 
                   реєстраційного номера 
                   облікової картки платника 
                   податків, офіційно повідомили 
                   про це відповідний орган 
                   державної податкової служби 
                   та мають відмітку у паспорті) 
 

банківські реквізити _____________________________________________ 
              (поточний рахунок, МФО,
__________________________________________________________________ 
         найменування відділення банку) 

   Коди: КОПФГ ___________________, КОАТУУ ____________________, 

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності із 
збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини 
(в повному обсязі або частково):
   збирання та заготівля відходів полімерних;
   збирання та заготівля відходів гумових, у тому числі зношених 
шин.
   Місце провадження господарської діяльності __________________
   Відомості про  відокремлені  підрозділи  (філії),  що 
провадитимуть господарську діяльність на підставі ліцензії: 

------------------------------------------------------------------
|N з/п|  Найменування  |   Місцезнаходження   |Тел, факс|
|-----+--------------------+---------------------------+---------|
|   |          |              |     |
|-----+--------------------+---------------------------+---------|
|   |          |              |     |
------------------------------------------------------------------ 

   З Ліцензійними умовами провадження вказаного виду діяльності, 
порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх 
виконувати.
   До заяви додаються документи, які прийняті за описом N ______ 

 Підпис заявника ______________  ________________________________ 
          (підпис)      (прізвище, ініціали) 

 "___"_____________ 20__ року   М.П. 

 Дата і номер реєстрації заяви "___"____________ 20__ року N _____ 

 ________________________   _________  ______________________ 
    (посада особи,      (підпис)   (прізвище, ініціали)
  яка прийняла заяву) 
 

                   Додаток 2 
                   до Ліцензійних умов 
                   провадження господарської 
                   діяльності із збирання, 
                   заготівлі окремих видів 
                   відходів як вторинної 
                   сировини (згідно 
                   з переліками, 
                   що визначаються Кабінетом 
                   Міністрів України) 
 

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
 

              ОПИС N _____ 
   документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії 
 

на провадження ___________________________________________________ 
              (вид господарської діяльності) 

від ______________________________________________________________ 
          (найменування юридичної особи
__________________________________________________________________ 
 або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________ 

 Дата і номер реєстрації заяви "___"___________ 20__ року N ______ 

------------------------------------------------------------------
| N |   Найменування документа   | Кількість |  Примітки  |
|з/п|                | аркушів |        |
|---+--------------------------------+-----------+---------------|
|  |                |      |        |
|---+--------------------------------+-----------+---------------|
|  |                |      |        |
|---+--------------------------------+-----------+---------------|
|  |                |      |        |
------------------------------------------------------------------ 

   Прийняв __________________________________________ документів 
            (цифрами і словами) 

 "___"_____________ 20__ року 

 ________________________   _________  ______________________ 
    (посада особи,      (підпис)   (прізвище, ініціали)
  яка прийняла заяву) 

   Копію опису отримав 

 "___"_____________ 20__ року 

 ________________________   _________  ______________________ 
  (посада представника     (підпис)   (прізвище, ініціали) 
 суб'єкта господарювання) 

------------------------------------------------------------------
| Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують    |
 унесення заявником плати за видачу ліцензії:
|                                |
   Документи __________________________________________________ 
|________________________________________________________________| 

| Дата "___"______________ 20__ року               | 

| _______________________   _________  _____________________|
    (посада особи,      (підпис)   (прізвище, ініціали) 
| яка прийняла документи)                    |
------------------------------------------------------------------ 
 

                   Додаток 3 
                   до Ліцензійних умов 
                   провадження господарської 
                   діяльності із збирання, 
                   заготівлі окремих видів 
                   відходів як вторинної 
                   сировини (згідно 
                   з переліками, 
                   що визначаються Кабінетом 
                   Міністрів України) 
 

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
 

               ЗАЯВА 
          про видачу копії ліцензії 
 

   Заявник _____________________________________________________ 
           (найменування юридичної особи
__________________________________________________________________ 
 або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________ 
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника 
      юридичної особи або серія і номер паспорта 
     фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________ 
        (місцезнаходження юридичної особи 
    або місце проживання фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________
_________________  ______________  _____________________________ 
  (телефон)      (факс)     (адреса електронної пошти) 

 _____________________________    _____________________________
 _____________________________    _____________________________
 _____________________________    _____________________________ 
 організаційно-правова форма    код за ЄДРПОУ, реєстраційний 
                   номер облікової картки 
                   платника податків або серія 
                   та номер паспорта (для 
                   фізичних осіб, які через свої 
                   релігійні переконання 
                   відмовились від прийняття 
                   реєстраційного номера 
                   облікової картки платника 
                   податків, офіційно повідомили 
                   про це відповідний орган 
                   державної податкової служби 
                   та мають відмітку у паспорті) 

банківські реквізити _____________________________________________ 
              (поточний рахунок, МФО,
__________________________________________________________________ 
         найменування відділення банку) 

   Коди: КОПФГ ___________________, КОАТУУ ____________________, 

просить видати копію ліцензії (N ____ серія ____) на провадження 
господарської діяльності із збирання та заготівлі окремих видів 
відходів як вторинної сировини (в повному обсязі або частково):
   збирання, заготівля відходів полімерних;
   збирання, заготівля відходів гумових, у тому числі зношених 
шин, видану Міністерством екології та природних ресурсів України 

 "___" __________ 20__ року 

строк дії ліцензії _______________________________________________ 

   Підстава для видачі копії ліцензії __________________________
__________________________________________________________________ 
   Місце провадження господарської діяльності __________________
   Відомості про  відокремлені  підрозділи  (філії),  що 
провадитимуть господарську діяльність на підставі ліцензії: 

------------------------------------------------------------------
|N з/п|  Найменування  |   Місцезнаходження   |Тел, факс|
|-----+--------------------+---------------------------+---------|
|   |          |              |     |
|-----+--------------------+---------------------------+---------|
|   |          |              |     |
------------------------------------------------------------------ 

   У зв'язку зі створенням у ліцензіата нової філії (нового 
відокремленого підрозділу) до заяви додаються документи, які 
прийняті за описом N ___ 

 Підпис заявника ______________  ________________________________ 
          (підпис)      (прізвище, ініціали) 

 "___"_____________ 20__ року   М.П. 

 Дата і номер реєстрації заяви "___"____________ 20__ року N _____ 

 ________________________   _________  ______________________ 
    (посада особи,      (підпис)   (прізвище, ініціали)
  яка прийняла заяву) 
 

                   Додаток 4 
                   до Ліцензійних умов 
                   провадження господарської 
                   діяльності із збирання, 
                   заготівлі окремих видів 
                   відходів як вторинної 
                   сировини (згідно 
                   з переліками, 
                   що визначаються Кабінетом 
                   Міністрів України) 
 

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
 

               ЗАЯВА 
          про переоформлення ліцензії 
 

   Заявник _____________________________________________________ 
           (найменування юридичної особи
__________________________________________________________________ 
 або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________ 
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника 
      юридичної особи або серія і номер паспорта 
     фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________ 
        (місцезнаходження юридичної особи 
    або місце проживання фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________
_________________  ______________  _____________________________ 
  (телефон)      (факс)     (адреса електронної пошти) 

 _____________________________    _____________________________
 _____________________________    _____________________________
 _____________________________    _____________________________ 
 організаційно-правова форма    код за ЄДРПОУ, реєстраційний 
                   номер облікової картки 
                   платника податків або серія 
                   та номер паспорта (для 
                   фізичних осіб, які через свої 
                   релігійні переконання 
                   відмовились від прийняття 
                   реєстраційного номера 
                   облікової картки платника 
                   податків, офіційно повідомили 
                   про це відповідний орган 
                   державної податкової служби 
                   та мають відмітку у паспорті) 

банківські реквізити _____________________________________________ 
              (поточний рахунок, МФО,
__________________________________________________________________ 
         найменування відділення банку) 

   Коди: КОПФГ ___________________, КОАТУУ ____________________, 

просить переоформити ліцензію (N ____ серія ____) на провадження 
господарської діяльності із збирання та заготівлі окремих видів 
відходів як вторинної сировини (в повному обсязі або частково):
   збирання, заготівля відходів полімерних;
   збирання, заготівля відходів гумових, у тому числі зношених 
шин, видану Міністерством екології та природних ресурсів України 

 "___" __________ 20__ року 

строк дії ліцензії _______________________________________________ 

   Підстава для видачі копії ліцензії __________________________
__________________________________________________________________ 

   Місце провадження господарської діяльності __________________
   Відомості про  відокремлені  підрозділи  (філії),  що 
провадитимуть господарську діяльність на підставі ліцензії: 

------------------------------------------------------------------
|N з/п|  Найменування  |   Місцезнаходження   |Тел, факс|
|-----+--------------------+---------------------------+---------|
|   |          |              |     |
|-----+--------------------+---------------------------+---------|
|   |          |              |     |
------------------------------------------------------------------ 

   У зв'язку  із  виникненням  у  ліцензіата  підстав  для 
переоформлення ліцензії до заяви додаються документи, які прийняті 
за описом N ___ 

 Підпис заявника ______________  ________________________________ 
          (підпис)      (прізвище, ініціали) 

 "___"_____________ 20__ року   М.П. 

 Дата і номер реєстрації заяви "___"____________ 20__ року N _____ 

 ________________________   _________  ______________________ 
    (посада особи,      (підпис)   (прізвище, ініціали)
  яка прийняла заяву) 
 

                   Додаток 5 
                   до Ліцензійних умов 
                   провадження господарської 
                   діяльності із збирання, 
                   заготівлі окремих видів 
                   відходів як вторинної 
                   сировини (згідно 
                   з переліками, 
                   що визначаються Кабінетом 
                   Міністрів України) 
 

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 
 

               ЗАЯВА 
         про видачу дубліката ліцензії 
 

   Заявник _____________________________________________________ 
           (найменування юридичної особи
__________________________________________________________________ 
 або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________ 
     (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника 
      юридичної особи або серія і номер паспорта 
     фізичної особи - підприємця, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________ 
        (місцезнаходження юридичної особи 
    або місце проживання фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________
_________________  ______________  _____________________________ 
  (телефон)      (факс)     (адреса електронної пошти) 

 _____________________________    _____________________________
 _____________________________    _____________________________
 _____________________________    _____________________________ 
 організаційно-правова форма    код за ЄДРПОУ, реєстраційний 
                   номер облікової картки 
                   платника податків або серія 
                   та номер паспорта (для 
                   фізичних осіб, які через свої 
                   релігійні переконання 
                   відмовились від прийняття 
                   реєстраційного номера 
                   облікової картки платника 
                   податків, офіційно повідомили 
                   про це відповідний орган 
                   державної податкової служби 
                   та мають відмітку у паспорті) 

банківські реквізити _____________________________________________ 
              (поточний рахунок, МФО,
__________________________________________________________________ 
         найменування відділення банку) 

   Коди: КОПФГ ___________________, КОАТУУ ____________________, 

просить видати  дублікат  ліцензії  (N  ____ серія ____) на 
провадження господарської діяльності із збирання та заготівлі 
окремих видів відходів як вторинної сировини (в повному обсязі або 
частково):
   збирання, заготівля відходів полімерних;
   збирання, заготівля відходів гумових, у тому числі зношених 
шин, видану Міністерством екології та природних ресурсів України 

 "___" __________ 20__ року 

строк дії ліцензії _______________________________________________ 

   Підстава для видачі дубліката ліцензії ______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
   Місце провадження господарської діяльності __________________
   Відомості про  відокремлені  підрозділи  (філії),  що 
провадитимуть господарську діяльність на підставі ліцензії: 

------------------------------------------------------------------
|N з/п|  Найменування  |   Місцезнаходження   |Тел, факс|
|-----+--------------------+---------------------------+---------|
|   |          |              |     |
|-----+--------------------+---------------------------+---------|
|   |          |              |     |
------------------------------------------------------------------ 

   До заяви додаються
__________________________________________________________________ 
      (вказати: документ, що підтверджує внесення 
        плати за видачу дубліката ліцензії) 

 Підпис заявника ______________  ________________________________ 
          (підпис)      (прізвище, ініціали) 

 "___"_____________ 20__ року   М.П. 

 Дата і номер реєстрації заяви "___"____________ 20__ року N _____ 

 ________________________   _________  ______________________ 
    (посада особи,      (підпис)   (прізвище, ініціали)
  яка прийняла заяву) 
 

                   Додаток 6 
                   до Ліцензійних умов 
                   провадження господарської 
                   діяльності із збирання, 
                   заготівлі окремих видів 
                   відходів як вторинної 
                   сировини (згідно 
                   з переліками, 
                   що визначаються Кабінетом 
                   Міністрів України) 
 

              ВІДОМОСТІ 
      про наявність матеріально-технічної бази, 
    необхідної для провадження господарської діяльності 
     із збирання, заготівлі окремих видів відходів 
           як вторинної сировини 
 

   Виробниче обладнання: 

------------------------------------------------------------------
| Найменування | Основне технологічне обладнання |Документи, що|
|   цехів,  |                 |підтверджують|
| дільниць, де |                 |  право  |
| розташовано |----------------------------------|власності або|
|  обладнання |назва обладнання|інвентарний номер|  оренди  |
|---------------+----------------+-----------------+-------------|
|        |        |         |       |
|        |----------------+-----------------+-------------|
|        |        |         |       |
|        |----------------+-----------------+-------------|
|        |        |         |       |
------------------------------------------------------------------ 

 Керівник підприємства ___________  _____________________________ 
             (підпис)    (прізвище, ініціали)
  М.П. 

 "___"__________ 20___ року 
 

                   Додаток 7 
                   до Ліцензійних умов 
                   провадження господарської 
                   діяльності із збирання, 
                   заготівлі окремих видів 
                   відходів як вторинної 
                   сировини (згідно 
                   з переліками, 
                   що визначаються Кабінетом 
                   Міністрів України) 
 

              ВІДОМОСТІ 
       про наявність власних або орендованих 
          виробничих площ (приміщень) 
 

------------------------------------------------------------------
| Найменування |  Основні об'єкти нерухомості  |Документи, що|
|цехів, дільниць|                 |підтверджують|
|        |                 |  право  |
|        |----------------------------------|власності або|
|        |назва приміщень |інвентарний номер|  оренди  |
|---------------+----------------+-----------------+-------------|
|        |        |         |       |
------------------------------------------------------------------ 

 Керівник підприємства ___________  _____________________________ 
             (підпис)    (прізвище, ініціали)
  М.П. 

 "___"__________ 20___ року 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 19.05.12