Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

            04.11.2011 N 432 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   27 грудня 2011 р. 
                   за N 1547/20285 
 

        Про затвердження Порядку контролю 
      за додержанням Ліцензійних умов провадження 
     господарської діяльності із збирання, заготівлі 
      окремих видів відходів як вторинної сировини 
       (згідно з переліками, що визначаються 
          Кабінетом Міністрів України) 
 

   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності"  та постанови Кабінету 
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698  "Про 
затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Ю: 

   1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі 
окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, 
що визначаються Кабінетом Міністрів України), що додається. 

   2. Департаменту  екологічної  безпеки  (Соколов  О.Л.) 
забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

   3. Департаменту  екологічної  безпеки  (Соколов  О.Л.) 
забезпечити  опублікування  цього  наказу  в засобах масової 
інформації. 

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д. 

   5. Цей  наказ  набирає  чинності з дня його офіційного 
опублікування. 

 Міністр                      М.В.Злочевський 

 ПОГОДЖЕНО: 

 Голова Державного 
 комітету України 
 з питань регуляторної 
 політики та підприємництва              М.Бродський 

 Голова Антимонопольного 
 комітету України                     В.Цушко 
 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Міністерства екології 
                   та природних ресурсів 
                   України 
                   04.11.2011 N 432 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   27 грудня 2011 р. 
                   за N 1547/20285 
 

               ПОРЯДОК 
       контролю за додержанням Ліцензійних умов 
    провадження господарської діяльності із збирання, 
   заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини 
       (згідно з переліками, що визначаються 
          Кабінетом Міністрів України) 
 

           I. Загальні положення 

   1.1. Контроль  за  додержанням  суб'єктами господарювання 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності зі збирання 
та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно 
з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України) (далі - 
Ліцензійні умови) здійснює Міністерство екології та природних 
ресурсів України (далі - орган контролю) у межах своїх повноважень 
шляхом проведення планових і позапланових перевірок. 

   1.2. У  цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються 
у такому значенні:
   акт - оформлений у встановленому порядку документ, який 
складається посадовими особами органу контролю за результатами 
перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (акт перевірки 
додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;  акт  про  повторне 
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акт про встановлення факту 
передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі 
для  провадження господарської діяльності; акт про виявлення 
недостовірних  відомостей  у  документах,  поданих  суб'єктом 
господарювання  для  одержання ліцензії; акт про невиконання 
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов; акт про 
відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування; 
акт неможливості ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних 
умов);
   відмова ліцензіата в проведенні перевірки - вчинення перешкод 
з боку ліцензіата в доступі посадових осіб органу контролю на 
територію та/або до  будівель,  споруд,  приміщень  суб'єкта 
господарювання, які використовуються для провадження господарської 
діяльності із збирання та заготівлі окремих видів відходів як 
вторинної сировини (за переліками, що визначаються Кабінетом 
Міністрів України), не призначення ліцензіатом уповноваженої ним 
особи, яка має право представляти ліцензіата під час проведення 
перевірки у разі відсутності керівника ліцензіата (юридичної 
особи) або ліцензіата - фізичної особи - підприємця, відмова в 
наданні документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу 
посадових осіб органу контролю;
   контроль за додержанням Ліцензійних  умов  -  сукупність 
організаційних та правових заходів, спрямованих на перевірку 
додержання ліцензіатами організаційних, кваліфікаційних та інших 
спеціальних вимог для провадження господарської діяльності із 
збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини 
(за переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України);
   ліцензіат - суб'єкт господарювання, який в установленому 
законодавством порядку одержав ліцензію на провадження певного 
виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню;
   недостовірність відомостей у документах, поданих суб'єктом 
господарювання  для  одержання  ліцензії,  -  встановлення 
місцезнаходження  юридичної  особи, місця проживання фізичної 
особи - підприємця або місця провадження господарської діяльності, 
не зазначених у заяві про видачу ліцензії або інших документах, 
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, а також 
інших  розбіжностей  між  відомостями, викладеними в поданих 
документах, наявною матеріально-технічною,  нормативно-правовою 
базою, кваліфікацією персоналу (працівників), які встановлені при 
перевірці суб'єкта господарювання;
   неможливість ліцензіата  забезпечити виконання Ліцензійних 
умов - відсутність матеріально-технічної бази (виробничих та 
складських приміщень, пресового, вантажопідйомного та аналітичного 
обладнання) для провадження господарської діяльності із збирання 
та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (за 
переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України), які 
зазначені в документах, що додані до заяви про видачу ліцензії; 
відсутність кваліфікованого персоналу (працівників);
   неподання повідомлення  про  зміну  даних,  зазначених 
у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, - 
виявлення факту неподання у визначений законодавством строк до 
органу ліцензування разом з відповідними документами повідомлення 
в письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у документах, що 
додавались до заяви про видачу ліцензії;
   повторне порушення Ліцензійних умов - вчинення ліцензіатом 
протягом строку дії ліцензії повторного порушення Ліцензійних умов 
після застосування санкцій за аналогічне порушення;
   розпорядження про усунення порушень Ліцензійних  умов  - 
рішення органу контролю про необхідність усунення ліцензіатом 
у встановлені строки порушень Ліцензійних умов;
   суб'єкт господарювання  -  зареєстрована  в установленому 
законодавством  порядку  юридична  особа  незалежно  від  її 
організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить 
господарську діяльність, крім органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець, а 
також інвестор, у тому числі іноземний, що є стороною угоди про 
розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про 
розподіл продукції" ( 1039-14 ), його підрядник, субпідрядник, 
постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені 
угодою про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором. 

        II. Організація проведення перевірок 

   2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних 
умов здійснюються органом контролю відповідно до річних або 
квартальних планів перевірок, які затверджуються органом контролю 
до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього 
місяця кварталу, що передує плановому.
   Упродовж десяти робочих днів після затвердження плану-графіка 
перевірок орган контролю надає копію плану-графіка та наказ про 
його затвердження до спеціально уповноваженого органу з питань 
ліцензування.
   Заходи з  проведення  планових  перевірок  для суб'єктів 
господарювання, які отримали ліцензії на провадження господарської 
діяльності із збирання та заготівлі окремих видів відходів як 
вторинної сировини (за переліками, що визначаються Кабінетом 
Міністрів України) здійснюються не частіше одного разу на три 
роки. 

   2.2. Плани проведення перевірок щокварталу оприлюднюються 
органами контролю шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет 
на офіційному веб-сайті органу контролю. 

   2.3. Орган контролю здійснює планові перевірки додержання 
ліцензіатами Ліцензійних умов за умови повідомлення (додаток 1) 
ліцензіата про проведення планової перевірки не пізніше як за 
десять днів до дня здійснення цієї перевірки. 

   2.4. Повідомлення  надсилається  рекомендованим листом чи 
телефонограмою за рахунок коштів органу контролю або вручається 
особисто керівнику ліцензіата (юридичної особи) чи уповноваженій 
ним особі або ліцензіату - фізичній особі - підприємцю під підпис. 

   2.5. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати 
п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - 
п'яти робочих днів, якщо іншене передбачено законом.
   Продовження строку   здійснення   планової   перевірки 
не допускається. 

   2.6. Позапланові перевірки здійснюються органом контролю на 
підставах, визначених Законом України "Про ліцензування певних 
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) та "Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" 
( 877-16 ).
   Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються лише 
ті питання, які стали підставою для проведення цих перевірок, 
з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) 
на проведення позапланової перевірки. 

   2.7. Строк здійснення  позапланової  перевірки  не  може 
перевищувати  десяти  робочих днів, а щодо суб'єктів малого 
підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено 
законом.
   Продовження строку  здійснення  позапланової  перевірки 
не допускається.
   Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь 
не попереджається. 

   2.8. До участі в перевірці можуть залучатися фахівці інших 
органів виконавчої влади. 

   2.9. Для здійснення планового або позапланового заходу орган 
державного контролю видає наказ, який має містити найменування 
(прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання, щодо якого 
буде здійснюватися захід, та предмет перевірки. На підставі наказу 
оформляється посвідчення (направлення) (додаток 2) на проведення 
заходу, яке підписується керівником або заступником керівника 
органу контролю (із зазначенням прізвища, імені та по батькові) і 
засвідчується печаткою.
   Посвідчення (направлення) є чинним лише протягом зазначеного 
в ньому строку здійснення перевірки. 

   2.10. Посвідчення (направлення) реєструється в журналі обліку 
посвідчень (направлень) на проведення  перевірки  ліцензіатів 
(додаток  3),  сторінки  якого  повинні  бути пронумеровані, 
прошнуровані та скріплені печаткою. 

   III. Права та обов'язки комісії з перевірки ліцензіата 

   3.1. Голова та члени органу контролю (далі - комісія) мають 
право:
   вимагати від суб'єкта господарювання  усунення  виявлених 
порушень вимог законодавства;
   вимагати припинення  дій,  які  перешкоджають  здійсненню 
державного контролю (перешкоджання у доступі на територію, у 
виробничі та інші приміщення ліцензіатів для їх обстеження, 
з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою тощо);
   відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати 
пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що 
виникають під час державного контролю відповідно до закону. 

   3.2. Комісія зобов'язана:
   повно, об'єктивно  та  неупереджено здійснювати державний 
контроль у межах повноважень, передбачених законом;
   дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами 
господарювання;
   не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської 
діяльності під час здійснення заходів державного контролю, якщо це 
не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки 
виникнення техногенних ситуацій і пожеж;
   забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта 
господарювання, що стає доступною посадовим особам  у  ході 
здійснення державного контролю;
   ознайомити керівника  суб'єкта   господарювання   (його 
заступника) (юридичної особи) або уповноважену ним особу, або 
ліцензіата - фізичну особу - підприємця з результатами державного 
контролю в строки, передбачені законом;
   надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо 
здійснення державного контролю. 

        IV. Права та обов'язки ліцензіата 

   4.1. Ліцензіат має право:
   вимагати від посадових осіб органу контролю додержання вимог 
законодавства;
   перевіряти наявність у посадових  осіб  органу  контролю 
службового  посвідчення  і  одержувати  копії  посвідчення 
(направлення) на проведення планової або позапланової перевірки;
   надавати письмові  пояснення та зауваження з питань, що 
виникають під час проведення перевірки;
   не допускати посадових осіб органу контролю до здійснення 
перевірки, якщо:
   перевірка здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності 
проведення заходів державного контролю, передбачених законом;
   посадова особа органу державного контролю не надала копії 
документів, передбачених Законом України "Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" 
( 877-16 ), або якщо надані документи не відповідають вимогам 
зазначеного Закону та цього Порядку;
   ліцензіат не отримав повідомлення про здійснення перевірки;
   бути присутнім під час здійснення перевірки;
   вимагати нерозголошення  інформації,  що  є  комерційною 
таємницею суб'єкта господарювання;
   одержувати акти перевірки та ознайомлюватися з ними;
   подавати скарги до експертно-апеляційної ради при спеціально 
уповноваженому органі з питань ліцензування;
   оскаржувати в судовому порядку неправомірні дії та рішення 
органів контролю та їх посадових осіб. 

   4.2. Ліцензіат зобов'язаний:
   допускати посадових осіб, які ввійшли до складу комісії, до 
здійснення перевірки за умови дотримання порядку  здійснення 
державного контролю, передбаченого законом;
   виконувати вимоги органу державного контролю щодо усунення 
виявлених порушень вимог законодавства;
   надавати документи, зразки продукції, пояснення, довідки, 
відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного 
контролю, відповідно до закону;
   одержувати примірник  акта органу державного контролю за 
результатами проведеної перевірки. 

     V. Порядок проведення планової (позапланової) 
              перевірки 

   5.1. Для проведення планової (позапланової) перевірки голова 
комісії повинен пред'явити керівнику або уповноваженій особі 
ліцензіата юридичної  особи  (ліцензіату  - фізичній особі - 
підприємцю) посвідчення (направлення) та службові посвідчення, які 
засвідчують особу голови та членів комісії. При цьому суб'єкту 
господарювання надається копія посвідчення (направлення). 

   5.2. Ліцензіат може вести журнал відвідувань представниками 
органу  контролю  із  зазначенням  у ньому строків та мети 
відвідування, посади, прізвища, ініціалів посадової особи органу 
контролю.
   Зазначені відомості засвідчуються підписом посадової особи 
органу контролю. 

   5.3. Перевірці підлягають дотримання суб'єктом господарювання 
організаційних, кваліфікаційних та спеціальних вимог Ліцензійних 
умов. 

   5.4. Під час перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних 
умов комісія перевіряє:
   5.4.1. Наявність оригіналу ліцензії;
   5.4.2. Наявність затвердженої в установленому порядку копії 
ліцензії, що підтверджує право філії або іншого відокремленого 
структурного підрозділу ліцензіата на провадження господарської 
діяльності згідно з отриманою ліцензією;
   5.4.3. Наявність оригіналів рішень про створення  філій, 
відокремлених структурних підрозділів ліцензіата (або нотаріально 
завірених їх копій);
   5.4.4. Наявність документів, копії яких додавались до заяви 
про видачу ліцензії, та достовірність даних, наданих у них:
   виписка з  Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців;
   документи, що підтверджують право власності ліцензіата або 
оренди ним виробничих площ (приміщень);
   достовірність даних,  наданих  ліцензіатом  про наявність 
матеріально-технічної  бази,  необхідної  для  провадження 
відповідного виду господарської діяльності;
   5.4.5. Наявність посвідчення про перевірку знань з питань 
охорони  праці відповідно до Типового положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за 
охороною праці від 26.01.2005 N 15 ( z0231-05 ), зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511;
   5.4.6. Виконання  розпоряджень  про  усунення  порушень 
Ліцензійних умов (у разі їх наявності);
   5.4.7. Своєчасність переоформлення ліцензії;
   5.4.8. У разі відсутності ліцензії - наявність документа про 
прийняття заяви про переоформлення чи видачу дубліката ліцензії на 
провадження відповідної господарської діяльності;
   5.4.9. Наявність у суб'єктів господарювання, які здійснюють 
операції із збирання та заготівлі окремих видів відходів як 
вторинної сировини, укладених трудових договорів (контрактів) із 
найманими працівниками. 

      VI. Порядок оформлення результатів перевірки 

   6.1. За  результатами  планової  (позапланової) перевірки 
складається акт планової (позапланової) перевірки  додержання 
ліцензіатом Ліцензійних умов (додаток 4) (далі - акт перевірки), 
в якому зазначаються стан виконання Ліцензійних умов суб'єктом 
господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявлених 
порушень із посиланням на конкретні пункти, статті, розділи 
нормативно-правових актів, які були порушені ліцензіатом.
   Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових 
актів не допускається. 

   6.2. В останній день перевірки два примірники акта перевірки 
підписуються головою та  членами  комісії,  які  здійснювали 
перевірку, та ліцензіатом або уповноваженою ним особою. 

   6.3. Керівник  (уповноважений  представник)  ліцензіата 
(юридичної особи) або ліцензіат (фізична особа - підприємець) має 
право під час складання акта перевірки дати письмові пояснення та 
викласти зауваження щодо змісту зазначеного акта і проведення 
перевірки. Вони оформляються у письмовій формі та є невід'ємною 
частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта 
перевірки перед підписом керівника або уповноваженого представника 
ліцензіата юридичної особи (ліцензіата -  фізичної  особи  - 
підприємця) робиться запис "Із зауваженнями".
   У разі відмови зазначених осіб від підписання акта перевірки 
голова комісії вносить до такого акта відповідний запис. 

   6.4. Один  примірник  акта перевірки вручається суб'єкту 
господарювання або уповноваженій ним особі (ліцензіату - фізичній 
особі  -  підприємцю),  а  другий  - зберігається в органі 
ліцензування. 

   6.5. У разі виявлення порушень Ліцензійних  умов  орган 
контролю, що здійснив перевірку, не пізніше п'яти робочих днів з 
дати складання акта  перевірки  видає  у  двох  примірниках 
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 5). 
Один примірник зазначеного розпорядження не пізніше п'яти робочих 
днів з дня складення акта надається ліцензіату чи уповноваженій 
ним особі для виконання, а другий примірник з підписом ліцензіата 
або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення 
порушень вимог законодавства залишається в органі контролю.
   У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи від 
отримання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов 
воно направляється рекомендованим листом, а на його копії, яка 
залишається в органі контролю, проставляються відповідний вихідний 
номер і дата направлення. 

   6.6. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки 
порушень Ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх 
усунення  та  надання  органу  контролю  документів, які це 
підтверджують і не потребують повторної перевірки, розпорядження 
про усунення порушень Ліцензійних умов не видається. 

   6.7. Ліцензіат,  який одержав розпорядження про усунення 
порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний у термін, визначений 
законодавством, у письмовій формі подати органу контролю, який 
видав це розпорядження, документальне підтвердження  усунення 
порушень. 

   6.8. Позапланова  перевірка  виконання  розпорядження про 
усунення порушень Ліцензійних умов проводиться після закінчення 
установленого строку, протягом якого ліцензіат зобов'язаний подати 
інформацію про результати виконання розпорядження про усунення 
порушень Ліцензійних умов до органу контролю.
   У разі неподання ліцензіатом інформації  про  результати 
виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов до 
органу контролю  протягом  установленого  строку  проводиться 
позапланова  перевірка  виконання  розпорядження про усунення 
порушень Ліцензійних умов.
   Позапланова перевірка ліцензіата може бути проведена з метою 
перевірки інформації про результати виконання розпорядження про 
усунення порушень Ліцензійних умов, яка подається ліцензіатом до 
органу контролю. 

   6.9. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень 
Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії, 
складається на підставі акта перевірки. 

   6.10. Орган контролю протягом трьох робочих днів з дати 
складання акта перевірки складає у двох примірниках відповідний 
акт (додаток 6) у таких випадках:
   повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;
   недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом 
для одержання ліцензії;
   факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або 
фізичній особі для провадження господарської діяльності;
   невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних 
умов;
   неможливості ліцензіата забезпечити виконання  ліцензійних 
умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;
   відмови ліцензіата  в  проведенні  перевірки  органом 
ліцензування. 

   6.11. За результатами перевірок органом контролю щодо кожного 
суб'єкта господарювання формується окремий  пакет  із  таких 
документів:
   розпорядчий документ  Мінприроди  України  про  створення 
комісії, призначення голови та членів комісії (копія);
   посвідчення (направлення) на проведення перевірки (оригінал);
   відповідні акти перевірки (оригінали);
   зауваження ліцензіата до актів  перевірки  (у  разі  їх 
наявності), які є їх невід'ємною частиною (оригінали);
   розпорядження органу  контролю  про  усунення  порушень 
Ліцензійних умов (копія);
   документально підтверджена інформація про усунення порушень 
вимог Ліцензійних умов ліцензіатом, який перевірявся (оригінал);
   акт про невиконання розпорядження про усунення  порушень 
Ліцензійних умов (оригінал або копія);
   підстава проведення позапланової перевірки (оригінал  або 
копія).
   Ці документи зберігаються в ліцензійній справі ліцензіата. 

        VII. Рішення про анулювання ліцензії 

   7.1. Вичерпний перелік підстав для  анулювання  ліцензії 
визначено статтею 21 Закону України "Про ліцензування певних видів 
господарської діяльності" ( 1775-14 ). 

   7.2. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом 
ліцензування протягом десяти робочих днів з дати встановлення 
підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) 
ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох 
робочих днів з дати його прийняття. 

   7.3. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта 
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих 
суб'єктом господарювання для одержання  ліцензії;  акта  про 
встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній 
особі для провадження  господарської  діяльності;  акта  про 
невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов 
здійснюється органом ліцензування з обов'язковим  запрошенням 
ліцензіата або його представників. 

   7.4. У разі неявки ліцензіата або його представників розгляд 
питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі. 

   7.5. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного 
порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності 
таких документів:
   акта перевірки  додержання  ліцензіатом Ліцензійних умов, 
у якому відображені дані про повторне  (повторні)  порушення 
ліцензіатом Ліцензійних умов;
   акта попередньої перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних 
умов;
   розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;
   розпорядчого документа,  на  підставі якого здійснювалась 
відповідна перевірка. 

   7.6. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне 
порушення  ліцензіатом  Ліцензійних умов, акта про виявлення 
недостовірних  відомостей  у  документах,  поданих  суб'єктом 
господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту 
передачі ліцензії іншій юридичній або  фізичній  особі  для 
провадження  господарської  діяльності,  акта про невиконання 
розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт 
господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження 
цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати 
прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої 
ліцензії. 

   7.7. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через 
тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання 
ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата  про 
анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - 
підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття. 

   7.8. Витяг з рішення про анулювання ліцензії надсилається 
ліцензіату з повідомленням про вручення особисто. 

     VIII. Оскарження рішення про анулювання ліцензії 

   8.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня 
прийняття  рішення  про  анулювання  ліцензії  скарги  до 
експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з 
питань ліцензування дія зазначеного рішення органу ліцензування 
зупиняється  до  прийняття  відповідного  рішення  спеціально 
уповноваженого органу з питань ліцензування. 

   8.2. Рішення  експертно-апеляційної  ради  щодо  скарги 
ліцензіата  є підставою для видання спеціально уповноваженим 
органом з питань ліцензування розпорядження про усунення виявлених 
порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом 
ліцензування. 

   8.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено 
в судовому порядку. 

 Директор Департаменту 
 екологічної безпеки                   О.Соколов 
 

                   Додаток 1 
                   до Порядку контролю 
                   за додержанням Ліцензійних 
                   умов провадження 
                   господарської діяльності 
                   із збирання, заготівлі 
                   окремих видів відходів 
                   як вторинної сировини 
                   (згідно з переліками, 
                   що визначаються Кабінетом 
                   Міністрів України) 
 

              ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

   Відповідно до статі 20 Закону України "Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності" та на виконання плану 
перевірок ліцензіатів щодо додержання вимог законодавства у сфері 
ліцензування на _______ рік, затвердженого ____________________, 
повідомляємо, що в період з __________ по _________ буде проведено 
перевірку ліцензіата ______________. 

 Міністр екології 
 та природних ресурсів України _________  ______________________ 
                 (підпис)  (ініціали та прізвище) 

                  М.П. 
 

                   Додаток 2 
                   до Порядку контролю 
                   за додержанням Ліцензійних 
                   умов провадження 
                   господарської діяльності 
                   із збирання, заготівлі 
                   окремих видів відходів 
                   як вторинної сировини 
                   (згідно з переліками, 
                   що визначаються Кабінетом 
                   Міністрів України) 
 

           (Бланк органу контролю) 

------------------------------------------------------------------ 

      від "___" ____________ 20__ року N ______ 
 

          ПОСВІДЧЕННЯ (НАПРАВЛЕННЯ) 
 

 Видане посадовим особам _________________________________________ 
                (ініціали, прізвище, посада)
      _________________________________________ 
          (ініціали, прізвище, посада)
      _________________________________________ 
          (ініціали, прізвище, посада) 

для проведення  планової  (позапланової)  перевірки  суб'єкта 
господарювання (необхідне підкреслити) ___________________________
__________________________________________________________________ 
     (найменування, місцезнаходження юридичної особи 
    або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання 
          фізичної особи - підприємця) 

щодо _____________________________________________________________ 
      (тип заходу зі здійснення державного контролю, 
      вид господарської діяльності, що ліцензується) 

на підставі ______________________________________________________ 
        (підстави для здійснення планової (позапланової) 
                 перевірки)
__________________________________________________________________ 
    (питання, необхідність перевірки яких є підставою 
          для позапланової перевірки)
__________________________________________________________________ 
 (інформація про здійснення попередньої планової (позапланової) 
         перевірки, строк її здійснення) 

 за період з "___" ___________ 20__ року 
      до "___" ___________ 20__ року 

 у термін з "___"___________ 20__ року 
     до "___" ___________ 20__ року 

________________________  ____________ _________________________ 
  (посада керівника     (підпис)    (ініціали, прізвище)
  органу контролю 
 (заступника керівника) 

   М.П. 
 

                   Додаток 3 
                   до Порядку контролю 
                   за додержанням Ліцензійних 
                   умов провадження 
                   господарської діяльності 
                   із збирання, заготівлі 
                   окремих видів відходів 
                   як вторинної сировини 
                   (згідно з переліками, 
                   що визначаються Кабінетом 
                   Міністрів України) 
 

               ЖУРНАЛ 
         обліку посвідчень (направлень) 
        на проведення перевірки ліцензіатів 
 

-----------------------------------------------------------------------
| N |   N   |Найменування|  Прізвище  | Термін |Реєстраційний|
|з/п| посвідчення | та місце- | посадової  |перевірки|  номер  |
|  |(направлення)|знаходження |  особи   |     |розпорядчого |
|  |       | (прізвище, |(уповноваженої|     | документа, |
|  |       |  ім'я,  |  особи)  |     |  дата   |
|  |       |по батькові,|       |     |       |
|  |       |  місце  |       |     |       |
|  |       |проживання) |       |     |       |
|  |       | ліцензіата |       |     |       |
|---+-------------+------------+--------------+---------+-------------|
| 1 |   2   |   3   |    4   |  5  |   6   |
|---+-------------+------------+--------------+---------+-------------|
|  |       |      |       |     |       |
----------------------------------------------------------------------- 
 

                   Додаток 4 
                   до Порядку контролю 
                   за додержанням Ліцензійних 
                   умов провадження 
                   господарської діяльності 
                   із збирання, заготівлі 
                   окремих видів відходів 
                   як вторинної сировини 
                   (згідно з переліками, 
                   що визначаються Кабінетом 
                   Міністрів України) 
 

                АКТ 
        планової (позапланової) перевірки 
       додержання ліцензіатом Ліцензійних умов 
 

   від "___" ____________ 20_ року N _______ 

   Підстава ____________________________________________________ 
          (адміністративно-територіальна одиниця, 
          де здійснюється перевірка, номер та дата 
             посвідчення (направлення)
__________________________________________________________________ 
   (посада, ініціали та прізвище голови та членів комісії)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

за участю представника(ів) _______________________________________ 
               (ініціали, прізвище та посада)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

з "___" ____________ 20_ року до "___" ____________ 20_ року 

у ________________________________________________________________ 
    (найменування, місцезнаходження, місце провадження 
      господарської діяльності юридичної особи або
   прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон, 
      місце провадження господарської діяльності 
          фізичної особи - підприємця)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
   (номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав, 
         вид господарської діяльності)
__________________________________________________________________ 

у присутності ____________________________________________________ 
       (ініціали, прізвище, посада представника ліцензіата)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
проведено планову (позапланову) перевірку діяльності ліцензіата. 

   Перевіркою встановлено:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
   (порушення, які виявлено під час перевірки, з посиланням 
 на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових актів)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

   Акт складено у двох примірниках. 

 Голова комісії         ________  ______________________ 
                 (підпис)  (ініціали та прізвище) 

 Члени комісії          ________  ______________________
                 ________  ______________________ 
                 (підпис)  (ініціали та прізвище) 

 З актом ознайомлений, 
 один примірник отримав: 
 керівник або уповноважений 
 представник ліцензіата 
 (юридичної особи), ліцензіат 
 (фізична особа - підприємець), 
 у присутності якого проведено 
 перевірку            ________  ______________________ 
                 (підпис)  (ініціали та прізвище) 

                  М.П. 
 

                   Додаток 5 
                   до Порядку контролю 
                   за додержанням Ліцензійних 
                   умов провадження 
                   господарської діяльності 
                   із збирання, заготівлі 
                   окремих видів відходів 
                   як вторинної сировини 
                   (згідно з переліками, 
                   що визначаються Кабінетом 
                   Міністрів України) 
 

          (Бланк органу ліцензування) 

------------------------------------------------------------------ 
 

             РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
       про усунення порушень Ліцензійних умов 
 

   від "___" ____________ 20_ року N ________ 

   За результатами планової (позапланової) перевірки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
   (найменування, код за ЄДРПОУ ліцензіата, прізвище, ім'я, 
  по батькові ліцензіата, реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, 
 які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 
  реєстраційного номера облікової картки платника податків, 
   офіційно повідомили про це відповідний орган державної 
     податкової служби та мають відмітку у паспорті)
__________________________________________________________________ 
     (місцезнаходження, місце проживання ліцензіата)
__________________________________________________________________ 

   Ліцензія: серія  ________   N   ___________,   видана 
"___" ____________ 20__ року 

на провадження:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
         (вид господарської діяльності) 

   Згідно з актом планової (позапланової) перевірки від ________ 
N ________ були виявлені такі порушення Ліцензійних умов
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

   Вирішено: 

   У строк до "___" ____________ 20__ року усунути вищезазначені 
порушення Ліцензійних умов та подати в письмовій формі до органу 
контролю (_______________________________) інформацію про усунення 
порушень.
   При невиконанні цього розпорядження або в разі встановлення 
факту повторного аналогічного порушення ліцензію буде анульовано. 

 Керівник органу 
 контролю (його заступник)    ________  ______________________ 
                 (підпис)  (ініціали та прізвище) 

                  М.П. 
 

                   Додаток 6 
                   до Порядку контролю 
                   за додержанням Ліцензійних 
                   умов провадження 
                   господарської діяльності 
                   із збирання, заготівлі 
                   окремих видів відходів 
                   як вторинної сировини 
                   (згідно з переліками, 
                   що визначаються Кабінетом 
                   Міністрів України) 

   _______________________________________________________ 
         (найменування органу контролю) 
 

                АКТ
про ______________________________________________________________ 
     (повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;
   виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих 
     суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; 
     встановлення факту передачі ліцензії або її копії 
     іншій юридичній або фізичній особі для провадження 
    господарської діяльності; невиконання розпорядження 
    про усунення порушень Ліцензійних умов; неможливість 
     ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов,
   встановлених для певного виду господарської діяльності; 
     відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом 
              ліцензування) 
 

      від "___" ____________ 20_ року N ________ 

за результатами планової (позапланової) перевірки ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
   (найменування, код за ЄДРПОУ ліцензіата, прізвище, ім'я, 
  по батькові ліцензіата, реєстраційний номер облікової картки 
  платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних 
   осіб, які через свої релігійні переконання відмовились 
    від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
     платника податків, офіційно повідомили про це 
     відповідний орган державної податкової служби 
         та мають відмітку у паспорті)
__________________________________________________________________ 
     (місцезнаходження, місце проживання ліцензіата)
__________________________________________________________________ 

   Ліцензія: серія  ________   N   ___________,   видана 
"___" ____________ 20__ року 

на провадження:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
         (вид господарської діяльності) 

   Згідно з актом перевірки від ________ N ________  були 
виявлені такі порушення
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

   Цей акт є підставою для анулювання ліцензії. 

   Керівник ліцензіата (ліцензіат)  або  його  уповноважений 
представник запрошуються на засідання комісії органу ліцензування, 
де буде розглянуто питання щодо анулювання ліцензії (цей запис 
робиться в акті в разі потреби). 

 Голова комісії         ________  ______________________ 
                 (підпис)  (ініціали та прізвище) 

 Члени комісії          ________  ______________________
                 ________  ______________________ 
                 (підпис)  (ініціали та прізвище) 

 З актом ознайомлений, 
 один примірник отримав: 
 керівник або уповноважений 
 представник ліцензіата 
 (юридичної особи), ліцензіат 
 (фізична особа - підприємець), 
 у присутності якого проведено 
 перевірку            ________  ______________________ 
                 (підпис)  (ініціали та прізвище) 

                  М.П. 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 23.05.12