Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2011 № 433


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2011 р.
за № 1549/20287

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

Відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, що додаються.

2. Департаменту екологічної безпеки (Соколов О.Л.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Департаменту екологічної безпеки (Соколов О.Л.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

4. Ліцензіатам, які здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензій на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, привести свою діяльність у відповідність до вимог Ліцензійних умов, затверджених цим наказом.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра-керівника апарату Мормуля Д.Д.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування .

Міністр

М.В. Злочевський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва


 М. Бродський

Голова Антимонопольного комітету України

В. Цушко

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
04.11.2011 № 433


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2011 р.
за № 1549/20287

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

І. Загальні положення

1.1. Терміни, що використовуються в цих Ліцензійних умовах, мають таке значення:

небезпечні відходи - відходи, зазначені в абзаці третьому пункту 2 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 № 1120;

операції у сфері поводження з небезпечними відходами - збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення небезпечних відходів.

1.2. Ці Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

1.3. Ці Ліцензійні умови поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, що здійснюють операції у сфері поводження з небезпечними відходами на території України.

1.4. Для одержання ліцензії на провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами суб’єкт господарювання подає до Мінприроди України заяву про видачу ліцензії встановленого зразка (додаток 1). Зазначена заява подається особисто або через уповноважений ним орган чи особу.

1.5. До заяви додаються документи, передбачені статтею 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та Переліком документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 712).

1.6. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії (додаток 2), копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Мінприроди України та підписом відповідальної особи.

1.7. У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії (додаток 3), а також документи відповідно до статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

1.8. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 16 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до Мінприроди України заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

1.9. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат зобов’язаний звернутися до Мінприроди України із заявою про видачу дубліката ліцензії (додаток 5). До заяви в разі втрати ліцензії додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, а в разі пошкодження – непридатна для користування ліцензія і документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

1.10. У разі виникнення підстав для анулювання ліцензії суб’єкт господарювання зобов'язаний самостійно або через спеціалізовані підприємства забезпечити утилізацію або знешкодження небезпечних відходів, які знаходяться у нього на зберіганні.

ІІ. Організаційні вимоги

2.1. Суб’єкти господарювання при здійсненні операцій у сфері поводження з небезпечними відходами зобов’язані дотримуватися вимог законодавства, що регулює цю діяльність.

2.2. Ліцензія повинна зберігатися за місцезнаходженням суб’єкта господарювання, а засвідчена Мінприроди України копія ліцензії - за місцем провадження господарської діяльності філії чи відокремленого підрозділу.

ІІІ. Кваліфікаційні вимоги

3.1. При здійсненні операцій у сфері поводження з небезпечними відходами згідно з отриманою ліцензією суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечити призначення на керівні посади осіб, які мають відповідну вищу або професійно-технічну освіту в галузі екології.

3.2. Суб’єкти господарювання зобов’язані забезпечити допуск до поводження з небезпечними відходами тільки осіб, які мають професійну підготовку щодо поводження з небезпечними речовинами, що підтверджено посвідченням відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за № 231/10511.

У разі здійснення суб’єктами господарювання господарської діяльності з перевезення небезпечних відходів особи, що безпосередньо здійснюють перевезення небезпечних відходів (небезпечних вантажів), повинні мати свідоцтво про допуск до перевезення небезпечних відходів (небезпечних вантажів) відповідного класу небезпеки та не повинні мати медичних протипоказань.

3.3. Ліцензіат повинен дотримуватись установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог Кодексу законів про працю України.

ІV. Технологічні вимоги

4.1. Суб’єкти господарювання, які здійснюють операції у сфері поводження з небезпечними відходами, зобов’язані розробити і мати план заходів щодо збирання і тимчасового зберігання небезпечних відходів на відокремлених територіях та в складських приміщеннях за класами небезпеки відходів. На кожне місце чи об’єкт зберігання або видалення відходів повинен бути складений спеціальний паспорт, у якому зазначаються найменування та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики місць чи об’єктів зберігання і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць чи об’єктів.

4.2. Суб’єкти господарювання для здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами повинні мати матеріально-технічну базу, власні або орендовані виробничі площі, приміщення, у тому числі схему розташування спеціально відведених, відповідно обладнаних місць (майданчики, складські приміщення) та споруд, обладнання, устаткування для оброблення, знешкодження, захоронення, утилізації небезпечних відходів, а також окреме приміщення для розміщення персоналу, що обслуговує зазначені об’єкти. Форми відомостей про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, та про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень) наведені у додатках 6, 7 до цих Ліцензійних умов.

4.2.1. Для здійснення збирання, зберігання використовуються спеціально відведені, відповідно обладнані місця (майданчики, складські приміщення) для тимчасового зберігання кожного окремого виду небезпечних відходів згідно з їх характеристикою небезпеки. Небезпечні відходи, різні за своїм агрегатним станом, повинні зберігатися окремо.

Спеціально відведені, відповідно обладнані місця (майданчики, складські приміщення) для зберігання небезпечних відходів повинні бути вкриті неруйнівним і непроникним для небезпечних речовин матеріалом (асфальтом, бетоном, керамзитобетоном, полімербетоном), захищені від атмосферних опадів і обладнані автономною ливневою каналізацією та централізованим або автономним водопостачанням.

Складські приміщення повинні бути обладнані приточно-витяжною вентиляцією, засобами протипожежної безпеки, засобами індивідуального захисту персоналу, який працює з небезпечними відходами, та відповідними інструкціями з техніки безпеки.

Спеціально відведені, відповідно обладнані місця (майданчики, складські приміщення) для зберігання небезпечних відходів повинні бути обладнані стаціонарними або пересувними вантажно-розвантажувальними механізмами.

Спеціальна тара для збирання, зберігання небезпечних відходів:

відходи І класу небезпеки зберігають відповідно до їх агрегатного стану у герметичній тарі (металеві чи поліетиленові діжки, контейнери, цистерни). У міру наповнення тару з відходами закривають герметично кришкою;

відходи ІІ класу небезпеки зберігають відповідно до їх агрегатного стану в металевих чи поліетиленових діжках, контейнерах, поліетиленових мішках, пакетах, коробах та інших видах спеціальної тари, що запобігає розповсюдженню небезпечних речовин (інгредієнтів);

відходи ІІІ класу небезпеки зберігають у тарі, що забезпечує локалізоване зберігання, дозволяє виконувати вантажно-розвантажувальні та транспортні роботи і виключає розповсюдження у навколишнє природне середовище шкідливих речовин.

4.2.2. Для здійснення перевезення небезпечних відходів використовуються спеціально обладнані транспортні засоби (за наявності допуску до перевезення небезпечних вантажів) з відповідним маркуванням і призначені для перевезення відходів відповідного класу небезпеки.

Перевезення небезпечних відходів здійснюється за умови обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.

Перевезення небезпечних відходів необхідно здійснювати у неушкодженій тарі, що виключає можливість їх втрати (розсипання, розливання) на шляху їх транспортування та забруднення навколишнього середовища, а також забезпечує зручність при перевантаженні.

Транспорт для перевезення рідких, напіврідких небезпечних відходів повинен мати шланговий пристрій для зливу.

Транспорт для перевезення твердих та подібних відходів повинен бути обладнаний поліетиленовою плівкою або мати самостійний пристрій чи пристосовану для розвантажування тару.

4.2.3. Для здійснення оброблення небезпечних відходів використовують спеціально відведені і відповідно обладнані місця чи об’єкти (майданчики, складські приміщення) для тимчасового зберігання небезпечних відходів, обладнані автономною ливневою каналізацією, централізованим або автономним водопостачанням, та споруди, обладнання, устаткування для оброблення небезпечних відходів; герметичну тару (металеві чи поліетиленові діжки, контейнери, цистерни) для тимчасового зберігання відходів I класу небезпеки; спеціальну тару (металеві діжки, контейнери, поліетиленові мішки, пакети, діжки тощо) для тимчасового зберігання відходів II і III класів небезпеки; вантажно-розвантажувальні механізми відповідно до класу небезпеки відходів та їх агрегатного стану; технічне обладнання відповідно до технологічного регламенту здійснення певного процесу оброблення.

4.2.4. Для здійснення утилізації небезпечних відходів використовують спеціально відведені і відповідно обладнані місця чи об'єкти (майданчики, складські приміщення) для тимчасового зберігання небезпечних відходів, обладнані автономною ливневою каналізацією, централізованим або автономним водопостачанням, та споруди, обладнання, устаткування для утилізації небезпечних відходів; герметичну тару (металеві чи поліетиленові діжки, контейнери, цистерни) для тимчасового зберігання відходів I класу небезпеки; спеціальну тару (металеві діжки, контейнери, поліетиленові мішки, пакети, діжки тощо) для тимчасового зберігання відходів II і III класів небезпеки; вантажно-розвантажувальні механізми відповідно до класу небезпеки відходів та їх агрегатного стану; технічне обладнання відповідно до технологічного регламенту здійснення певного процесу утилізації.

4.2.5. Для здійснення видалення небезпечних відходів використовують спеціально відведені і відповідно обладнані місця чи об'єкти (майданчики, складські приміщення, споруди тощо за потреби обладнані автономною ливневою каналізацією, централізованим або автономним водопостачанням) і спеціальну тару для тимчасового або постійного зберігання небезпечних відходів; технічне обладнання відповідно до технологічного регламенту при здійсненні певної операції з видалення відходів, зазначеної у переліку операцій з видалення відходів, наведеному в додатку 2 до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1216.

На кожне місце чи об’єкт видалення відходів повинен бути складений спеціальний паспорт, у якому зазначаються назва та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів), їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики місць чи об'єктів видалення та відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць чи об'єктів.

4.2.6. Для здійснення знешкодження небезпечних відходів використовуються спеціально відведені і відповідно обладнані місця чи об'єкти (майданчики, складські приміщення) для тимчасового зберігання небезпечних відходів, обладнані автономною ливневою каналізацією, централізованим або автономним водопостачанням, та споруди, обладнання, устаткування тощо для знешкодження небезпечних відходів; герметичну тару (металеві чи поліетиленові діжки, контейнери, цистерни) для тимчасового зберігання відходів I класу небезпеки; спеціальну тару (металеві діжки, контейнери, поліетиленові мішки, пакети, діжки тощо) для тимчасового зберігання відходів II і III класів небезпеки; вантажно-розвантажувальні механізми відповідно до класу небезпеки відходів та їх агрегатного стану; технічне обладнання відповідно до технологічного регламенту здійснення певного виду знешкодження (механічне, фізико-хімічне, біологічне оброблення).

4.2.7. Для здійснення захоронення небезпечних відходів використовується спеціальна інженерна споруда (полігон, шламонакопичувач тощо) для захоронення небезпечних відходів, збудована відповідно до вимог законодавства, технологічного регламенту здійснення захоронення.

4.3. Суб’єкти господарювання зобов’язані дотримуватися державних санітарних норм, правил, вимог пожежної безпеки під час здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

4.4. Ліцензіат зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Директор
Департаменту екологічної безпеки


О.Л. Соколов

 

 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 23.05.12