Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2011 № 434


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2011 р.
за № 1548/20286

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

Відповідно до статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, що додається.

2. Департаменту екологічної безпеки (Соколов О.Л.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту екологічної безпеки (Соколов О.Л.) забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М.В. Злочевський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва


 М. Бродський

Голова Антимонопольного
комітету УкраїниВ. Цушко

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
04.11.2011  № 434


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2011 р.
за № 1548/20286

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про відходи», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування», від 19.03.2008 № 212 «Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)».

1.2. Контроль за додержанням суб’єктами господарювання (далі – ліцензіати) Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (далі - Ліцензійні умови) здійснює Міністерство екології та природних ресурсів України (далі - орган контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

акт - оформлений у встановленому порядку документ, який складається посадовими особами органу контролю за результатами перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов (акт перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов; акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії; акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов; акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування; акт неможливості ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов);

відмова ліцензіата в проведенні перевірки - вчинення перешкод з боку ліцензіата в доступі посадових осіб органу контролю на його територію та/або до будівель, споруд, приміщень суб’єкта господарювання, які використовуються для провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, непризначення ліцензіатом уповноваженої ним особи, яка має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки у разі відсутності керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата - фізичної особи–підприємця, відмова в наданні документів, інформації щодо предмета перевірки на вимогу посадових осіб органу контролю;

контроль за додержанням Ліцензійних умов - сукупність організаційних та правових заходів, спрямованих на перевірку  додержання ліцензіатами організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших вимог для провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;

ліцензіат - суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;

недостовірність відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, - встановлення місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - підприємця або місця провадження господарської діяльності, не зазначених у заяві або інших документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії, а також інших розбіжностей між відомостями, викладеними в поданих документах, і наявною матеріально-технічною, нормативно-правовою базою, кваліфікацією персоналу (працівників), які встановлені при перевірці суб’єкта господарювання;

неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов - відсутність матеріально-технічної бази (приміщень, обладнання) для провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, що зазначені в документах, які додані до заяви про одержання ліцензії; відсутність фахівців, які повинні мати  спеціальну освіту і відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам;

неподання повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії, - виявлення факту неподання у визначений законодавством строк до органу ліцензування разом з відповідними документами  повідомлення в письмовій формі про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавались до заяви про видачу ліцензії;

повторне порушення Ліцензійних умов - вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення Ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов - рішення органу контролю про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень Ліцензійних умов;

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - підприємець, а також інвестор, у тому числі іноземний, що є стороною угоди про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції", його підрядник, субпідрядник, постачальник та інший контрагент, що виконує роботи, передбачені угодою про розподіл продукції, на основі договорів з інвестором.

ІІ. Організація проведення перевірок

2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов проводяться органом контролю відповідно до річних або квартальних планів перевірок, які затверджуються органом контролю до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Упродовж десяти робочих днів після затвердження плану-графіка перевірок орган контролю надає копію плану-графіка та наказ про його затвердження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Заходи з проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на провадження діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, здійснюються не частіше одного разу на рік.

2.2. Плани проведення перевірок щокварталу оприлюднюються органом контролю шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті органу контролю.

2.3. Орган контролю здійснює планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов за умови письмового повідомлення про проведення перевірки (додаток 1) ліцензіата про проведення планової перевірки не пізніше як за десять днів до дня здійснення цієї перевірки.

2.4. Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу контролю або вручається особисто керівнику ліцензіата (юридичної особи) чи уповноваженій ним особі або ліцензіату - фізичній особі - підприємцю під підпис.

2.5. Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва  - п’яти робочих днів.

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.

2.6. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на підставах, визначених Законом України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Під час проведення позапланових перевірок з’ясовуються лише ті питання, які стали підставою для здійснення цих перевірок, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення позапланової перевірки.

2.7. Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва – двох робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається.

2.8. До участі в перевірці можуть залучатися фахівці інших органів виконавчої влади.

2.9. Для здійснення планової або позапланової перевірки орган контролю видає наказ, який має містити найменування (прізвище, ім’я, по батькові) суб'єкта господарювання, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки. На підставі наказу оформляється посвідчення (направлення) на проведення перевірки (додаток 2), яке підписується керівником або заступником керівника органу контролю (із зазначенням прізвища, імені та по батькові) і засвідчується печаткою.

Посвідчення (направлення) на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

2.10. Посвідчення (направлення) реєструється в журналі обліку посвідчень (направлень) на проведення перевірки (додаток 3), сторінки якого повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

ІІІ. Права та обов'язки комісії з перевірки ліцензіата

3.1. Голова та члени органу контролю (далі – комісія) мають право:

вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення  дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю (перешкоджання у доступі на територію, у виробничі та інші приміщення ліцензіатів для їх обстеження, з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою тощо);

відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного контролю, відповідно до закону.

3.2. Комісія зобов'язана:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний контроль у межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання;

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під  час здійснення заходів державного контролю, якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення державного контролю;

ознайомити керівника суб'єкта господарювання (його заступника) юридичної особи або уповноважену ним особу, або ліцензіата – фізичну особу-підприємця з результатами державного контролю в строки, передбачені законом;

надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо здійснення державного контролю.

ІV. Права та обов’язки ліцензіата

4.1. Ліцензіат має право:

вимагати від посадових осіб органу контролю додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у посадових осіб органу контролю службового посвідчення і одержувати копії посвідчення (направлення) на проведення планової або позапланової перевірки;

не допускати посадових осіб органу контролю до здійснення перевірки, якщо:

перевірка здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності проведення заходів державного контролю, передбачених законом;

посадова особа органу державного контролю не надала копії документів, передбачених Законом України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, або якщо надані документи не відповідають вимогам зазначеного Закону та цього Порядку;

бути присутнім під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею суб'єкта господарювання;

одержувати та знайомитися з актом планової/позапланової перевірки дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов (додаток 4) (далі – акт перевірки);

оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів контролю та їх посадових осіб.

4.2. Ліцензіат зобов'язаний:

допускати посадових осіб, які ввійшли до складу комісії, до здійснення перевірки за умови дотримання порядку здійснення державного контролю, передбаченого законом;

виконувати вимоги органу державного контролю щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства;

надавати документи,  зразки  продукції,  пояснення,  довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час державного контролю, відповідно до закону;

одержувати примірник акта перевірки органу контролю за результатами проведеної перевірки.

V. Порядок проведення перевірки

5.1. Для проведення перевірки голова Комісії повинен пред'явити керівнику або уповноваженій особі ліцензіата посвідчення та документи, які засвідчують особи голови та членів Комісії. При цьому суб'єкту господарювання надається копія посвідчення (направлення) на проведення перевірки.

5.2. Ліцензіат може вести журнал відвідувань представниками органів контролю із зазначенням у ньому строків та мети відвідування, посади, прізвища, ініціалів посадової особи органу контролю.

Зазначені відомості засвідчуються підписом посадової особи органу контролю.

5.3. Перевірці підлягає дотримання ліцензіатом організаційних, кваліфікаційних, технологічних та інших вимог Ліцензійних умов.

5.4. Під час перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов комісія перевіряє:

5.4.1. Наявність оригіналу ліцензії;

5.4.2. Наявність затвердженої в установленому порядку копії ліцензії, що підтверджує право філії або іншого відокремленого структурного підрозділу ліцензіата на провадження господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією;

5.4.3. Наявність оригіналів рішень про створення філій, відокремлених структурних підрозділів ліцензіата (або нотаріально завірених їх копій);

5.4.4. Наявність документів, які додавались до заяви про видачу ліцензії, та достовірність даних, наданих у них:

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

документів, що підтверджують право власності ліцензіата або оренди ним виробничих площ (приміщень);

документів, що підтверджують рівень освіти та кваліфікації, необхідний для здійснення відповідних операцій поводження з небезпечними відходами;

позитивного висновку державної екологічної експертизи щодо проектної документації на об’єкти здійснення операцій поводження з небезпечними відходами;

позитивного висновку органів державної санітарно-епідеміологічної служби про дотримання вимог безпеки на об'єктах поводження з небезпечними відходами;

спеціального паспорта місця чи об’єкта видалення небезпечних відходів (у разі здійснення операцій захоронення чи видалення);

реєстрової карти об'єкта оброблення та утилізації небезпечних відходів (форма 2) (у разі здійснення операцій оброблення, знешкодження, утилізації);

свідоцтва про страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків у разі здійснення операції з перевезення небезпечних відходів;

достовірність даних, наданих заявником, про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності;

відповідність видів небезпечних відходів, з якими ліцензіатом здійснюються операції, видам небезпечних відходів, зазначеним у ліцензії;

5.4.5. Відповідність відомостей, зазначених у ліцензії, даним свідоцтва про державну реєстрацію та установчих документів;

5.4.6. Своєчасність переоформлення ліцензії;

5.4.7. Виконання розпоряджень про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов у разі їх наявності;

5.4.8. У разі відсутності ліцензії - наявність документа про прийняття заяви про переоформлення чи видачу дубліката ліцензії на провадження  господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;

5.4.9. Наявність у суб’єктів господарювання, які здійснюють операції у сфері поводження з небезпечними відходами, укладених трудових договорів (контрактів) із найманими працівниками.

VІ. Порядок оформлення результатів перевірки

6.1. За результатами перевірки ліцензіата складається акт перевірки, в якому зазначається стан виконання Ліцензійних умов суб’єктом господарювання, а в разі невиконання – детальний опис виявлених порушень із посиланням на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових актів, які були порушені ліцензіатом. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

6.2. В останній день перевірки два примірники акта підписуються головою та членами комісії, які здійснювали перевірку, та суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою.

6.3. Керівник (уповноважений представник) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат (фізична особа - підприємець) має право під час складання акта перевірки дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта перевірки. Вони оформляються у письмовій формі та є невід'ємною частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед підписом керівника (уповноваженого представника ліцензіата) (юридичної особи) або ліцензіата (фізичної особи - підприємця) робиться запис «Із зауваженнями».

У разі відмови зазначених осіб від підписання акта перевірки голова комісії вносить до такого акта відповідний запис.

6.4. Один примірник акта вручається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі (ліцензіату – фізичній особі-підприємцю), а другий - зберігається в органі контролю.

6.5. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов орган контролю, що здійснив перевірку, не пізніше п'яти робочих днів з дати складання акта перевірки видає у двох примірниках розпорядження  про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 5). Один примірник не пізніше п’яти робочих днів з дня складення акта надається ліцензіату чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом ліцензіата або уповноваженої ним особи щодо погоджених термінів усунення порушень вимог законодавства залишається в органі контролю.

У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи від отримання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов воно направляється рекомендованим листом, а на його копії, яка залишається в органі контролю, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

6.6. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки порушень Ліцензійних умов до прийняття розпорядження про їх усунення та надання органу контролю документів, які це підтверджують і не потребують додаткової перевірки, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не видається.

6.7. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний у строк, визначений законодавством, у письмовій формі подати органу контролю, який видав це розпорядження, документальне підтвердження усунення порушень.

6.8. Якщо ліцензіатом документально підтверджено усунення порушень Ліцензійних умов, то перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов не проводиться.

6.9. У разі неподання ліцензіатом інформації про результати виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов до органу контролю протягом установленого строку проводиться позапланова перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов.

Позапланова перевірка виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов проводиться після закінчення установленого строку, протягом якого ліцензіат зобов'язаний подати інформацію про результати виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов до органу контролю.

Позапланова перевірка ліцензіата може бути проведена з метою перевірки інформації про результати виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, яка подається ліцензіатом до органу контролю.

6.10. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта перевірки.

6.11. Орган контролю під час перевірки складає акт перевірки у таких випадках:

повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

недостовірні відомості у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії;

факт передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності;

відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю (в цьому випадку протягом трьох робочих днів з дати складання акта перевірки орган контролю, який здійснював перевірку, складає відповідний акт (додаток 6) у двох примірниках).

6.12. За результатами перевірок органом контролю щодо кожного суб’єкта господарювання формується окремий пакет із таких документів:

розпорядчий документ Мінприроди України про створення комісії, призначення голови та членів комісії (копія);

посвідчення (направлення) на проведення перевірки (оригінал);

акт перевірки;

зауваження ліцензіата до акта перевірки (у разі їх наявності), які є його невід’ємною частиною (оригінал);

розпорядження органу контролю про усунення порушень Ліцензійних умов (копія);

документально підтверджена інформація про усунення порушень вимог Ліцензійних умов ліцензіатом (оригінал);

акт перевірки щодо виконання (невиконання) розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

підстава проведення позапланової перевірки (оригінал або копія).

Ці документи зберігаються в ліцензійній справі ліцензіата.

VІІ. Рішення про анулювання ліцензії

7.1. Вичерпний перелік підстав для анулювання ліцензії визначено  статтею 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

7.2. Рішення про анулювання ліцензії приймається органом ліцензування протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

7.3. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється органом контролю з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представника.

7.4. У разі неявки ліцензіата або його представників розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без його участі.

7.5. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності таких документів:

акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, у якому відображені дані про повторне (повторні) порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

акта попередньої перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

розпорядчого документа, на підставі якого здійснювалась відповідна перевірка.

7.6. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

7.7. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.

7.8. Витяг з рішення про анулювання ліцензії надсилається ліцензіату з повідомленням про вручення особисто.

VІІІ. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

8.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування дія даного рішення органу контролю зупиняється до прийняття відповідного рішення.

8.2. Рішення експертно-апеляційної ради щодо скарги ліцензіата є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення виявлених порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

8.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

Директор Департаменту екологічної безпеки

О. Соколов

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 18.05.12