Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
     ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

              Н А К А З

            05.08.2004 N 177

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 вересня 2004 р.
                   за N 1120/9719


     Про затвердження Положення про умови і порядок
     проведення конкурсів для визначення підприємств,
     яким надаватимуться повноваження для проведення
      робіт із знищення або утилізації неякісних
       алкогольних напоїв та тютюнових виробів


   На виконання пункту 6 Порядку утилізації  або  знищення
неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2004
N 508, Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити  Положення про умови і порядок проведення
конкурсів для  визначення  підприємств,  яким  надаватимуться
повноваження для проведення робіт із знищення або утилізації
неякісних алкогольних напоїв та тютюнових виробів (додається).

   2. Управлінню контролю безпеки споживчого ринку забезпечити
реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

   3. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на
заступника Голови Комітету Бондіка В.А.

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на управління
організаційно-аналітичного  забезпечення  діяльності  Голови
Комітету.

 Голова                         Л.Школьник


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань технічного
                   регулювання та споживчої
                   політики
                   05.08.2004 N 177

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 вересня 2004 р.
                   за N 1120/9719


              ПОЛОЖЕННЯ
   про умови і порядок проведення конкурсів для визначення
    підприємств, яким надаватимуться повноваження для
      проведення робіт із знищення або утилізації
          неякісних алкогольних напоїв
            та тютюнових виробів


           1. Загальні положення

   1.1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 6 Порядку
утилізації або знищення неякісних або небезпечних алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19.04.2004 N 508.

   1.2. Конкурс з визначення підприємств, яким надаватимуться
повноваження для проведення робіт із знищення або утилізації
неякісних  алкогольних  напоїв та тютюнових виробів (далі -
конкурс), полягає у визначенні переможця (переможців)  серед
суб'єктів підприємницької діяльності, які запропонували найбільш
ефективні умови проведення робіт із знищення або утилізації
неякісних  алкогольних напоїв та тютюнових виробів та мають
технологію, обладнання та персонал,  що  можуть  забезпечити
дотримання вимог законодавства у сфері робіт із знищення або
утилізації (далі - учасники конкурсу).

   1.3. Конкурс проводиться за наявності заяв від двох або
більше учасників конкурсу, які надійшли протягом місяця після
опублікування повідомлення про проведення конкурсу в одному з
офіційних засобів масової інформації.

   1.4. Опубліковане повідомлення про конкурс повинно містити
такі відомості:
   назву та місце знаходження органу, що проводить конкурс;
   кінцевий термін прийняття документів на конкурс;
   перелік необхідних документів, які повинні надавати учасники
конкурсу;
   основні вимоги до учасників конкурсу;
   телефон для довідок з питань конкурсу.

            2. Конкурсна комісія

   2.1. Для організації і проведення конкурсів  утворюється
комісія,  до складу якої входять фахівці Держспоживстандарту
України та його підвідомчих організацій.
   Конкурсна комісія (далі - комісія) утворюється у складі
голови комісії, заступника голови комісії, секретаря та двох
членів комісії.
   Склад комісії затверджується  наказом  Держспоживстандарту
України.

   2.2. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу
про її склад.

   2.3. Основними завданнями та функціями комісії є:
   опублікування повідомлення про проведення конкурсу;
   визначення терміну проведення конкурсу;
   визначення учасників конкурсу;
   розгляд матеріалів,  поданих  учасниками  конкурсу,  та
пропозицій щодо умов робіт із знищення або утилізації неякісних
або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
   визначення переможця (переможців) конкурсу;
   ведення реєстру переможців конкурсу та його опублікування у
засобах масової інформації.

   2.4. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова
комісії, який у межах своєї компетенції:
   скликає засідання комісії;
   головує на засіданнях;
   дає доручення членам комісії;
   організовує підготовку до розгляду документів, передбачених
пунктом 3.2 цього Положення.

         3. Вимоги до учасників конкурсу

   3.1. До  участі в конкурсі допускаються юридичні особи,
діяльність яких у сфері робіт із знищення  або  утилізації
передбачена установчими документами та які подали на розгляд
комісії повний пакет документів, зазначених у пункті 3.2 цього
Положення.

   3.2. Для  участі  в  конкурсі учасник подає на розгляд
конкурсної комісії такі матеріали:
   заяву про участь у конкурсі із зазначенням повної назви
учасника, який виявив бажання брати участь у конкурсі, реквізитів
(місцезнаходження,  телефон,  телефакс),  складу  керівництва
(прізвище, посада), чисельності працюючих, спеціалізації;
   копії установчих  документів,  засвідчені в нотаріальному
порядку (свідоцтво про реєстрацію, статут, установчий договір);
   обгрунтовану інформацію   щодо   технічних  можливостей
забезпечення організації робіт із  знищення  або  утилізації
неякісних або небезпечних алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
   довідку про наявність підготовленого персоналу з робіт із
знищення або утилізації неякісних алкогольних напоїв та тютюнових
виробів;
   пропозиції щодо  умов  проведення робіт із знищення або
утилізації неякісних алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

         4. Порядок проведення конкурсу

   4.1. Конкурс проводиться не менше одного разу на 3 роки і має
один етап.

   4.2. Комісія визначає переможця (переможців) за результатами
розгляду отриманих документів та їх  пропозицій  щодо  умов
проведення робіт із знищення або утилізації неякісних алкогольних
напоїв та тютюнових виробів.
   Переможцями вважаються учасники конкурсу, які відповідають
вимогам конкурсу та запропонували найбільш  ефективні  умови
проведення робіт із знищення або утилізації неякісних алкогольних
напоїв та тютюнових виробів.

   4.3. Засідання комісії є відкритими. У разі потреби отримання
додаткової інформації щодо учасника конкурсу комісія має право
заслуховувати на засіданнях учасників конкурсу.

   4.4. Засідання комісії є правомочними за умови участі в ньому
усіх членів комісії.

   4.5. Рішення  про  визначення  переможця  (переможців)
приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні
членів комісії.

   4.6. Після закінчення засідання комісії складається протокол
(два примірники), у якому зазначаються:
   відомості про учасників;
   результати голосування;
   обгрунтування визначення  переможця (переможців). Протокол
підписується всіма членами  комісії,  які  брали  участь  у
голосуванні.

   4.7. Протокол про результати проведення конкурсу затверджує
Голова Держспоживстандарту України.

   4.8. Облік протоколів щодо результатів конкурсів, а також
документів, які подаються на розгляд до комісії, ведеться в
Управлінні контролю безпеки споживчого ринку Держспоживстандарту
України.

   4.9. Інформація  щодо  результатів проведення конкурсу в
триденний термін після затвердження протоколу про результати
конкурсу надсилається учасникам конкурсу.

 Начальник управління контролю
 безпеки споживчого ринку                П.Б.Козлов

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08