Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
          ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 143 від 09.09.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   9 жовтня 1997 р.
 vd970909 vn143            за N 463/2267


    Про затвердження Порядку реєстрації та постановки на
    облік організацій, що займаються інвентаризацією
      викидів забруднюючих речовин на підприємстві


   Відповідно до ст.4 Закону України "Про охорону атмосферного
повітря"  та для впорядкування проведення робіт по
інвентаризації  викидів  забруднюючих речовин на підприємстві
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Порядок реєстрації та постановки на облік
організацій, що займаються інвентаризацією викидів забруднюючих
речовин на підприємстві, що додається.
   2. Управлінню регулювання природокористування (Горбунов В.)
та Управлінню справами  (Даниляк  О.)  забезпечити  розсилку
нормативного документа органам Міністерства охорони навколишнього
природного середовища та ядерної безпеки України на  місцях
протягом 2-х тижнів після реєстрації в Міністерстві юстиції
України.
   3. Керівникам  органів  Мінекобезпеки  України на місцях
забезпечити додержання вимог зазначеного нормативного документа.
   4. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Міністра Шевчука В.Я.

 Міністр                       Ю.І. Костенко

                     Затверджено
                наказом Міністерства    охорони
                навколишнього природного середовища
                та ядерної безпеки України  від
                09.09.1997 р. N 143

   Порядок реєстрації та постановки на облік організацій,
   що займаються інвентаризацією викидів забруднюючих
           речовин на підприємстві

           1. Загальні положення

   1.1. Нормативний  документ розроблено відповідно до ст.4
Закону України "Про охорону атмосферного повітря",
Інструкції  про зміст та порядок складання звіту проведення
інвентаризації викидів забруднюючих речовин на  підприємстві,
затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища та ядерної безпеки України від 10.02.95 р. N 7,
 зареєстрованої  Міністерством юстиції України
15.03.95 р. за N 61/597, встановлює обов'язкові вимоги щодо
реєстрації та постановки на облік спеціалізованих організацій,
відповідних підрозділів підприємств, що займаються інвентаризацією
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.
   1.2. Реєстрації  та  постановці  на  облік  підлягають
спеціалізовані організації, відповідні підрозділи  підприємств
(далі  - організації), які мають певний досвід та технічне
обладнання щодо проведення робіт  з  інвентаризації  викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві.
   1.3. Реєстрацію організацій, що проводять  інвентаризацію
викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря, та постановку
їх на облік проводять державний комітет охорони навколишнього
природного середовища та природних ресурсів Автономної республіки
Крим та Державні управління екологічної безпеки в областях,
м.Києві та м.Севастополі. Перелік органів Мінекобезпеки України
додається (додаток N 1).
   1.4. Копія  реєстраційного  свідоцтва  організацій,  які
зареєструвались,  надсилається  в  Управління  регулювання
природокористування Мінекобезпеки України та Головекоінспекцію
Мінекобезпеки України.

     2. Перелік документів, необхідних для реєстрації
      організацій та постановки їх на облік

   2.1. Для реєстрації організацій, що проводять інвентаризацію
викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря,  та  для
постановки їх на облік необхідно надати такі документи:
   - клопотання про реєстрацію організації та постановку її на
облік (за вільною формою на бланку заявника);
   - загальні відомості про організацію, що проводить роботи з
інвентаризації викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря,
за встановленою формою (додаток N 2);
   - копію свідоцтва з атестації (акредитації) та акта атестації
лабораторії з усіма додатками (додаток N 3 таблиця 1);
   - перелік нормативної документації, яка використовується при
визначенні величин викидів забруднюючих речовин розрахунковим
методом;
   - довідку  про  професійний  і  кваліфікаційний  рівень
спеціалістів (таблиця 2 додатка N 3) (обов'язкова наявність в
організації спеціалістів технологів та спеціалістів по наладці
вентиляційних систем);
   - довідку  про  підвищення  кваліфікації  спеціалістів
організації по даному напрямку;
   - інформацію про види робіт, що виконуються організацією
(наладка вентиляційних систем, наладка технологічного обладнання
зі вказівкою по яким виробництвам, проведення вимірювань, розробка
заходів і т.д.).
   2.2. Якщо організація, що реєструється, для проведення прямих
вимірювань викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
залучає сторонню організацію, то вона повинна представити копію
договору на виконання вказаних робіт з цією організацією, а також
копію її реєстраційного свідоцтва, виданого органами Мінекобезпеки
України.
   2.3. Лабораторія, що входить до організації, яка займається
інвентаризацією викидів на підприємстві, має право проводити прямі
вимірювання тільки тих забруднюючих речовин, які зазначені в
свідоцтві про її атестацію.

   3. Порядок видачі реєстраційного свідоцтва та постановки
    на  облік організацій,  що  проводять  роботи з
    інвентаризації викидів забруднюючих речовин

   3.1. Матеріали  щодо реєстрації організації з проведення
інвентаризації викидів забруднюючих речовин та щодо постановки її
на облік розглядаються органами Мінекобезпеки України у 10 денний
термін з дня надходження документів, вказаних у розділі 2.
   3.2. У разі відмови в реєстрації організації для проведення
інвентаризації викидів забруднюючих речовин, органи Мінекобезпеки
України  направляють у 2-х тижневий термін лист заявнику з
обгрунтуванням причин відмови.
   3.3. Реєстраційне  свідоцтво на проведення інвентаризації
викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря видається на
термін дії атестаційного (акредитованого) свідоцтва, отриманого
лабораторією, що входить до складу організації відповідно до
Р 50-062-95   "Державна   система   забезпечення   єдності
вимірювань. Акредитація   аналітичних,   вимірювальних   та
випробувальних лабораторій. Організація та порядок проведення" або
до КНД  211.0.0.007-94  "Атестація  лабораторій  з  контролю
забрудненості  природного  середовища. Основні положення", за
встановленою формою (додаток N 4).
   Для організації, в якій відсутня лабораторія, реєстраційне
свідоцтво на право проведення інвентаризації викидів забруднюючих
речовин видається терміном на 1 рік.
   У випадку застосування тільки автоматичних газоаналізаторів
реєстраційне свідоцтво видається на 5 років (відповідно до вимог
Порядку розробки та затвердження нормативів гранично допустимих
викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними
джерелами,  затвердженого  наказом  Міністерства   охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від
18.07.96 р. N 75 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.08.96 р. за N 441/1466.
   3.4. Реєстрація організацій, що займаються інвентарізацією
викидів забруднюючих речовин на підприємстві, та постановка на
облік проводиться по місцю їх юридичної адреси.
   Реєстраційне свідоцтво діє на всій території України.
   3.5. Органи  Мінекобезпеки  України  здійснюють  облік
організацій, що займаються інвентаризацією викидів забруднюючих
речовин, за єдиною формою відповідно додатку N 5 та накопичення
інформації відповідно до програми на ПК, погодженої Мінекобезпеки
України.
   Органи Мінекобезпеки України складають перелік організацій,
що поставлені на облік, і надають його на магнітних носіях та
папері до Мінекобезпеки України один раз на рік до 01.12.
поточного року (додаток N 6).
   Якщо на наступний рік перелік організацій, що поставлені на
облік, не зазнав суттєвих змін, органи Мінекобезпеки України
надають тільки доповнення до існуючого переліку.
   3.6. Органи Мінекобезпеки України ведуть журнал реєстрації
свідоцтв  та постановки на облік організацій, які проводять
інвентаризацію викидів на підприємстві, за встановленою формою
(додаток N 7).
   3.7. Контроль якості  робіт,  виконаних  організацією  з
проведення  інвентаризації  викидів  забруднюючих  речовин  у
атмосферне  повітря  на  підприємстві,  проводиться  органами
Мінекобезпеки України за місцем розташування підприємства.
   3.8. Органи Мінекобезпеки України мають право  анулювати
реєстраційне свідоцтво у випадку виявлення незадовільної якості
виконання робіт з інвентаризації викидів забруднюючих речовин на
підприємстві (порушення вимог "Інструкції про зміст та порядок
складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих
речовин на підприємстві", розбіжності даних звіту та
даних,  які  одержані  в  результаті  перевірки, відсутності
атестованої лабораторії і т.ін.)
   3.9. Рішення про анулювання реєстраційного свідоцтва  на
проведення робіт з інвентаризації викидів приймає орган, який це
свідоцтво видав, за поданням органів  Державної  екологічної
інспекції Мінекобезпеки України, про що повідомляється організація
та Мінекобезпеки України (висновок про якість робіт, підготовлений
органами Державної екологічної інспекції, надається у вільній
формі).
   3.10. При надходженні в Мінекобезпеки України інформації про
анулювання реєстраційного свідоцтва міністерство розповсюджує цю
інформацію  по  Державних  управліннях екологічної безпеки в
областях.
   3.11. Спори,  що  виникають  у  зв'язку  з  реєстрацією
організацій, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

                     Додаток N 1
               до Порядку реєстрації та постановки
               на облік організацій, що займаються
               інвентаризацією викидів забруднюючих
               речовин на підприємстві

     Перелік Державних управлінь екологічної безпеки
         Мінекобезпеки України в областях

 1. Державне управління екологічної безпеки в Вінницькій обл.
     287100, м.Вінниця, вул.Р.Люксембург,7

 2. Державне управління екологічної безпеки у Волинській обл.
     263025, м.Луцьк, вул.Суворова,20

 3. Державне управління екологічної безпеки в Луганській обл.
     348021, м.Луганськ, вул.Андрія Линьова,85

 4. Державне управління екологічної безпеки в Дніпропетровській
  обл. 320000, м.Дніпропетровськ, Головпоштамт, а/с 416

 5. Державне управління екологічної безпеки в Донецькій обл.
     430000, м.Донецьк, бульвар Пушкіна,13

 6. Державне управління екологічної безпеки в Житомирській обл.
     262002, м.Житомир, пл.Путятинська,2

 7. Державне управління екологічної безпеки в Закарпатській
  обл. 294008, м.Ужгород, пл.Народна,4

 8. Державне управління екологічної безпеки в Запорізькій обл.
     330000, м.Запоріжжя, вул.Правди,65

 9. Державне управління екологічної безпеки в Сумській обл.
     244030, м.Суми 325023, вул.Набережна р.Стрілки,46

10. Державне управління екологічної безпеки в Харківській обл.
     310022, м.Харків, Держпром,4 під'їзд

11. Державний комітет охорони навколишнього середовища та природ-
  них ресурсів Республіки Крим
     333022, м.Сімферополь, вул.Кочкиметська,198

12. Державне управління екологічної безпеки в м.Севастополі
     335003, м.Севастополь, вул.Харківська,3

13. Державне управління екологічної безпеки в Івано-Франківській
  обл. 284000, м.Ів.Франківськ, вул.Старозамкова,2

14. Державне управління екологічної безпеки в Кіровоградській обл.
     316022, м.Кіровоград, вул.Дзержинського,84/37

15. Державне управління екологічної безпеки в Львівській обл.
     290011, м.Львів, вул.Вітовського,18

16. Державне управління екологічної безпеки в Миколаївській обл.
     3270216, м.Миколаїв, вул.Леніна,16

17. Державне управління екологічної безпеки в Одеській обл.
     270107, м.Одеса, вул.Канатна,83

18. Державне управління екологічної безпеки в Полтавській обл.
     314000, м.Полтава, вул.Зигіна,1

19. Державне управління екологічної безпеки в Рівненській обл.
     266028, м.Рівне, вул.Толстого,20

20. Державне управління екологічної безпеки в Тернопільській
  обл. 282000, м.Тернопіль, вул.За Рудкою,37

21. Державне управління екологічної безпеки в Херсонській обл.
     325023, м.Херсон, Головпоштамт, аб/с12

22. Державне управління екологічної безпеки в Черкаській обл.
     257036, м.Черкаси, вул.Пастерівська,104

23. Державне управління екологічної безпеки в Хмельницькій обл.
     280001, м.Хмельницькій, вул.І.Франка,2

24. Державне управління екологічної безпеки в Чернівецькій обл.
     274010, м.Чернівці, вул. Міцкевича,5

25. Державне управління екологічної безпеки в Чернігівській обл.
     250017, м.Чернігів, вул.Малясова,12

26. Державне управління екологічної безпеки в Київській обл.
     252080, м.Київ, вул.Турівська,28

27. Державне управління екологічної безпеки в м.Києві
     252080, м.Київ, вул.Турівська, 28

                      Додаток N 2
                 до Порядку   реєстрації   та
                 постановки на облік організацій,
                 що займаються  інвентаризацією
                 викидів забруднюючих речовин на
                 підприємстві

   Загальні відомості про організацію, що проводить роботи
   по  інвентаризації  викидів забруднюючих речовин у
            атмосферне повітря

               Область
    ________________      ___________________
      (код)           (назва)
               Район
    ________________      ___________________
      (код)           (назва)
             Населений пункт
    _______________      ___________________
      (код)           (назва)
           Міністерство, відомство
    _______________      ___________________
      (код)           (назва)
          Вид економічної діяльності
    ______________       ___________________
      (код)           (назва)
          Підприємство, організація
    ______________       ___________________
      (код)           (назва)
         Поштова адреса, телефон
    ______________________________________________
         Керівник підприємства

                     Додаток N 3
               до Порядку реєстрації та постановки
               на облік організацій, що займаються
               інвентаризацією викидів забруднюючих
               речовин на підприємстві

 Перелік методик виконання вимірювань та засобів вимірювальної
      техніки, що застосовується при інвентаризації

                            Таблиця 1
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Назва засобів|Завод|Дата |Міжпові-|Інгре-|Методики|Похиб-|Діапа-|
|вимірювальної|ський|остан|рочний |дієнт,|виконан-|ка ви-|зон  |
|техніки   |номер|ньої |інтервал|що ко-|ня вимі-|мірю- |вимі- |
|       |   |повір|    |нтро- |рювань |вання |рюван-|
|       |   |ки  |    |люєть-|    |   |ня  |
|       |   |   |    |ся  |    |   |   |
——————————————————————————————————————————————————————————————————

 Підпис керівника

     Дані про професійний і кваліфікаційний рівень
     спеціалістів та керівного персоналу організації

                            Таблиця 2
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Посада|Прізвище|Освіта, |Спеці-|Працює| Стаж роботи |N сві-|При-|
|   |ім'я  |навчаль-|альні-|пості-|—————————————|доцтва|міт-|
|   |    |ний зак-|сть* |йно, |за спе|за по-|щодо |ка |
|   |    |лад   |   |тимча-|ціаль-|садою |підви-|  |
|   |    |    |   |сово |ністю |   |щення |  |
|   |    |    |   |   |   |   |квалі-|  |
|   |    |    |   |   |   |   |фіка- |  |
|   |    |    |   |   |   |   |ції  |  |
——————————————————————————————————————————————————————————————————

 * обов'язкова наявність в організації спеціалістів технологів та
  спеціалістів по наладці вентиляційних систем.

  Підпис керівника

                     Додаток N 4
               до Порядку реєстрації та постановки
               на облік організацій, що займаються
               інвентаризацією викидів забруднюючих
               речовин на підприємстві

   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
          ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

        Реєстраційне свідоцтво N _________
            від ______________
        на проведення інвентаризації викидів
      забруднюючих речовин у атмосферне повітря

   Видано організації    ____________________________________
               ____________________________________
                  (адреса, телефон )

   Термін дії (років )   ____________________________________
   Наявність лабораторії  ____________________________________
   Назва речовин, щодо яких
   проводяться прямі вимірювання _______________________________

   _____________________________       ___________
   (посада уповноваженої особи         (підпис)
   органу, який видав свідоцтво)
                         М.П.

                     Додаток N 5
               до Порядку реєстрації та постановки
               на облік організацій, що займаються
               інвентаризацією викидів забруднюючих
               речовин на підприємстві

           Форма обліку організацій

               Область
  _______________          _________________
    (код)               (назва)
               Район
  _______________          _________________
    (код)               (назва)
             Населений пункт
  _______________          _________________
    (код)               (назва)
           Міністерство, відомство
  _______________          _________________
    (код)               (назва)
          Вид економічної діяльності
  _____________            _______________
    (код)               (назва)
              Організація
  _____________            ______________
    (код)               (назва)
           Поштова адреса, телефон
      _________________________________________

           Керівник підприємства
      _________________________________________
      _________________________________________
           дата постановки на облік

                     Додаток N 6
               до Порядку реєстрації та постановки
               на облік організацій, що займаються
               інвентаризацією викидів забруднюючих
               речовин на підприємстві

      Перелік організацій, що поставлені на облік
      в _________________________ області (місті)

  —————————————————————————————————————————————————————————
  |N п/п| Назва організації   | Адреса організації  |
  |—————+—————————————————————————+———————————————————————|
  | 1  |     2       |    3       |
  —————————————————————————————————————————————————————————

 Керівник органу
 Мінекобезпеки України          Підпис

                        Додаток N 7
               до Порядку реєстрації та постановки
               на облік організацій, що займаються
               інвентаризацією викидів забруднюючих
               речовин на підприємстві

 Журнал реєстрації свідоцтв та постановки на облік організацій,
  які проводять інвентаризацію викидів забруднюючих речовин

——————————————————————————————————————————————————————————————————
| N |Дата над|Наймену-|Номер ре-|Термін|Прізвище|Дата |При-|Дата |
|п/п|ходження|вання  |єстрацій-|дії ре|особи, |анулю|міт-|поста|
|  |докумен-|органі- |ного сві-|єстра-|яка заре|вання|ка |новки|
|  |тації, |зації, |доцтва, |ційно-|єструва-|реєст|  |на об|
|  |вхідний |яка про-|виданого |го сві|ла орга-|рацій|  |лік |
|  |номер  |водить |Мінеко- |доцтва|нізацію |ного |  |   |
|  |    |інвента-|безпеки |   |    |свідо|  |   |
|  |    |ризацію |України |   |    |цтва |  |   |
——————————————————————————————————————————————————————————————————

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08