Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

 

 

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
          ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 27/44 від 12.02.2001        Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 березня 2001 р.
                   за N 187/5378


   Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності
   із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними
              відходами

       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
                  Держпідприємництва
        N 89/220 від 20.06.2001 )

   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності"  і  постанови  Кабінету
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про
затвердження переліку органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:

   1. Затвердити Ліцензійні умови провадження діяльності із
здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами
(додаються).
   2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов  О.В.), Управлінню відходів Департаменту екологічної
безпеки Мінекоресурсів України (Толстіков О.М.) в установленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
   3. Управлінню екологічної політики, інформації та зв'язків з
громадськістю (Потапов В.І.) забезпечити публікацію наказу "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із здійснення
операцій у сфері поводження з небезпечними відходами" у засобах
масової інформації.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Міністра екології та природних ресурсів України Стеценка М.П.

 Голова Державного комітету України
 з питань регуляторної політики та
 підприємництва                     О.В.Кужель

 Міністр екології та природних
 ресурсів України                    І.О.Заєць

                     Затверджено
                Наказ Державного комітету України
                з питань регуляторної політики та
                підприємництва,
                Міністерства екології та природних
                ресурсів України
                12.02.2001 N 27/44

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 березня 2001 р.
                   за N 187/5378

             Ліцензійні умови
   провадження діяльності із здійснення операцій у сфері
        поводження з небезпечними відходами

           1. Загальні положення

   1.1 Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
 і постанови  Кабінету  Міністрів  України  "Про
затвердження переліку органів ліцензування" від 14.11.2000 N 1698
.
   1.2. Терміни, що використовуються в цих Ліцензійних умовах,
мають таке значення:
   небезпечні відходи - відходи, які зазначені в абзаці другому
пункту 2 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та
Зеленого переліків відходів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13.07.2000 N 1120;
   операції поводження з небезпечними відходами - збирання,
перевезення,  зберігання,  оброблення,  утилізація, видалення,
знешкодження і захоронення небезпечних відходів.
   1.3. Ці  Ліцензійні  умови  встановлюють  кваліфікаційні,
організаційні, технологічні та інші вимоги  для  провадження
діяльності  із  здійснення  операцій  у  сфері поводження з
небезпечними відходами.
   1.4. Ці  Ліцензійні  умови  поширюються на всі суб'єкти
господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правової
форми  та  форми власності, що здійснюють операції у сфері
поводження з небезпечними відходами на території України.
   1.5. Для одержання ліцензії на провадження діяльності із
здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами
суб'єкт господарської діяльності подає до Мінекоресурсів України
заяву встановленого зразка (додаток 1). Зазначена заява подається
особисто або через уповноважену особу. ( Пункт 1 доповнено
підпунктом 1.5 згідно з Наказом Держпідприємництва N 89/220
від 20.06.2001 )
   1.6. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається
заявнику з відміткою про дату прийняття документів Мінекоресурсів
України та підписом відповідальної особи. ( Пункт 1 доповнено
підпунктом 1.6 згідно з Наказом Держпідприємництва N 89/220
від 20.06.2001 )
   1.7. У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового
відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської
діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати
до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії
ліцензії (додаток 3), а також документи відповідно до статті 10
Закону  України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності". ( Пункт 1 доповнено підпунктом 1.7 згідно
з  Наказом  Держпідприємництва  N  89/220  від
20.06.2001 )
   1.8. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ліцензіат зобов'язаний
протягом десяти робочих днів подати до Мінекоресурсів України
заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією,
що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх
нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
підстави. ( Пункт 1 доповнено підпунктом 1.8 згідно з Наказом
Держпідприємництва N 89/220 від 20.06.2001 )
   1.9. У разі втрати або пошкодження  ліцензії  ліцензіат
зобов'язаний звернутися до Мінекоресурсів України із заявою про
видачу дубліката ліцензії (додаток 5). До заяви в разі втрати
ліцензії додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу
дубліката ліцензії, а в разі пошкодження - непридатна  для
користування ліцензія і документ, що засвідчує внесення плати за
видачу дубліката ліцензії. ( Пункт 1 доповнено підпунктом 1.9
згідно з Наказом Держпідприємництва N 89/220 від
20.06.2001 )

           2. Організаційні вимоги

   Суб'єкти господарської діяльності при здійсненні операцій у
сфері  поводження  з  небезпечними  відходами  зобов'язані
дотримуватися  вимог  чинного  законодавства  та   інших
нормативно-правових актів (додаток 6), що регулюють цю діяльність.
(  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Держпідприємництва N 89/220 від 20.06.2001 )

           3. Кваліфікаційні вимоги

   3.1. При  здійсненні  операцій  у  сфері  поводження  з
небезпечними відходами згідно з отриманою ліцензією суб'єкти
господарської діяльності зобов'язані забезпечити призначення на
керівні посади осіб зі спеціальною освітою з питань поводження з
небезпечними відходами або осіб, які мають вищу чи середню
технічну освіту.
   3.2. Суб'єкти   господарської   діяльності  зобов'язані
забезпечити допуск до поводження з небезпечними відходами тільки
осіб,  які  мають  професійну  підготовку щодо поводження з
небезпечними речовинами, що підтверджено посвідченням відповідно
до Типового положення про навчання з питань охорони праці,
затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці
України від  17.02.99  N 27 , зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 21.04.99 за N 248/3541, та не мають
медичних протипоказань.

           4. Технологічні вимоги

   4.1. Суб'єкти  господарської  діяльності зобов'язані мати
узгоджену  та  затверджену   в   установленому   порядку
нормативно-технічну  документацію  (технологічний  регламент,
технічні умови, державний стандарт, локальні спеціальні правила,
інструкції),  за  якою  здійснюються певні операції у сфері
поводження з небезпечними відходами.
   4.2. Суб'єкти  господарської  діяльності  для  здійснення
операцій у сфері поводження з небезпечними відходами повинні мати
таку матеріально-технічну базу:
   при здійсненні збирання небезпечних відходів - спеціально
обладнані транспортні засоби, призначені для перевезення відходів
відповідного класу небезпеки (при потребі); спеціально відведені і
відповідно обладнані місця чи об'єкти (майданчики, складські
приміщення, споруди тощо) для тимчасового зберігання небезпечних
відходів; герметичну тару (сталеві бочки, контейнери тощо) для
тимчасового зберігання відходів I класу небезпеки; спеціальну тару
(поліетиленові  мішки,  пакети,  діжки тощо) для тимчасового
зберігання  відходів  II  і   III   класу   небезпеки;
вантажно-розвантажувальні механізми відповідно до класу небезпеки
відходів та їх агрегатного стану;
   при здійсненні перевезення небезпечних відходів - спеціально
обладнані транспортні засоби, призначені для перевезення відходів
відповідного  класу небезпеки, з відповідним маркуванням, що
визначає характер їх використання;
   при здійсненні зберігання небезпечних відходів - спеціально
відведені і відповідно обладнані місця чи об'єкти (майданчики,
складські приміщення, споруди тощо) для тимчасового розміщення
небезпечних відходів; герметичну тару (сталеві бочки, контейнери
тощо) для тимчасового зберігання відходів I класу небезпеки;
спеціальну тару (поліетиленові мішки, пакети, діжки тощо) для
тимчасового  зберігання  відходів II і III класу небезпеки;
вантажно-розвантажувальні механізми відповідно до класу небезпеки
відходів та їх агрегатного стану;
   при здійсненні оброблення небезпечних відходів - спеціально
відведені і відповідно обладнані місця чи об'єкти (майданчики,
складські приміщення, споруди тощо) для тимчасового зберігання
небезпечних відходів; герметичну тару (сталеві бочки, контейнери
тощо) для тимчасового зберігання відходів I класу небезпеки;
спеціальну тару (поліетиленові мішки, пакети, діжки тощо) для
тимчасового зберігання відходів II і III  класу  небезпеки;
вантажно-розвантажувальні механізми відповідно до класу небезпеки
відходів та їх агрегатного стану; технічне обладнання відповідно
до  технологічного  регламенту  здійснення  певного  процесу
оброблення;
  при здійсненні утилізації небезпечних відходів - спеціально
відведені і відповідно обладнані місця чи об'єкти (майданчики,
складські приміщення, споруди тощо) для тимчасового зберігання
небезпечних відходів; герметичну тару (сталеві бочки, контейнери
тощо) для тимчасового зберігання відходів I класу небезпеки;
спеціальну тару (поліетиленові мішки, пакети, діжки тощо) для
тимчасового  зберігання  відходів II і III класу небезпеки;
вантажно-розвантажувальні механізми відповідно до класу небезпеки
відходів та їх агрегатного стану; технічне обладнання відповідно
до  технологічного  регламенту  здійснення  певного  процесу
утилізації;
   при здійсненні видалення небезпечних відходів - спеціально
відведені і відповідно обладнані місця чи об'єкти (майданчики,
складські приміщення, споруди тощо) і спеціальну  тару  для
тимчасового  або  постійного зберігання небезпечних відходів;
технічне обладнання відповідно до технологічного регламенту при
здійсненні певної операції з видалення відходів зазначеної у
переліку операцій з видалення відходів, наведеному в додатку 2 до
Порядку ведення реєстру місць видалення відходів, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від  03.08.98  N 1216;
  при здійсненні знешкодження небезпечних відходів - спеціально
відведені і відповідно обладнані місця чи об'єкти (майданчики,
складські приміщення, споруди тощо) для тимчасового зберігання
небезпечних відходів; герметичну тару (сталеві бочки, контейнери
тощо) для тимчасового зберігання відходів I класу небезпеки;
спеціальну тару (поліетиленові мішки, пакети, діжки тощо) для
тимчасового  зберігання  відходів II і III класу небезпеки;
вантажно-розвантажувальні механізми відповідно до класу небезпеки
відходів та їх агрегатного стану; технічне обладнання відповідно
до технологічного регламенту здійснення певного виду (механічне,
фізико-хімічне, біологічне оброблення) знешкодження;
   при здійсненні захоронення небезпечних відходів - спеціальна
інженерна споруда (полігон) для захоронення небезпечних відходів,
збудована відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні
вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх
класу небезпеки для здоров'я населення" від 01.07.99 N 29 і СНиП
2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных
промышленных отходов. Основные положения по  проектированию",
технічне  обладнання  відповідно до технологічного регламенту
здійснення захоронення.

             5. Інші вимоги

   5.1. Суб'єкти  господарської   діяльності   зобов'язані
дотримуватися  державних санітарних норм, правил, гігієнічних
нормативів під час здійснення операцій у сфері поводження з
небезпечними відходами.
   5.2. Суб'єкти  господарської  діяльності   (відправник,
перевізник, одержувач небезпечних відходів) зобов'язані відповідно
до Закону  України  "Про  перевезення  небезпечних  вантажів"
 здійснити страхування відповідальності на випадок
настання негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів.

 Заступник директора Департаменту -
 начальник Управління ліцензування
 видів господарської діяльності            О.В.Єфремов

 Начальник Управління відходів            О.М.Толстіков

                     Додаток 1
               до підпункту 1.5 Ліцензійних умов
               провадження діяльності із здійснення
               операцій у  сфері  поводження  з
               небезпечними відходами

    Міністерство екології та природних ресурсів України

               ЗАЯВА
            про видачу ліцензії

Заявник __________________________________________________________
     (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
          батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
          або серія і номер паспорта
__________________________________________________________________
        фізичної особи, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________
   (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
             фізичної особи)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________   _______________  __________________________
 (телефон)        (факс)    (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма    ідентифікаційний код юридичної
_______________________________  особи або ідентифікаційний номер
_______________________________  фізичної особи-платника податків
_______________________________  та інших платежів ______________
                 ________________________________
банківські реквізити _____________________________________________
            (поточний рахунок, МФО, найменування
                відділення банку)
__________________________________________________________________

Коди: КОПФГ______________________, КОАТУУ_____________________,
   СПОДУ______________________, КФВ__________________________

просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності із
здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами з
таких робіт (непотрібне закреслити):
   1. збирання небезпечних відходів        (код 38.01)
   2. перевезення небезпечних відходів      (код 38.02)
   3. зберігання небезпечних відходів       (код 38.03)
   4. оброблення небезпечних відходів       (код 38.04)
   5. утилізація небезпечних відходів       (код 38.05)
   6. видалення небезпечних відходів       (код 38.06)
   7. знешкодження небезпечних відходів      (код 38.07)
   8. захоронення небезпечних відходів      (код 38.08)

Місце провадження діяльності _____________________________________

Нормативно-технічна документація, за якою здійснюються операції
поводження з небезпечними відходами:
__________________________________________________________________
   (вказати технологічний регламент, технічні умови, державний
   стандарт, локальні спеціальні правила, інструкції тощо)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть
діяльність на підставі ліцензії:
------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування  | Місцезнаходження  |  Тел. | Код   |
|з/п|         |          |  факс | роботи  |
|---+------------------+--------------------+---------+----------|
|---+------------------+--------------------+---------+----------|
|---+------------------+--------------------+---------+----------|
------------------------------------------------------------------

З Ліцензійними умовами провадження вказаного виду діяльності,
порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх
виконувати.

До заяви додаються документи, які прийняті за описом N _________

Підпис заявника _______________  ___________________________
          (підпис)       (прізвище, ініціали)
 "___"_____________ 20__ р.  М.п.

Дата і номер реєстрації заяви "___"_________ 20__ р. N ___________

_________________________________  _________ ____________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ініціали)

( Умови доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 89/220 від 20.06.2001 )


                     Додаток 2
               до підпункту 1.6 Ліцензійних умов
               провадження діяльності із здійснення
               операцій у  сфері  поводження  з
               небезпечними відходами

    Міністерство екології та природних ресурсів України

             ОПИС N _______
   документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

на провадження ___________________________________________________
             (вид діяльності)
від ______________________________________________________________
           (суб'єкт господарювання)
__________________________________________________________________

Дата і номер реєстрації заяви "___"___________ 20__ р. N _________

------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування документа     | Кількість | Примітки |
|з/п |                 | аркушів  |     |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|----+----------------------------------+-------------+----------|
------------------------------------------------------------------

Прийняв ______________________________________________ документів
            (цифрами і літерами)
"___"_____________ 20__ р.

_________________________________  _________ ____________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ініціали)

Копію опису отримав
"___"_____________ 20__ р.

______________________________ ___________ _____________________
(посада представника суб'єкта)  (підпис)  (прізвище, ініціали)

------------------------------------------------------------------
|Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують    |
|унесення заявником плати за видачу ліцензії:          |
|Документи ______________________________________________________|
|________________________________________________________________|
|                                |
|Дата "___"______________ 20__ р.                |
| ______________________ ________ ________________________   |
| (посада особи, яка   (підпис)  (прізвище, ініціали)    |
| прийняла документи)                      |
------------------------------------------------------------------

( Умови доповнено Додатком 2 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 89/220 від 20.06.2001 )

                     Додаток 3
               до підпункту 1.7 Ліцензійних умов
               провадження діяльності із здійснення
               операцій у  сфері  поводження  з
               небезпечними відходами

    Міністерство екології та природних ресурсів України

               ЗАЯВА
          про видачу копії ліцензії

Заявник __________________________________________________________
     (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
          батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
          або серія і номер паспорта
__________________________________________________________________
        фізичної особи, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________
   (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
             фізичної особи)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________   _______________  __________________________
 (телефон)        (факс)    (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма    ідентифікаційний код юридичної
_______________________________  особи або ідентифікаційний номер
_______________________________  фізичної особи-платника податків
_______________________________  та інших платежів ______________
                 ________________________________
банківські реквізити _____________________________________________
            (поточний рахунок, МФО, найменування
                відділення банку)
__________________________________________________________________

Коди: КОПФГ______________________, КОАТУУ_____________________,
   СПОДУ______________________, КФВ__________________________

просить видати  копію  ліцензії (N_________ серія________) на
провадження господарської діяльності із здійснення операцій у
сфері поводження з небезпечними відходами з таких робіт(непотрібне
закреслити):
   1. збирання небезпечних відходів      (код 38.01)
   2. перевезення небезпечних відходів    (код 38.02)
   3. зберігання небезпечних відходів     (код 38.03)
   4. оброблення небезпечних відходів     (код 38.04)
   5. утилізація небезпечних відходів     (код 38.05)
   6. видалення небезпечних відходів     (код 38.06)
   7. знешкодження небезпечних відходів    (код 38.07)
   8. захоронення небезпечних відходів    (код 38.08)

видану Міністерством екології та природних  ресурсів  України
"___"__________ 20__ року
строк дії ліцензії _______________________________________________
Підстава для видачі копії ліцензії _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Місце провадження діяльності ________________________________
Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть
діяльність на підставі ліцензії:
------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування  | Місцезнаходження  |  Тел. | Код   |
|з/п|         |          |  факс | роботи  |
|---+------------------+--------------------+---------+----------|
|---+------------------+--------------------+---------+----------|
|---+------------------+--------------------+---------+----------|
------------------------------------------------------------------

У зв'язку  зі  створенням  у ліцензіата нової філії (нового
відокремленого підрозділу) до заяви додаються документи, які
прийняті за описом N _________

Підпис заявника _______________  ___________________________
          (підпис)       (прізвище, ініціали)
 "___"_____________ 20__ р.  М.п.

Дата і номер реєстрації заяви "___"_________ 20__ р. N ___________

_________________________________  _________ ____________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ініціали)

( Умови доповнено Додатком 3 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 89/220 від 20.06.2001 )


                     Додаток 4
               до підпункту 1.8 Ліцензійних умов
               провадження діяльності із здійснення
               операцій у  сфері  поводження  з
               небезпечними відходами

    Міністерство екології та природних ресурсів України

               ЗАЯВА
          про переоформлення ліцензії

Заявник __________________________________________________________
     (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
          батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
          або серія і номер паспорта
__________________________________________________________________
        фізичної особи, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________
   (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
             фізичної особи)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________   _______________  __________________________
 (телефон)        (факс)    (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма    ідентифікаційний код юридичної
_______________________________  особи або ідентифікаційний номер
_______________________________  фізичної особи-платника податків
_______________________________  та інших платежів ______________
                 ________________________________
банківські реквізити _____________________________________________
            (поточний рахунок, МФО, найменування
                відділення банку)
__________________________________________________________________

Коди: КОПФГ______________________, КОАТУУ_____________________,
   СПОДУ______________________, КФВ__________________________
просить переоформити  ліцензію  (N________  серія________)  на
провадження господарської діяльності із здійснення операцій у
сфері поводження з небезпечними відходами з таких робіт(непотрібне
закреслити):
   1. збирання небезпечних відходів      (код 38.01)
   2. перевезення небезпечних відходів    (код 38.02)
   3. зберігання небезпечних відходів     (код 38.03)
   4. оброблення небезпечних відходів     (код 38.04)
   5. утилізація небезпечних відходів     (код 38.05)
   6. видалення небезпечних відходів     (код 38.06)
   7. знешкодження небезпечних відходів    (код 38.07)
   8. захоронення небезпечних відходів    (код 38.08)

видану Міністерством  екології  та природних ресурсів України
"___"___________ 20__ року
строк дії ліцензії _______________________________________________
Підстава для переоформлення ліцензії _____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Місце провадження діяльності _____________________________________
Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть
діяльність на підставі ліцензії:
------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування  | Місцезнаходження  |  Тел. | Код   |
|з/п|         |          |  факс | роботи  |
|---+------------------+--------------------+---------+----------|
|---+------------------+--------------------+---------+----------|
|---+------------------+--------------------+---------+----------|
------------------------------------------------------------------

У зв'язку із виникненням у ліцензіата підстав для переоформлення
ліцензії до заяви додаються документи, які прийняті за описом
N ___________

Підпис заявника _______________  ___________________________
          (підпис)       (прізвище, ініціали)
 "___"_____________ 20__ р.  М.п.

Дата і номер реєстрації заяви "___"_________ 20__ р. N ___________

_________________________________  _________ ____________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ініціали)

( Умови доповнено Додатком 4 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 89/220 від 20.06.2001 )


                     Додаток 5
               до підпункту 1.9 Ліцензійних умов
               провадження діяльності із здійснення
               операцій у  сфері  поводження  з
               небезпечними відходами

    Міністерство екології та природних ресурсів України

              ЗАЯВА
         про видачу дубліката ліцензії

Заявник __________________________________________________________
     (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
          батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
          або серія і номер паспорта
__________________________________________________________________
        фізичної особи, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________
   (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
             фізичної особи)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________   _______________  __________________________
 (телефон)        (факс)    (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма    ідентифікаційний код юридичної
_______________________________  особи або ідентифікаційний номер
_______________________________  фізичної особи-платника податків
_______________________________  та інших платежів ______________
                 ________________________________
банківські реквізити _____________________________________________
            (поточний рахунок, МФО, найменування
                відділення банку)
__________________________________________________________________

Коди: КОПФГ______________________, КОАТУУ_____________________,
   СПОДУ______________________, КФВ__________________________
просить видати дублікат ліцензії (N _______ серія_________) на
провадження господарської діяльності із здійснення операцій у
сфері  поводження  з  небезпечними  відходами з таких робіт
(непотрібне закреслити):
   1. збирання небезпечних відходів      (код 38.01)
   2. перевезення небезпечних відходів    (код 38.02)
   3. зберігання небезпечних відходів     (код 38.03)
   4. оброблення небезпечних відходів     (код 38.04)
   5. утилізація небезпечних відходів     (код 38.05)
   6. видалення небезпечних відходів     (код 38.06)
   7. знешкодження небезпечних відходів    (код 38.07)
   8. захоронення небезпечних відходів    (код 38.08)

видану Міністерством екології та природних  ресурсів  України
"___"__________ 20__ року
строк дії ліцензії _______________________________________________
Підстава для видачі дубліката ліцензії ___________________________
Місце провадження діяльності _____________________________________
Відомості про відокремлені підрозділи (філії), що провадитимуть
діяльність на підставі ліцензії:
------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування  | Місцезнаходження  |  Тел. | Код   |
|з/п|         |          |  факс | роботи  |
|---+------------------+--------------------+---------+----------|
|---+------------------+--------------------+---------+----------|
|---+------------------+--------------------+---------+----------|
------------------------------------------------------------------

До заяви додається _______________________________________________
          (указати: документ, що підтверджує внесення
__________________________________________________________________
    плати за видачу дубліката ліцензії, непридатну для
__________________________________________________________________
           користування ліцензію)

Підпис заявника _______________  ___________________________
          (підпис)       (прізвище, ініціали)
 "___"_____________ 20__ р.  М.п.

Дата і номер реєстрації заяви "___"_________ 20__ р. N ___________

_________________________________  _________ ____________________
(посада особи, яка прийняла заяву) (підпис) (прізвище, ініціали)

( Умови доповнено Додатком 5 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 89/220 від 20.06.2001 )

                      Додаток 6
               до пункту  2  Ліцензійних  умов
               провадження діяльності із здійснення
               операцій  у  сфері  поводження з
               небезпечними відходами

               Перелік
   законодавчих та нормативно-правових актів, які регулюють
        поводження з небезпечними відходами

   1. Закон України "Про охорону  навколишнього  природного
середовища" від 25.06.91 N 1264-XII .
   2. Закон України "Про відходи" від 05.03.98 N 187/98-вр
.
   3. Закон України "Про екологічну експертизу" від 09.02.95
N 45/95-вр.
   4. Закон  України  "Про  забезпечення  санітарного  та
епідемічного благополуччя населення" від 24.02.94 N  4004-XII
.
   5. Закон України "Про пестициди і агрохімікати" від 02.03.95
N 86/95-вр.
   6. Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" від
06.04.2000 N 1644-III.
   7. Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 2.2.7. 029-99
"Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та
визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення" від 01.07.99
N 29.
   8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік видів
діяльності та об'єктів, що становлять  підвищену  екологічну
небезпеку" від 27.07.95 N 554.
   9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення
та розміщення відходів" від 03.08.98 N 1218 .
   10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку ведення реєстру місць видалення відходів" від 03.08.98
N 1216.
   11. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку  ведення  реєстру  об'єктів утворення, оброблення та
утилізації відходів" від 31.08.98 N 1360 .
   12. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього
природного середовища і стягнення цього збору" від 01.03.99 N 303
.
   13. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів" від
01.11.99 N 2034 .
   14. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Положення  про  контроль  за  транскордонними  перевезеннями
небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та
Зеленого переліків  відходів"  від  13.07.2000 N  1120. 
   15. СНиП 2.01.28-85 "Полигоны по обезвреживанию и захоронению
токсичных  промышленных  отходов.  Основные  положения  по
проектированию", М., 1985.
   16. Інструкція про зміст і складання паспорта місць видалення
відходів, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища  та ядерної безпеки від 14.01.99 N 12
 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України
03.02.99 за N 60/3353.
   17. Інструкція  щодо  складання реєстрових карт об'єктів
утворення, оброблення та утилізації відходів, затверджена наказом
Міністерства  охорони  навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки від 17.02.99 N 41 і зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 169/3462.
   18. Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за
забруднення  навколишнього  природного середовища, затверджена
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки від 19.07.99 N 162/379   і
зареєстрована в  Міністерстві  юстиції  України  09.08.99  за
N 544/3837.
(  Додаток  6  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Держпідприємництва N 89/220 від 20.06.2001 )

 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08