Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2016  № 186


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2016 р.
за № 916/29046

Про затвердження Порядку функціонування електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами

Відповідно до пункту 3 Порядку подання декларації про відходи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 118, та з метою запровадження електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок функціонування електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, що додається.

2. Департаменту екологічної безпеки (С.І. Лук’янчук) забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
з питань електронного урядування України

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

Перший заступник Голови
Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Виконувач обов'язків
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України


 


О.В. РиженкоВ.А. НегодаО.М. ЧаузовЮ. Клименко

 


 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
18.05.2016  № 186


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 липня 2016 р.
за № 916/29046

ПОРЯДОК
функціонування електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм функціонування електронної системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами (далі - Система) відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 118 «Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми».

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

веб-сайт Системи - відокремлена частина Системи в мережі Інтернет, яка призначена для інформування суб’єктів звернення, подання документів, необхідних для здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису (далі - ЕЦП);

відповідальна особа - спеціаліст структурного підрозділу з питань екології та природних ресурсів органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, який має право доступу до Системи;

дозвільний орган - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій;

електронна декларація - декларація про відходи, яка подається суб’єктом звернення через Систему;

електронний кабінет Системи - частина Системи з обмеженим доступом, яка призначена для опрацювання та реєстрації декларацій з використанням ЕЦП відповідальними особами;

єдиний реєстр декларацій - відкрита для загального доступу база даних зареєстрованих декларацій;

право доступу - перелік дій, які відповідальна особа має право виконувати у Системі;

суб’єкт звернення - суб’єкт господарювання у сфері поводження з відходами, який подає електронну декларацію.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронний цифровий підпис», «Про відходи».

3. Документи, необхідні для здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами, в електронній формі подаються з використанням ЕЦП відповідно до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис».

Використання ЕЦП відповідальними особами здійснюється відповідно до Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1452.

4. Система забезпечує:

доступ суб’єктів звернення до інформації про порядок здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами в електронній формі через веб-сайт Системи;

доступ до електронних форм декларацій та їх подання через веб-сайт Системи;

реєстрацію, опрацювання та розгляд електронних декларацій відповідальними особами;

надання інформації про стан та результати розгляду електронних декларацій суб’єктам звернення;

захист інформації, що обробляється у Системі, відповідно до вимог чинного законодавства;

підтвердження цілісності електронних декларацій та ідентифікації суб’єкта звернення;

накладання ЕЦП на заповнені електронні форми;

надсилання електронних декларацій до дозвільного органу із фіксацією часу відправлення та отримання, цілісності та автентичності документів, зазначенням суб’єкта звернення та можливістю надання відомостей, що дозволяють фіксувати етапи опрацювання та розгляду електронних декларацій;

перевірку цілісності електронних декларацій;

ідентифікацію суб’єкта звернення з використанням ЕЦП;

авторизацію відповідальної особи в Системі;

реєстрацію та прийняття до роботи електронних декларацій;

автоматичне формування повідомлення про стан розгляду електронної декларації з метою інформування суб’єктів звернення;

автоматичний контроль за дотриманням строків здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами в електронній формі;

оперативний пошук електронних декларацій за їх реквізитами;

зберігання електронних декларацій у Системі;

формування інформаційних звітів;

управління правами доступу до інформації в Системі.

5. Держателем та адміністратором Системи є Міністерство екології та природних ресурсів України.

ІІ. Функціонування Системи

1. Надання та позбавлення права доступу відповідальних осіб до Системи здійснюються керівником структурного підрозділу з питань екології та природних ресурсів дозвільного органу за погодженням з Мінприроди.

2. Електронна декларація має такі статуси у Системі залежно від етапу її розгляду та опрацювання:

«Нова» - електронна декларація, яка надійшла від суб’єкта звернення через Систему;

«Прийнята» - електронна декларація, яку прийнято до роботи відповідальною особою шляхом перевірки дійсності ЕЦП та присвоєння вхідного номера;

«Не прийнята Системою» - електронна декларація, яка не прийнята Системою у зв’язку із непідтвердженням дійсності ЕЦП;

«Повернута» - електронна декларація, яку повернуто для виправлення/уточнення наданих відомостей;

«Зареєстрована» - електронна декларація, яку зареєстровано в єдиному реєстрі декларацій.

3. Електронна декларація, що надійшла до Системи, відображається у розділі «Нові» електронного кабінету Системи.

4. На кожну електронну декларацію автоматично створюється реєстраційна картка декларації, яка містить:

електронну декларацію, підписану ЕЦП суб’єкта звернення;

інформацію про електронну декларацію;

інформацію про суб’єкта звернення (найменування суб’єкта господарювання, ЕЦП, адресу електронної пошти, номер телефону);

дату подання декларації.

5. Відповідальна особа входить в електронний кабінет Системи та здійснює опрацювання електронних декларацій у розділі «Нові» у день їх надходження у такому порядку:

1) здійснення розгляду реєстраційної картки декларації та проведення перевірки дійсності ЕЦП суб’єкта звернення за допомогою автоматизованих засобів Системи;

2) у разі підтвердження дійсності ЕЦП відповідальна особа:

забезпечує присвоєння вхідного номера у форматі для діловодства для вхідних документів дозвільного органу;

вказує вхідний номер у реєстраційній картці електронної декларації, а також кінцевий строк її опрацювання;

присвоює статус електронній декларації - «Прийнята». Після присвоєння електронній декларації статусу «Прийнята» Система автоматично формує та відправляє повідомлення про стан розгляду електронної декларації на електронну пошту суб’єкта звернення;

3) у разі непідтвердження дійсності ЕЦП відповідальна особа переводить електронну декларацію у статус «Не прийнята Системою». Після присвоєння статусу електронній декларації на «Не прийнята Системою» Система автоматично формує та відправляє інформацію стосовно непідтвердження дійсності ЕЦП на електронну пошту суб’єкта звернення.

6. Відповідальна особа здійснює розгляд електронної декларації та залежно від результатів розгляду змінює статус декларації на «Зареєстрована» або «Повернута»:

1) у разі повернення електронної декларації суб’єкту звернення для виправлення/уточнення відповідальна особа:

натискає кнопку «Повернути»;

зазначає підставу для повернення декларації для виправлення/уточнення у текстовому полі;

змінює статус електронної декларації у Системі на «Повернута». Після зміни статусу електронної декларації на «Повернута» Система автоматично формує та відправляє повідомлення про стан розгляду електронної декларації та підставу для повернення декларації для виправлення/уточнення на електронну пошту суб’єкта звернення;

2) у разі внесення декларації до єдиного реєстру декларацій, яку буде зареєстровано, відповідальна особа:

натискає кнопку «Зареєструвати». Система автоматично генерує поточну дату та реєстраційний номер декларації в єдиному реєстрі декларацій;

проводить процедуру накладання ЕЦП на електронну декларацію. Після накладання ЕЦП процес реєстрації декларації в єдиному реєстрі декларацій буде завершено;

змінює статус електронної декларації у Системі на «Зареєстрована». Після зміни статусу електронної декларації на «Зареєстрована» Система автоматично формує та відправляє повідомлення про стан розгляду електронної декларації та номер декларації в єдиному реєстрі декларацій на електронну пошту суб’єкта звернення.

7. З метою внесення декларації, яка надійшла у паперовому вигляді через Центр надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП), до єдиного реєстру декларацій відповідальна особа:

1) користується вкладкою «Додати декларацію»;

2) заповнює інформацію про суб’єкта звернення (найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ, код згідно з КОАТУУ, юридичну адресу, адресу електронної пошти, телефон) та натискає «Далі»;

3) заповнює електронну декларацію про відходи відповідно до відомостей, вказаних у декларації, наданій у паперовій формі;

4) прикріпляє до заповненої декларації її електронну версію, яку було подано через ЦНАП, скориставшись функцією «Обрати файл», після чого натискає «Далі»;

5) підписує електронну декларацію шляхом накладання ЕЦП. Після успішного накладання ЕЦП Система автоматично переміщує заповнену декларацію до розділу «Нові»;

6) натискає кнопку «Зареєструвати». Система автоматично генерує поточну дату та реєстраційний номер декларації в єдиному реєстрі декларацій;

7) проводить процедуру накладання ЕЦП на електронну декларацію. Після накладання ЕЦП процес реєстрації декларації в єдиному реєстрі декларацій буде завершено.

Система автоматично додає інформацію про реєстраційний номер декларації в єдиному реєстрі декларацій в реєстраційну картку електронної декларації;

8) переносить номер реєстрації декларації в єдиному реєстрі декларацій на паперову форму декларації та надсилає її до ЦНАП.

8. Забезпечення захисту інформації у Системі здійснюється із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю, яка являє сукупність організаційних та інженерно-технічних заходів, спрямованих на унеможливлення витоку, перехоплення, втрати, знищення, модифікації та блокування інформації.

Заступник директора -
начальник Відділу оцінки
впливу на довкілля
Департаменту екологічної
безпеки

С.І. Лук’янчук

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 06.02.17