Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
          ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
    МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З

 N 52/105 від 19.03.2001       Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 квітня 2001 р.
                   за N 319/5510


  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської
  діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як
            вторинної сировини


       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
                  Держпідприємництва
        N 90/221 від 20.06.2001 )

   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності"  і  постанови  Кабінету
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698  "Про затвердження 
переліку органів ліцензування" Н А К А З У Є М О:

   1. Затвердити Ліцензійні умови провадження  господарської
діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як
вторинної сировини (додаються).
   2. Управлінню ліцензування видів господарської діяльності
Департаменту реєстрації та ліцензування Держпідприємництва України
(Єфремов  О.В.), Управлінню відходів Департаменту екологічної
безпеки Мінекоресурсів України (Толстіков О.М.) в установленому
порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
   3. Управлінню екологічної політики, інформації та зв'язків з
громадськістю (Потапов В.І.) забезпечити публікацію наказу "Про
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
із збирання, заготівлі окремих видів відходів як  вторинної
сировини" у засобах масової інформації.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. та заступника
Міністра екології та природних ресурсів України Стеценка М.П.

 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               О.В.Кужель

 Міністр екології та природних
 ресурсів України                    І.О.Заєць

                       Затверджено
                    Наказ Державного комітету
                    України з питань
                    регуляторної політики та
                    підприємництва,
                    Міністерства екології та
                    природних ресурсів України
                    19.03.2001 N 52/105

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 квітня 2001 р.
                   за N 319/5510

             Ліцензійні умови
    провадження господарської діяльності із збирання,
   заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини

   1. Загальні положення

   1.1 Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону
України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
, постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000
N 1698  "Про затвердження  переліку  органів
ліцензування"  та  постанови  Кабінету Міністрів України від
28.02.2001 N 183 "Про затвердження переліку окремих
видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких
підлягають ліцензуванню".
   1.2. Терміни, що використовуються в цих Ліцензійних умовах,
мають таке значення:
   збирання, заготівля відходів  як  вторинної  сировини  -
діяльність,  пов'язана  із  збиранням,  купівлею, прийманням,
зберіганням, обробленням, перевезенням, реалізацією і постачанням
відходів переробним підприємствам на утилізацію;
   власник відходів як вторинної сировини - юридична або фізична
особа, яка володіє, користується і розпоряджається відходами в
межах, визначених законодавством;
   реалізація відходів  як вторинної сировини - діяльність,
пов'язана з передачею права власності на відходи іншому власнику в
обмін на еквівалентну суму коштів;
   спеціалізовані підприємства із збирання, заготівлі відходів
як вторинної сировини - підприємства (суб'єкти господарської
діяльності усіх форм власності) та їх філії, інші відокремлені
підрозділи,  які  здійснюють збирання, заготівлю відходів як
вторинної сировини на підставі відповідної ліцензії, мають (або
орендують)  територію,  виробничі,  складські  приміщення  та
приймальні пункти, мають у власності технічне обладнання (пресове,
вантажопідйомне, вагове господарство тощо), мають кваліфікований
персонал, необхідну документацію стосовно правил поводження з
відходами;
   приймальний пункт  відходів  як  вторинної  сировини  -
стаціонарний   або   пересувний   відокремлений  підрозділ
спеціалізованого підприємства із збирання, заготівлі відходів як
вторинної сировини, що здійснює приймання, закупівлю відходів як
вторинної сировини від фізичних або юридичних осіб на підставі
відповідної ліцензії, має складські приміщення, кваліфікований
персонал, вагове господарство, необхідну документацію стосовно
правил поводження з відходами.
   1.3. Ці  Ліцензійні  умови  встановлюють  організаційні,
кваліфікаційні,  технологічні та інші вимоги для провадження
діяльності із збирання та заготівлі окремих видів відходів як
вторинної сировини, перелік яких визначений постановою Кабінету
Міністрів України від 28.02.2001 N 183 .
   1.4. Ці  Ліцензійні  умови  поширюються на всі суб'єкти
господарської діяльності незалежно від їх організаційно-правової
форми та форми власності, що здійснюють збирання та заготівлю
окремих видів відходів як вторинної сировини.
   1.5. Ліцензуванню  не підлягає діяльність фізичних осіб,
пов'язана зі збиранням та реалізацією окремих видів відходів як
вторинної  сировини  спеціалізованим  підприємствам,  а також
діяльність юридичних осіб, пов'язана з накопиченням та реалізацією
окремих видів відходів як вторинної сировини, які утворюються в
результаті їх власної діяльності.
   1.6. Для одержання ліцензії на провадження господарської
діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як
вторинної сировини суб'єкт господарської діяльності подає до
Мінекоресурсів України заяву встановленого зразка (додаток 1).
Зазначена заява подається особисто або через уповноважену особу.
(  Пункт  1  доповнено  підпунктом  1.6  згідно  з Наказом
Держпідприємництва N 90/221 від 20.06.2001 )
   1.7. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до
неї, приймаються за описом (додаток 2), копія якого видається
заявнику з відміткою про дату прийняття документів Мінекоресурсів
України та підписом відповідальної особи. ( Пункт 1 доповнено
підпунктом 1.7 згідно з Наказом Держпідприємництва N 90/221
 від 20.06.2001 )
   1.8. У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового
відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської
діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати
до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії
ліцензії (додаток 3), а також документи відповідно до статті 10
Закону України "Про ліцензування певних видів  господарської
діяльності" . ( Пункт 1 доповнено підпунктом 1.8 згідно
з  Наказом  Держпідприємництва  N  90/221  від
20.06.2001 )
   1.9. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії
відповідно до статті 16 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ліцензіат зобов'язаний
протягом десяти робочих днів подати до Мінекоресурсів України
заяву про переоформлення ліцензії (додаток 4) разом з ліцензією,
що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх
нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
підстави. ( Пункт 1 доповнено підпунктом 1.9 згідно з Наказом
Держпідприємництва N 90/221 від 20.06.2001 )
   1.10. У разі  втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат
зобов'язаний звернутися до Мінекоресурсів України із заявою про
видачу дубліката ліцензії (додаток 5). До заяви в разі втрати
ліцензії додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу
дубліката  ліцензії, а в разі пошкодження - непридатна для
користування ліцензія і документ, що засвідчує внесення плати за
видачу дубліката ліцензії. ( Пункт 1 доповнено підпунктом 1.10
згідно з Наказом Держпідприємництва N 90/221 від
20.06.2001 )

   2. Організаційні вимоги

   Суб'єкти господарської діяльності при здійсненні збирання,
заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини зобов'язані
дотримуватися вимог таких нормативно-правових актів, які регулюють
цю діяльність:
   Закон України  "Про  охорону  навколишнього  природного
середовища" ;
   Закон України "Про відходи" ;
   Закон України "Про екологічну експертизу" ;
   Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення" ;
   Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 2.2.7. 029-99
"Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та
визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення" від 01.07.99
N 29;
   постанова Кабінету Міністрів України "Про перелік  видів
діяльності  та  об'єктів, що становлять підвищену екологічну
небезпеку" від 27.07.95 N 554 ;
   постанова Кабінету  Міністрів  України  "Про затвердження
Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення
та розміщення відходів" від 03.08.98 N 1218 ;
   постанова Кабінету Міністрів  України  "Про  затвердження
Порядку  ведення  реєстру  об'єктів утворення, оброблення та
утилізації відходів" від 31.08.98 N 1360 ;
   постанова Кабінету  Міністрів  України  "Про затвердження
Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього
природного середовища і стягнення цього збору" від 01.03.99 N 303
;
   постанова Кабінету Міністрів  України  "Про  затвердження
Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів" від
01.11.99 N 2034 ;
   Інструкція щодо складання реєстрових карт об'єктів утворення,
оброблення  та  утилізації  відходів,  затверджена  наказом
Міністерства  охорони  навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки від 17.02.99 N 41 і зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 169/3462;
   Інструкція про порядок обчислення та  сплати  збору  за
забруднення  навколишнього  природного середовища, затверджена
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної  безпеки від 19.07.99 N 162/379  і
зареєстрована в  Міністерстві  юстиції  України  09.08.99  за
N 544/3837.

   3. Кваліфікаційні вимоги

   Суб'єкти господарської діяльності зобов'язані допускати до
здійснення  збирання та заготівлі окремих видів відходів як
вторинної сировини тільки осіб, які пройшли професійну підготовку,
що підтверджено протоколом або посвідченням відповідно до Типового
положення про навчання з питань охорони праці, затвердженого
наказом Комітету по нагляду за охороною праці України від 17.02.99
N 27 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
21.04.99 за N 248/3541.

   4. Технологічні вимоги

   4.1. Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної
сировини повинні здійснюватись спеціалізованими підприємствами, їх
філіями,  іншими відокремленими підрозділами через приймальні
пункти.
   4.2. Суб'єкти господарської діяльності зобов'язані збирання,
заготівлю макулатури здійснювати згідно з ТУ 13-0281041-207-93
"Макулатура паперова та картонна необроблена" та ДСТУ 3500-97
"Макулатура паперова та картонна", склобою - згідно з  ТУУ
21564327.01-94 "Склобій для скляної тари", відходів гумових, у
тому числі зношених шин, - згідно з ГОСТ 8407-89 "Сировина
вторинна гумова. Покришки і камери шин", матеріалів текстильних
вторинних - згідно з ТУУ 21564327.03-95 "Відходи споживання
текстильні необроблені" і ТУУ 21564327.02-95 "Відходи виробництва
текстильних матеріалів", відходів полімерних - згідно з ТУУ
63.04741331.006-95 зі змінами N 1 "Сировина полімерна вторинна
необроблена".
   4.3. Суб'єкти  господарської  діяльності  для  здійснення
збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини
повинні мати таку матеріально-технічну базу:
   для збирання, заготівлі макулатури:
   окрема територія;
   складські приміщення для зберігання макулатури;
   пресове обладнання з виходом паки масою 200 - 600 кг;
   ваги з діапазоном зважування від 200 кг,  які  пройшли
перевірку метрологічної служби;
   автоваги з діапазоном зважування від 10 т;
   лабораторне обладнання для визначення вологості;
   вантажопідйомне обладнання вантажопідйомністю не менше ніж
200 кг;

   для збирання, заготівлі склобою:
   окрема територія;
   складські приміщення  або площі з твердим покриттям для
окремого зберігання склобою за кольорами;
   ваги, які пройшли перевірку метрологічної служби;
   автоваги з діапазоном зважування від 10 т;
   вантажопідйомне обладнання;

   для збирання, заготівлі відходів полімерних:
   окрема територія;
   складські приміщення або площі з твердим покриттям  для
окремого зберігання полімерних відходів за видами;
   ваги, які пройшли перевірку метрологічної служби;
   автоваги з діапазоном зважування 10 т;
   вантажопідйомне обладнання;
   обладнання для  оброблення  полімерних відходів (пресове,
подрібнювальне тощо);

   для збирання,  заготівлі відходів гумових, у тому числі
зношених шин:
   окрема територія;
   складські приміщення  або площі з твердим покриттям для
окремого зберігання відходів гумових за видами;
   автоваги з діапазоном зважування від 10 т;
   вантажопідйомне обладнання;

   для збирання, заготівлі матеріалів текстильних вторинних:
   окрема територія;
   складські приміщення для окремого  зберігання  матеріалів
текстильних вторинних за видами;
   пресове обладнання;
   ваги, які пройшли перевірку метрологічної служби;
   автоваги з діапазоном зважування від 10 т;
   лабораторне обладнання для визначення вологості;
   вантажопідйомне обладнання.

 Заступник директора Департаменту -
 начальник Управління ліцензування
 видів господарської діяльності            О.В.Єфремов

 Начальник Управління відходів            О.М.Толстіков


                     Додаток 1
               до підпункту 1.6 Ліцензійних умов
               провадження господарської діяльності
               із збирання, заготівлі окремих видів
               відходів як вторинної сировини

    Міністерство екології та природних ресурсів України

               Заява
            про видачу ліцензії

   Заявник _____________________________________________________
         (найменування юридичної особи або прізвище,
           ім'я та по батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
__________________________________________________________________
 або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________
   (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
__________________________________________________________________
             фізичної особи)
_______________ ___________________ ____________________________
  (телефон)      (факс)     (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма  ідентифікаційний  код  юридичної
____________________________ особи  або ідентифікаційний номер
____________________________ фізичної особи-платника податків та
____________________________ інших платежів _____________________
               ____________________________________

банківські реквізити _____________________________________________
            (поточний рахунок, МФО, найменування
__________________________________________________________________
            відділення банку)

Коди: КОПФГ _____________________, КОАТУУ _______________________,
   СПОДУ _____________________, КФВ ___________________________

   просить видати  ліцензію  на  провадження  господарської
діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як
вторинної сировини з таких робіт (непотрібне закреслити):
   1. збирання, заготівля макулатури (код 37.01)
   2. збирання, заготівля склобою (код 37.02)
   3. збирання, заготівля відходів полімерних (код 37.03)
   4. збирання, заготівля відходів гумових, у  тому  числі
зношених шин (код 37.04)
   5. збирання, заготівля матеріалів текстильних вторинних (код
37.05)

   Місце провадження діяльності ________________________________
   Відомості про  відокремлені  підрозділи  (філії),  що
провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:
-----------------------------------------------------------------
| N |  Найменування  | Місцезнаходження |  Тел. | Код  |
|з/п |          |          |  факс |роботи |
|----+-------------------+--------------------+---------+-------|
|----+-------------------+--------------------+---------+-------|
|----+-------------------+--------------------+---------+-------|
|----+-------------------+--------------------+---------+-------|
|----+-------------------+--------------------+---------+-------|
-----------------------------------------------------------------

   З Ліцензійними умовами провадження вказаного виду діяльності,
порядком контролю за їх додержанням ознайомлений і зобов'язуюсь їх
виконувати.
   До заяви додаються документи, які прийняті за описом N ______

 Підпис заявника __________________ ____________________________
            (підпис)       (прізвище, ініціали)

 "__" _____________ 20__ р.      М.п.

   Дата і номер реєстрації заяви "__" _________ 20__ р. N ______

 ___________________________ ______________ ____________________
 (посада особи, яка прийняла   (підпис)   (прізвище, ініціали)
      заяву)

( Умови доповнено Додатком 1 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 90/221 від 20.06.2001 )

                    Додаток 2
               до підпункту 1.7 Ліцензійних умов
               провадження господарської діяльності
               із збирання, заготівлі окремих видів
               відходів як вторинної сировини

    Міністерство екології та природних ресурсів України

             Опис N _______
   документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії

   на провадження ______________________________________________
                (вид діяльності)
   від _________________________________________________________
              (суб'єкт господарювання)
__________________________________________________________________

   Дата і номер реєстрації заяви "__" ___________ 20__ р. N ____

----------------------------------------------------------------
| N |   Найменування документа  | Кількість | Примітки |
|з/п |                |  аркушів  |     |
|----+--------------------------------+-------------+----------|
|----+--------------------------------+-------------+----------|
|----+--------------------------------+-------------+----------|
|----+--------------------------------+-------------+----------|
|----+--------------------------------+-------------+----------|
|----+--------------------------------+-------------+----------|
|----+--------------------------------+-------------+----------|
|----+--------------------------------+-------------+----------|
|----+--------------------------------+-------------+----------|
|----+--------------------------------+-------------+----------|
|----+--------------------------------+-------------+----------|
----------------------------------------------------------------

   Прийняв __________________________________________ документів
            (цифрами і літерами)
 "___" ___________________ 20__ р.

 ___________________________ ______________ ____________________
 (посада особи, яка прийняла   (підпис)   (прізвище, ініціали)
      заяву)

 Копію опису отримав

 "___" __________________ 20__ р.

 ______________________________ ____________ ____________________
 (посада представника суб'єкта)  (підпис)  (прізвище, ініціали)

----------------------------------------------------------------
|   Відмітка про дату прийняття документів, що підтверджують |
|унесення заявником плати за видачу ліцензії:         |
|   Документи ______________________________________________ |
|_____________________________________________________________ |
|   Дата "___" ________________ 20__ р.           |
|                               |
| _____________________ ____________ _______________________ |
| (посада особи, яка   (підпис)   (прізвище, ініціали)  |
| прийняла документи)                     |
----------------------------------------------------------------

( Умови доповнено Додатком 2 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 90/221 від 20.06.2001 )

                     Додаток 3
               до підпункту 1.8 Ліцензійних умов
               провадження господарської діяльності
               із збирання, заготівлі окремих видів
               відходів як вторинної сировини

    Міністерство екології та природних ресурсів України

               Заява
          про видачу копії ліцензії

   Заявник _____________________________________________________
         (найменування юридичної особи або прізвище,
           ім'я та по батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
__________________________________________________________________
 або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________
   (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
__________________________________________________________________
             фізичної особи)
 _______________ ___________________ ___________________________
  (телефон)      (факс)     (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма  Ідентифікаційний  код  юридичної
____________________________ особи  або ідентифікаційний номер
____________________________ фізичної особи-платника податків та
____________________________ інших платежів _____________________
               ____________________________________

банківські реквізити _____________________________________________
            (поточний рахунок, МФО, найменування
__________________________________________________________________
            відділення банку)

 Коди: КОПФГ______________________, КОАТУУ_______________________,
    СПОДУ______________________, КФВ___________________________

   просить видати копію ліцензії (N________ серія _________) на
провадження господарської діяльності із  збирання,  заготівлі
окремих видів відходів як вторинної сировини з таких робіт
(непотрібне закреслити):
   1. збирання, заготівля макулатури (код 37.01)
   2. збирання, заготівля склобою (код 37.02)
   3. збирання, заготівля відходів полімерних (код 37.03)
   4. збирання, заготівля відходів гумових, у  тому  числі
зношених шин (код 37.04)
   5. збирання, заготівля матеріалів текстильних вторинних (код
37.05)

   видану Міністерством екології та природних ресурсів України
"___" ________________ 20__ року
   строк дії ліцензії __________________________________________

   Підстава для видачі копії ліцензії __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Місце провадження діяльності ________________________________

   Відомості про  відокремлені  підрозділи  (філії),  що
провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

------------------------------------------------------------------
| N | Найменування  |  Місцезнаходження  |  Тел.  | Код  |
|з/п |        |           |  факс  | роботи |
|----+----------------+----------------------+----------+--------|
|----+----------------+----------------------+----------+--------|
|----+----------------+----------------------+----------+--------|
|----+----------------+----------------------+----------+--------|
|----+----------------+----------------------+----------+--------|
------------------------------------------------------------------

   У зв'язку зі створенням у ліцензіата нової філії (нового
відокремленого підрозділу) до заяви додаються документи, які
прийняті за описом N _________

 Підпис заявника __________________ _____________________________
           (підпис)       (прізвище, ініціали)

 "___" ___________ 20__ р.  М.п.

 Дата і номер реєстрації заяви "__" _____________ 20__ р. N ______

 ___________________________ ______________ ____________________
 (посада особи, яка прийняла   (підпис)   (прізвище, ініціали)
      заяву)

( Умови доповнено Додатком 3 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 90/221 від 20.06.2001 )

                     Додаток 4
               до підпункту 1.9 Ліцензійних умов
               провадження господарської діяльності
               із збирання, заготівлі окремих видів
               відходів як вторинної сировини

    Міністерство екології та природних ресурсів України

               Заява
          про переоформлення ліцензії

   Заявник _____________________________________________________
        (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
           та по батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
__________________________________________________________________
 або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________
   (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
__________________________________________________________________
             фізичної особи)

 _______________ ___________________ ___________________________
  (телефон)      (факс)     (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма  ідентифікаційний  код  юридичної
____________________________ особи  або ідентифікаційний номер
____________________________ фізичної особи-платника податків та
____________________________ інших платежів _____________________
               ____________________________________

банківські реквізити _____________________________________________
            (поточний рахунок, МФО, найменування
__________________________________________________________________
            відділення банку)

 Коди: КОПФГ______________________, КОАТУУ_______________________,
    СПОДУ______________________, КФВ___________________________

   просить переоформити ліцензію (N________ серія_________) на
провадження  господарської  діяльності із збирання, заготівлі
окремих видів відходів як вторинної сировини з таких робіт
(непотрібне закреслити):
   1. збирання, заготівля макулатури (код 37.01)
   2. збирання, заготівля склобою (код 37.02)
   3. збирання, заготівля відходів полімерних (код 37.03)
   4. збирання,  заготівля  відходів гумових, у тому числі
зношених шин (код 37.04)
   5. збирання, заготівля матеріалів текстильних вторинних (код
37.05)

   видану Міністерством екології та природних ресурсів України
"__" ______________ 20__ року

   строк дії ліцензії __________________________________________

   Підстава для переоформлення ліцензії ________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

   Місце провадження діяльності ________________________________
   Відомості про  відокремлені  підрозділи  (філії),  що
провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

----------------------------------------------------------------
| N | Найменування  |  Місцезнаходження  | Тел. |  Код  |
|з/п |        |           | факс | роботи |
|----+----------------+----------------------+-------+---------|
|----+----------------+----------------------+-------+---------|
|----+----------------+----------------------+-------+---------|
|----+----------------+----------------------+-------+---------|
|----+----------------+----------------------+-------+---------|
----------------------------------------------------------------

   У зв'язку  із  виникненням  у  ліцензіата  підстав  для
переоформлення ліцензії до заяви додаються документи, які прийняті
за описом N ___________

   Підпис заявника __________________ _________________________
              (підпис)     (прізвище, ініціали)

 "__" ___________ 20__ р.  М.п.

   Дата і номер реєстрації заяви "__" ___________ 20__ р. N ____

 ___________________________ ______________ ____________________
 (посада особи, яка прийняла   (підпис)   (прізвище, ініціали)
      заяву)

( Умови доповнено Додатком 4 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 90/221 від 20.06.2001 )

                     Додаток 5
               до підпункту 1.10 Ліцензійних умов
               провадження господарської діяльності
               із збирання, заготівлі окремих видів
               відходів як вторинної сировини

    Міністерство екології та природних ресурсів України

               Заява
         про видачу дубліката ліцензії

   Заявник _____________________________________________________
       (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
            та по батькові фізичної особи)
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
__________________________________________________________________
 або серія і номер паспорта фізичної особи, ким і коли виданий)
__________________________________________________________________
   (місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
__________________________________________________________________
             фізичної особи)
 _______________ ___________________ ___________________________
  (телефон)       (факс)     (адреса електронної пошти)

організаційно-правова форма  ідентифікаційний  код  юридичної
____________________________ особи  або ідентифікаційний номер
____________________________ фізичної особи-платника податків та
____________________________ інших платежів _____________________
               ____________________________________

банківські реквізити _____________________________________________
             (поточний рахунок, МФО, найменування
                  відділення банку)
__________________________________________________________________

 Коди: КОПФГ______________________, КОАТУУ______________________,
    СПОДУ______________________, КФВ__________________________

   просить видати дублікат ліцензії (N________ серія_________)
на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі
окремих видів відходів як вторинної сировини з таких робіт
(непотрібне закреслити):
   1. збирання, заготівля макулатури (код 37.01)
   2. збирання, заготівля склобою (код 37.02)
   3. збирання, заготівля відходів полімерних (код 37.03)
   4. збирання, заготівля відходів гумових, у  тому  числі
зношених шин (код 37.04)
   5. збирання, заготівля матеріалів текстильних вторинних (код
37.05)

   видану Міністерством екології та природних ресурсів України
"___" ________________ 20__ року
   строк дії ліцензії __________________________________________
   Підстава для видачі дубліката ліцензії ______________________
__________________________________________________________________
   Місце провадження діяльності ________________________________

   Відомості про  відокремлені  підрозділи  (філії),  що
провадитимуть діяльність на підставі ліцензії:

---------------------------------------------------------------
| N | Найменування  | Місцезнаходження | Тел. |  Код  |
|з/п |         |          | факс | роботи |
|----+-----------------+-------------------+--------+---------|
|----+-----------------+-------------------+--------+---------|
|----+-----------------+-------------------+--------+---------|
|----+-----------------+-------------------+--------+---------|
|----+-----------------+-------------------+--------+---------|
---------------------------------------------------------------

   До заяви додається __________________________________________
               (указати: документ, що підтверджує
__________________________________________________________________
  внесення плати за видачу дубліката ліцензії, непридатну
__________________________________________________________________
          для користування ліцензію)

 Підпис заявника __________________ _____________________________
            (підпис)      (прізвище, ініціали)

 "__" _____________ 20__ р.  М.п.

   Дата і номер реєстрації заяви "__" __________ 20__ р. N _____

 ___________________________ ______________ ____________________
 (посада особи, яка прийняла   (підпис)   (прізвище, ініціали)
      заяву)

( Умови доповнено Додатком 5 згідно з Наказом Держпідприємництва
N 90/221 від 20.06.2001 )

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08