Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

     МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО 
       СЕРЕДОВИЩА ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

 N 162/379 від 19.07.99        Зареєстровано в Міністерстві 
   м.Київ              юстиції України 
                   9 серпня 1999 р. 
 vd990719 vn162/379          за N 544/3837 

   Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та
   сплати збору за забруднення навколишнього природного 
              середовища 

   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекобезпеки 
    N 24/37 від 27.01.2000 
                   Наказами Мінекоресурсів 
    N  75/76 від 28.02.2001 
    N  6/8  від 09.01.2002 
                    Наказами Міністерства 
         охорони навколишнього природного середовища 
    N 383/587 від 07.10.2004 
    N 194/240 від 18.04.2007 
    N 327/322 від 22.06.2009 } 
 

   На виконання  постанови  Кабінету Міністрів України "Про 
затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення 
навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" від 
1 березня 1999 року N 303 Н А К А З У Є М О: 

   1. Затвердити Інструкцію про порядок обчислення та сплати 
збору за забруднення навколишнього природного середовища.
   2. Скасувати дію Методики визначення розмірів  плати  і 
стягнення  платежів  за  забруднення навколишнього природного 
середовища,  затвердженої  Міністром  охорони  навколишнього 
природного середовища України 24 травня 1993 року. 

 Міністр охорони навколишнього 
 природного середовища та 
 ядерної безпеки України                В.Я.Шевчук 

 Голова Державної податкової 
 адміністрації України                 М.Я.Азаров 

                     Затверджено 
             Наказ Міністерства охорони навколишнього 
             природного середовища та ядерної безпеки 
             України, Державної      податкової 
             адміністрації України 19.07.99 N 162/379 

              Інструкція 
   про порядок обчислення та сплати збору за забруднення 
        навколишнього природного середовища 
 

    ( У тексті Інструкції та в додатках до неї слово 
     "Мінекобезпеки" замінено словом "Мінекоресурсів" 
     згідно з  Наказом  Мінекоресурсів  N 75/76 
      від 28.02.2001 ) 

     ( У тексті Інструкції та в додатках до неї слово 
      "Мінекоресурсів" замінено на слово "Мінприроди 
      України" згідно з Наказом Міністерства охорони 
      навколишнього природного середовища N 383/587 
      від 07.10.2004 ) 

  ( У тексті Інструкції та в додатках до неї слова "суб'єкти 
   підприємницької діяльності", "додаток 1 до постанови", 
   "додаток 2 до постанови", "коригувальний", "коригувальні", 
   "загальний  розрахунок", "новий (уточнений) розрахунок", 
   "розрахунок збору", "розрахунки збору" в усіх відмінках 
   замінено, відповідно, словами "суб'єкти господарювання", 
   "додаток  1 до Порядку", "додаток  2  до Порядку", 
   "коригуючий",   "коригуючі",  "загальний   податковий 
   розрахунок",  "уточнювальний  податковий  розрахунок", 
   "податковий  розрахунок  збору", "податкові розрахунки 
   збору"  у  відповідному  відмінку згідно  з  Наказом 
   Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
   N 383/587 від 07.10.2004 ) 

  { У тексті Інструкції та в додатках до неї слова "громадяни 
   - суб'єкти господарювання" в усіх відмінках замінено 
   відповідно словами "громадяни - суб'єкти підприємницької 
   діяльності" у відповідному відмінку згідно з Наказом 
   Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
   N 327/322 від 22.06.2009 } 
 

            1. Основні положення 

   1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Законів України "Про 
охорону навколишнього природного середовища" , "Про 
підприємництво" , "Про місцеве самоврядування в Україні" ,
 "Про систему оподаткування" , "Про 
державну податкову службу в Україні" , "Про відходи" , 
 "Про порядок погашення зобов'язань платників 
податків  перед  бюджетами  та державними цільовими фондами", 
на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 
1 березня 1999 року N 303 "Про затвердження Порядку 
встановлення  нормативів  збору  за забруднення навколишнього 
природного середовища і стягнення цього збору" (із змінами і 
доповненнями). ( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Мінекобезпеки  N  24/37   від  27.01.2000, 
Наказами Мінекоресурсів N 75/76 від 28.02.2001, N 6/8 
від 09.01.2002 )
   1.2. Інструкція визначає єдиний на території України порядок 
обчислення і сплати збору за забруднення навколишнього природного 
середовища (далі - збір), а також відповідальність платників за 
достовірність даних про обсяги викидів в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у 
водні об'єкти, розміщені відходи та за правильність обчислення, 
повноту і своєчасність сплати збору.
   1.3. Сплата збору не звільняє його платників від сплати інших 
обов'язкових платежів, якщо інше не встановлено законодавчими 
актами України та міжнародними угодами.
   1.4. За цією Інструкцією обчислюються суми збору,  який 
справляється за:
   - викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин (далі - 
викиди) стаціонарними і пересувними джерелами забруднення;
   - скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти 
(далі - скиди)*; 

________________ 
   * Установлення та стягнення плати, яка справляється за скиди 
промислових  та  інших  стічних  вод у системи каналізації, 
регулюється нормативно-правовими  актами  Державного  комітету 
будівництва, архітектури та житлової політики України. 

   - розміщення відходів. 

            2. Платники збору 

   2.1. Платниками збору є суб'єкти господарювання незалежно від 
форм власності, юридичні особи, що не здійснюють господарської 
(підприємницької)  діяльності;  бюджетні,  громадські та інші 
підприємства, установи і організації, постійні представництва 
нерезидентів, які зареєстровані в Україні, або нерезиденти, які 
виконують  агентські  (представницькі) функції стосовно таких 
нерезидентів або їх засновників, громадяни, які здійснюють на 
території  України і в межах її континентального шельфу та 
виключної (морської) економічної зони викиди і скиди забруднюючих 
речовин у навколишнє природне середовище та розміщення відходів. 
{ Пункт 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища N 327/322 від 22.06.2009 } 

   {  Пункт  2.2  розділу 2 виключено на підставі Наказу 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 327/322 
від 22.06.2009 } 

   2.2. Якщо  платник  перестає функціонувати як самостійна 
юридична особа, то платником збору стає його правонаступник. 

   2.3. Територіальні органи Мінприроди України до 1 грудня 
року, що передує звітному, подають до органів державної податкової 
служби перелік підприємств, установ, організацій, громадян - 
суб'єктів підприємницької діяльності, яким в установленому порядку 
видано  дозволи  на  викиди,  спеціальне водокористування та 
розміщення відходів, а також направляють зміни до переліку до 30 
числа місяця, наступного за кварталом, у якому вони виникли, за 
формою, наведеною в додатку 1 до Інструкції.
   Невключення підприємств, установ, організацій, громадян - 
суб'єктів підприємницької діяльності до зазначеного переліку не 
звільняє їх від сплати збору. { Абзац другий пункту 2.3 розділу 2 
в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища N 327/322 від 22.06.2009 }
{ Пункт в редакції Наказу Мінекоресурсів N 75/76 
від  28.02.2001;  в  редакції  Наказу  Міністерства  охорони 
навколишнього природного середовища N 383/587 від 
07.10.2004 } 

          3. Об'єкти обчислення збору 

   3.2. Об'єктами обчислення збору є:
   для стаціонарних джерел забруднення - обсяги забруднюючих 
речовин, які викидаються в атмосферне повітря або скидаються 
безпосередньо у водний об'єкт, та обсяги відходів, що розміщуються 
у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах;
   для пересувних  джерел  забруднення  -  обсяги  фактично 
використаних  видів  пального,  в  результаті  спалення яких 
утворюються забруднюючі речовини. 

            4. Нормативи збору 

   4.1. Нормативи збору за забруднення навколишнього природного 
середовища встановлюються як фіксовані суми в гривнях за одиницю 
основних забруднюючих речовин та розміщених відходів і наведені в 
таблицях 1.1, 1.7 і 1.9 додатка 1 до Порядку Кабінету Міністрів 
України від 1 березня 1999 року N 303  "Про 
затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення 
навколишнього природного середовища і стягнення цього збору" (далі 
- додаток 1 до Порядку).
   4.2. Ураховуючи місцеві умови, Рада міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради 
за поданням органів Мінприроди України можуть збільшувати перелік 
видів забруднюючих речовин, на які встановлюється збір за викиди і 
скиди.
   За викиди забруднюючих речовин, які не ввійшли до таблиці 1.1 
додатка 1 до Порядку, слід застосовувати нормативи збору залежно 
від установленого класу небезпечності даної забруднюючої речовини, 
згідно з таблицею 1.2 додатка 1 до Порядку; за викиди, на які не 
встановлено  класів небезпечності (таблиця 1.2 додатка 1 до 
Порядку),  слід  застосовувати  нормативи  збору залежно від 
установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу, згідно з таблицею 
1.3 додатка 1 до Порядку; за викиди, на які не встановлено класів 
небезпечності (таблиця 1.2 додатка 1 до Порядку) та орієнтовно 
безпечних рівнів впливу (таблиця 1.3 додатка 1 до Порядку), слід 
застосовувати нормативи збору як за викид забруднюючої речовини I 
класу небезпечності згідно з таблицею 1.2 додатка 1 до Порядку.
   За скиди забруднюючих речовин, які не ввійшли до таблиці 1.7 
додатка 1 до Порядку, слід застосовувати нормативи збору, які 
наведені в таблиці 1.8 додатка 1 до Порядку; за скиди, на які не 
встановлено гранично допустимих концентрацій (таблиця 1.8) або 
орієнтовно  безпечних  рівнів  впливу, за гранично допустимі 
концентрації  береться  найменша величина гранично допустимих 
концентрацій, наведена в таблиці 1.8.
   У разі скидання забруднюючих речовин в озера, ставки та інші 
непроточні водні об'єкти норматив збору, який справляється за скид 
забруднюючих речовин у ці водні об'єкти, збільшується у 1,5 раза.
   У разі захоронення забруднюючих рідинних речовин, відходів 
виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти, 
що не містять прісних вод, слід застосовувати норматив збору як за 
скид забруднюючих речовин відповідно до таблиці 1.7 чи 1.8 додатка 
1 до Порядку з коефіцієнтом 10.
   4.3. За розміщення відходів, на які не встановлено класів 
небезпечності, застосовується норматив збору як за розміщення 
відходів першого класу небезпечності визначений у таблиці 1.9 
додатка 1 до Порядку встановлення нормативів збору за забруднення 
навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 
1999 року N 303  (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 28 березня 2003 року N 402 . 
{ Пункт 4.3 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 194/240 
від 18.04.2007 }
   4.4. Нормативи збору, який справляється за викиди пересувними 
джерелами забруднення, встановлюються в залежності від  виду 
пального та транспорту відповідно до таблиць 1.4 - 1.6 додатка 1 
до Порядку.
{ Пункт 4.4 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 327/322 
від 22.06.2009 }
   4.5. Нормативи збору за забруднення навколишнього природного 
середовища у 2006 році розраховуються з коефіцієнтом 2,373.
   Платники збору  за  забруднення  навколишнього природного 
середовища, починаючи з 1 січня 2007 року, проводять індексацію 
його нормативів за формулою 

            Ні = Нп х І / 100, 

   де: Ні - проіндексований норматив збору в поточному році, 
гривень за 1 тонну (1 одиницю);
   Нп - базовий норматив збору, гривень за 1 тонну (1 одиницю);
   І - індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, 
відсотків.
   Платники збору за  забруднення  навколишнього  природного 
середовища проводять, починаючи з 1 січня 2008 року, індексацію 
його нормативів за формулою 

            Ні = Нп х І / 100, 

   де: Ні - проіндексований норматив збору в поточному році, 
гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) за 
1 тонну (одну одиницю);
   Нп - проіндексований норматив збору в попередньому році, 
гривень з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) за 
1 тонну (одну одиницю);
   І - індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік, 
відсотків.
   У разі коли індекс споживчих цін (індекс інфляції)  за 
попередній рік не перевищує 100 відсотків, індексація нормативів 
збору не проводиться.
   Під час проведення індексації базовими вважаються значення 
нормативів збору на 31 грудня 2006 року, а для нововведених 
нормативів - на 31 грудня року їх введення.
{ Розділ 4 доповнено пунктом 4.5 згідно з Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 194/240 
від  18.04.2007;  в  редакції  Наказу  Міністерства  охорони 
навколишнього природного середовища N 327/322 від 
22.06.2009 } 

       5. Ліміти скидів забруднюючих речовин та 
            розміщення відходів 

   ( Назва розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
    Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
    N 383/587 від 07.10.2004 ) 
 

   (  Пункт  5.1  розділу  5 вилучено на підставі Наказу 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 383/587 
 від 07.10.2004 ) 
 

   (  Пункт  5.2  розділу  5 вилучено на підставі Наказу 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 383/587 
від 07.10.2004 ) 
 

   5.1. Щорічні ліміти скидів у водні об'єкти загальнодержавного 
значення для первинних водокористувачів визначаються у дозволах на 
спеціальне  водокористування,  які  видають органи Мінприроди 
України.
   Щорічні ліміти скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти 
місцевого значення для первинних водокористувачів визначаються у 
дозволах на спеціальне водокористування, які видаються місцевими 
державними адміністраціями, а в містах обласного значення - 
виконавчими органами рад за погодженням з органами Мінприроди 
України.
   Обсяги скидів, пов'язаних з проведенням планового ремонту 
каналізаційних мереж і споруд, включаються до загального ліміту 
скидів. Обсяги та умови проведення таких скидів погоджуються з 
органами Мінприроди України. Збір, який справляється за ці скиди, 
нараховується як за скиди, що проводяться в межах установлених 
лімітів.
   У разі перевищення погодженого обсягу скидів та порушення 
умов їх проведення, пов'язаних з плановим ремонтом каналізаційних 
мереж і споруд, плата обчислюється як за понадлімітні скиди, а 
збитки,  заподіяні  навколишньому  природному  середовищу, 
відшкодовуються в установленому законодавством порядку.
   5.2. Установлення та стягнення плати, яка справляється за 
скиди промислових та інших стічних вод у системи каналізації, 
регулюється  нормативно-правовими  актами  Державного комітету 
будівництва, архітектури та житлової політики.
   5.3. Ліміти на розміщення відходів установлюються терміном на 
один рік і після затвердження місцевою державною адміністрацією 
доводяться до власників відходів до першого жовтня поточного року. 
Ліміти на утворення та  розміщення  відходів  розробляються, 
затверджуються  і  переглядаються  в  порядку,  затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року 
N 1218 .
   5.4. У разі відсутності у платника збору затверджених у 
встановленому порядку лімітів скидів та розміщення відходів чи 
допущення понадлімітних обсягів скидів та розміщення відходів збір 
обчислюється в установленому порядку у десятикратному розмірі.
{  Пункт розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 383/587 
 від 07.10.2004; в редакції Наказу Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 327/322 
від 22.06.2009 } 

   {  Пункт  5.5  розділу 5 виключено на підставі Наказу 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 327/322 
 від 22.06.2009 } 

          6. Порядок обчислення збору 

   6.1. Суми збору, який справляється за викиди стаціонарними 
джерелами  забруднення  (Пвс),  обчислюються платниками збору 
самостійно щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного 
року, виходячи з фактичних обсягів викидів, нормативів збору та 
визначених  за  місцезнаходженням  цих  джерел  коригуючих 
коефіцієнтів, наведених у таблицях 2.1, 2.2 додатка 2 до Порядку 
встановлення  нормативів  збору  за забруднення навколишнього 
природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року 
N 303  (далі - додаток 2 до Порядку), і визначаються 
за формулою
{ Абзац перший пункту 6.1 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
N 327/322 від 22.06.2009 } 

              n 
        Пвс = E (Мі x Нпі x Кнас x Кф), 
             і = 1; 
 

   де:
   Мі - фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в 
тоннах (т);
   Нпі - проіндексовані нормативи збору (нормативи збору) у 
поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з 
копійками (з округленням до двох десяткових знаків) (грн. коп./т), 
які обчислюються за формулою, наведеною у пункті 4.5  цієї 
Інструкції; { Абзац четвертий пункту 6.1 розділу 6 із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища N 327/322 від 22.06.2009 }
   Кнас - коригуючий коефіцієнт, який встановлюється залежно від 
чисельності жителів населеного пункту (наведено в табл. 2.1 
додатка 2 до Порядку ;
   Кф - коригуючий коефіцієнт, який встановлюється залежно від 
народно-господарського значення населеного пункту (наведено  в 
табл. 2.2 додатка 2 до Порядку .
{ Пункт 6.1 розділу 6 в редакції Наказу Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища N 383/587 від 
07.10.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 194/240 від 
18.04.2007 }
   6.2. Суми збору, який справляється за викиди пересувними 
джерелами забруднення (Пвп), обчислюються платниками самостійно 
щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року, виходячи 
з кількості фактично використаного пального та його виду, на 
підставі нормативів збору за ці викиди і визначених за місцем 
перебування платників збору на податковому обліку коригуючих 
коефіцієнтів, наведених у таблицях 2.1, 2.2 додатка 2 до Порядку, 
 і визначаються за формулою { Абзац перший пункту 6.2 
розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 383/587 
від 07.10.2004, N 327/322 від 22.06.2009 } 

         п 
     Пвп = E Мі х Нпі х Кнас х Кф, 
        і = 1 

   де: Мі - кількість використаного пального і-того виду, у 
тоннах (т);
   Нпі - проіндексовані нормативи збору (нормативи збору) у 
поточному році за тонну і-того виду пального, у гривнях з 
копійками (з округленням до двох десяткових знаків) (грн. коп./т), 
які  обчислюються за формулою, наведеною у пункті 4.5 цієї 
Інструкції; { Абзац четвертий пункту 6.2 розділу 6 із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища N 327/322 від 22.06.2009 }
   Кнас - коригуючий коефіцієнт, який враховує чисельність 
жителів населеного пункту, наведено в таблиці 2.1 додатка 2 до 
Порядку;
   Кф - коригуючий коефіцієнт, який враховує народногосподарське 
значення населеного пункту, наведено в таблиці 2.2 додатка 2 до 
Порядку;
{ Пункт 6.2 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 194/240 
 від 18.04.2007 }
   6.3. Суми  збору,  який  справляється  за  скиди  (Пс), 
обчислюються  платниками  самостійно  щоквартально наростаючим 
підсумком  з початку звітного року на підставі затверджених 
лімітів, виходячи з фактичних обсягів скидів, нормативів збору та 
визначеного за місцезнаходженням джерела забруднення коригуючого 
коефіцієнта, наведеного в таблиці 2.3 додатка 2 до Порядку, і 
визначаються за формулою { Абзац перший пункту 6.3 розділу 6 із 
змінами,  внесеними  згідно  з Наказами Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища N 383/587 від 
07.10.2004, N 327/322 від 22.06.2009 } 

    П 
 Пс = S (Млі х Нпі х (Крб або Кос або Кзах)) + (Мпі х Нпі х 
   і=1 

        х (Крб або Кос або Кзах) х Кп)"; 

   де S - знак суми 

{ Абзац другий пункту 6.3 розділу 6 в редакції Наказу Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 327/322 
від 22.06.2009 } 

   де: Млі - обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в межах 
ліміту в тоннах (т);
   Мпі -  обсяг  понадлімітного скиду (різниця між обсягом 
фактичного скиду і ліміту) і-тої забруднюючої речовини, у тоннах 
(т);
   Нпі - проіндексовані нормативи збору (нормативи збору) у 
поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини, у гривнях з 
копійками (з округленням до двох десяткових знаків) (грн. коп./т), 
які  обчислюються за формулою, наведеною у пункті 4.5 цієї 
Інструкції; { Абзац п'ятий пункту 6.3 розділу 6 із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища N 327/322 від 22.06.2009 }
   Крб - регіональний (басейновий) коригуючий коефіцієнт, який 
враховує  територіальні  екологічні  особливості,  а  також 
еколого-економічні  умови функціонування водного господарства, 
наведено в таблиці 2.3 додатка 2 до Порядку; 

   { Абзац сьомий пункту 6.3 розділу 6 виключено на підставі 
Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
N 327/322 від 22.06.2009 } 

   Кос - коефіцієнт, що дорівнює 1,5, застосовується у разі 
скидання забруднюючих речовин в озера, ставки та інші непроточні 
водні об'єкти відповідно до таблиці 1.7 чи 1.8 додатка 1 до 
Порядку ; { Пункт 6.3 розділу 6 доповнено абзацом 
згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного 
середовища N 327/322 від 22.06.2009 }
   Кзах - коефіцієнт, що дорівнює 10, застосовується у разі 
захоронення забруднюючих рідинних речовин, відходів виробництва та 
стічних вод у глибокі підземні водоносні горизонти, що не містять 
прісних вод, відповідно до таблиці 1.7 чи 1.8 додатка 1 до Порядку; 
 { Пункт 6.3 розділу 6 доповнено абзацом згідно з 
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
N 327/322 від 22.06.2009 }
   Кп - коефіцієнт кратності збору, який застосовується у разі 
відсутності затверджених у встановленому порядку лімітів скидів чи 
допущення понадлімітних обсягів скидів забруднюючих речовин, - 
10. { Пункт 6.3 розділу 6 доповнено абзацом згідно з Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 327/322 
 від 22.06.2009 }
{ Пункт 6.3 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 194/240 
 від 18.04.2007 }
   6.4. Суми збору, який справляється за розміщення відходів 
(Прв), обчислюються платниками самостійно щокварталу наростаючим 
підсумком  з початку звітного року на підставі затверджених 
лімітів,  виходячи  з фактичних обсягів розміщення відходів, 
нормативів збору та визначених за місцем знаходження спеціально 
відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів коригуючих 
коефіцієнтів, наведених у таблицях 2.4, 2.5 додатка 2 до Порядку, 
 і визначаються за формулою { Абзац перший пункту 6.4 
розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 327/322 
від 22.06.2009 } 

      п 
   Прв = E (Нпі х Млі х Кт х Ко) + (Кп х Нпі х Мпі х Кт х Ко), 
     і = 1 

   де: Млі - обсяг відходів і-того виду в межах ліміту (згідно з 
дозволами на розміщення), у тоннах (т);
   Мпі - обсяг понадлімітного розміщення відходів (різниця між 
обсягом фактичного розміщення відходів і лімітом) і-того виду, у 
тоннах (т);
   Нпі - проіндексовані нормативи збору (нормативи збору) у 
поточному році за тонну (одиницю) і-тої забруднюючої речовини, у 
гривнях з копійками (з округленням до двох десяткових знаків) 
(грн. коп./т; грн. коп./одиницю), що обчислюються за формулою, 
наведеною у пункті 4.5 цієї Інструкції; { Абзац п'ятий пункту 6.4 
розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 327/322 
від 22.06.2009 }
   Кт - коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця 
розміщення відходів, наведено в таблиці 2.4 додатка 2 до Порядку;
   Ко - коригуючий коефіцієнт, який враховує характер обладнання 
місця розміщення відходів, наведено в таблиці 2.5. додатка 2 до 
Порядку;
   Кп - коефіцієнт кратності збору, який застосовується у разі 
відсутності  затверджених у встановленому порядку лімітів на 
утворення  та розміщення відходів чи допущення понадлімітних 
обсягів розміщення відходів, - 10. { Абзац восьмий пункту 6.4 
розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 327/322 
від 22.06.2009 }
{ Пункт 6.4 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 194/240 
( від 18.04.2007 } 

      7. Порядок подання податкового розрахунку 
             та сплати збору 

{  Назва розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 327/322 
 від 22.06.2009 } 
 

   {  Пункт  7.1  розділу 7 виключено на підставі Наказу 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 327/322 
 від 22.06.2009 } 

   7.1. Базовий податковий (звітний) період збору дорівнює 
календарному кварталу.
   Платники збору складають податкові розрахунки за формою, 
затвердженою центральним органом державної податкової служби, 
наростаючим підсумком за квартал, півріччя, дев'ять місяців та рік 
і подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 
календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів 
державної податкової служби:
   1) за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення - у 
разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та 
скидів;
   2) за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення 
відходів місць чи об'єктів - у разі розміщення відходів;
   3) за місцем перебування платника збору на  податковому 
обліку -  у  разі  здійснення  викидів пересувними джерелами 
забруднення.
   Якщо місце подання податкових розрахунків не збігається з 
місцем перебування на податковому обліку підприємства, установи, 
організації, громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, 
яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне 
водокористування та розміщення відходів, до органу державної 
податкової  служби,  в  якому  такі  підприємство, установа, 
організація, громадянин - суб'єкт підприємницької  діяльності 
перебувають на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що 
настають за останнім календарним днем податкового (звітного) 
кварталу, копії відповідних податкових розрахунків.
   Якщо останній день строку подання податкового розрахунку 
збору припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем 
строку вважається наступний за вихідним або святковим робочий 
день.
   У разі коли у майбутніх податкових періодах платник збору 
самостійно виявляє помилки, що містяться в раніше поданому ним 
податковому розрахунку збору, такий платник зобов'язаний подати 
уточнюючий податковий розрахунок збору, що містить виправлені 
показники.
   Якщо платник  збору  з початку звітного року не планує 
здійснення викидів, скидів забруднюючих  речовин,  розміщення 
відходів протягом звітного року, то такий платник збору повинен 
повідомити про це відповідний орган державної податкової служби за 
місцем знаходження джерел забруднення, а у разі здійснення викидів 
пересувними джерелами забруднення - орган державної податкової 
служби, у якому перебуває на податковому обліку, та скласти заяву 
про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення збору 
за забруднення навколишнього природного середовища. В іншому 
випадку платник збору зобов'язаний подавати податкові розрахунки 
відповідно до цього пункту Інструкції.
   У разі якщо:
   платник збору має декілька стаціонарних джерел забруднення 
або спеціально відведених для розміщення відходів місць  чи 
об'єктів на території декількох сільських, селищних або міських 
рад   (коди   згідно   з   Класифікатором   об'єктів 
адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то 
такий платник збору зобов'язаний подати до відповідного органу 
державної податкової служби за місцем знаходження стаціонарного 
джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення 
відходів місць чи об'єктів податковий розрахунок по кожному 
стаціонарному джерелу забруднення або спеціально відведеному для 
розміщення відходів місцю чи об'єкту окремо;
   платник збору має декілька стаціонарних джерел забруднення 
або  спеціально відведених для розміщення відходів місць чи 
об'єктів на території однієї сільської, селищної або міської ради 
(код     згідно    з    Класифікатором    об'єктів 
адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) один і той 
самий), то такий платник збору може подавати до відповідного 
органу державної податкової служби один податковий розрахунок 
збору за такі джерела забруднення;
   місце знаходження стаціонарних джерел забруднення  та/або 
спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів не 
збігається з місцем перебування платника на податковому обліку 
(коди    згідно    з    Класифікатором    об'єктів 
адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то 
такий платник збору зобов'язаний подавати окремий податковий 
розрахунок за здійснення викидів пересувними джерелами забруднення 
(у разі їх наявності);
   платник збору перебуває на податковому обліку в місті з 
районним поділом, то такий платник може подавати один податковий 
розрахунок за викиди, скиди усіма своїми джерелами забруднення 
та/або розміщення відходів, якщо ці джерела та/або спеціально 
відведені місця для розміщення відходів знаходяться на території 
вказаного міста (указується код згідно з Класифікатором об'єктів 
адміністративно-територіального устрою України  (КОАТУУ)),  за 
місцем перебування платника збору на податковому обліку (міської 
ради).
{ Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів 
N 6/8 від 09.01.2002; в редакції Наказу Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 327/322 
від 22.06.2009 } 

   7.2. Платники збору протягом десяти календарних днів, що 
настають після граничного строку подання податкового розрахунку, 
сплачують збір:
   1) за місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення - у 
разі здійснення викидів стаціонарними джерелами забруднення та 
скидів;
   2) за місцем знаходження спеціально відведених для розміщення 
відходів місць чи об'єктів - у разі розміщення відходів;
   3) за місцем перебування платника збору на  податковому 
обліку -  у  разі  здійснення  викидів пересувними джерелами 
забруднення..
{ Пункт в редакції Наказу Мінекоресурсів N 6/8 від 
09.01.2002, в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища N 327/322 від 22.06.2009 } 

   { Пункт 7.4 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища N 327/322 від 
22.06.2009 } 

   7.3. Платники  перераховують суми збору одним платіжним 
дорученням на рахунки,  відкриті  в  територіальних  органах 
Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у 
співвідношенні, визначеному законом.
   Сплата розстрочених та відстрочених податкових зобов'язань 
платників  за збором за забруднення навколишнього природного 
середовища здійснюється одним платіжним дорученням згідно  з 
Порядком  розстрочення та відстрочення податкових зобов'язань 
платників податків, затвердженим наказом Державної податкової 
адміністрації України від 18 вересня 2001 N 378 і 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2001 року 
за N 912/6103.
{ Пункт в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища N 383/587 від 07.10.2004; із 
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища N 327/322 від 
22.06.2009 } 

   ( Пункт 7.6 вилучено на підставі Наказу Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища N 383/587 від 
07.10.2004 ) 

   7.4. Збір, який справляється за скиди та розміщені відходи в 
межах лімітів, відноситься на валові витрати виробництва та обігу, 
а за перевищення цих лімітів - не включається до складу валових 
витрат  платників збору. ( Абзац перший пункту із змінами, 
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього 
природного середовища N 383/587 від 07.10.2004 )
   Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності включають 
збір до складу витрат виробництва (обігу).
   Збір,  який  справляється  за  викиди  стаціонарними та 
пересувними джерелами забруднення, відноситься на валові витрати 
виробництва  та  обігу  відповідно  до  Закону України "Про 
оподаткування прибутку підприємств" . ( Абзац третій 
пункту  із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 383/587 
від 07.10.2004 )
   Для платників - бюджетних організацій збір за забруднення 
відноситься на видатки і передбачається в кошторисі доходів і 
видатків.
( Розділ 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекобезпеки 
N  24/37  від 27.01.2000; в редакції Наказу 
Мінекоресурсів N 75/76 від 28.02.2001 ) 

    8. Контроль за обчисленням, своєчасністю та повнотою 
      сплати збору, дотриманням лімітів скидів і 
            розміщення відходів 

   ( Назва розділу 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
    Міністерства охорони навколишнього природного середовища 
    N 383/587 від 07.10.2004 ) 
 

   8.1. Контроль за дотриманням лімітів скидів та розміщення 
відходів здійснюється Держекоінспекцією, органом виконавчої влади 
з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної 
Республіки Крим, спеціальними підрозділами Мінприроди.
{ Пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 383/587 
від  07.10.2004;  в  редакції  Наказу  Міністерства  охорони 
навколишнього природного середовища N 327/322 від 
22.06.2009 } 

   8.2. Контроль за своєчасністю та повнотою сплати збору 
здійснюється органами державної податкової служби, які згідно з 
планом перевірок залучають за попереднім погодженням працівників 
органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного 
середовища Автономної Республіки Крим та спеціальних підрозділів 
Мінприроди для перевірки правильності визначення платниками збору 
фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, 
скидів та розміщення відходів.
{ Пункт 8.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекобезпеки 
N  24/37   від 27.01.2000; в редакції Наказів 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 383/587 
 від 07.10.2004, N 327/322  від 
22.06.2009 } 

   { Пункт 8.3 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища N 327/322 від 
22.06.2009 } 

   8.3. Повернення платникам помилково та/або надміру сплачених 
сум збору здійснюється відповідно до законодавства. 

   8.4. Органи державної податкової служби здійснюють облік 
платників збору відповідно до Порядку обліку платників податків, 
зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом Державної 
податкової адміністрації України від 19.02.98 N 80 , 
зареєстрованого у  Міністерстві  юстиції  України 16.03.98 за 
N 172/2612 (в редакції наказу Державної податкової адміністрації 
України  від 17.11.98 N 552) , із змінами, з 
урахуванням положень, визначених цією Інструкцією, та  таких 
особливостей:
   8.4.1. За місцем знаходження стаціонарних джерел забруднення 
та/або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи 
об'єктів, які розташовані на територіях інших, ніж відповідний 
платник збору, сільських, селищних або міських рад, такий платник 
збору зараховується відповідними органами державної податкової 
служби до категорії платників окремих видів податків. Рішення про 
таке зарахування приймається на підставі реєстраційної заяви або 
податкового  розрахунку  збору,  поданих  платником збору до 
відповідного органу  державної  податкової  служби,  або  за 
результатами  документальної  перевірки,  проведеної  органами 
державної податкової служби.
   8.4.2. Рішення про виключення платника збору з категорії 
платників окремих видів податків приймається органом державної 
податкової служби за умови своєчасності і повноти сплати збору на 
відповідній території на підставі поданої платником збору заяви 
про відсутність у нього об'єкта обчислення збору та про зняття 
його з обліку як платника збору.
{ Інструкцію доповнено пунктом згідно з Наказом Мінекоресурсів 
N 6/8 від 09.01.2002; в редакції Наказу Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 327/322 
від 22.06.2009 } 

   8.5. Органи державної податкової служби ведуть оперативний 
облік  платежів  до  бюджету,  контроль за справлянням яких 
здійснюється  органами  державної  податкової служби України, 
відповідно до Інструкції про порядок ведення органами державної 
податкової  служби  оперативного обліку платежів до бюджету, 
контроль за справлянням яких здійснюється органами державної 
податкової  служби  України,  затвердженої  наказом Державної 
податкової  адміністрації  України  від  18.07.2005  N 276,
 зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 
02.08.2005 за N 843/11123.
{ Інструкцію доповнено пунктом згідно з Наказом Мінекоресурсів 
N 6/8 від 09.01.2002; в редакції Наказу Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 327/322 
від 22.06.2009 } 

       9. Відповідальність і права платників 

   9.1. Сплата збору не звільняє платників від відшкодування 
збитків,   заподіяних  через  порушення  природоохоронного 
законодавства. 

   9.2. Платники  несуть  відповідальність  за  правильність 
обчислення,  повноту  та  своєчасність  сплати,  а також за 
правильність  складання  і  своєчасність  подання  податкових 
розрахунків  органам  державної  податкової  служби згідно з 
законодавством.
   Штрафні  санкції  та  пеня  застосовуються  в  порядку, 
встановленому чинним законодавством України.
{ Пункт 9.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів 
N 6/8  від 09.01.2002, Наказом Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища N 327/322 від 
22.06.2009 } 

   9.3. Платники  мають право оскаржити дії посадових осіб 
органів державної податкової служби в порядку, встановленому 
законодавством України. 

 Начальник управління економіки             М.Пилипчук 

                   Додаток 1 
                   до пункту 2.4 Інструкції 
                   про порядок обчислення та 
                   сплати збору за забруднення 
                   навколишнього природного 
                   середовища 
 

               ПЕРЕЛІК 
        підприємств, установ, організацій, 
        громадян - суб'єктів підприємницької 
      діяльності, яким видано дозволи на викиди, 
    спеціальне водокористування та розміщення відходів 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
|NN з/п|Назва     |Місцезнаходження|Місце    |Ідентифі-|Дозвіл |Дозвіл на |Дозвіл на |
|   |підприємства, |(область, район,|знаходження |каційний |на   |спеціальне|розміщення|
|   |установи,   |тип та назва  |стаціонарних|код за  |викиди |водокори- |відходів* |
|   |організації  |населеного   |джерел   |ЄДРПОУ, |забруд- |стування* |     |
|   |(прізвище, ім'я|пункту, вулиця, |забруднення |ТРДПАУ  |нюючих |     |     |
|   |та по батькові |будинок, код за |та     |(або   |речовин*|     |     |
|   |громадянина - |КОАТУУ) (місце |спеціально |ідентифі-|    |     |     |
|   |суб'єкта    |проживання   |відведених |каційний |    |     |     |
|   |підприємницької|громадянина -  |для     |номер з |    |     |     |
|   |діяльності)  |суб'єкта    |розміщення |ДРФО   |    |     |     |
|   |        |підприємницької |відходів  |фізичної |    |     |     |
|   |        |діяльності)   |місць чи  |особи)  |    |     |     |
|   |        |        |об'єктів  |     |    |     |     |
|   |        |        |(область,  |     |    |     |     |
|   |        |        |район, тип |     |    |     |     |
|   |        |        |та назва  |     |    |     |     |
|   |        |        |населеного |     |    |     |     |
|   |        |        |пункту,   |     |    |     |     |
|   |        |        |вулиця,   |     |    |     |     |
|   |        |        |будинок,  |     |    |     |     |
|   |        |        |код за   |     |    |     |     |
|   |        |        |КОАТУУ)   |     |    |     |     |
|------+---------------+----------------+------------+---------+--------+----------+----------|
| 1  |    2    |    3    |   4   |  5  |  6  |  7   |  8   |
|------+---------------+----------------+------------+---------+--------+----------+----------|
|   |        |        |      |     |    |     |     |
|------+---------------+----------------+------------+---------+--------+----------+----------|
|   |        |        |      |     |    |     |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Керівник територіального органу 
 Міністерства охорони навколишнього 
 природного середовища 
 М.П.                      Підпис (прізвище) 

---------------
   * Указати  дату видачі дозволу  та термін його  дії з 
"___" ____________ ___ року по "___" ___________ ____ року (число, 
місяць, рік). 

{ Додаток 1 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 75/76 
від  28.02.2001,  в  редакції  Наказу  Міністерства  охорони 
навколишнього природного середовища N 383/587 від 
07.10.2004; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середовища N 327/322 
від 22.06.2009 } 
 

   ( Додаток 2 вилучено на підставі Наказу Мінекоресурсів 
N 75/76 від 28.02.2001 ) 
 

   { Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища N 194/240 від 
18.04.2007 } 

   ( Додаток 4 вилучено на підставі Наказу Мінекоресурсів 
N 75/76 ( від 28.02.2001 ) 
 ( Додаток 5 вилучено на підставі Наказу Мінекоресурсів 
N 75/76 від 28.02.2001 ) 
 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 24.09.09