Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

            19.11.2007 N 161 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   6 грудня 2007 р. 
                   за N 1352/14619 
 

       Про затвердження Умов та порядку видачі 
    окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій 
      на етапах експлуатації та закриття сховищ 
       для захоронення радіоактивних відходів 
 

   Відповідно до статті 8 Закону  України  "Про  дозвільну 
діяльність у сфері використання ядерної енергії" та з 
метою забезпечення державного регулювання у сфері використання 
ядерної енергії Н А К А З У Ю: 

   1. Затвердити Умови та порядок видачі окремих письмових 
дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та 
закриття  сховищ  для захоронення радіоактивних відходів, що 
додаються. 

   2. Управлінню безпеки поводження з радіоактивними відходами 
та зняття з експлуатації (Кутузова Т.Я.) забезпечити:
   подання цього наказу в установленому порядку на державну 
реєстрацію до Міністерства юстиції України;
   розсилку цього наказу відповідно до розрахунку після його 
тиражування. 

   3. Державному підприємству "Державний науково-технічний центр 
з ядерної та радіаційної безпеки" (Васильченко В.М.) у місячний 
термін після державної реєстрації цього наказу забезпечити його 
тиражування. 

   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 
Голови Макаровську О.А. 

 Голова                       О.А.Миколайчук 
 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Державного комітету 
                   ядерного регулювання України 
                   19.11.2007 N 161 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   6 грудня 2007 р. 
                   за N 1352/14619 
 

             УМОВИ ТА ПОРЯДОК 
     видачі окремих письмових дозволів на види робіт 
   чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховищ 
       для захоронення радіоактивних відходів 
 

           I. Загальні положення 

   1.1. Ці Умови та порядок розроблено відповідно до Закону 
України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної 
енергії". 

   1.2. Умови та порядок визначають процедуру оформлення та 
видачі Держатомрегулюванням  окремих  письмових  дозволів  на 
виконання певних робіт чи операцій на етапах експлуатації та 
закриття сховищ для захоронення радіоактивних відходів (далі - 
окремий дозвіл).
   Перелік робіт та операцій на етапах експлуатації та закриття 
сховища для захоронення радіоактивних відходів, які виконуються за 
окремими дозволами, наведено у додатку 1. 

   1.3. Окремі  дозволи   надаються   Держатомрегулюванням 
експлуатуючій організації на етапах експлуатації або закриття 
сховищ для захоронення радіоактивних відходів (далі - сховище) за 
наявності діючої ліцензії на ці етапи життєвого циклу сховища. 

   1.4. Перелік робіт чи операцій, виконання яких експлуатуючою 
організацією можливе тільки за наявності  окремого  дозволу, 
визначається Держатомрегулюванням в умовах ліцензії на здійснення 
діяльності на етапах експлуатації або закриття сховища. 

   1.5. Плата за видачу окремого дозволу не справляється. 

   1.6. У цих Умовах та порядку терміни вживаються у значеннях, 
наведених у Законах України "Про використання ядерної енергії та 
радіаційну безпеку", "Про поводження з радіоактивними 
відходами", "Про дозвільну діяльність у сфері 
використання ядерної енергії" та Основних санітарних 
правилах забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених 
наказом МОЗ України від 02.02.2005 N  54, 
зареєстрованих у  Мін'юсті України 20.05.2005 за N 552/10832 
(далі - Основні санітарні правила). 

          II. Видача окремих дозволів 

   2.1. Для  отримання  окремого  дозволу  експлуатуючою 
організацією подається до Держатомрегулювання заява за формою, 
наведеною у додатку 2. 

   2.2. До  заяви  додаються  документи,  що  підтверджують 
спроможність та готовність експлуатуючої організації виконувати 
зазначені в заяві роботи чи операції, перелік яких наведено у 
додатку 3. 

   2.3. Подані документи формуються в окрему справу з переліком 
цих документів. Якщо експлуатуюча організація подає документи для 
отримання окремого дозволу на декілька робіт чи операцій, можливе 
подання документів з однією заявою. 

   2.4. Експлуатуюча організація забезпечує подання достовірних 
відомостей для розгляду заяви про видачу окремого дозволу. 

   2.5. Держатомрегулюванням  проводиться  розгляд  заяви, 
перевіряється повнота та достовірність відомостей, які наведено в 
поданих  документах,  у разі необхідності, шляхом проведення 
державної експертизи з ядерної та  радіаційної  безпеки  та 
проведення інспекційного обстеження експлуатуючої організації. 

   2.6. Строк  розгляду  поданих  документів  не  повинен 
перевищувати 30 робочих днів з дня отримання Держатомрегулюванням 
заяви про видачу окремого дозволу. 

   2.7. Термін   дії   окремого  дозволу  встановлюється 
Держатомрегулюванням  на  підставі  заявленого  експлуатуючою 
організацією строку виконання робіт чи операцій.
   При недотриманні експлуатуючою організацією заявленого строку 
виконання робіт чи операцій термін дії окремого дозволу може бути 
подовжено за відповідним зверненням експлуатуючої організації при 
наведенні  причин  недотримання  заявленого раніше строку та 
обґрунтування нового. 

   2.8. Окремий дозвіл оформлюється за формою, наведеною у 
додатку 4, та надається експлуатуючій організації в триденний 
строк після прийняття відповідного рішення. 

   2.9. Копії окремого дозволу надаються відповідному підрозділу 
Держатомрегулювання та Державної регіональної інспекції з ядерної 
та радіаційної безпеки, що здійснюють державний  нагляд  за 
дотриманням  експлуатуючою  організацією  вимог  ядерної  та 
радіаційної безпеки, та зберігаються у відповідній ліцензійній 
справі. 

       III. Відмова у видачі окремого дозволу 

   3.1. Рішення  про  відмову  у  видачі  окремого дозволу 
експлуатуючій організації може бути прийнято в разі:
   подання неповного  комплекту  документів,  зазначених  у 
пункті 2.2 цих Умов та порядку;
   виявлення за   результатами   інспекційного  обстеження 
неспроможності забезпечити дотримання вимог норм,  правил  і 
стандартів з ядерної та радіаційної безпеки під час виконання 
заявлених робіт чи операцій;
   виявлення недостовірної інформації у документах, наданих для 
отримання окремого дозволу. 

   3.2. Рішення про  відмову  у  видачі  окремого  дозволу 
Держатомрегулювання надсилає експлуатуючій організації у триденний 
строк після його прийняття із зазначенням підстав відмови та умов 
повторного розгляду заяви. 

   3.3. Рішення про відмову у видачі окремого дозволу може бути 
оскаржене експлуатуючою організацією у судовому порядку. 

     IV. Зупинення дії та анулювання окремого дозволу 

   4.1. Держатомрегулювання має право зупинити дію окремого 
дозволу в разі:
   зупинення дії або порушення умов ліцензії на відповідний етап 
життєвого циклу сховища;
   порушення умов окремого дозволу;
   порушення вимог норм, правил і стандартів з ядерної та 
радіаційної безпеки під час проведення робіт чи операцій, на 
виконання яких видано окремий дозвіл;
   припинення дії або фактичного невиконання вимог документів, 
на підставі яких надано окремий дозвіл. 

   4.2. Держатомрегулювання у триденний строк з дати прийняття 
рішення сповіщає експлуатуючу організацію в письмовій формі про 
зупинення дії окремого дозволу, пояснює причини зупинення та 
визначає умови, за яких дія окремого дозволу може бути відновлена, 
а також указує термін, протягом якого необхідно усунути виявлені 
порушення. 

   4.3. Рішення про відновлення дії окремого дозволу приймається 
Держатомрегулюванням у триденний строк після перевірки виконання 
експлуатуючою організацією заходів  щодо  усунення  виявлених 
порушень. 

   4.4. У разі невиконання експлуатуючою організацією заходів 
щодо усунення порушень, у зв'язку з якими було зупинено дію 
окремого дозволу, Держатомрегулювання може прийняти рішення про 
анулювання окремого дозволу. 

   4.5. Держатомрегулювання у триденний строк з дати прийняття 
рішення сповіщає експлуатуючу організацію в письмовій формі про 
анулювання окремого дозволу. 

   4.6. У разі анулювання окремого дозволу отримання нового 
окремого дозволу здійснюється у тому самому порядку, що й видача. 

       V. Облік і зберігання окремих дозволів 

   5.1. Держатомрегулювання веде облік виданих окремих дозволів 
у журналі обліку виданих окремих дозволів (додаток 5). 

   5.2. Окремі дозволи зберігаються  протягом  терміну  дії 
ліцензії на відповідний етап життєвого циклу сховища. 

 Начальник Управління безпеки 
 поводження з РАВ та зняття 
 з експлуатації                    Т.Я.Кутузова 
 

                   Додаток 1 
                   до Умов та порядку видачі 
                   окремих письмових дозволів 
                   на види робіт чи операцій 
                   на етапах експлуатації 
                   та закриття сховищ 
                   для захоронення 
                   радіоактивних відходів 
 

               ПЕРЕЛІК 
       робіт та операцій на етапах експлуатації 
    та закриття сховища для захоронення радіоактивних 
     відходів, які виконуються за окремими дозволами 
 

          I. Етап експлуатації сховища 

   1. Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт сховища та 
систем  і  обладнання  його  життєзабезпечення,  порушення 
функціонування яких може призвести до радіологічного впливу на 
персонал та навколишнє природне середовище. 

   2. Уведення  в експлуатацію сховища після реконструкції, 
модернізації, капітального ремонту. 

   3. Підготовка заповнених  модулів  сховища  до  закриття 
(ізоляція, стабілізація модулів тощо). 

   4. Будівництво,  експлуатація  та  зняття з експлуатації 
установок для переробки радіоактивних відходів, що розміщені на 
майданчику даного сховища і технологічно з ним пов'язані. 

   5. Будівництво, експлуатація та зняття з експлуатації сховищ 
для  проміжного  зберігання  радіоактивних  відходів  до  їх 
захоронення. 

          II. Етап закриття сховища 

   1. Ізоляція та стабілізація сховища. 

   2. Демонтаж  та  дезактивація  систем і обладнання, які 
забезпечували технологічний процес захоронення та роботи щодо 
ізоляції та стабілізації сховища. 

   3. Організація проведення адміністративного контролю. 
 

                   Додаток 2 
                   до Умов та порядку видачі 
                   окремих письмових дозволів 
                   на види робіт чи операцій 
                   на етапах експлуатації 
                   та закриття сховищ 
                   для захоронення 
                   радіоактивних відходів 
 

               ЗАЯВА 
          про видачу окремого дозволу 
 

   Експлуатуюча організація
_________________________________________________________________, 
     (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім'я, 
           по батькові керівника) 

   організаційно-правова форма господарювання _________________, 

   ідентифікаційний код з ЄДРПОУ ______________________________, 

   просить видати у зв'язку з
__________________________________________________________________ 

   окремий дозвіл на виконання
_________________________________________________________________. 
           (вид роботи чи операції) 

   Діюча ліцензія _____________________________________________. 
            (серія, номер, коли видана, термін дії, 
             на який етап життєвого циклу видана) 

   Місце виконання роботи чи операції
_________________________________________________________________. 

   Документи, що додаються _____________________________________
               _____________________________________
               ____________________________________. 

   Дата подання заяви "___"______________ 200_ р. 

   Підпис керівника експлуатуючої організації ____________ 

   Дата реєстрації заяви "___"__________ 200_ р. N _____________ 

__________________________________________________________________ 
 (посада особи, що прийняла заяву) (підпис) (ініціали та прізвище) 
 

                   Додаток 3 
                   до Умов та порядку видачі 
                   окремих письмових дозволів 
                   на види робіт чи операцій 
                   на етапах експлуатації 
                   та закриття сховищ 
                   для захоронення 
                   радіоактивних відходів 
 

               ПЕРЕЛІК 
      документів, що підтверджують спроможність 
    та готовність експлуатуючої організації виконувати 
        зазначені в заяві роботи чи операції 
 

   1. Перелік документів, необхідних для отримання окремого 
дозволу на виконання робіт  з  реконструкції,  модернізації, 
капітального  ремонту  сховища  та систем і обладнання його 
життєзабезпечення:
   копія рішення органу державного управління у сфері поводження 
з  радіоактивними  відходами  про  проведення  реконструкції, 
модернізації, капітального ремонту;
   копії висновків проведених державних експертиз відповідно до 
законодавства проекту реконструкції, модернізації, капітального 
ремонту;
   звіт про аналіз безпеки провадження заявлених робіт;
   інструкція з дій персоналу в разі радіаційної аварії при 
виконанні заявлених робіт;
   довідка про  підрядні  організації,  які  експлуатуюча 
організація  залучає  для  здійснення  заявлених робіт (якщо 
експлуатуюча організація виконуватиме  роботи  із  залученням 
підрядних організацій);
   довідка про кваліфікацію персоналу експлуатуючої організації 
або підрядної організації, які виконуватимуть заявлені роботи;
   програма забезпечення якості провадження заявлених робіт;
   копія виданого в установленому порядку наказу про надання 
допуску до особливих робіт персоналу експлуатуючої організації або 
підрядної організації, який залучається для здійснення заявлених 
робіт. 

   2. Перелік документів, необхідних для отримання окремого 
дозволу на уведення в експлуатацію сховища після реконструкції, 
модернізації, капітального ремонту:
   копія акта  про прийняття до експлуатації сховища після 
реконструкції, модернізації, капітального ремонту;
   копія санітарного   паспорта,   виданого   державною 
санітарно-епідеміологічною службою МОЗ;
   зміни до документів, на підставі яких була видана ліцензія на 
експлуатацію сховища, за результатами проведення реконструкції, 
модернізації,  капітального  ремонту  з урахуванням специфіки 
проведених робіт (за наявністю таких змін);
   акт визначення рівня фізичного захисту (при зміні категорії 
радіоактивних відходів). 

   3. Перелік документів, необхідних для отримання окремого 
дозволу на виконання робіт щодо підготовки заповнених модулів 
сховища до закриття:
   копія рішення  експлуатуючої  організації  про припинення 
експлуатації модуля;
   технологічна документація з виконання заявлених робіт;
   копія актів останньої інвентаризації радіоактивних відходів;
   звіт про аналіз безпеки провадження заявлених робіт;
   інструкція з дій персоналу в разі радіаційної аварії при 
виконанні заявлених робіт;
   довідка про  підрядні  організації,  які  експлуатуюча 
організація залучає для здійснення заявлених робіт;
   довідка про кваліфікацію персоналу експлуатуючої організації 
або підрядної організації, які виконуватимуть заявлені роботи;
   програма забезпечення якості провадження заявлених робіт;
   копія виданого в установленому порядку наказу про надання 
допуску до особливих робіт персоналу експлуатуючої організації або 
підрядної організації, який залучається для здійснення заявлених 
робіт. 

   4. Перелік документів, необхідних для отримання окремого 
дозволу на виконання робіт з будівництва, експлуатації і зняття з 
експлуатації установок для переробки радіоактивних відходів, що 
розміщені на майданчику даного сховища і технологічно з ним 
пов'язані, або з будівництва, експлуатації і зняття з експлуатації 
сховища для проміжного зберігання радіоактивних відходів до їх 
захоронення:
   копія рішення органу державного управління у сфері поводження 
з радіоактивними відходами про будівництво установки для переробки 
радіоактивних відходів або сховища для проміжного зберігання 
радіоактивних відходів (при отриманні  окремого  дозволу  на 
будівництво);
   копія акта державної приймальної комісії про прийняття до 
експлуатації установки для переробки радіоактивних відходів або 
сховища для проміжного зберігання радіоактивних відходів (при 
отриманні окремого дозволу на експлуатацію);
   копія рішення про припинення експлуатації установки  для 
переробки  радіоактивних відходів або сховища для проміжного 
зберігання радіоактивних відходів (при отриманні окремого дозволу 
на зняття з експлуатації);
   копії висновків проведених  відповідно  до  законодавства 
державних експертиз проекту установки для переробки радіоактивних 
відходів або сховища для проміжного зберігання радіоактивних 
відходів (при отриманні окремого дозволу на будівництво);
   копія санітарного   паспорта,   виданого   державною 
санітарно-епідеміологічною службою МОЗ (при отриманні окремого 
дозволу на експлуатацію);
   критерії приймання    радіоактивних    відходів   на 
переробку/зберігання  (при  отриманні  окремого  дозволу  на 
експлуатацію);
   звіт про аналіз безпеки провадження заявлених робіт;
   звіт про  відповідність вимогам санітарного законодавства 
згідно з  вимогами  розділу  7  Основних  санітарних  правил 
 в об'ємі, обумовленому специфікою заявлених робіт;
   технологічний регламент експлуатації установки для переробки 
радіоактивних відходів або сховища для проміжного зберігання 
радіоактивних відходів, який включає: опис процедур приймання, 
реєстрації та контролю відходів, схеми поводження з прийнятими 
радіоактивними відходами, схеми поводження  з  радіоактивними 
відходами, які утворились у процесі переробки;
   інструкція з дій персоналу в разі радіаційної аварії при 
виконанні заявлених робіт;
   довідка про  підрядні  організації,  які  експлуатуюча 
організація  залучає  для  здійснення  заявлених робіт (якщо 
експлуатуюча організація виконуватиме  роботи  із  залученням 
підрядних організацій);
   довідка про кваліфікацію персоналу експлуатуючої організації 
або підрядної організації, які виконуватимуть заявлені роботи;
   програма забезпечення якості провадження заявлених робіт;
   копія виданого в установленому порядку наказу про надання 
допуску до особливих робіт персоналу експлуатуючої організації або 
підрядної організації, який залучається для здійснення заявлених 
робіт. 

   5. Перелік документів, необхідних для отримання окремого 
дозволу на виконання робіт щодо ізоляції та стабілізації сховища:
   копія рішення органу державного управління у сфері поводження 
з радіоактивними відходами про припинення експлуатації сховища;
   технологічний регламент виконання заявлених робіт;
   звіт про аналіз безпеки провадження заявлених робіт;
   інструкція з дій персоналу в разі радіаційної аварії при 
виконанні заявлених робіт;
   довідка про  підрядні  організації,  які  експлуатуюча 
організації  залучає  для  здійснення  заявлених робіт (якщо 
експлуатуюча організація виконуватиме  роботи  із  залученням 
підрядних організацій);
   довідка про кваліфікацію персоналу експлуатуючої організації 
або підрядної організації, які виконуватимуть заявлені роботи;
   програма забезпечення якості провадження заявлених робіт;
   копія виданого в установленому порядку наказу про надання 
допуску до особливих робіт персоналу експлуатуючої організації або 
підрядної організації, який залучається для здійснення заявлених 
робіт. 

   6. Перелік документів, необхідних для отримання окремого 
дозволу на виконання робіт щодо демонтажу та дезактивації систем і 
обладнання, які забезпечували технологічний процес захоронення та 
роботи щодо ізоляції та стабілізації сховища:
   програма демонтажу та дезактивації систем і обладнання;
   звіт про аналіз безпеки провадження заявлених робіт;
   інструкція з дій персоналу в разі радіаційної аварії при 
виконанні заявлених робіт;
   довідка про  підрядні  організації,  які  експлуатуюча 
організація  залучає  для  здійснення  заявлених робіт (якщо 
експлуатуюча організація виконуватиме  роботи  із  залученням 
підрядних організацій);
   довідка про кваліфікацію персоналу експлуатуючої організації 
або підрядної організації, які виконуватимуть заявлені роботи;
   програма забезпечення якості провадження заявлених робіт;
   копія виданого в установленому порядку наказу про надання 
допуску до особливих робіт персоналу експлуатуючої організації або 
підрядної організації, який залучається для здійснення заявлених 
робіт. 

   7. Перелік документів, необхідних для отримання окремого 
дозволу  на  виконання  робіт  щодо  організації  проведення 
адміністративного контролю:
   програма адміністративного контролю;
   звіт про стан фізичного захисту сховища, який має містити: 
інформацію  про  наявність  та дотримання плану забезпечення 
фізичного захисту, плану взаємодії у разі вчинення актів ядерного 
тероризму, наявність у персоналу допусків до особливих робіт, 
забезпечення  охорони,   матеріально-технічне   забезпечення 
експлуатації інженерно-технічних засобів охорони тощо;
   копія договору про охорону сховища та всіх об'єктів, що 
розміщені на майданчику сховища і технологічно з ним пов'язані, 
від несанкціонованого проникнення  до  сховища,  доступу  до 
радіоактивних відходів та їх крадіжки;
   довідка про  підрядні  організації,  які  експлуатуюча 
організація  залучає  для  здійснення  заявлених робіт (якщо 
експлуатуюча організація виконуватиме  роботи  із  залученням 
підрядних організацій);
   довідка про кваліфікацію персоналу експлуатуючої організації 
або підрядної організації, які виконуватимуть заявлені роботи;
   програма забезпечення якості провадження заявлених робіт;
   копія виданого в установленому порядку наказу про надання 
допуску до особливих робіт персоналу експлуатуючої організації або 
підрядної організації, який залучається для здійснення заявлених 
робіт;
   інструкція з дій персоналу в разі незапланованого викиду 
радіоактивних матеріалів у навколишнє природне середовище. 
 

                   Додаток 4 
                   до Умов та порядку видачі 
                   окремих письмових дозволів 
                   на види робіт чи операцій 
                   на етапах експлуатації 
                   та закриття сховищ 
                   для захоронення 
                   радіоактивних відходів 
 

           (Державний Герб України) 

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ 
 

             ОКРЕМИЙ ДОЗВІЛ 
 

 Серія ОД               N __________________________ 
                     номер ліцензії на етап 
                     життєвого циклу сховища / 
                     номер окремого дозволу) 
 

   Виданий _____________________________________________________ 
         (повне найменування експлуатуючої організації)
на здійснення ___________________________________________________. 
              (види робіт чи операцій) 

   Діюча ліцензія _____________________________________________. 
            (серія, номер, коли видана, термін дії, 
             на який етап життєвого циклу видана) 

   Місце здійснення діяльності ________________________________. 

   Умови виконання роботи чи операції _________________________. 

   Термін дії з _____________ р. до _____________ р. 

   Структурний підрозділ Держатомрегулювання,  який  здійснює 
державний нагляд _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (посада відповідальної особи)     (підпис)     (П.І.Б.) 

                М.П. 
 

                   Додаток 5 
                   до Умов та порядку видачі 
                   окремих письмових дозволів 
                   на види робіт чи операцій 
                   на етапах експлуатації 
                   та закриття сховищ 
                   для захоронення 
                   радіоактивних відходів 
 

               ЖУРНАЛ 
         обліку виданих окремих дозволів 
 

------------------------------------------------------------------
| N | Серія,| Вид  | Місце  | Етап  |Найменування | При- |
| з/п| номер | роботи |здійснення|життєвого|експлуатуючої|мітки |
|  |окремого|  чи  |роботи чи | циклу | організації |   |
|  |дозволу/|операції| операції |сховища, |       |   |
|  | термін |    |     | серія, |       |   |
|  | дії  |    |     | номер |       |   |
|  |    |    |     |ліцензії |       |   |
|----+--------+--------+----------+---------+-------------+------|
|  |    |    |     |     |       |   |
|----+--------+--------+----------+---------+-------------+------|
|  |    |    |     |     |       |   |
|----+--------+--------+----------+---------+-------------+------|
|  |    |    |     |     |       |   |
|----+--------+--------+----------+---------+-------------+------|
|  |    |    |     |     |       |   |
------------------------------------------------------------------ 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08