Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 

              Н А К А З 

            20.10.2008 N 396 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   5 листопада 2008 р. 
                   за N 1075/15766 
 

      Про затвердження Інструкції щодо заповнення 
       форм державних статистичних спостережень 
    про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря) 
     "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) 
       та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону 
        атмосферного повітря" (квартальна) 
 

   Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну 
статистику" , з метою вдосконалення державних 
статистичних спостережень у сфері охорони атмосферного повітря 
Н А К А З У Ю: 

   1. Затвердити  Інструкцію щодо заповнення форм державних 
статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП 
(повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та 
N 2-ТП (повітря) "Звіт  про  охорону  атмосферного  повітря" 
(квартальна) (далі - Інструкція), що додається. 

   Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2009 року. 

   2. Департаменту  статистики  сільського  господарства  та 
навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) визначити необхідний 
тираж, підготувати і  передати  адміністративно-господарському 
департаменту оригінал Інструкції, затвердженої цим наказом, для 
виготовлення. 

   3. Департаменту фінансового забезпечення,  бухгалтерського 
обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг 
щодо виготовлення та доставки Інструкції,  затвердженої  цим 
наказом. 

   4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.) 
забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою 
Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь 
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та 
Управління статистики в місті Севастополі. 

   5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від 
30.12.2004  N 674  "Про затвердження 
інструкцій  щодо  заповнення  форм  державних  статистичних 
спостережень  з охорони навколишнього природного середовища", 
зареєстрований  у Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за 
N 97/10377. 

   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Голови Остапчука Ю.М. 

 Голова                       О.Г.Осауленко 

 ПОГОДЖЕНО: 

 Міністр охорони навколишнього 
 природного середовища України            Г.Г.Філіпчук 
 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Державного комітету 
                   статистики України 
                   20.10.2008 N 396 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   5 листопада 2008 р. 
                   за N 1075/15766 
 

              ІНСТРУКЦІЯ 
      щодо заповнення форм державних статистичних 
     спостережень про охорону атмосферного повітря 
     N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного 
      повітря" (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт 
     про охорону атмосферного повітря" (квартальна) 
 

           I. Загальні положення 

   1.1. Ця Інструкція встановлює  порядок  заповнення  форм 
державних  статистичних спостережень про охорону атмосферного 
повітря N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" 
(річна) (далі - форма N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) 
"Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна) (далі - форма 
N 2-ТП (повітря) (квартальна)). 

   1.2. Форми N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) 
(квартальна) подаються респондентами, узятими на державний облік 
за  обсягами  потенційних викидів забруднювальних речовин та 
парникових газів в атмосферу, органу державної статистики за 
місцем здійснення економічної діяльності. 

   1.3. Структурними підрозділами підприємств, які взяті на 
державний облік, подається звітність за формами N 2-ТП (повітря) 
(річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) незалежно від головного 
підприємства. У такому разі головним підприємством подаються звіти 
без урахування даних за цими структурними підрозділами. 

   1.4. У формах N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря) 
(квартальна) відображаються дані про  викиди  забруднювальних 
речовин та парникових газів від стаціонарних джерел забруднення. 
Дані про викиди від пересувних джерел забруднення, уключаючи 
виробничу,  сільськогосподарську  та  іншу  техніку, а також 
автомобільний та інші види транспорту,  у  цих  формах  не 
враховуються. 

   1.5. У звітності за формою N 2-ТП (повітря) (квартальна) 
інформація відображається за кожний квартал окремо без урахування 
даних про викиди в попередньому кварталі. 

   1.6. Географічні  координати  респондентів  статистичного 
спостереження визначаються та заповнюються відповідно до наказу 
Міністерства екології та природних ресурсів України від 22.05.2001 
N 190 ДСК , зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13.06.2001 за N 506/5697. Географічні координати органами 
державної статистики не обробляються. 

         II. Порядок заповнення розділу 1 
       "Сумарні викиди забруднювальних речовин 
       та парникових газів від підприємства" 

   2.1. У розділі 1 форм N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП 
(повітря) (квартальна) визначення викидів забруднювальних речовин 
та парникових газів в атмосферне  повітря  проводиться  для 
виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування 
(установок), які наведено в додатку 1 Перелік виробничих та 
технологічних процесів, технологічного устаткування (установок). У 
графі 1 указуються сумарні викиди забруднювальних речовин та 
парникових газів відповідно до Переліку забруднювальних речовин та 
парникових газів (додаток 2), уключаючи підсумкові коди. 

   2.2. У графах А та Б відображаються відповідно код  і 
найменування забруднювальної речовини та парникового газу згідно з 
додатком 2. 

   2.3. У графі 1 відображається кількість  забруднювальних 
речовин та парникових газів, які викинуто в атмосферне повітря 
окремо за речовинами та групами речовин.
   Обсяги викидів забруднювальних речовин та парникових газів 
(графа 1) за підсумковими кодами повинні бути більшими або 
дорівнювати сумі складових, тобто кодів, у яких перші два знаки 
однакові. До підсумкових кодів належать усі коди додатка 2, які 
виділені жирним шрифтом. Окремі з них, такі як 06000 (оксид 
вуглецю), 08000 (озон), 09000 (фосфін) тощо, не містять складових 
і відображаються лише за підсумковим кодом. 

   2.4. Сума даних (графа 1) за всіма підсумковими кодами 
забруднювальних речовин та парникових газів  (крім  діоксиду 
вуглецю) повинна дорівнювати показнику форми з кодом "00000" та 
найменуванням "Усього по підприємству (без урахування діоксиду 
вуглецю)". 

   2.5. Дані щодо обсягів викидів забруднювальних речовин та 
парникових газів, які відображені в розділі 1 форми N 2-ТП 
(повітря) (річна), уключаючи підсумкові коди, повинні дорівнювати 
сумі даних відповідних забруднювальних речовин та парникових газів 
від  усіх  виробничих, технологічних процесів, технологічного 
устаткування (установок), відображених у розділі 2. 

   2.6. Діоксид вуглецю (код 07000) у підсумкові рядки з кодом 
"00000" за розділами 1 та 2 не включається, а відображається 
окремим рядком наприкінці зазначених розділів. 

        III. Порядок заповнення розділу 2 
    "Викиди забруднювальних речовин та парникових газів 
      від виробничих та технологічних процесів, 
       технологічного устаткування (установок)" 

   3.1. Розділ 2 форми N 2-ТП (повітря) (річна) включає в себе 
декілька таблиць, кожна з яких відображає дані про  окреме 
виробництво, технологічний процес та устаткування (установку) 
згідно з додатком 1 Перелік виробничих та технологічних процесів, 
технологічного устаткування (установок), для яких проводиться 
визначення викидів забруднювальних речовин та парникових газів в 
атмосферне повітря. 

   3.2. Графи А, Б та 1 розділу 2 заповнюються аналогічно до 
відповідних граф розділу 1 ( пункти 2.2, 2.3 цієї Інструкції). 

   3.3. Викиди обліковуються сумарно за всіма виробничими та 
технологічними процесами, устаткуванням (установками) з однаковим 
найменуванням. 

   3.4. Якщо в розділі 1 відображено обсяги викидів окремої 
забруднювальної речовини чи парникового газу, проте в розділі 2 за 
окремими виробничими та технологічними процесами, технологічним 
устаткуванням (установками) вони не можуть бути відображені у 
зв'язку з недостатньою кількістю десяткових знаків, передбачених у 
формі,  то  в  такому  разі  необхідно обсяги викидів цієї 
забруднювальної речовини чи парникового газу показати за одним з 
виробничих, технологічних процесів, технологічним устаткуванням 
(установками) розділу 2, віддавши перевагу тому з них, за яким 
обсяги викидів цієї забруднювальної речовини чи парникового газу 
були максимальними. 

   3.5. Якщо в респондента є виробничі чи технологічні процеси, 
які не виділяються у додатку 1 окремим рядком, зокрема виробництво 
деревини, вибухові роботи в кар'єрах,  пиління  з  поверхні 
хвостосховищ тощо, то їх необхідно відносити до рядка "інше" 
відповідного виробничого чи технологічного процесу. 

   3.6. У другому розділі звіту відображаються процеси, які у 
додатку 1 надруковані звичайним (нежирним) шрифтом, а також 
процеси, які виділені жирним шрифтом (підсумкові коди), проте вони 
не містять складових, зокрема:
   210700 Холодильні установки.
   210800 Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду.
   310700 Видобуток геотермальної енергії.
   510700 Спалювання   сільськогосподарських  відходів  на 
відкритому повітрі (за винятком спалювання пожнивних залишків, 
соломи тощо на сільськогосподарських полях).
   610300 Спалювання пожнивних  залишків,  соломи  тощо  на 
сільськогосподарських полях.
   610600 Використання пестицидів та вапняку.
   610900 Прибирання, збереження та використання гною, а також 
азотних сполук.
   Усі інші процеси, виділені жирним шрифтом (підсумкові коди), 
у формі N 2-ТП (повітря) (річна) не відображаються. 

         IV. Порядок заповнення розділу 3 
   "Заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднювальних 
       речовин та парникових газів у повітря" 

   4.1. Розділ заповнюється на основі даних з типової форми 
первинної облікової документації N ПОД-2 "Журнал обліку виконання 
заходів з метою охорони атмосферного повітря" відповідно до 
інструкції щодо її заповнення, затвердженої наказом Держкомстату 
від 30.04.2004 N 252 , зареєстрованої в Міністерстві 
юстиції України 01.06.2004 за N 682/9281. 

   4.2. У графі А зазначаються коди виробництв, технологічних 
процесів та устаткування (установок), на  яких  здійснюються 
природоохоронні заходи і які повинні збігатися з відповідними 
кодами розділу 2 форми N 2-ТП (повітря) (річна). 

   4.3. У графах Б та В зазначаються відповідно найменування та 
код заходу  (згідно  з  Переліком  повітроохоронних  заходів 
(додаток 3), виконання якого передбачено у звітному році. 

   4.4. У графі 1 надається оцінка виконання заходу: не виконано 
- 0, виконано - 1, перенесено - 2, анульовано - 3. Захід 
уважається анульованим, якщо доцільність виконання його відпала. 

   4.5. У графі 2 вказується загальний обсяг витрат на виконання 
заходу за кошторисною вартістю. 

   4.6. У графі 3 відображаються кошти, фактично витрачені на 
захід з початку його  виконання  за  рахунок  усіх  джерел 
фінансування. 

   4.7. У графах 4 та 5 тільки за виконаними заходами (оцінка 
"1") відображається відповідно очікуване та фактичне зменшення 
викидів забруднювальних речовин, парникових газів в атмосферне 
повітря після впровадження заходу. 

   4.8. Показники розділів 1 та 2 відображаються в тоннах з 
трьома десятковими знаками, розділу 3 у графах 2 та 3 - з одним 
десятковим знаком; у графах 4 та 5 - з трьома десятковими знаками. 

 Директор департаменту 
 статистики сільського 
 господарства та навколишнього 
 середовища                     О.М.Прокопенко 
 

                   Додаток 1 
                   до Інструкції 
                   щодо заповнення форм 
                   державних статистичних 
                   спостережень про охорону 
                   атмосферного повітря N 2-ТП 
                   (повітря) "Звіт про охорону 
                   атмосферного повітря" 
                   (річна) та N 2-ТП (повітря) 
                   "Звіт про охорону 
                   атмосферного повітря" 
                   (квартальна) 
 

               ПЕРЕЛІК 
       виробничих та технологічних процесів, 
       технологічного устаткування (установок) 
 

------------------------------------------------------------------
| Код  | Найменування виробничих та технологічних процесів,  |
|    |    технологічного устаткування (установок)    |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  1  |              А              |
------------------------------------------------------------------
                Енергетика 
        Процеси спалювання в енергетиці та переробній 
          промисловості (стаціонарні джерела) 
     Електростанції загального використання 
 110101 установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати) 
 110102 установки для спалювання >=50 та <300 МВт 
     (котлоагрегати) 
 110103 установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
 110104 газові турбіни 
 110105 стаціонарні двигуни 
     Системи централізованого теплозабезпечення 
 110201 установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати) 
 110202 установки для спалювання >=50 та <300 МВт 
     (котлоагрегати) 
 110203 установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
 110204 газові турбіни 
 110205 стаціонарні двигуни 
     Нафтопереробні підприємства 
 110301 установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати) 
 110302 установки для спалювання >=50 та <300 МВт 
     (котлоагрегати) 
 110303 установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
 110304 газові турбіни 
 110305 стаціонарні двигуни 
 110306 процесові печі без контакту 
     Установки для перетворення твердого палива 
 110401 установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати) 
 110402 установки для спалювання >=50 та <300 МВт 
     (котлоагрегати) 
 110403 установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
 110404 газові турбіни 
 110405 стаціонарні двигуни 
 110406 коксові печі 
 110407 інше (газифікація вугілля, зріджування) 
     Видобуток вугілля, нафти/газу, компресори 
     трубопроводів 
 110501 установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати) 
 110502 установки для спалювання >=50 та <300 МВт 
     (котлоагрегати) 
 110503 установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
 110504 газові турбіни 
 110505 стаціонарні двигуни 
 110506 компресори трубопроводів 
     Непромислові установки для спалювання 
     Установки для спалювання на комерційних підприємствах 
     та в установах 
 120102 установки для спалювання >=50 та <300 МВт 
     (котлоагрегати) 
 120103 установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
 120104 стаціонарні газові турбіни 
 120105 стаціонарні двигуни 
 120106 інше стаціонарне обладнання 
     Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі 
 120201 установки для спалювання >=50 МВт (котлоагрегати) 
 120202 установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
 120203 стаціонарні газові турбіни 
 120204 стаціонарні двигуни 
 120205 інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, приготування 
     їжі) 
     Установки для спалювання в сільському та лісовому 
     господарстві і в секторі культивування водяних 
     організмів 
 120301 установки для спалювання >=50 МВт (котлоагрегати) 
 120302 установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
 120303 стаціонарні газові турбіни 
 120304 стаціонарні двигуни 
 120305 інше стаціонарне обладнання 
     Спалювання в промисловості 
     Процеси спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і 
     стаціонарних двигунах 
 130101 установки для спалювання >=300 МВт (котлоагрегати) 
 130102 установки для спалювання >=50 та <300 МВт 
     (котлоагрегати) 
 130103 установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати) 
 130104 газові турбіни 
 130105 стаціонарні двигуни 
 130106 інше стаціонарне обладнання 
     Безконтактні технологічні печі 
 130203 каупери доменних печей 
 130204 печі для одержання гіпсової штукатурки, гіпсу 
 130205 інші печі 
     Контактні технологічні процеси 
 130301 агломераційні заводи 
 130302 печі вторинного нагрівання для виробництва чавуну та 
     сталі 
 130303 ливарні цехи для виробництва сірого чавуну 
 130304 первинне виробництво свинцю 
 130305 первинне виробництво цинку 
 130306 первинне виробництво міді 
 130307 вторинне виробництво свинцю 
 130308 вторинне виробництво цинку 
 130309 вторинне виробництво міді 
 130310 вторинне виробництво алюмінію 
 130311 виробництво цементу 
 130312 виробництво вапна 
 130313 виробництво асфальтобетону 
 130314 виробництво листового скла 
 130315 виробництво контейнерного скла 
 130316 виробництво скляної вати 
 130317 виробництво іншого скла (уключаючи спеціальне скло) 
 130318 виробництво мінеральної вати 
 130319 виробництво цегли та кахлю 
 130320 тонкі керамічні матеріали 
 130321 виробництво паперу (процес сушки) 
 130322 виробництво глинозему 
 130323 виробництво магнію (обробка доломіту) 
 130324 виробництво нікелю (термальний процес) 
 130325 виробництво емалі 
 130326 зварювання металів 
 130327 інше 
     Виробничі процеси (стаціонарні джерела) 
     Технологічні процеси в нафтовій промисловості 
 210101 переробка нафтопродуктів 
 210102 каталітичний крекінг 
 210103 підприємства з відновлення сірки 
 210104 зберігання і транспортування нафти на нафтопереробних 
     заводах 
 210105 інше 
     Технологічні процеси в чорній металургії та вугільній 
     промисловості 
 210201 коксові батареї (витікання та гасіння в приміщенні) 
 210202 завантаження доменної печі 
 210203 плавлення чавуну і відливання чушок 
 210204 тверде бездимне паливо 
 210205 мартенівська піч 
 210206 кисневий конвертер на заводі для виробництва сталі 
 210207 виробництво сталі в електричній печі 
 210208 прокатні стани 
 210209 агломераційна установка (за винятком агломераційного 
     заводу) 
 210210 інше 
     Технологічні процеси в кольоровій металургії 
 210301 виробництво алюмінію (електроліз) 
 210302 виробництво феросплавів 
 210303 виробництво кремнію 
 210304 виробництво магнію (за винятком обробки доломіту) 
 210305 виробництво нікелю (за винятком термального процесу) 
 210306 виробництво легованих металів 
 210307 гальванізація 
 210308 електрогальванізація 
 210309 інше 
     Технологічні процеси у виробництві неорганічних 
     хімічних речовин 
 210401 виробництво сірчаної кислоти 
 210402 виробництво азотної кислоти 
 210403 виробництво аміаку 
 210404 виробництво сульфату амонію 
 210405 виробництво нітрату амонію 
 210406 виробництво фосфату амонію 
 210407 виробництво азотних, фосфорних, калійних добрив 
 210408 виробництво сечовини 
 210409 виробництво сажі (кіптяви) 
 210410 виробництво двоокису титану 
 210411 виробництво графіту 
 210412 виробництво карбіду кальцію 
 210413 виробництво хлору 
 210414 виробництво фосфатних добрив 
 210415 зберігання неорганічних хімічних продуктів 
 210416 інше 
     Технологічні процеси у виробництві органічних хімічних 
     речовин 
 210501 виробництво етилену 
 210502 виробництво пропілену 
 210503 виробництво 1,2 дихлоретану (за винятком збалансованого 
     процесу виробництва 1,2 дихлоретану і вінілхлориду) 
 210504 виробництво вінілхлориду (за винятком збалансованого 
     процесу виробництва 1,2 дихлоретану і вінілхлориду) 
 210505 виробництво 1,2 дихлоретану і вінілхлориду 
     (збалансований процес) 
 210506 виробництво поліетилену низької щільності 
 210507 виробництво поліетилену високої щільності 
 210508 виробництво полівінілхлориду 
 210509 виробництво поліпропілену 
 210510 виробництво стиролу 
 210511 виробництво полістиролу 
 210512 виробництво бутадієн-стиролу 
 210513 виробництво стирол-бутадієнового латексу 
 210514 виробництво стирол-бутадієнового каучуку 
 210515 виробництво акрилонітрил-бутадієн-стиролу 
 210516 виробництво окису етилену 
 210517 виробництво формальдегіду 
 210518 виробництво етилбензолу 
 210519 виробництво фталевого ангідриду 
 210520 виробництво акрилонітрилу 
 210521 виробництво адипінової кислоти 
 210522 зберігання органічних хімічних речовин 
 210523 виробництво гліоксилової кислоти 
 210524 виробництво галогенованих вуглеводнів 
 210525 виробництво пестицидів 
 210526 виробництво стійких органічних сполук 
 210527 інше (фітосанітарія) 
     Технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній, 
     целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, в інших 
     секторах 
 210601 виробництво деревостружкової плити (ДСП) 
 210602 виробництво целюлози та паперу (крафт - целюлоза) 
 210603 виробництво целюлози та паперу (сульфітна варка) 
 210604 виробництво целюлози (нейтральний сульфітний 
     поліхімічний процес) 
 210605 хлібопромисловість 
 210606 виробництво вина 
 210607 виробництво пива 
 210608 виробництво міцних спиртних напоїв 
 210609 інші галузі харчової промисловості 
 210610 виробництво бітумних покрівельних матеріалів 
 210611 виробництво шляхового асфальтного покриття 
 210612 виробництво цементу 
 210613 виробництво скла 
 210614 виробництво вапна 
 210615 виробництво батарей 
 210616 видобуток мінеральних руд 
 210617 інше (уключаючи виробництво волокнистого азбесту) 
 210618 використання вапняку і доломіту 
 210619 виробництво та використання соди 
 210620 машинобудування (механічна обробка металу) 
 210621 переробка сільськогосподарської продукції 
 210622 легка та обробна промисловість 
 210700 Холодильні установки 
 210800 Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду 
     Видобуток і розподіл палива та геотермальної енергії 
     Видобуток та первинна обробка твердого палива 
 310101 відкрита розробка родовищ 
 310102 підземна розробка родовищ 
 310103 зберігання твердого палива 
 310104 інше 
     Видобуток, первинна обробка та завантаження рідкого 
     палива 
 310201 робота на материку 
 310202 робота у відкритому морі 
 310203 інше 
     Видобуток, первинна обробка та завантаження 
     газоподібного палива 
 310301 робота на материку (десульфуризація) 
 310302 робота на материку (за винятком десульфуризації) 
 310303 робота у відкритому морі 
 310304 інше 
     Розподіл рідкого палива (за винятком бензину) 
 310401 морські термінали (танкери, транспортування та 
     зберігання) 
 310402 інші види транспортування та зберігання (уключаючи 
     трубопроводи) 
     Розподіл бензину 
 310501 станції відправлення з нафтопереробних заводів 
 310502 транспортування та зберігання (за винятком станцій 
     обслуговування, уключаючи заправку автомобілів) 
 310503 станції обслуговування (уключаючи заправку автомобілів) 
 310504 інше 
     Мережі розподілу газу 
 310601 трубопроводи 
 310602 трубопровідні компресорні станції 
 310603 мережі розподілення 
 310700 Видобуток геотермальної енергії 
     Використання розчинників та інших продуктів 
     Нанесення лакофарбового покриття 
 410101 виробництво автомобілів 
 410102 ремонт автомобілів 
 410103 будівництво та оздоблення будівель (за винятком 
     деревини) 
 410104 побутове використання (за винятком деревини) 
 410105 фарбування рулонної продукції 
 410106 суднобудування 
 410107 деревина 
 410108 інші види промислового використання фарб (за винятком 
     ремонту автомобілів) 
 410109 інші види непромислового використання фарб 
     Знежирення, хімічне очищення та електронне обладнання 
 410201 знежирення металів 
 410202 хімічне очищення 
 410203 виробництво електронних деталей 
 410204 інше промислове очищення 
     Виробництво або обробка хімічних продуктів 
 410301 обробка поліестеру 
 410302 обробка полівінілхлориду 
 410303 обробка пінополіуретану 
 410304 обробка пінополістиролу 
 410305 обробка каучуку 
 410306 виробництво фармацевтичних продуктів 
 410307 виробництво фарб 
 410308 виробництво чорнила 
 410309 виробництво клеїв 
 410310 продування бітуму 
 410311 виробництво клейких, магнітних стрічок, фотоплівок та 
     фотографій 
 410312 оздоблення текстилю 
 410313 дублення шкіри 
 410314 інше 
     Інші види використання розчинників та супутні види 
     діяльності 
 410401 виробництво скловати 
 410402 виробництво шлакової вати 
 410403 поліграфічна промисловість 
 410404 екстракція жирів, харчових та нехарчових масел 
 410405 застосування клеїв та клейких стрічок 
 410406 збереження деревини 
 410407 антикорозійна обробка та консервація транспортних 
     засобів 
 410408 побутове використання розчинників (за винятком 
     використання фарб) 
 410409 депарафінізація транспортних засобів 
 410410 виробництво фармацевтичної продукції 
 410411 інше (збереження насіння) 
     Використання гідрофторвуглецю, оксиду азоту, аміаку, 
     перфторвуглецю, гексафториду сірки 
 410501 використання оксиду азоту для анестезії 
 410502 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря 
     при використанні галокарбонів 
 410503 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря 
     при використанні інших продуктів, відмінних від 
     галокарбонів 
 410504 витікання піни (за винятком пінополістиролу) 
 410505 вогнегасники 
 410506 аерозолі 
 410507 електричне обладнання (за винятком електронних деталей) 
 410508 інше 
     Обробка та видалення відходів 
     Спалювання відходів 
 510201 спалювання побутових або муніципальних відходів 
 510202 спалювання промислових відходів (за винятком відкритого 
     спалювання) 
 510203 спалювання у факелі на нафтопереробних заводах 
 510204 спалювання у факелі в хімічній промисловості 
 510205 спалювання відстою зворотних вод 
 510206 спалювання у факелі при видобутку нафти та газу 
 510207 спалювання відходів від лікарень 
 510208 спалювання відпрацьованого масла 
     Видалення твердих відходів на землі 
 510401 ліквідація контрольованих відходів на землі 
 510402 ліквідація неконтрольованих відходів на землі 
 510403 інше 
 510700  Спалювання сільськогосподарських відходів на відкритому 
     повітрі (за винятком пожнивних залишків, соломи тощо на 
     сільськогосподарських полях) 
     Кремація 
 510901 спалювання трупів 
 510902 спалювання туш тварин 
     Обробка інших відходів 
 511001 очистка зворотних вод у промисловості 
 511002 очистка зворотних вод у житловому і комерційному 
     секторах 
 511003 розміщення осаду зворотних вод 
 511004 розміщення відходів у землі 
 511005 виробництво компосту від відходів 
 511006 виробництво біогазу 
 511007 виробництво м'ясо-кісткового борошна 
 511008 інше виробництво палива (залишки відпрацьованого 
     палива) 
     Сільське і лісове господарство, землекористування та 
     зміна лісової біомаси 
     Вирощування сільськогосподарських культур з 
     використанням добрив (за винятком гною) 
 610101 постійні (незмінні) культури 
 610102 сільськогосподарські культури 
 610103 рисові поля 
 610104 садівництво 
 610105 пасовища 
 610106 земля під паром 
     Вирощування сільськогосподарських культур без 
     використання добрив 
 610201 постійні (незмінні) культури 
 610202 сільськогосподарські культури 
 610203 рисові поля 
 610204 садівництво 
 610205 пасовища 
 610206 земля під паром 
 610300 Спалювання пожнивних залишків, соломи тощо на 
     сільськогосподарських полях 
     Ентеральна (кишкова) ферментація 
 610401 молочні корови 
 610402 інша рогата худоба 
 610403 вівці 
 610404 свині для відгодовування 
 610405 коні 
 610407 кози 
 610408 кури-несучки 
 610409 бройлери 
 610410 інша домашня птиця (качки, гуси тощо) 
 610411 хутрові звірі 
 610412 свиноматки 
 610414 буйволи 
 610415 інші 
     Прибирання, збереження та використання гною, а також 
     органічних сполук 
 610501 молочні корови 
 610502 інша рогата худоба 
 610503 свині для відгодовування 
 610504 свиноматки 
 610505 вівці 
 610506 коні 
 610507 кури-несучки 
 610508 бройлери 
 610509 інша домашня птиця (качки, гуси тощо) 
 610510 хутрові звірі 
 610511 кози 
 610514 буйволи 
 610515 інші 
 610600 Використання пестицидів та вапняку 
 610900 Прибирання, збереження та використання гною, а також 
     азотних сполук 

 Директор департаменту 
 статистики сільського 
 господарства та навколишнього 
 середовища                     О.М.Прокопенко 
 

                   Додаток 2 
                   до Інструкції 
                   щодо заповнення форм 
                   державних статистичних 
                   спостережень про охорону 
                   атмосферного повітря N 2-ТП 
                   (повітря) "Звіт про охорону 
                   атмосферного повітря" 
                   (річна) та N 2-ТП (повітря) 
                   "Звіт про охорону 
                   атмосферного повітря" 
                   (квартальна) 
 

               ПЕРЕЛІК 
      забруднювальних речовин та парникових газів 
 

------------------------------------------------------------------
| Код             Найменування            |
|----------------------------------------------------------------|
| 1                А              |
------------------------------------------------------------------
 00000 Усього забруднювальних речовин та парникових газів (крім 
    вуглецю діоксиду) 
 01000 Метали та їх сполуки 
 01001 Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен) 
 01002 Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид 
    ванадію) 
 01003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) 
 01004 Кадмій та його сполуки (у перерахунку на кадмій) 
 01005 Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) 
 01006 Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель) 
 01007 Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) 
 01008 Селен та його сполуки (у перерахунку на селен) 
 01009 Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) 
 01010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) 
 01011 Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) 
 01101 Алюмінію оксид 
 01102 Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій) 
 01103 Кобальт та його сполуки (у перерахунку на кобальт) 
 01104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) 
 01105 Олово та його сполуки (у перерахунку на олово) 
 01106 Стибій та його сполуки (у перерахунку на стибій) 
 03000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 
    (мікро-частинки та волокна) 
 03001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше 
    2,5 мкм та менше 10 мкм 
 03002 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм 
    та менше 
 03003 Азбест 
 03004 Сажа 
 04000 Сполуки азоту 
 04001 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ] 
                               2 
 04002 Азоту (1) оксид [N O] 
             2 
 04003 Аміак 
 04004 Азотна кислота 
 05000 Діоксид та інші сполуки сірки 
 05001 Сірки діоксид 
 05002 Сірководень (H S) 
           2 
 05003 Сірковуглець 
 05004 Сульфатна кислота (H SO ) [сірчана кислота] 
              2 4 
 06000 Оксид вуглецю 
 07000 Вуглецю діоксид 
 08000 Озон 
 09000 Фосфористий водень (фосфін) 
 10000 Органічні аміни 
 10001 Анілін 
 10002 Диметиламін 
 10003 Діетиламін 
 10004 (альфа)-Нафтиламін 
 10005 Хлоранілін 
 11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) 
 11001 Акрилонітрил 
 11002 Ангідрид малеїновий 
 11003 Ангідрид фталевий 
 11004 Акролеїн 
 11005 Альдегід масляний 
 11006 Ацетальдегід 
 11007 Ацетон 
 11008 Бензол 
 11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат) 
 11010 1,3-Бутадієн (дивініл) 
 11011 Вінілацетат 
 11012 Гідразин гідрат 
 11013 Диметилформамід 
 11014 Дихлоретан 
 11015 Дихлорфенол 
 11016 Дибенз(а,п)антрацен 
 11017 Діетиловий ефір 
 11018 Діетилбензол 
 11019 Етилбензол 
 11020 Етилцелозольв 
 11021 Етилацетат 
 11022 Етилену оксид 
 11023 Кислота акрилова 
 11025 Кислота масляна 
 11026 Кислота мурашина 
 11027 Кислота пропіонова 
 11028 Кислота оцтова 
 11029 Кислота терефталева 
 11030 Ксилол 
 11031 Метилізобутилкетон 
 11032 Метилетилкетон 
 11033 Метилацетат 
 11034 Нафталін 
 11035 Піридин 
 11036 Спирт метиловий 
 11037 Стирол 
 11039 Тетрагідрофуран 
 11040 Трикрезол 
 11041 Толуол 
 11042 Толуїлендіізоціанат 
 11043 Толуїдини 
 11044 Трихлоретилен 
 11045 Трихлорбензол 
 11046 Трихлорметан (хлороформ) 
 11047 Тетрахлоретилен (перхлоретилен) 
 11048 Фенол 
 11049 Формальдегід 
 11050 Фурфурол 
 11051 1-Хлор-2,3-епіксипропан (епіхлоргідрин) 
 11052 Хлоропрен 
 11053 Циклогексанон 
 12000 Метан 
 13000 Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) 
 13001 Гексабромдифеніл 
 13002 Гексахлорбензол 
 13003 Мірекс 
 13004 Нітробензол 
 13005 Нітротолуоли 
 13006 Нітрофеноли 
 13007 Пентахлорфенол 
 13008 Пентахлорбензол 
 13009 Поліхлоровані дибензо-n-діоксини 
 13010 Поліхлоровані дибензофурани 
 13011 Поліхлоровані дифеніли 
 13012 2,3,7,8 - Тетрахлордибензо-парадіоксин (ТХДД) 
 13013 Токсафен 
 13014 Хлордекон 
 13015 Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом 
 13100 Поліароматичні вуглеводні (ПАВ) 
 13101 Бенз(a)пірен 
 13102 Бенз(b)флуорантен 
 13103 Бенз(k)флуорантен 
 13104 Індено (1,2,3-cd) пірен 
 14000 Бром та його сполуки (у перерахунку на бром) 
 15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) 
 15001 Алліл хлористий 
 15002 Вініл хлористий 
 15003 Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL) 
 15004 Хлорбензол 
 16000 Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор) 
 16001 Фтористий водень 
 17000 Ціаніди 
 17001 Водню ціанід (синильна кислота) 
 18000 Фреони 
 18001 Гідрохлорфторвуглеці (ГХВ) 
 18002 Хлорфторвуглеці (ХФВ) 
 18003 Трихлоретан 
 18004 Галони 
 18005 Вуглецю чотирихлорид (тетрахлорметан) 
 18006 Гідрофторвуглеці 
 18007 Перфторвуглеці 
 19000 Гексафторид сірки 

 Директор департаменту 
 статистики сільського 
 господарства та навколишнього 
 середовища                     О.М.Прокопенко 
 

                   Додаток 3 
                   до Інструкції 
                   щодо заповнення форм 
                   державних статистичних 
                   спостережень про охорону 
                   атмосферного повітря N 2-ТП 
                   (повітря) "Звіт про охорону 
                   атмосферного повітря" 
                   (річна) та N 2-ТП (повітря) 
                   "Звіт про охорону 
                   атмосферного повітря" 
                   (квартальна) 
 

               ПЕРЕЛІК 
           повітроохоронних заходів 
 

------------------------------------------------------------------
| Код  |         Найменування заходу         |
| заходу |                            |
------------------------------------------------------------------
  1   Удосконалення технологічних процесів (уключаючи перехід 
     на інші види палива, сировини і т. ін.) 

  2   Будівництво і введення в дію нових газоочисних 
     установок і споруд 

  3   Підвищення ефективності роботи існуючих очисних 
     установок (уключаючи їх модернізацію, реконструкцію і 
     ремонт) 

  4   Ліквідація джерел забруднення 

  5   Перепрофілювання підприємства (цеху, дільниці) на 
     випуск іншої продукції 

  6   Інші заходи 

 Директор департаменту 
 статистики сільського 
 господарства та навколишнього 
 середовища                     О.М.Прокопенко 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 18.09.09