Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            22.10.2002 N 110

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 листопада 2002 р.
                   за N 874/7162


       Про затвердження Умов і вимог безпеки
      (ліцензійних умов) провадження діяльності
       з переробки, зберігання та захоронення
     радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.060-2002)

    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
               комітету ядерного регулювання 
     N 91 від 26.08.2005 )

   Відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у
сфері використання ядерної енергії"  та постанови
Кабінету Міністрів України від 6 грудня  2000  р.  N  1782
) "Про затвердження Порядку ліцензування окремих
видів діяльності у сфері використання ядерної енергії"  (із
змінами) Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови)
провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення
радіоактивних відходів (НП 306.5.04/2.060-2002), що додаються.

   2. Начальнику  Управління  регулювання  поводження  з
радіоактивними відходами Бикову В.О. у п'ятиденний термін після
підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.

   3. Директору Державного науково-технічного центру з ядерної
та радіаційної безпеки Васильченку В.М. у місячний термін після
державної  реєстрації  наказу  забезпечити  тиражування цього
нормативно-правового акта.

   4. Начальнику  Управління  регулювання  поводження  з
радіоактивними відходами Бикову В.О. у десятиденний термін після
тиражування цього нормативно-правового акта забезпечити  його
розсилку відповідно до розрахунку розсилки.

   5. Скасувати наказ від 26.11.2001 N 102 "Про затвердження
Умов і вимог безпеки провадження  діяльності  з  переробки,
зберігання та захоронення радіоактивних відходів".

   6. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Голови Миколайчук О.А.

 Голова                         В.Грищенко

 ПОГОДЖЕНО:
 Голова Державного комітету України
 з питань регуляторної політики та
 підприємництва                      О.Кужель


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   ядерного регулювання України
                   22.10.2002 N 110

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 листопада 2002 р.
                   за N 874/7162


           УМОВИ І ВИМОГИ БЕЗПЕКИ
      (ліцензійні умови) провадження діяльності
       з переробки, зберігання та захоронення
     радіоактивний відходів (НП 306.5.04/2.060-2002)


   1. Загальні положення

   1.1. Цей нормативно-правовий акт визначає умови і вимоги
безпеки провадження діяльності з  переробки,  зберігання  та
захоронення радіоактивних відходів (надалі - РАВ) і поширюється на
суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії (надалі
- суб'єкти діяльності).

   1.2. Під діяльністю з переробки РАВ розуміється будь-яка
діяльність, що стосується фізичного маніпулювання РАВ, внаслідок
якого змінюються характеристики РАВ, зокрема діяльність, пов'язана
з попередньою обробкою (дезактивація, збирання, сортування) та
кондиціонуванням  РАВ,  включаючи  експлуатацію,  зняття  з
експлуатації об'єктів, призначених для переробки РАВ. ( Пункт 1.2
із  змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету
ядерного регулювання N 91 від 26.08.2005 )

   1.3. Під діяльністю зі зберігання РАВ розуміється діяльність,
пов'язана з будівництвом, експлуатацією, зняттям з експлуатації
сховища для зберігання РАВ та всіх об'єктів, що розміщені на
майданчику сховища і технологічно з ним пов'язані. ( Пункт 1.3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету ядерного
регулювання N 91 від 26.08.2005 )

   1.4. Під діяльністю з захоронення РАВ розуміється:
   діяльність експлуатуючої організації на всіх етапах життєвого
циклу сховища для захоронення РАВ, включаючи різні види робіт на
об'єктах технологічного комплексу в межах майданчика сховища;
   послуги, що надаються суб'єктами діяльності - підрядними
організаціями експлуатуючій організації на етапах експлуатації та
закриття сховища для захоронення РАВ, включаючи послуги щодо
різних видів робіт на об'єктах технологічного комплексу в межах
майданчика сховища, на які поширюється дія ліцензії, виданої
експлуатуючій організації. ( Абзац другий пункту 1.4 в редакції
Наказу Державного комітету ядерного регулювання N 91
від 26.08.2005 )

   2. Умови безпеки провадження діяльності

   2.1. Ліцензіат провадить діяльність з переробки, зберігання
та захоронення РАВ у відповідності:
   до законів України, діючих норм, правил і стандартів з
ядерної та радіаційної безпеки;
   до умов і вимог ліцензії, що встановлюються для суб'єкта
діяльності згідно зі статтею 29 Закону України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку"  Державним
комітетом ядерного регулювання України (надалі -  регулюючий
орган);
   до встановленої підприємством програми забезпечення якості
стосовно безпеки поводження з РАВ.

   2.2. Ліцензіат провадить діяльність з переробки, зберігання
та захоронення РАВ за умови:
   реалізації організаційних  і  технічних  заходів  щодо
попередження  радіаційних  аварій, обмеження і ліквідації їх
наслідків;
   виконання вимог нормативних документів щодо фізичного захисту
з метою запобігання несанкціонованому проникненню до сховищ,
доступу до РАВ;
   проведення радіаційного контролю на підприємстві, який може
здійснюватися  власними  силами  або  за  договором  з
підприємством-підрядником. При цьому вимірювальні  лабораторії,
відповідно  до статті 10 Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність", мають бути акредитовані на
право виконання вимірювань;
   наявності фінансової можливості відшкодування збитків від
радіаційних  аварій,  що  можуть статися під час здійснення
ліцензованої діяльності, власними коштами або за рахунок коштів
страхових компаній;

   ( Абзац шостий пункту 2.2 виключено на підставі Наказу
Державного комітету ядерного регулювання N 91 від
26.08.2005 )

   2.3. Ліцензіат провадить діяльність з переробки, зберігання
та захоронення РАВ з використанням устаткування, обладнання і
приміщень  та  технологічних  регламентів, відомості про які
містяться у матеріалах заявника щодо обгрунтування безпеки, на
підставі яких видана ліцензія.

   2.4. Ліцензіат провадить діяльність лише в місці та на тій
території, що зазначені в ліцензії.

   3. Вимоги безпеки провадження діяльності

   3.1. При  здійсненні  ліцензованої  діяльності  величини
індивідуальних  доз,  кількість  осіб, які опромінюються, та
ймовірність опромінення повинні бути найнижчими з тих, що можна
практично досягти, та не перевищувати встановлених дозових меж.

   3.2. У разі прийняття нових норм, правил і стандартів з
ядерної та радіаційної безпеки та фізичного захисту або змін і
доповнень  до  них ліцензіат проводить документований аналіз
відповідності умов та меж безпеки ліцензованої діяльності новим
нормам, правилам і стандартам з ядерної та радіаційної безпеки та
у разі невідповідності новим вимогам з безпеки, згідно зі статтею
30 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну
безпеку", розробляє і погоджує з регулюючим органом
організаційно-технічні заходи, спрямовані на усунення виявлених
розходжень.

   3.3. Ліцензіат наказами по підприємству:
   вводить у дію перелік норм, правил і стандартів з ядерної та
радіаційної безпеки в галузі використання ядерної енергії, який
стосується ліцензованої діяльності;
   встановлює контрольні рівні опромінення;
   надає допуск до роботи персоналу, який не має медичних
протипоказань та пройшов відповідне навчання і перевірку знань з
питань охорони праці згідно з Типовим положенням про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованим у
Мін'юсті 15.02.2005 за N 231/10511 (далі - Типове положення);
( Абзац четвертий пункту 3.3 в редакції Наказу Державного комітету
ядерного регулювання N 91 від 26.08.2005 )

   призначає осіб, відповідальних:
   за дотримання норм, правил і стандартів з  ядерної  та
радіаційної безпеки;
   за створення, впровадження та функціонування системи якості
на підприємстві;
   за організацію та ведення радіаційного контролю;
   за фізичний захист, облік та збереження РАВ.

   3.4. Ліцензіат проводить навчання та перевірку знань норм,
правил і стандартів з питань охорони праці згідно з Типовим
положенням.

   3.5. Допуск до особливих робіт здійснюється згідно з Порядком
проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним
особам до роботи на ядерних установках та з ядерним паливом,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.1997
N 1471.

   3.6. Ліцензіат передбачає організаційні та технічні заходи
щодо обліку та контролю РАВ.

   3.7. Усі зміни в проектній та експлуатаційній документації,
будь-яка  реконструкція, модернізація, капітальний ремонт, що
можуть вплинути на безпеку ліцензованої діяльності, згідно зі
статтею 40 Закону України "Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку" підлягають обов'язковій державній
експертизі ядерної та радіаційної безпеки.

   3.8. Ліцензіат  здійснює постійну роботу щодо підвищення
кваліфікації працівників, які виконують ліцензовану діяльність.

   3.9. Ліцензіат здійснює переоцінку безпеки в разі  змін
технології при здійсненні ліцензованої діяльності, які можуть
вплинути на рівень безпеки, а також коли досвід здійснення
ліцензованої діяльності свідчить про недоліки попередньої оцінки,
і подає звіти за її результатами до регулюючого органу.

   3.10. Ліцензіат  проводить  незалежні  оцінки  програми
забезпечення якості відповідно до розділу 10 Вимог до програми
забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу  ядерних
установок, затверджених наказом Мінекобезпеки від 11.03.1999 N 53
  та  зареєстрованих  у Мін'юсті 07.05.1999 за
N 294/3587.

   3.11. У разі, коли ліцензіат має намір припинити ліцензовану
діяльність,  він сповіщає про це не пізніше ніж за місяць
регулюючий орган.

   3.12. Згідно зі статтею 32 Закону України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку" позбавлення
ліцензіата  відповідного  дозволу  не  звільняє  його  від
відповідальності  за  безпеку  ядерної установки або джерела
іонізуючого випромінювання до моменту передачі їх іншим особам або
отримання нового дозволу.

   3.13. Ліцензіат подає до органу  державного  регулювання
ядерної та радіаційної безпеки щорічний звіт про аналіз безпеки
провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення
радіоактивних відходів згідно з вимогами, встановленими регулюючим
органом.

   3.14. Якщо відбулися зміни у документах, на підставі розгляду
яких видана ліцензія, ліцензіат подає до регулюючого органу
відомості про ці зміни.

   3.15. У разі виникнення будь-якої ситуації або обставин, які
призвели до порушень норм і правил радіаційної безпеки, або у
випадку радіаційної аварії ліцензіат:
   протягом години інформує регулюючий орган, територіальний
орган Міністерства охорони здоров`я України та інші установи;
   розпочинає належні дії з усунення порушень або, у разі
аварії, дії, передбачені планами аварійних заходів;
   проводить службове розслідування причин та обставин, які
призвели до порушень або аварії, і після його закінчення подає до
регулюючого органу письмовий звіт про результати розслідування.

 Начальник Управління регулювання
 поводження з радіоактивними відходами         Биков В.О.

 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08