Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
24.10.2006 N 494
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2006 р.
за N 1194/13068

 
Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм
державних статистичних спостережень з охорони
навколишнього природного середовища
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету статистики N 190 від 02.07.2007 N 396 від 20.10.2008 N 452  від 11.11.2010 }

 
     Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", ураховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського кодексу України та з метою удосконалення державних статистичних спостережень з охорони навколишнього середовища Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2007 року:
 
     1.1. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" (додається).
 
     1.2. Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I-III класів небезпеки"  (додається).
 
     2. Установити, що респонденти при заповненні форм державних статистичних спостережень:
 
     2.1. N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" використовують Інструкцію, зазначену у підпункті 1.1 пункту 1 цього наказу.
 
     2.2. N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I-III класів небезпеки" використовують Інструкцію, зазначену у підпункті 1.2 пункту 1 цього наказу.
 
     3. Департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) визначити потрібний тираж, підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) оригінали інструкцій, затверджених цим наказом, для виготовлення.
 
     4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг щодо виготовлення та доставки інструкцій, затверджених цим наказом.
 
     5. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою інструкцій на адресу Головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, м. Києві та Управління статистики в м. Севастополі.
 
     6. Визнати такими, що втратили чинність:
 
{ Підпункт 6.1 пункту 6 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Державного комітету статистики N 674 від 30.12.2004, до якого вносились зміни } 6.1. Підпункт 1.1 пункту 1 наказу Держкомстату України від 30.12.2004 N 674, "Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища", зареєстрованого в Мін'юсті України 25.01.2005 за N 97/10377.
 
{ Підпункт 6.2 пункту 6 фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Державного комітету статистики N 289  від 28.09.2005, до якого вносились зміни } 6.2. Пункт 1 наказу Держкомстату України від 28.09.2005 N 289  "Про затвердження Інструкції щодо порядку подання та заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I-III класів небезпеки", зареєстрованого в Мін'юсті України 13.10.2005 за N 1200/11480.
 
     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Остапчука Ю.М.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко 

 ПОГОДЖЕНО: 

 Міністр охорони навколишнього 
 природного середовища України             В.Г.Джарти 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
24.10.2006 N 494
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2006 р.
за N 1194/13068

 
ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N 1-екологічні витрати
"Звіт про витрати на охорону навколишнього
природного середовища та екологічні платежі"

 
1. Загальні положення
 
     1.1. Ця Інструкція встановлює порядок складання державного статистичного спостереження за формою N 1-екологічні витрати "Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" (далі - форма N 1-екологічні витрати).
 
     1.2. Форма N 1-екологічні витрати заповнюється на основі даних первинного обліку фактичних витрат на охорону навколишнього природного середовища.
 
     1.3. Охорона навколишнього природного середовища - це комплекс заходів, спрямованих на запобігання, скорочення чи ліквідацію забруднення, інших видів шкідливого впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, при наданні послуг чи використанні продукції, а також на збереження біорізноманіття та середовища існування.
 
     1.4. До витрат на охорону навколишнього природного середовища відносяться всі види витрат, спрямовані на запобігання, скорочення чи ліквідацію забруднення, інших видів шкідливого впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, при наданні послуг чи використанні продукції, а також на збереження біорізноманіття та середовища існування.
 
     1.5. Такі напрямки витрат, як економія ресурсів та енергозбереження, ураховуються тільки в тому випадку, коли вони спрямовані передусім на захист охорони навколишнього природного середовища, наприклад утилізацію відходів, яка здійснюється з метою охорони навколишнього природного середовища.
 
     1.6. Не враховуються:
     заходи, що дають позитивний екологічний ефект, але втілені з технічних міркувань, для поліпшення умов праці та техніки безпеки;
     використання природних ресурсів (наприклад, водопостачання);
     фінансові показники, такі як амортизація та вартість основних засобів;
     перерахунки за депозитами, штрафи за порушення природоохоронного законодавства, компенсація шкоди, завданої навколишньому природному середовищу.
 
     1.7. Усі показники бланка звіту повинні бути заповнені. У разі відсутності окремих показників форми N 1-екологічні витрати (наприклад, відсутність фактично здійснених зборів за забруднення) ставиться прочерк у відповідних рядках (графах).
 
     1.8. Показники форми N 1-екологічні витрати не включають податку на додану вартість та відображаються у гривнях цілим числом.
 
2. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону
навколишнього природного середовища
 
     2.1. У рядках 000-900 форми відображаються капітальні інвестиції та поточні витрати на заходи за напрямками, наведеними в Переліку основних напрямків витрат на охорону навколишнього природного середовища (далі - Перелік) згідно з додатком. Природоохоронні напрямки, які в бланку форми виділяються жирним шрифтом (підсумкові коди), містять заходи, які необхідно заповнити відповідно до Переліку. У розділі відображаються фактичні напрямки витрат, які здійснювались на підприємстві з метою охорони навколишнього природного середовища, уключаючи усі складові та підсумкові коди.
 
     2.2. У графі 1 відображаються капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища.
 
     2.3. До капітальних інвестицій, які здійснюються з метою охорони навколишнього природного середовища (графа 2), відносяться всі витрати звітного року на обладнання, технічне оснащення, будівництво природоохоронного призначення. Сюди входять витрати на будівництво нових, розширення, реконструкцію, реставрацію, технічне переобладнання діючих підприємств, об'єктів, капітальний ремонт та придбання обладнання природоохоронного призначення довгострокового користування.
 
     2.4. До витрат на капітальний ремонт основних засобів природоохоронного призначення (графа 3) відносяться усі витрати звітного року, пов'язані з поліпшенням об'єкта, яке приводить до збільшення майбутньої економічної вигоди, у першу чергу очікуваної від використання об'єкта, і на суму яких збільшується первинна вартість основного капіталу.
 
     2.5. До поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища відносяться витрати, які здійснюються на підтримку (утримання та експлуатацію) об'єкта (основних засобів природоохоронного призначення) в робочому стані та які входять до складу витрат поточного періоду.
 
     2.6. До складу основних засобів природоохоронного призначення належать споруди, установки та обладнання, що наводяться нижче:
     2.6.1. Станції біологічного, фізико-хімічного та механічного очищення виробничих і комунальних зворотних вод; споруди і устаткування для доочищення зворотних вод; дослідне устаткування і цехи на підприємствах, пов'язані з розробленням методів очищення зворотних вод; устаткування і споруди для збору, транспортування, перероблення і ліквідації рідких виробничих відходів; берегові споруди для приймання із суден господарсько-побутових зворотних вод і сміття для утилізації, складування й очищення; окремі споруди первинної стадії очищення зворотних вод (нафтопасток, жироловок, станцій нейтралізації флотаційного устаткування знешкодження шламів); каналізаційні мережі для відведення виробничих і комунальних зворотних вод на поля фільтрації, до спеціально збудованих накопичувачів, випарників; споруди для очищення виробничих і комунальних зворотних вод; каналізаційні мережі для відведення промислових зворотних вод (уключаючи зливові) та споруди на них: станції перекачування, контролю, підготовки зворотних вод і місткостей для тимчасової акумуляції цих вод у разі аварійних скидів забруднень і підвищення концентрації їх вище граничнодопустимих норм з подальшим передаванням на станції очищення. При цьому в зазначені комунікації не входять внутрішньоплощадкові мережі промислових підприємств.
     Якщо міські, промислові та інші каналізаційні мережі не підведені до очисних споруд і скидання забруднювальних речовин здійснюється безпосередньо у природні водні об'єкти, витрати на утримання і експлуатацію цих мереж у розділі 1 не зазначаються.
     2.6.2. Берегові і плавучі станції очищення баластових та лляльних (підсланевих) вод.
     2.6.3. Оборотні системи водопостачання (з поверненням для потреб технічного водопостачання зворотних вод після їхнього відповідного очищення та оброблення), уключаючи оборотні системи гідрозоловидалення і гідровидалення різних шламів, оборотні системи виробничого водопостачання, а також системи послідовного і повторного використання води, у тому числі тієї, яка надійшла від інших підприємств.
     2.6.4. Устаткування, обладнання технічного флоту для збору нафти, сміття та інших рідких або твердих відходів з акваторій річок, водоймищ, портів і морів, а також на проведення заходів для дообладнання діючих суден.
     2.6.5. Водоохоронні зони та прибережні смуги водних об'єктів з комплексом технологічних, лісомеліоративних, агротехнічних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню та засміченню водних ресурсів.
     2.6.6. Спеціальні водосховища для боротьби із шкідливою дією вод, а також для забезпечення санітарно-оздоровчих попусків, крім витрат на утримання та експлуатацію водосховищ, призначених для гідроенергетичних, іригаційних та інших виробничих потреб.
     2.6.7. Руслові аераційні станції та інші водоохоронні об'єкти міжгалузевого призначення.
     2.6.8. Розсіювальні випуски зворотних вод та проведення заходів для запобігання тепловому впливу зворотних вод на водні об'єкти.
     2.6.9. Поля фільтрації, спеціально збудовані накопичувачі, випарники та відстійники, системи відведення (скидання) зворотних вод, які не спричиняють забруднення поверхневих та підземних водних об'єктів.
     2.6.10. Акумулювальні місткості, відстійники, споруди й обладнання для аерації вод, біологічні канали, екрани для затримання пестицидів та ін.
     2.6.11. Устаткування для вловлювання і знешкодження забруднювальних речовин із газів, що відходять від технологічних агрегатів та вентиляційного обладнання, безпосередньо перед їхнім викидом в атмосферу. Віднесення цих витрат до категорії охорони атмосферного повітря від забруднення може здійснюватися тільки за умови, якщо таке устаткування за своїм прямим призначенням є санітарним (забезпечує зниження викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря). У цей саме показник уключаються витрати на утримання та експлуатацію дослідно-промислового устаткування і цехів для розроблення методів очищення газів, що відходять в атмосферне повітря, а також автоматизованих систем контролю за забрудненням атмосферного повітря, на утримання лабораторій з контролю за викидами забруднювальних речовин в повітря.
     2.6.12. Устаткування (апаратура), яке призначене для очищення газопилового потоку.
     2.6.13. Контрольно-регулювальні пункти для перевірки вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів.
     2.6.14. Устаткування та обладнання для проведення моніторингу охорони та раціонального використання водних ресурсів.
     2.6.15. Устаткування та цехи для добування і регенерації з водних та органічних розчинів, сполук металів та інших цінних компонентів із гальванічних і травильних розчинів, зворотних вод виробництв чорної і кольорової металургії та інших галузей, при виробництві та оброблюванні кіноплівки тощо; для добування з відпрацьованих вод і перероблення солей кальцію, магнію, натрію, фтористих сполук та ін. на підприємствах основної хімії, титаномагнієвих та інших підприємствах, для утилізації лугів і кислот з відпрацьованих технологічних розчинів на підприємствах целюлозно-паперової, хімічної, нафтохімічної та інших галузей промисловості; для виділення з відпрацьованих вод і утилізації нафтопродуктів і масел; для перероблення надлишкового мулу очисних споруд; для добування та перероблення відходів та інших речовин (шламів, осадів тощо) харчової промисловості; для знешкодження токсичних відходів, що утворилися на підприємстві, а також інше аналогічне устаткування та цехи на підприємствах різних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства, житлово-комунального господарства.
     2.6.16. Об'єкти поводження з відходами (полігони, спеціально організовані місця зберігання твердих відходів), а також обладнання для знешкодження відходів. Сюди ж відносяться поточні витрати на знешкодження виробничих відходів (у тому числі уловлених забруднювальних речовин у процесі очищення зворотних вод і газів, що відходять), перевезення відходів до місця їхнього складування чи знищення.
     2.6.17. Устаткування та обладнання для допалювання та інших методів доочищення хвостових газів перед безпосереднім викидом їх в атмосферу.
 
     2.7. До природоохоронного не відноситься газоочисне устаткування та обладнання, яке є елементом технологічної схеми і призначене для одержання запланованої продукції з мінеральної сировини (очищення газів, які відходять від реакторів при виробництві сажі на підприємствах технічного вуглецю; очищення газів, які відходять від руднотермічних печей при виробництві жовтого фосфору на фосфорних підприємствах; очищення газів, що відходять від печей "киплячого шару" при виробництві сірчаної кислоти на хімічних підприємствах тощо).
 
     2.8. У розділі 1 не відображаються витрати на утримання та експлуатацію промислових і комунальних водопроводів, уключаючи споруди попереднього очищення забраної води (водопідготовку), а також виплати промислових підприємств за воду, яка забирається із водогосподарських систем.
 
     2.9. До складу природоохоронних витрат, крім того, не повинні включатися витрати на експлуатацію газовідводів (повітропроводів), димососів (вентиляторів) димових труб, систем вентиляції та кондиціювання, які призначені для створення нормальних санітарно-гігієнічних умов на робочих місцях, організація санітарно-захисних зон, догляд за зеленими насадженнями тощо, оскільки вони є складовими елементами технологічних схем, промислової санітарії, благоустрою тощо.
 
     2.10. У розділі відображаються також витрати на охорону мінеральних ресурсів, охорону та збереження природно-заповідного фонду, охорону ресурсів тваринного і рослинного світу, охорону земель.
 
     2.11. До складу поточних природоохоронних витрат входять:
     вартість матеріалів і покупних напівфабрикатів, які витрачені на функціонування засобів природоохоронного призначення, а також вартість матеріалів, які використані на поліпшення технічного стану і технічне вдосконалення природоохоронних засобів, здійснення дослідів та випробувань, які спрямовані на технічне вдосконалення цих засобів;
     вартість палива та енергії, які спожиті у процесі функціонування природоохоронних засобів (уключаючи вартість палива, необхідного для здійснення технологічних процесів, направлених на зниження вмісту і нейтралізацію шкідливих речовин, що містяться у відходах) та інших робіт природоохоронного характеру;
     витрати на утримання та експлуатацію засобів природоохоронного призначення, уключаючи амортизацію і витрати на поточний ремонт;
     цехові та загальні по підприємству (експлуатаційні) витрати за відповідною номенклатурою статей, що пов'язані з утриманням апарату служб охорони природи цеху, підприємства, організації;
     витрати на охорону праці працівників, які зайняті обслуговуванням засобів природоохоронного призначення і виконанням інших робіт, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища.
 
     2.12. Сума капітальних інвестицій та поточних витрат на заходи щодо кожного з природоохоронних напрямків повинна дорівнювати показникам за підсумковим кодом.
     Дані рядка з кодом 000 у графах 1-4 повинні дорівнювати сумі даних за відповідними графами рядків з кодами: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
     Дані графи 1 у всіх рядках розділу повинні дорівнювати сумі даних граф 2 та 4. Дані графи 3 не повинні бути більшими за дані графи 2.
 
     2.13. Підприємства, які сплатили кошти іншим підприємствам за послуги, пов'язані з прийняттям та очищенням зворотних вод, збереженням та знешкодженням відходів, рекультивацією земель тощо, а також підприємства, які отримали кошти за надання екологічних послуг іншим підприємствам, відображають ці кошти тільки у розділі 4.
 
3. Капітальні інвестиції та поточні витрати
на охорону навколишнього природного середовища
за джерелами фінансування
 
     3.1. У розділі 2 відображаються дані про капітальні інвестиції та поточні природоохоронні витрати за джерелами фінансування. Показники графи 1 у всіх рядках розділу 2 повинні збігатися з відповідними показниками розділу 1.
 
     3.2. У графі 7 відображаються витрати з природоохоронною метою, які здійснювались за рахунок інших, не визначених у графах 2-6 джерел фінансування, уключаючи міжнародну технічну допомогу, гранти тощо.
 
     3.3. Дані графи 1 у всіх рядках цього розділу повинні дорівнювати сумі даних у графах 2, 3, 5 та 7.
 
     3.4. У довідці (рядки 1400-1450) відображаються капітальні інвестиції та поточні витрати за елементами операційних витрат. Показники граф 1 та 2 рядка 1400 повинні збігатися з відповідними показниками граф 2 та 4 рядка 000 розділу 1. Сума рядків 1410, 1420, 1430, 1440, 1450 граф 1 та 2 довідки повинна дорівнювати показникам у відповідних графах за рядком 1400.
 
4. Екологічні платежі
 
     4.1. У розділі 3 відображається збір за забруднення навколишнього природного середовища, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення, скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні об'єкти, розміщення відходів; штрафи за адміністративні правопорушення в галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів, позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
 
     4.2. У графі 1 цього розділу відображаються суми нарахованих до сплати протягом звітного року зборів, штрафів і позовів за забруднення навколишнього природного середовища, а у графі 2 - фактично сплачені екологічні платежі: кошти, фактично перераховані банками з рахунків підприємств на відповідні рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства. Якщо у звітному році були перераховані кошти в рахунок погашення заборгованості за попередні роки, то вони також повинні відображатися у рядках 1500, 1600, 1700 по графі 2.
{ Пункт 4.2 глави 4 в редакції Наказу Державного комітету статистики N 452  від 11.11.2010 }
 
     4.3. У рядку 1500 у графі 1 відображаються сумарні дані про нарахований збір за забруднення навколишнього природного середовища, а у графі 2 - фактично сплачені протягом звітного року суми збору за забруднення навколишнього природного середовища.
{ Пункт 4.3 глави 4 в редакції Наказу Державного комітету статистики N 452від 11.11.2010 }
 
     4.4. У рядку 1510 відображаються нараховані суми збору, що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин стаціонарними та пересувними джерелами забруднення.
 
     4.5. У рядку 1520 відображається нарахований збір, що справляється за скиди забруднювальних речовин безпосередньо у водні об'єкти в межах і понад установлені ліміти.
 
     4.6. У рядку 1530 відображається нарахований збір, що справляється за розміщення відходів у місцях, які перебувають у віданні звітного об'єкта в межах і понад установлені ліміти.
 
     4.7. У рядках 1521, 1522, 1531, 1532 відображаються нараховані суми збору за забруднення навколишнього природного середовища (скиди забруднювальних речовин і розміщення відходів) у межах та понад установлені ліміти, а також збір за тими видами забруднювальних речовин (відходів), за якими підприємство не оформило в установленому порядку дозвіл на скид забруднювальних речовин у водні об'єкти і розміщення відходів.
 
     4.8. Виплати іншим організаціям, які надають послуги за договорами приймання й очищення зворотних вод, а також вивезення, складування і знищення відходів та рекультивацію земель, у розділі 3 не наводяться, оскільки повинні відображатися у розділі 4.
 
     4.9. У рядку 1600 у графі 1 відображаються пред'явлені суми штрафів за адміністративні правопорушення у сфері охорони природи, використання природних ресурсів незалежно від того, чи були ці суми пред'явлені на підставі рішення суду або іншим шляхом. У графі 2 зазначаються обсяги фактично сплачених у звітному році штрафів за адміністративні правопорушення у сфері охорони природи та використання природних ресурсів.
{ Пункт 4.9 глави 4 в редакції Наказу Державного комітету статистики N 452 від 11.11.2010 }
 
     4.10. У рядку 1700 у графі 1 зазначаються пред'явлені позови про відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища (за визнаними претензіями, рішеннями суду про задоволення позовів). У графі 2 відображається обсяг фактично відшкодованих (сплачених, примусово стягнутих заборгованостей) у звітному році позовів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
{ Пункт 4.10 глави 4 в редакції Наказу Державного комітету статистики N 452  від 11.11.2010 }

 
{ Пункт 4.11 глави 4 виключено на підставі Наказу Державного комітету статистики N 452 від 11.11.2010 }

 
{ Пункт 4.12 глави 4 виключено на підставі Наказу Державного комітету статистики N 452 від 11.11.2010 }

 
{ Пункт 4.13 глави 4 виключено на підставі Наказу Державного комітету статистики N 452 від 11.11.2010 }

 
{ Пункт 4.14 глави 4 виключено на підставі Наказу Державного комітету статистики N 452 від 11.11.2010 }

 
{ Пункт 4.15 глави 4 виключено на підставі Наказу Державного комітету статистики N 452 від 11.11.2010 }

 
{ Пункт 4.16 глави 4 виключено на підставі Наказу Державного комітету статистики N 452 від 11.11.2010 }

 
5. Екологічні послуги
 
{ Заголовок глави 5 в редакції Наказу Державного комітету статистики N 452 від 11.11.2010 }
 
     5.1. У рядку з кодом 4000 наводяться сумарні дані про надходження (виплату) коштів за надання послуг екологічного характеру, а також надходження коштів від продажу побічної продукції та відходів. Сума даних граф 1, 3, 4, 5 повинна дорівнювати сумі рядків з кодами: 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900. Дані рядка 4000 для графи 2 повинні дорівнювати сумі рядків з кодами: 4200, 4300.
{ Пункт 5.1 глави 5 в редакції Наказу Державного комітету статистики N 452 від 11.11.2010 }

 
{ Пункт 5.2 глави 5 виключено на підставі Наказу Державного комітету статистики N 452  від 11.11.2010 }

 
     5.2. Підприємства, які сплатили кошти іншим підприємствам за послуги, пов'язані з прийняттям та очищенням зворотних вод, за прийняття, збереження і знешкодження відходів та рекультивацію земель, відображають ці витрати за відповідними напрямками природоохоронних витрат, наведених у графі А.
 
     5.3. У графі 1 відображаються кошти, які надійшли підприємству за надання природоохоронних послуг, до яких належать збирання відходів, їхня переробка, очищення зворотних вод, проведення робіт з рекультивації земель тощо.
 
     5.4. У графі 2 виділяється частина коштів, яка надійшла від житлово-комунальної сфери за надання природоохоронних послуг населенню, за очищення зворотних вод і поводження з відходами.
{ Пункт 5.4 глави 5 в редакції Наказу Державного комітету статистики N 452 від 11.11.2010 }

 
{ Пункт 5.5 глави 5 виключено на підставі Наказу Державного комітету статистики N 452 від 11.11.2010 }

 
{ Пункт 5.6 глави 5 виключено на підставі Наказу Державного комітету статистики N 452  від 11.11.2010 }

 
     5.5. У графі 3 указуються надходження від продажу побічної продукції, яка утворюється при здійсненні природоохоронних заходів, наприклад отримання енергії або утилізація матеріалів при переробці відходів. Зокрема, цей показник уключає кошти, що надійшли від продажу продукції, отриманої у результаті переробки відходів (наприклад, продажу гранульованого шлаку, виробленого у результаті переробки відходів доменного шлаку), а також продажу відходів, наприклад, металобрухту, ртутних ламп тощо.
{ Пункт 5.5 глави 5 в редакції Наказу Державного комітету статистики N 452 від 11.11.2010 }
 
     5.6. Енергозбереження або заощадження сировинних ресурсів за рахунок використання більш досконалої технології, як і інші вигоди при реалізації природоохоронних заходів, сюди не включаються.
 
     5.7. У графі 4 наводяться дані про оплату послуг природоохоронного призначення, які включають платежі спеціалізованим організаціям (підприємствам) за відведення та очищення зворотних вод (рядок 4200), збирання та перероблення відходів (рядок 4300), рекультивацію земель, зняття, зберігання, використання родючого шару ґрунту (рядок 4400), оплату консультаційних послуг тощо. Екологічні штрафи та відшкодування збитків і втрат у цій графі не відображаються.
{ Пункт 5.7 глави 5 в редакції Наказу Державного комітету статистики N 452 від 11.11.2010 }
 
     5.8. У графі 5 виділяється оплата за надання послуг природоохоронного призначення, які здійснювались державними та комунальними підприємствами.
{ Пункт 5.8 глави 5 в редакції Наказу Державного комітету статистики N 452 від 11.11.2010 }
 
 Директор департаменту статистики 
 сільського господарства 
 та навколишнього середовища            О.М.Прокопенко 
 
Додаток
до пункту 2.1
Інструкції щодо заповнення
форми державного
статистичного спостереження
N 1-екологічні витрати
"Звіт про витрати на охорону
навколишнього природного
середовища та екологічні
платежі"

 
ПЕРЕЛІК
основних напрямків витрат на охорону
навколишнього природного середовища

 
------------------------------------------------------------------
|Код |    Найменування     |     Примітка      |
|  |     напрямку      |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|100 |Охорона атмосферного повітря |               |
|  |і проблеми зміни клімату   |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|110 |Запобігання утворенню    | Сюди входять:       |
|  |забруднювальних речовин, що | удосконалення виробничих  |
|  |викидаються в атмосферне   |процесів чи технологій,   |
|  |повітря, шляхом зміни    |запровадження нових     |
|  |виробничих процесів чи    |виробничих процесів чи    |
|  |технологій з метою охорони  |технологій, призначених для |
|  |атмосферного повітря,    |зниження утворення      |
|  |збереження клімату і захисту |забруднювальних речовин, що |
|  |озонового шару        |викидаються в атмосферне   |
|  |               |повітря;           |
|  |               | модифікація устаткування, |
|  |               |спрямована на заміну     |
|  |               |сировини, енергії,      |
|  |               |каталізаторів і інших    |
|  |               |ресурсів на продукти, що не |
|  |               |призводять до забруднення  |
|  |               |навколишнього природного   |
|  |               |середовища, обробка сировини |
|  |               |перед використанням з метою |
|  |               |зменшення утворення     |
|  |               |забруднювальних речовин,   |
|  |               |уключаючи перехід на інші  |
|  |               |види палива, сировини тощо  |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|111 |Охорона атмосферного повітря |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|112 |Проблеми зміни клімату і   |-"-             |
|  |захисту озонового шару    |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|120 |Очищення димових і      | Сюди входять:       |
|  |відпрацьованих газів,    | будівництво, модернізація, |
|  |вентиляційних викидів з   |уведення в дію, утримання та |
|  |метою охорони        |експлуатаційне обслуговування|
|  |атмосферного повітря,    |газоочисних установок і   |
|  |збереження клімату і     |споруд;           |
|  |захисту озонового шару    | будівництво, утримання та |
|  |               |експлуатаційне обслуговування|
|  |               |дослідних та дослідно-    |
|  |               |промислових установок для  |
|  |               |розроблення методів очищення |
|  |               |газів, що відводяться;    |
|  |               | упровадження, установлення |
|  |               |та утримання пристроїв для  |
|  |               |зменшення вмісту       |
|  |               |забруднювальних речовин у  |
|  |               |відпрацьованих газах     |
|  |               |пересувних джерел забруднення|
|  |               |та утримання контрольно-   |
|  |               |регулювальних пунктів для  |
|  |               |перевірки вмісту       |
|  |               |забруднювальних речовин у  |
|  |               |відпрацьованих газах     |
|  |               |пересувних джерел забруднення|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|121 |Охорона атмосферного повітря |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|122 |Збереження клімату і захист |-"-             |
|  |озонового шару        |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|130 |Аналітичні виміри, контроль, | Сюди входять:       |
|  |лабораторні дослідження і  | діяльність, спрямована на |
|  |т.ін.            |моніторинг концентрацій   |
|  |               |забруднювальних речовин в  |
|  |               |атмосферному повітрі, викидах|
|  |               |стаціонарних та пересувних  |
|  |               |джерел тощо (уключаючи    |
|  |               |послуги з визначення вмісту |
|  |               |забруднювальних речовин у  |
|  |               |відпрацьованих газах     |
|  |               |пересувних джерел та викидах |
|  |               |стаціонарних джерел, а також |
|  |               |моніторинг стану озонового  |
|  |               |шару, кількості газів, що  |
|  |               |обумовлюють парниковий ефект |
|  |               |і зміну клімату, крім    |
|  |               |метеорологічних станцій)   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|140 |Інше             | Сюди входять:       |
|  |               | проведення робіт з     |
|  |               |інвентаризації джерел    |
|  |               |забруднення атмосферного   |
|  |               |повітря;           |
|  |               |регуляторна та        |
|  |               |адміністративна діяльність, |
|  |               |інформаційне забезпечення,  |
|  |               |навчання, освіта тощо    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|200 |Очищення зворотних вод    |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|210 |Запобігання утворенню    | Сюди входять:       |
|  |забруднення шляхом унесення | використання більш "чистих"|
|  |змін у виробничий процес   |і більш ефективних виробничих|
|  |               |процесів і технологій (чистих|
|  |               |технологій);         |
|  |               | споживання (використання) |
|  |               |більш чистих продуктів.   |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               | дії і заходи, спрямовані на|
|  |               |захист підземних вод від   |
|  |               |просочування забруднювальних |
|  |               |речовин і очищення водних  |
|  |               |об'єктів після забруднення  |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|220 |Системи каналізації     | Сюди входять:       |
|  |               | будівництво, утримання та |
|  |               |експлуатаційне обслуговування|
|  |               |каналізаційних мереж -    |
|  |               |системи колекторів,     |
|  |               |трубопроводів, водоводів і  |
|  |               |насосів для видалення будь- |
|  |               |яких зворотних вод з місць  |
|  |               |утворення до споруд для   |
|  |               |очистки зворотних вод    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|230 |Очищення зворотних вод від  | Сюди входять:       |
|  |забруднювальних речовин   | будівництво, утримання та |
|  |               |експлуатаційне обслуговування|
|  |               |споруд для очистки зворотних |
|  |               |вод, що утворюються в    |
|  |               |промисловості, комунальному |
|  |               |господарстві, інших галузях |
|  |               |економіки (механічне,    |
|  |               |біологічне очищення та    |
|  |               |доочищення)         |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               | виплати іншим підприємствам|
|  |               |за прийняття та очищення   |
|  |               |зворотних вод        |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|240 |Усунення теплового впливу  | Сюди входять:       |
|  |зворотних вод на водні    | заходи для усунення    |
|  |об'єкти           |теплового впливу зворотних  |
|  |               |вод на водойми, що      |
|  |               |застосовуються перед     |
|  |               |скиданням води в навколишнє |
|  |               |природне середовище;     |
|  |               | утримання розсіювальних  |
|  |               |випусків зворотних вод та  |
|  |               |проведення заходів із    |
|  |               |запобігання тепловому впливу |
|  |               |на водні об'єкти       |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|250 |Аналітичні виміри, контроль, | Сюди входять:       |
|  |лабораторні дослідження і  | моніторинг і контроль за  |
|  |т.ін.            |концентрацією забруднювальних|
|  |               |речовин у зворотних водах, а |
|  |               |також якістю поверхневих вод |
|  |               |внутрішніх водойм і морської |
|  |               |води в місцях скидання    |
|  |               |зворотних вод        |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|260 |Інше             | Сюди входять:       |
|  |               | проведення робіт з     |
|  |               |інвентаризації джерел    |
|  |               |забруднення водних об'єктів; |
|  |               | регуляторна та       |
|  |               |адміністративна діяльність, |
|  |               |інформаційне забезпечення,  |
|  |               |навчання, освіта та ін.   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|300 |Поводження з відходами    |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|310 |Запобігання утворенню    | Сюди входять:       |
|  |відходів шляхом внесення   | використання більш "чистих"|
|  |зміни у виробничий процес  |і більш ефективних виробничих|
|  |               |процесів і інших технологій |
|  |               |(більш чистих технологій),  |
|  |               |спрямованих на запобігання  |
|  |               |чи скорочення утворення   |
|  |               |відходів за допомогою    |
|  |               |модифікації технологічних  |
|  |               |процесів;          |
|  |               | споживання чи використання |
|  |               |більш чистих продуктів    |
|  |               |(заміна сировини,      |
|  |               |каталізаторів і інших    |
|  |               |ресурсів)          |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|320 |Збирання і транспортування  | Сюди входять:       |
|  |відходів           | збирання і транспортування |
|  |               |відходів до місця обробки чи |
|  |               |видалення (уключаючи     |
|  |               |небезпечні відходи, побутове |
|  |               |та вуличне сміття, крім   |
|  |               |снігу);           |
|  |               | утримання споруд, установок|
|  |               |та спецтранспорту для    |
|  |               |збирання, транспортування,  |
|  |               |знешкодження та складування |
|  |               |відходів           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|330 |Оброблення, знешкодження,  | Сюди входять:       |
|  |розміщення небезпечних    | будівництво, утримання та |
|  |відходів: спалювання,    |експлуатація об'єктів    |
|  |розміщення на полігоні, інші |поводження з небезпечними  |
|  |методи            |відходами;          |
|  |               | фізична або хімічна    |
|  |               |обробка, спалювання,     |
|  |               |біологічна обробка, видалення|
|  |               |небезпечних відходів та ін.; |
|  |               | компостування і      |
|  |               |рециркуляція, здійснені з  |
|  |               |метою охорони навколишнього |
|  |               |природного середовища.    |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               | виплати іншим підприємствам|
|  |               |та організаціям за прийняття,|
|  |               |зберігання і знешкодження  |
|  |               |відходів;          |
|  |               | виробництво компосту з   |
|  |               |метою здійснення економічної |
|  |               |діяльності "виробництво   |
|  |               |добрив і азотовмісних сполук"|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|331 |Спалювання          |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|332 |Розміщення на полігоні    |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|333 |Інші методи переробки і   |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|  |розміщення          |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|340 |Оброблення, знешкодження,  | Сюди входять:       |
|  |розміщення відходів     | будівництво, утримання та |
|  |               |експлуатація об'єктів    |
|  |               |поводження з відходами    |
|  |               |(окрім об'єктів поводження  |
|  |               |з небезпечними відходами);  |
|  |               | фізична або хімічна    |
|  |               |обробка, спалювання,     |
|  |               |біологічна обробка, видалення|
|  |               |відходів та ін.;       |
|  |               | компостування і      |
|  |               |рециркуляція, здійснені з  |
|  |               |метою охорони навколишнього |
|  |               |середовища.         |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               | оброблення, знешкодження і |
|  |               |розміщення небезпечних    |
|  |               |відходів;          |
|  |               | виробництво компосту з   |
|  |               |метою здійснення економічної |
|  |               |діяльності "виробництво   |
|  |               |добрив і азотовмісних сполук"|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|341 |Спалювання          |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|342 |Розміщення на полігоні    |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|343 |Інші методи переробки і   |-"-             |
|  |розміщення          |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|350 |Аналітичні виміри, контроль, | Контроль і визначення   |
|  |лабораторні дослідження і  |обсягів відходів, що     |
|  |т.ін.            |утворюються і зберігаються, |
|  |               |їхньої токсичності і т.ін.  |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|360 |Інше             | Сюди входять:       |
|  |               | проведення робіт з     |
|  |               |інвентаризації і       |
|  |               |паспортизації джерел     |
|  |               |утворення та розміщення   |
|  |               |відходів;          |
|  |               | регуляторна та       |
|  |               |адміністративна діяльність, |
|  |               |інформаційне забезпечення,  |
|  |               |навчання, освіта та ін.   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|400 |Захист і реабілітація ґрунту,|               |
|  |підземних і поверхневих вод |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|410 |Запобігання інфільтрації   | Сюди входять:       |
|  |забруднювальних речовин   | закріплення ґрунту     |
|  |               |промислових підприємств,   |
|  |               |установки для уловлювання  |
|  |               |стоків і витоків з      |
|  |               |забруднювальних речовин,   |
|  |               |зміцнення сховищ і      |
|  |               |транспортування продуктів, що|
|  |               |забруднюють навколишнє    |
|  |               |природне середовище;     |
|  |               | створення водоохоронних  |
|  |               |зон;             |
|  |               | утримання та експлуатація |
|  |               |полів фільтрації, спеціально |
|  |               |збудованих накопичувачів та |
|  |               |відстійників забруднених   |
|  |               |зворотних вод;        |
|  |               | відновлення і підтримання |
|  |               |сприятливого гідрологічного |
|  |               |режиму річок і водоймищ та  |
|  |               |заходи з боротьби з шкідливою|
|  |               |дією вод           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|420 |Очищення ґрунтів і водних  | Сюди входять:       |
|  |об'єктів           | заходи з розподілу,    |
|  |               |локалізації і вилучення   |
|  |               |відходів, видалення похованих|
|  |               |бочок і контейнерів,     |
|  |               |фільтрування і повторного  |
|  |               |складування;         |
|  |               | монтаж та експлуатаційне  |
|  |               |обслуговування дренажних   |
|  |               |систем для газів, що     |
|  |               |відходять, і рідких стоків, |
|  |               |промивання ґрунту за     |
|  |               |допомогою дегазації,     |
|  |               |відкачування забруднювальних |
|  |               |речовин, видалення і обробка |
|  |               |забрудненого ґрунту тощо.  |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               | вапнування озер і штучне  |
|  |               |оксигенування водних об'єктів|
|  |               |та послуги з їх цивільного  |
|  |               |захисту           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|430 |Запобігання ерозії та іншим | Сюди входять:       |
|  |видам фізичної деградації  |відновлення захисного    |
|  |ґрунту            |рослинного покриву ґрунтів, |
|  |               |будівництво протиерозійних  |
|  |               |стін;            |
|  |               | рекультивація       |
|  |               |відпрацьованих земель;    |
|  |               |захист земель від ерозії.  |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               | виплати іншим       |
|  |               |підприємствам, організаціям |
|  |               |на рекультивацію земель;   |
|  |               | діяльність, проведена з  |
|  |               |економічною метою або захисту|
|  |               |населення (селищ) від    |
|  |               |природних небезпек      |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|440 |Запобігання засоленню,    | Сюди входять:       |
|  |розсоленню ґрунтів      | заходи з підвищення рівня |
|  |               |підземних вод, запобігання  |
|  |               |засоленню, розсоленню,    |
|  |               |реабілітації ґрунтів.    |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               | діяльність, проведена з  |
|  |               |економічною метою, наприклад |
|  |               |осушення дна морів,     |
|  |               |сільськогосподарське     |
|  |               |виробництво         |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|450 |Охорона надр та мінеральних |вивчення режиму підземних  |
|  |ресурсів           |вод, екзогенних екологічних |
|  |               |процесів; картування     |
|  |               |забруднених вод, екзогенних |
|  |               |екологічних процесів;    |
|  |               |ліквідаційний тампонаж    |
|  |               |свердловин;         |
|  |               |утримання й експлуатація   |
|  |               |комплексів для закладки   |
|  |               |відпрацьованих, відкритих та |
|  |               |підземних гірничих виробок  |
|  |               |супутніми породами, що не  |
|  |               |утилізуються;        |
|  |               |устаткування для видобутку  |
|  |               |супутніх компонентів з    |
|  |               |мінеральної сировини, з   |
|  |               |розкривних і вмістних порід, |
|  |               |з уловлюваного пилу, з    |
|  |               |відходів минулих років;   |
|  |               |селективне добування і    |
|  |               |зберігання попутних     |
|  |               |продуктів;          |
|  |               |інші витрати, пов'язані з  |
|  |               |використанням мінеральних  |
|  |               |ресурсів.          |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|460 |Аналітичні виміри, контроль, | Сюди входять:       |
|  |лабораторні дослідження і  | заходи, спрямовані на   |
|  |т.ін.            |контроль і вимірювання    |
|  |               |забруднення ґрунтів,     |
|  |               |підземних і поверхневих вод, |
|  |               |вимірювання ступеня ерозії  |
|  |               |та засоленості ґрунтів і   |
|  |               |т.ін.            |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|470 |Інше             | Сюди входять:       |
|  |               | моніторинг ділянок     |
|  |               |підвищеної небезпеки;    |
|  |               |регуляторна та        |
|  |               |адміністративна діяльність, |
|  |               |інформаційне забезпечення,  |
|  |               |навчання, освіта та ін.   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|500 |Зниження шумового і     |               |
|  |вібраційного впливу (за   |               |
|  |винятком заходів для охорони |               |
|  |праці)            |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|510 |Заходи запобігання на джерелі| Сюди входять:       |
|  |шумового і вібраційного   | заходи, спрямовані на   |
|  |впливу            |зменшення шумового і     |
|  |               |вібраційного впливу     |
|  |               |промислового устаткування,  |
|  |               |двигунів транспортних    |
|  |               |засобів, систем випуску та  |
|  |               |гальм, а також рівня шуму,  |
|  |               |обумовленого контактом    |
|  |               |поверхонь шин, доріг, коліс |
|  |               |або рейок тощо;       |
|  |               | заходи, спрямовані на   |
|  |               |зменшення шуму за рахунок  |
|  |               |модифікації поверхонь.    |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               |заходи, спрямовані на    |
|  |               |зменшення шуму і вібрацій у |
|  |               |плані охорони праці     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|511 |Залізничний, автомобільний  |-"-             |
|  |транспорт, міський     |               |
|  |електричний транспорт у т.ч. |               |
|  |метрополітен         |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|512 |Авіаційний транспорт     |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|513 |Морський і річковий транспорт|               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|514 |Промислові виробництва,   |-"-             |
|  |будівництво тощо       |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|520 |Застосування антишумових і  | Сюди входять:       |
|  |антивібраційних конструкцій | заходи, спрямовані на   |
|  |               |встановлення і керування   |
|  |               |протишумовим устаткуванням  |
|  |               |(екрани, насипи чи живоплоти)|
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|521 |Залізничний,         |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|  |автомобільний транспорт,  |-"-             |
|  |міський електричний     |               |
|  |транспорт, у т.ч.      |               |
|  |метрополітен         |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|522 |Авіаційний транспорт     |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|523 |Морський і річковий транспорт|-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|524 |Промислові виробництва,   |-"-             |
|  |будівництво тощо       |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|530 |Аналітичні виміри, контроль, | Сюди входять:       |
|  |лабораторні дослідження і  | монтаж і експлуатація   |
|  |т.ін.            |стаціонарних постів виміру і |
|  |               |моніторингу, мереж      |
|  |               |спостережень або використання|
|  |               |пересувного устаткування в  |
|  |               |міських районах і т.ін.   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|540 |Інше             | Сюди входять:       |
|  |               | регуляторна та       |
|  |               |адміністративна діяльність, |
|  |               |інформаційне забезпечення,  |
|  |               |навчання, освіта та ін.   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|600 |Збереження біорізноманіття і |               |
|  |середовища існування     |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|610 |Захист і відновлення     | Сюди входять:       |
|  |чисельності видів, збереження| охорона, відтворення та  |
|  |середовища існування     |відродження видів фауни і  |
|  |               |флори, а також відновлення, |
|  |               |реабілітація і надання    |
|  |               |первісної форми порушеним  |
|  |               |ареалам з метою посилення  |
|  |               |їхніх природних функцій;   |
|  |               | збереження генетичної   |
|  |               |спадщини, відтворення    |
|  |               |зруйнованих екосистем,    |
|  |               |уведення заборони на     |
|  |               |видобування і торгівлю    |
|  |               |рідкісними видами тварин і  |
|  |               |рослин з метою їхнього    |
|  |               |захисту;           |
|  |               | відновлення водних об'єктів|
|  |               |як водних ареалів: дії щодо |
|  |               |штучного насичення киснем  |
|  |               |(утримання та експлуатація  |
|  |               |руслових аераційних станцій, |
|  |               |нейтралізація вапном,    |
|  |               |поліпшення гідрологічного  |
|  |               |режиму та ін.);       |
|  |               | придбання землі для захисту|
|  |               |видів і середовища існування |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|620 |Збереження природних і    | Сюди входять:       |
|  |ландшафтних об'єктів,    | утримання заповідників,  |
|  |створення, оголошення та   |національних природних    |
|  |збереження територій і    |парків, ботанічних садів,  |
|  |об'єктів природно-заповідного|дендрологічних і       |
|  |фонду            |зоологічних парків,     |
|  |               |регіональних ландшафтних   |
|  |               |парків та інших територій і |
|  |               |об'єктів природно-заповідного|
|  |               |фонду;            |
|  |               | резервування цінних для  |
|  |               |заповідання природних    |
|  |               |територій та об'єктів;    |
|  |               | ведення державного кадастру|
|  |               |територій та об'єктів    |
|  |               |природно-заповідного фонду, |
|  |               |Червоної та Зеленої книг   |
|  |               |України;           |
|  |               | збереження видів тварин і |
|  |               |рослин, занесених до Червоної|
|  |               |книги України, а також    |
|  |               |угруповань рослин, занесених |
|  |               |до Зеленої книги України;  |
|  |               | охорона лісів від пожеж з |
|  |               |метою збереження ландшафту; |
|  |               | збереження пам'яток природи|
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               | охорона та реабілітація  |
|  |               |історичних пам'ятників чи  |
|  |               |ландшафтів, що, переважно,  |
|  |               |були створені штучно;    |
|  |               | контроль за бур'янами з  |
|  |               |сільськогосподарською метою; |
|  |               | створення і догляд за   |
|  |               |зеленими ділянками уздовж  |
|  |               |доріг і оздоровчих або    |
|  |               |спортивних споруд      |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|630 |Аналітичні виміри, контроль, | Сюди входять:       |
|  |лабораторні дослідження і  | виміри, моніторинг і аналіз|
|  |т.ін.            |стану формування екомережі, |
|  |               |збереження природних і    |
|  |               |ландшафтних об'єктів,    |
|  |               |територій і об'єктів     |
|  |               |природно-заповідного фонду  |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|640 |Інше             | Сюди входять:       |
|  |               | регуляторна та       |
|  |               |адміністративна діяльність, |
|  |               |інформаційне забезпечення,  |
|  |               |навчання, освіта та ін.   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|700 |Радіаційна безпека (за    |               |
|  |винятком заходів для     |               |
|  |запобігання аваріям і    |               |
|  |катастрофам)         |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|710 |Забезпечення охорони     | Сюди входять:       |
|  |навколишнього середовища   | заходи, здійснювані для  |
|  |               |охорони навколишнього    |
|  |               |середовища від        |
|  |               |радіоактивного впливу    |
|  |               |(створення буферних зон і  |
|  |               |т.ін.).           |
|  |               | Сюди не входять:      |
|  |               | діяльність і заходи, що  |
|  |               |належать до попередження   |
|  |               |технічних ризиків, охорони  |
|  |               |праці;            |
|  |               | діяльність, пов'язана зі  |
|  |               |збором і обробкою      |
|  |               |низькоактивних радіоактивних |
|  |               |відходів           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|720 |Транспортування і переробка | Сюди входять:       |
|  |радіоактивних відходів    | транспортування,      |
|  |               |кондиціонування або підземне |
|  |               |поховання радіоактивних   |
|  |               |відходів           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|730 |Аналітичні виміри, контроль, | Сюди входять:       |
|  |лабораторні дослідження і  | виміри, контроль і     |
|  |т.ін.            |моніторинг радіоактивності  |
|  |               |навколишнього середовища і  |
|  |               |радіоактивності, обумовленої |
|  |               |радіоактивними відходами за |
|  |               |допомогою спеціального    |
|  |               |устаткування, приладів і   |
|  |               |установок          |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|740 |Інше             | Сюди входять:       |
|  |               | регуляторна та       |
|  |               |адміністративна діяльність, |
|  |               |інформаційне забезпечення,  |
|  |               |навчання, освіта та ін.   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|800 |Науково-дослідні роботи   |               |
|  |природоохоронного спрямування|               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|810 |Охорона атмосферного повітря | Сюди входять:       |
|  |і проблеми зміни клімату   | науково-дослідні роботи з |
|  |               |попередження та усунення   |
|  |               |забруднення, у т.ч.     |
|  |               |спрямовані на розробку    |
|  |               |споруд, устаткування та   |
|  |               |апаратури для запобігання та |
|  |               |усунення забруднення;    |
|  |               | науково-дослідні роботи,  |
|  |               |спрямовані на розробку    |
|  |               |споруд, устаткування та   |
|  |               |приладів для відповідних   |
|  |               |вимірювань та аналізів    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|811 |Охорона атмосферного повітря |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|812 |Проблеми зміни клімату    |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|820 |Охорона вод         |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|830 |Поводження з відходами    |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|840 |Охорона ґрунтів і водних   |-"-             |
|  |об'єктів           |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|850 |Шум і вібрація        |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|860 |Збереження          |-"-             |
|  |біоразноманіття і середовища |               |
|  |проживання          |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|870 |Радіаційна безпека      |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|880 |Інші             |-"-             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|900 |Інші напрямки        |               |
|  |природоохоронної діяльності |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|910 |Загальні управлінські витрати| Сюди входять:       |
|  |               | управлінські витрати,   |
|  |               |спрямовані на проведення   |
|  |               |природоохоронної діяльності |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|911 |Загальні управлінські витрати| Сюди входять:       |
|  |               | управлінські витрати,   |
|  |               |спрямовані на проведення   |
|  |               |природоохоронної діяльності, |
|  |               |уключаючи адміністративні  |
|  |               |витрати, організацію     |
|  |               |керування і т.ін.      |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|912 |Природоохоронний менеджмент | Сюди входять:       |
|  |               | витрати на консультації,  |
|  |               |нагляди, аналізи тощо    |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|920 |Освіта, навчання,      | Сюди входять:       |
|  |інформаційне забезпечення  | витрати на надання     |
|  |               |загальної освіти чи навчання |
|  |               |з природоохоронних питань і |
|  |               |поширення екологічної    |
|  |               |інформації          |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|930 |Інші не названі вище напрямки|               |
------------------------------------------------------------------
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету статистики N 452  від 11.11.2010 }
 
 Директор департаменту статистики 
 сільського господарства 
 та навколишнього середовища            О.М.Прокопенко 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 17.05.11