Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА
             ПІДПРИЄМНИЦТВА
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 N 82/350 від 26.12.2000       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 січня 2001 р.
 vd20001226 vn82/350         за N 26/5217

                        Затверджено
                     Наказ Державного комітету
                     України з питань
                     регуляторної політики та
                     підприємництва і
                     Міністерства фінансів
                     України
                     26.12.2000 N 82/350
                     

             Ліцензійні умови
    провадження господарської діяльності зі збирання,
     первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних
     металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного
    каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
               каміння


           1. Загальні положення

   1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України  "Про  державне регулювання видобутку, виробництва і
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними", "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності".  Вони
встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші
вимоги для провадження господарської діяльності зі збирання,
первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та
дорогоцінного  каміння,  дорогоцінного  каміння  органогенного
утворення, напівдорогоцінного каміння (далі - дорогоцінні метали і
дорогоцінне каміння).
   1.2. Ліцензійні  умови  є  обов'язковими  для  суб'єктів
господарювання всіх форм власності, які збирають, здійснюють
первинну обробку відходів і брухту дорогоцінних металів  та
дорогоцінного каміння.
   1.3. У межах діяльності зі збирання, первинної  обробки
відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
здійснюються такі види робіт:
   а) збирання, первинна обробка твердих і рідких срібловмісних
відходів;
   б) збирання, первинна обробка брухту і відходів дорогоцінних
металів  від  списаної  електронної  техніки,  виведеного  з
експлуатації  обладнання,  приладів, комплектувальних виробів,
деталей тощо;
   в) збирання, вилучення дорогоцінного каміння з відпрацьованих
або виведених з експлуатації інструментів та інших  виробів
технічного призначення, а також з відходів, що містять дорогоцінне
каміння.
   1.4. Ліцензуванню  не  підлягає  господарська діяльність,
пов'язана зі збиранням брухту і відходів дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння власного виробництва.
   1.5. Визначені в цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у
такому значенні:
   збирання брухту  і  відходів  дорогоцінних  металів  і
дорогоцінного каміння - виявлення та накопичення брухту і відходів
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у місцях їхнього
утворення;
   первинна обробка - сукупність процесів сортування, поділу,
піротехнічного і радіаційного контролю.
   1.6. Органом, що видає ліцензії, є Міністерство фінансів
України.
   1.7. Видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача
дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних
реєстрів здійснюються Управлінням контролю за обігом дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння Міністерства фінансів України у
порядку й терміни, що визначені Законом України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності".
   1.8. Ліцензія на збирання, первинну обробку відходів і брухту
дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння є документом, що дає
право суб'єкту господарювання на здійснення конкретного виду або
всіх видів робіт, передбачених п. 1.3, у разі дотримання ним
ліцензійних умов здійснення цієї діяльності в межах території
України.

   2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності
     зі збирання, первинної обробки відходів і брухту
      дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

   2.1. Загальноорганізаційні вимоги
   2.1.1. Суб'єкт господарювання повинен дотримуватися вимог:
   а) Законів України:
   "Про підприємництво",
   "Про підприємства в Україні",
   "Про державне  регулювання  видобутку,  виробництва  і
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними",
   "Про ліцензування  певних видів господарської діяльності";
(   б) постанови Кабінету Міністрів України
   від 15.03.99 N 383 "Питання переробки брухту та
відходів, що містять дорогоцінні метали";
   в) Державних стандартів України:

   ДСТУ 2250-93      Брухт та відходи дорогоцінних металів
               і сплавів. Терміни та визначення,
   ДСТУ 2964-94      Брухт та відходи дорогоцінних металів
               і сплавів. Загальні технічні умови,
   ДСТУ 2897-94      Брухт та відходи дорогоцінних металів
               і сплавів. Відбір та підготовка проб,
   ДСТУ 2829.0-94     Брухт та відходи дорогоцінних металів
               і сплавів. Загальні вимоги до методів
               аналізу.

   При цьому  в  кожному  випадку  враховується  специфіка
конкретного виду робіт згідно з переліком, зазначеним у п.1.3 цих
Ліцензійних умов;
   г) інших чинних нормативних актів.
   2.1.2. Суб'єкт   господарювання   повинен   забезпечити
відповідність матеріально-технічної бази  вимогам  нормативних
документів щодо збирання, зберігання, транспортування, реалізації,
первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів  і
дорогоцінного каміння, охорони праці та охорони навколишнього
середовища від забруднення.
   2.2. Спеціальні вимоги до збирання, первинної обробки брухту
і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
   2.2.1. Збирання,  первинна  обробка  брухту  та відходів
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюються за умови
наявності  технічного  та технологічного регламентів (далі -
регламент), розроблених відповідно до законів та інших нормативних
актів, що діють у сфері, пов'язаній з обігом дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння, та затверджених  наказом  керівника
суб'єкта господарської діяльності.
   Регламент повинен містити вимоги  до  рівня  технології,
комплексу технологічного обладнання, умов ефективної та безпечної
його експлуатації, якості вихідної продукції, комплексного й
раціонального використання відходів і брухту дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння та вимоги щодо техніки безпеки й охорони
навколишнього середовища.
   2.2.2. Суб'єкт господарювання повинен:
   а) керуватися у своїй діяльності Інструкцією про порядок
одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів
і  дорогоцінного  каміння,  затвердженою наказом Міністерства
фінансів України від 6 квітня 1998 року N 84 ,
зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року
за N 271/2711;
   б) розробити та затвердити (наказом керівника) схеми руху
брухту та відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на
виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу
вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей
технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції;
   в) направляти брухт та відходи дорогоцінних металів суб'єктам
господарювання, що здійснюють їх переробку, на підставі договорів;
   г) забезпечити  схоронність  дорогоцінних  металів  і
дорогоцінного каміння, їхнього брухту та відходів при збиранні,
первинній обробці, зберіганні та транспортуванні.
   2.3. Спеціальні  вимоги  до пакування відходів і брухту
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
   2.3.1. Суб'єкти господарювання зобов'язані пакувати брухт та
відходи дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у тару, яка
забезпечуватиме їхнє зберігання при транспортуванні.
   Порошкові відходи платини  й  металів  платинової  групи
необхідно затарювати в поліетиленові бачки або мішки із щільної
тканини й пакувати в ящики.
   2.3.2. Пакування  повинно здійснюватися окремо за видами
брухту і відходів (шлак, шлам, стружка тощо).
   Не допускається змішування брухту і відходів, які мають
різний вміст дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
   2.3.3. Вага одного місця не повинна перевищувати:
   для відходів і брухту срібла - 40 кг;
   для відходів і брухту золота, платини і металів платинової
групи - 20 кг.
   Допускається в окремих випадках відхилення від ваги одного
багажного місця за погодженням із споживачем.
   2.3.4. Не допускається відправлення на переробні підприємства
вибухонебезпечних, радіоактивних та отруйних відходів, а також
горючих та рідких металів, які містять дорогоцінні метали.
   2.4. Спеціальні вимоги до виробничих та складських приміщень
   2.4.1. Приміщення, у яких здійснюються операції з брухтом та
відходами дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинні
бути обладнані засобами охоронної та пожежної сигналізації.
   2.4.2. Площі виробничих приміщень  повинні  забезпечувати
одночасне зберігання готової продукції (підготовлених відходів) і
не менше ніж тридобовий запас відходів.
   2.4.3. Складські  приміщення  повинні  мати  відсіки при
складуванні однорідних партій брухту і відходів об'ємом понад 50
куб. м. Партії меншого об'єму складують у коробки. Пакети з
брухтом і відходами складують у штабелі.

 Начальник Управління ліцензування
 видів господарської діяльності
 Департаменту реєстрації та
 ліцензування Державного
 комітету України з питань
 регуляторної політики та
 підприємництва                    О.В.Єфремов

 Начальник Управління контролю за
 обігом дорогоцінних металів і
 дорогоцінного каміння Департаменту
 зовнішніх економічних зв'язків
 Міністерства фінансів України             В.В.Видолоб

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08