Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

 

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.08.2013  № 3


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2013 р.
за № 1505/24037

Про затвердження форми та порядку ведення реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва

Відповідно до статті 6 Закону України «Про утилізацію транспортних засобів» та підпунктів 28, 66 пункту 4 Положення про Міністерство промислової політики України, затвердженого Указом Президента України від 19 липня 2013 року № 389, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва;

Порядок ведення реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва.

2. Заступнику Міністра промислової політики України - керівнику апарату Бойцун Н.Є. забезпечити:

1) подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства промислової політики України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Євдокименка М.М.

В.о. Міністра

О.Ф. Каленков

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
промислової політики
України
29.08.2013  № 3

РЕЄСТР
підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва

№ з/п

Найменування, місцезнаходження (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання) суб’єкта господарювання

Дата та номер наказу Мінпромполітики України про внесення суб’єкта господарювання до реєстру

Відомості про створені потужності за видами транспортних засобів (тис. одиниць на рік)

Дата та номер наказу Мінпромполітики України про виключення суб’єкта господарювання з реєстру

Примітки

1

2

3

4

5

6


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Перший заступник Міністра

М.М. Євдокименко

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
промислової політики України
29.08.2013  № 3


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2013 р.
за № 1505/24037

ПОРЯДОК
ведення реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правові засади та організаційні процедури збирання, накопичення, обробки та систематизації, зберігання, захисту і використання інформації з реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва (далі - Реєстр).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про утилізацію транспортних засобів».

1.3. Реєстр є базою даних, формування якої передбачає збирання, накопичення, обробку, систематизацію, зберігання, захист і використання відомостей про суб’єктів господарювання, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва.

1.4. Метою ведення Реєстру є:

забезпечення повного обліку підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва;

забезпечення доступності та достовірності інформації про створені потужності підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, та організовану мережу утилізації транспортних засобів;

узагальнення інформації про підприємства, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва.

1.5. Суб'єктами Реєстру є:

Міністерство промислової політики України;

підприємства, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва;

користувачі інформацією Реєстру.

1.6. Мінпромполітики України є розпорядником Реєстру, веде Реєстр, здійснює розпорядчі повноваження щодо нього, у тому числі:

організовує створення системи збирання та накопичення інформації про підприємства, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, для наповнення інформацією Реєстру;

контролює подання до Мінпромполітики України документів, визначених статтею 6 Закону України «Про утилізацію транспортних засобів», підприємствами, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва;

забезпечує збереження документів, на підставі яких проводиться включення інформації до Реєстру;

забезпечує доступ до інформації, що міститься в Реєстрі, відповідно до вимог законодавства та цього Порядку;

забезпечує обробку та захист персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

надає витяги та довідки з Реєстру за письмовими запитами суб'єктів Реєстру відповідно до вимог цього Порядку;

використовує відомості Реєстру для виконання своїх повноважень з метою державного регулювання у сфері реалізації промислової політики;

узагальнює відомості Реєстру щодо діяльності підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва;

здійснює інші повноваження, необхідні для ведення Реєстру та отримання достовірної інформації з нього відповідно до законодавства.

II. Порядок внесення підприємств до Реєстру

2.1. Суб’єкти господарювання, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, вносяться до Реєстру відповідно до наказу Мінпромполітики України.

2.2. Реєстр ведеться у паперовому (у вигляді журналу з пронумерованими сторінками, прошнурованого та скріпленого печаткою Мінпромполітики України) та електронному вигляді (у вигляді записів на електронних носіях).

2.3. Форма, за якою ведеться Реєстр, затверджується наказом Мінпромполітики України.

2.4. Мінпромполітики України забезпечує розміщення Реєстру на своєму офіційному веб-сайті.

2.5. Для внесення до Реєстру підприємства, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, подають документи згідно зі статтею 6 Закону України «Про утилізацію транспортних засобів».

2.6. За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів приймається рішення про внесення або відмову у внесенні заявника до Реєстру. Рішення про внесення заявника до Реєстру оформлюється у вигляді наказу Мінпромполітики України.

2.7. Внесення до Реєстру відомостей проводиться на безоплатній основі.

III. Порядок виключення інформації про суб'єктів господарювання з Реєстру

3.1. За наявності підстав для виключення підприємства, що виробляє (виготовляє) транспортні засоби та взяло на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів, з Реєстру, визначених частиною восьмою статті 6 Закону України «Про утилізацію транспортних засобів», Мінпромполітики України видає наказ, у якому зазначаються причини, на підставі яких було прийняте відповідне рішення.

3.2. Наказ про виключення суб’єкта господарювання з Реєстру оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінпромполітики України.

ІV. Порядок надання відомостей з Реєстру

4.1. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними та надаються на безоплатній основі.

4.2. Відомості, що сформовані програмними засобами ведення Реєстру, надаються у вигляді:

довідки про наявність або відсутність суб’єкта господарювання у Реєстрі;

витягу з реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва (за формою, наведеною у додатку до цього Порядку), про внесення суб’єкта господарювання до Реєстру;

довідки про відсутність у Реєстрі інформації, яка запитується.

4.3. Витяг надається підприємству, що виробляє (виготовляє) транспортні засоби та взяло на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва (крім відомостей, що стосуються інших суб’єктів господарювання), на підставі поданого у письмовій формі запиту про надання витягу.

4.4. Мінпромполітики України у тижневий строк з дати отримання запиту про надання витягу розглядає запит та надає (надсилає) витяг або відповідну довідку щодо інформації, яка запитується.

Перший заступник Міністра

М.М. Євдокименко 

Додаток
до Порядку ведення реєстру
підприємств, що виробляють
(виготовляють) транспортні засоби
та взяли на себе зобов’язання
забезпечити утилізацію
транспортних засобів
власного виробництва
(пункт 4.2)

ВИТЯГ
з реєстру підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 16.10.13