Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 липня 2016 р. № 445
Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

Відповідно до пункту 14 частини першої статті 7, абзацу першого частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, що додаються.

2. Установити, що строк, протягом якого ліцензіати, які мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та на поводження з особливо небезпечними речовинами, подають до органу ліцензування документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, становить два місяці з дня опублікування цієї постанови.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75


 

 


 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 липня 2016 р. № 445

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (далі - ліцензія), а також визначають вичерпний перелік організаційних, кадрових, технологічних вимог, обов’язкових для виконання під час провадження зазначеної діяльності.

2. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії - їм відповідати.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

особливо небезпечні хімічні речовини - речовини, наведені у переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1287 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1235);

виробництво особливо небезпечних хімічних речовин - технологічний процес або окрема його стадія, кінцевим результатом яких є безпосереднє одержання особливо небезпечної хімічної речовини.

Інші терміни вживаються в значенні, наведеному в Законі України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі - Закон) та інших нормативно-правових актах.

4. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які у повному обсязі або частково провадять чи мають намір провадити господарську діяльність з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України (далі - господарська діяльність з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин).

5. Отримання та розгляд документів, що подаються для отримання ліцензії, оформлення, видача, переоформлення, анулювання ліцензій, ведення ліцензійних справ здійснюються органом ліцензування відповідно до вимог Закону.

Документи, що подаються для отримання (переоформлення) ліцензії

6. Здобувач ліцензії для її отримання подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону, до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії згідно з додатком 1.

До заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених частиною третьою статті 11 Закону, додаються:

відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (за формою згідно з додатком 2), разом із копіями підтвердних документів, засвідченими печаткою (за наявністю) та підписом керівника суб’єкта господарювання, що дають можливість її ідентифікувати, а також копіями документів, що підтверджують право власності або оренди, засвідченими печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання, на зазначену матеріально-технічну базу;

відомості за підписом здобувача ліцензії про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, за формою згідно з додатком 3;

відомості про наявність декларації безпеки та плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки) у довільній формі;

відомості про наявність документів дозвільного характеру за формою згідно з додатком 6;

копії, засвідчені печаткою (за наявності) та підписом керівника суб’єкта господарювання:

технологічного регламенту;

карти даних небезпечного фактора.

7. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, який оформлюється у двох екземплярах (додаток 4). Один екземпляр опису видається здобувачу ліцензії з відміткою про дату прийняття документів органом ліцензування та підписом уповноваженої особи.

8. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії відповідно до статті 13 Закону ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії (додаток 5) та відповідні документи або їх копії (фотокопії), засвідчені в установленому порядку, які підтверджують наявність підстав для переоформлення ліцензії.

Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин

9. Ліцензіат повинен мати штатну чисельність спеціалістів (виконавців робіт залежно від видів робіт та рівня забезпечення матеріально-технічної бази) відповідного рівня підготовки та освітньо-кваліфікаційного рівня.

10. Ліцензіат повинен забезпечити призначення на посади начальника виробництва, начальника відділення, начальника зміни осіб, що мають вищу освіту відповідного напряму підготовки в галузі хімії (магістр, спеціаліст).

11. Особа, яка відповідає на виробництві у суб’єкта господарювання за додержання його підрозділами вимог екологічного законодавства, повинна мати вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст).

Здобувач ліцензії, ліцензіат оформлює трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудового договору відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України.

Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин

12. Ліцензіат провадить господарську діяльність з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин за умови:

надання відомостей щодо ідентифікування об’єкта поводження з небезпечними відходами у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357), у довільній формі;

наявності плану локалізації та ліквідації аварії на об’єкті (у разі внесення об’єкта до Державного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки);

надання відомостей щодо наявності дозволу на спеціальне водокористування;

надання відомостей щодо наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

зберігання протягом дії ліцензії документів, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону;

зберігання протягом дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону;

зберігання протягом дії ліцензії оригіналу документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії: квитанції, виданої банком, платіжного доручення з відміткою банку, квитанції з платіжного термінала, квитанції (чеку) з поштового відділення зв’язку;

повідомлення органу ліцензування про всі зміни даних (у тому числі звуження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виробництво яких здійснює ліцензіат), зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії;

дотримання провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин виключно в межах місць провадження такої діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов, використання виключно таких місць у провадженні господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин;

дотримання провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин виключно з використанням засобів їх провадження, що зазначені у відомостях про них, які подані органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;

забезпечення присутності керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому Законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

У разі планового або позапланового припинення провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) ліцензіат повинен дотримуватися плану локалізації і ліквідації аварій на об’єкті та письмово повідомляти про це органу ліцензування в день виникнення таких обставин. У разі перепрофілювання суб’єкта господарювання необхідно надати висновок державної екологічної експертизи на відповідну документацію щодо перепрофілювання, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища.

13. Ліцензіат повинен забезпечити організацію та проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників в порядку, визначеному МОЗ.

14. Ліцензіат повинен безоплатно забезпечувати працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

15. Ліцензіат у процесі експлуатації виробничих, побутових та інших приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів, використання технологій повинен забезпечувати:

працівників засобами колективного захисту (огородження, вентиляція, герметизація тощо) і ефективне їх використання;

здійснення заходів, спрямованих на запобігання захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього природного середовища;

утилізацію, знешкодження, захоронення або видалення (твердих, рідких, газоподібних) відходів від виробництва особливо небезпечних хімічних речовин на власних виробничих потужностях або шляхом передачі їх стороннім суб’єктам господарювання, що мають відповідну ліцензію на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, згідно з вимогами законодавства.

Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин

16. Наявна матеріально-технічна база повинна відповідати технологічному регламенту та забезпечувати:

технологічні параметри процесу і окремих його стадій шляхом автоматизованого контролю технологічного процесу за допомогою систем сигналізації та блокування, що спрацьовують у разі перевищення граничних параметрів технологічного процесу і запобігають виникненню аварій;

контроль за вмістом у вихідній сировині домішок, що спричиняють порушення технологічного процесу або погіршення якості продукції;

специфічні особливості виробництва;

очищення газових викидів, збір рідких і твердих відходів;

контроль за станом:

технологічного устаткування;

контрольно-вимірювальних приладів;

ізоляції устаткування і трубопроводів;

вентиляції;

протипожежного устаткування;

заземлення.

17. На кожну партію особливо небезпечної хімічної речовини, що реалізується, ліцензіат видає споживачеві сертифікат якості та карту даних небезпечного фактора зазначеної речовини.

18. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі.

 


 


 

Додаток 1
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України


 

Додаток 2
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України


 

Додаток 3
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про наявність власних або орендованих виробничих площ (приміщень), необхідних для провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України


 

Додаток 4
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України


 

Додаток 5
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України


 

Додаток 6
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про наявність документів дозвільного характеру

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 20.02.17