Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 18 липня 1998 р. N 1122
                Київ

  Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з
  питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки


   Відповідно до статті 13  Закону  України  "Про  місцеве
самоврядування в Україні"), статті 11 Закону України
"Про використання  ядерної  енергії  та  радіаційну  безпеку"
 та статті 8 Закону України "Про поводження з
радіоактивними відходами" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

   Затвердити Порядок проведення громадських слухань з питань
використання ядерної енергії та радіаційної безпеки (додається).


        Перший
   віце-прем'єр-міністр України         А.ГОЛУБЧЕНКО

   Інд.33


                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 18 липня 1998 р. N 1122

               ПОРЯДОК
    проведення громадських слухань з питань використання
       ядерної енергії та радіаційної безпеки


           I. Загальні положення

   1. Основною метою проведення громадських слухань з питань
використання ядерної енергії та радіаційної безпеки (далі -
громадські слухання) є реалізація прав громадян та їх об'єднань на
участь в обговоренні проектів законодавчих актів і програм у сфері
використання ядерної енергії, а також питань, пов'язаних  з
розміщенням, проектуванням, спорудженням, експлуатацією та зняттям
з експлуатації ядерних установок, підприємств з видобутку і
переробки уранових руд і об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, джерел іонізуючого випромінювання тощо.

   2. Громадські  слухання  організовують  місцеві  державні
адміністрації та органи місцевого самоврядування в межах їх
компетенції.

         II. Предмет громадських слухань

   3. Предметом громадських слухань є:
   розгляд проектів  законодавчих  актів і програм у сфері
використання ядерної  енергії,  проектів  будівництва  нових,
розширення та зняття з експлуатації існуючих ядерних установок,
спорудження та виведення з експлуатації підприємств з видобутку і
переробки уранових руд та об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами;
   питання, пов'язані  з  впливом  зазначених  установок,
підприємств та об'єктів на довкілля та здоров'я людей;
   інформація про несанкціоноване переміщення джерел іонізуючого
випромінювання;
   матеріали державної та громадської експертизи ядерних та
радіаційно небезпечних об'єктів;
   інформаційно-роз'яснювальна робота  з  населенням  щодо
функціонування ядерних установок, підприємств з видобутку  і
переробки уранових руд і об'єктів, призначених для поводження з
радіоактивними відходами, та здійснення заходів із забезпечення
екологічної безпеки, життєдіяльності на територіях, прилеглих до
зазначених установок, підприємств, об'єктів, у тому числі із
забезпечення  інформацією  про  чинні державні та міжнародні
нормативні акти в галузі використання  ядерної  енергії  та
радіаційної безпеки.

     III. Організація проведення громадських слухань

   4. На підставі гарантованого права людини на вільний доступ
до інформації про стан довкілля постійні жителі певної території,
місцеві осередки об'єднань громадян, територіальні громади (органи
самоорганізації  населення)  можуть  ініціювати  проведення
громадських слухань.

   5. Місцеві  державні  адміністрації,  органи  місцевого
самоврядування розглядають письмові звернення,  які  надійшли
одноособово  від громадян або від зборів (зібрань) місцевих
осередків об'єднань громадян, територіальних громад  (органів
самоорганізації  населення),  та  приймають  рішення  щодо
обгрунтованості звернень та доцільності проведення громадських
слухань із зазначеного питання, про що повідомляють заявників.

   6. На підставі аналізу даних з предмету слухань, місцеві
державні адміністрації або  органи  місцевого  самоврядування
приймають рішення про час та місце проведення слухань.

   7. До участі у слуханнях можуть залучатися представники
відповідних органів державного управління та регулювання у сфері
використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, наукових
закладів Національної академії наук, Академії медичних наук та
Української академії аграрних наук.

   8. Інформація про проведення громадських слухань (тематика,
час, місце проведення) подається у місцевих, а у разі потреби у
центральних засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 діб до
їх початку.

   9. Організатори проведення громадських слухань забезпечують
можливість ознайомлення населення з матеріалами, які висвітлюють
питання, винесені на громадські слухання.

   10. Під час підготовки до розгляду питань щодо проектів
розміщення,  розширення,  спорудження,  зняття з експлуатації
підприємств ядерної галузі адміністрація цих підприємств надає
місцевим  державним  адміністраціям  та  органам  місцевого
самоврядування відповідну інформацію і у разі потреби проводить
консультаційні зустрічі.

   11. Підсумки  проведення  громадських  слухань доводяться
місцевими  державними  адміністраціями,  органами  місцевого
самоврядування  до органів державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки.

   12. Висновки з питань, що розглядалися  на  громадських
слуханнях,  та відповідні пропозиції висвітлюються в засобах
масової інформації місцевими  державними  адміністраціями  чи
органами місцевого самоврядування.

   13. Висновки та пропозиції, висловлені у процесі громадських
слухань, мають рекомендаційний характер і можуть бути враховані
під час прийняття уповноваженими центральними органами виконавчої
влади рішень  з  предмета  громадських  слухань,  підготовки
аналітичних матеріалів, доповідей тощо.

 

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Независимое агентство экологической информации
Последние изменения внесены 29.09.08