Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 грудня 2015 р. № 1186
Київ

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 7 і абзацу першого частини другої статті 9 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21


 

 


 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2015 р. № 1186

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, а також організаційні, кадрові та технологічні вимоги, обов’язкові для виконання суб’єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом.

2. Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами господарювання (незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності), які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом і отримали ліцензію на цей вид господарської діяльності.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в такому значенні:

мале/маломірне судно - моторне судно з корпусом завдовжки до 24 метрів та вітрильне судно з корпусом завдовжки від 2,5 до 24 метрів валовою місткістю менш як 80 одиниць (крім суден, що перевозять більш як 12 пасажирів, суден, що перевозять небезпечні вантажі, буксирів, штовхачів, криголамів, поромів, суден допоміжного та технічного флоту);

послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом - здійснення суб’єктом господарювання переміщення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів за допомогою річкових, морських і малих/маломірних суден;

судно - самохідна чи несамохідна плавуча споруда, що використовується для перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, а також буксирування, штовхання або зчалювання інших суден, на яких перебувають пасажири, небезпечні вантажі та небезпечні відходи;

судновласник - суб’єкт господарювання, який експлуатує судно від свого імені, незалежно від того, чи є він власником судна, чи використовує судно на інших законних підставах.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про ліцензування видів господарської діяльності” (далі - Закон), Кодексі торговельного мореплавства України.

4. Здобувач ліцензії подає у спосіб, передбачений частиною першою статті 10 Закону, до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії та документи згідно з додатками 1 і 2.

5. До заяви про отримання ліцензії, крім документів, передбачених статтею 11 Закону, додаються за підписом здобувача ліцензії або уповноваженої ним особи такі підтвердні документи:

відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом (додаток 3);

опис документів у двох примірниках, що додаються до заяви (додаток 4).

6. До зайняття посад командного складу, для яких не передбачено присвоєння звання, а також членів суднової команди допускаються особи, які мають видані в установленому порядку документи, що підтверджують їх кваліфікацію, необхідну для виконання обов’язків на судні.

Ліцензіат повинен укласти та мати трудові договори з усіма найманими спеціалістами.

7. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії (крім відомостей про членів екіпажу судна, які забезпечують надання відповідних послуг). У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом місяця подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі разом з копіями документів, які підтверджують відповідні зміни.

8. Ліцензіат повинен у своїй діяльності дотримуватися кадрових, організаційних та технологічних вимог з урахуванням типу, призначення та району плавання судна (суден), судновласником яких він є.

9. Ліцензіат повинен забезпечити зберігання протягом строку дії ліцензії документів, копії яких подавалися до органу ліцензування, а також документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

10. Ліцензіат повинен забезпечити зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, які подавалися до органу ліцензування.

11. Ліцензіат може надавати послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом виключно тими суднами, відомості про які подавалися до органу ліцензування.

12. У головному офісі ліцензіата (або його філії чи іншому відокремленому підрозділі, якщо така філія (підрозділ) несе відповідальність за експлуатацію суден) повинні зберігатися копії суднових документів кожного судна ліцензіата щодо реєстрації та класифікації такого судна, а також (за наявності) підтвердження відповідності судна і ліцензіата вимогам міжнародних договорів України.

13. Ліцензіат у разі планового або позапланового припинення (у зв’язку з відсутністю матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) провадження ним виду господарської діяльності загалом зобов’язаний повідомляти про це органу ліцензування.

14. Керівник ліцензіата зобов’язаний бути присутнім особисто або забезпечити присутність свого заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Вимоги щодо перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів на суднах (крім малих/маломірних суден)

Кадрові вимоги

15. Мінімальна кількість членів екіпажів суден ліцензіата повинна відповідати вимогам, передбаченим розділом IV Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого Мінінфраструктури.

16. Відповідно до розділу III Порядку визначення мінімального складу екіпажу судна, затвердженого Мінінфраструктури, судноводії та інші члени екіпажів суден ліцензіата, які допущені до роботи, повинні мати відповідну кваліфікацію.

17. Ліцензіат, що є судновласником морських пасажирських суден, у тому числі високошвидкісних, морських вантажних суден валовою місткістю 500 і більше або морських пересувних бурових установок, повинен відповідно до міжнародних договорів України мати у складі берегового персоналу та суднового екіпажу спеціалістів з охорони.

Організаційні вимоги

18. Ліцензіат повинен укласти в установленому Законом України “Про страхування” порядку такі договори обов’язкового страхування:

договір страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов’язаних з обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам;

договір страхування засобів водного транспорту;

договір страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення таких вантажів;

договір страхування відповідальності морського судновласника.

19. Ліцензіат повинен впровадити та забезпечити подальше підтримання та оновлення системи управління безпекою судноплавства у порядку, визначеному Положенням про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженим Мінінфраструктури.

20. Ліцензіат повинен забезпечити на суднах безпечні умови, режим праці, а також обладнання всіма необхідними для цього засобами і устаткованням.

Технологічні вимоги

21. До використання під час провадження господарської діяльності допускаються судна, які:

зареєстровані відповідно до розділів II, III Порядку ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24);

є власністю ліцензіата та на які є свідоцтво про право власності на судно або використовуються ліцензіатом на умовах договору бербоут-чартеру;

мають суднові документи, видані відповідними органами, що визначені статтею 38 Кодексу торговельного мореплавства України.

22. Використання одного і того ж судна одночасно кількома ліцензіатами заборонено.

Вимоги щодо перевезення пасажирів малими/маломірними суднами

Кадрові вимоги

23. З метою забезпечення безпечної експлуатації кожного малого/маломірного судна і зв’язку між ліцензіатом та особами на борту суден ліцензіат повинен призначити особу (осіб) на березі. Призначеною особою не може бути член екіпажу.

24. Ліцензіат повинен призначити посадових осіб, відповідальних за експлуатацію та користування малими/маломірними суднами, розміщення їх на базах для стоянок таких суден, а також за організацію робіт із забезпечення безпеки судноплавства.

25. Управління малими/маломірними суднами і членами екіпажу повинна здійснювати спеціально призначена особа.

26. Судноводії та інші члени екіпажів малих/маломірних суден ліцензіата, які допущені до роботи, повинні мати відповідні кваліфікацію та посвідчення судноводія, отримане згідно з Положенням про порядок видачі посвідчень судноводія малого/маломірного судна, затвердженим Мінінфраструктури.

27. Судновласники, судноводії малих/маломірних суден та посадові особи, відповідальні за експлуатацію таких суден та користування ними, зобов’язані дотримуватися вимог Правил користування маломірними суднами на водних об’єктах, затверджених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

Організаційні вимоги

28. Ліцензіат повинен укласти відповідні договори обов’язкового страхування, передбачені статтею 7 Закону України “Про страхування”, а саме:

договір страхування засобів водного транспорту;

договір страхування відповідальності морського судновласника;

договір страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, пов’язаних з обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського транспорту та третім особам.

29. Ліцензіат повинен забезпечити на малих/маломірних суднах безпечні умови, режим праці, а також обладнання всіма необхідними для цього засобами і устаткованням.

Технологічні вимоги

30. Кожне мале/маломірне судно повинно мати суднові документи, передбачені статтею 28 Кодексу торговельного мореплавства України та переліком документів Регістру судноплавства України, що видаються в результаті його наглядової діяльності згідно з типом та призначенням судна. 

Додаток 1
до Ліцензійних умов

ЗАЯВА
про отримання ліцензії 

Додаток 2
до Ліцензійних умов

ПЕРЕЛІК
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії

Документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії на перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу)

Копії кваліфікаційних документів членів екіпажу

Копія акта огляду судна Укртрансбезпекою

Копія пасажирського свідоцтва (для пасажирських суден)

Копія класифікаційного свідоцтва судна

Копія свідоцтва про управління безпекою (в разі наявності)

Копія документа про відповідність системи управління безпекою (в разі наявності)

Копія договору бербоут-чартеру (в разі наявності)

Документи, що додаються до заяви про отримання ліцензії на перевезення пасажирів малими/маломірними суднами

Відомості про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу)

Копії свідоцтва на право управління малим/маломірним судном спеціалістів, які забезпечуватимуть надання відповідних послуг

Копія акта огляду судна Укртрансбезпекою

Копія суднового білета 

Додаток 3
до Ліцензійних умов

ВІДОМОСТІ
про наявність матеріально-технічної бази та спеціалістів, необхідних для провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом


 

Додаток 4
до Ліцензійних умов

ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів річковим, морським транспортом

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 11.02.16