Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.04.2006  № 540


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2006 р.
за № 574/12448

Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
№ 1364 від 24.10.2013}

Відповідно до Законів України "Про теплопостачання", "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про захист економічної конкуренції", Указу Президента України від 14.03.95 № 213 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.99 № 753 "Про порядок видачі Національною комісією регулювання електроенергетики ліцензій на провадження діяльності, пов'язаної з виробництвом, передачею та постачанням електричної енергії, комбінованим виробництвом теплової та електричної енергії, виробництвом теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії" Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Умови та правила (ліцензійні умови) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (додаються).

2. Управлінню ліцензування забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

Голова Комісії

В. Кальченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики та підприємництва

Міністр палива та енергетики України

В.о. Голови Антимонопольного комітету України
А.В. Дашкевич

І.В. Плачков

Ю.Г. Кравченко

 


 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
26.04.2006  № 540


 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2006 р.
за № 574/12448

УМОВИ ТА ПРАВИЛА
(ліцензійні умови) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії

1. Загальні положення

1.1. Умови та правила (ліцензійні умови) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно до Законів України "Про теплопостачання", "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про захист економічної конкуренції".

1.2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на суб'єктів господарювання при провадженні ними господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у такому значенні:

ліцензіат - суб'єкт господарської діяльності, який отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

ліцензована діяльність - господарська діяльність з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, на право провадження якої ліцензіат отримав ліцензію;

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від реалізації виробленої електричної енергії для фінансової підтримки діяльності з виробництва теплової енергії та навпаки, а також для підтримки інших видів діяльності в межах однієї компанії або між спорідненими підприємствами для фінансової підтримки одного підприємства за рахунок іншого;

споріднене підприємство:

а) будь-яке підприємство, яке прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків):

володіє частками (акціями, паями) статутного фонду або активами (майном) іншого суб'єкта господарської діяльності;

управляє частками (акціями, паями) статутного фонду іншого суб'єкта господарської діяльності;

користується на правах оренди активами (майном) іншого суб'єкта господарської діяльності;

б) будь-яке підприємство:

частки (акції, паї) статутного фонду або активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у власності іншого суб'єкта господарської діяльності;

частки (акції, паї) статутного фонду якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають в управлінні іншого суб'єкта господарської діяльності;

активи (майно) якого прямо або опосередковано, повністю або частково (не менше ніж 25 відсотків) перебувають у користуванні на правах оренди іншого суб'єкта господарської діяльності;

в) будь-яке підприємство, пов'язане хоча б з одним ліцензіатом або з одним з підприємств, зазначених у підпунктах "а" та "б" цього визначення, відносинами контролю відповідно до статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

1.4. Відомості про наявність власних або орендованих виробничих об’єктів, де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності, наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування, про освітній і кваліфікаційний рівень працівників, що необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності, подаються за формами, наведеними в додатках 1-3 до цих Ліцензійних умов.

{Главу 1 доповнено новим пунктом 1.4 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1364 від 24.10.2013}

2. Умови провадження ліцензованої діяльності

2.1. Провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії можливо при наявності джерел теплової енергії (теплоелектроцентралі, установки з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) у власності або користуванні ліцензіата.

2.2. Ліцензіат має право постачати вироблену теплову енергію безпосередньо споживачу згідно з договором купівлі-продажу. У разі, якщо ліцензіат не є теплотранспортуючою організацією, то теплотранспортуюча організація не має права відмовити ліцензіату в транспортуванні теплової енергії, якщо це дозволяють технічні можливості системи.

2.3. Ліцензіат не має права здійснювати перехресне субсидіювання.

Тарифи на відпуск теплової енергії, виробленої на теплогенеруючих потужностях ліцензіата, затверджуються НКРЕ відповідно до Порядку розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на ТЕЦ, ТЕС, АЕС, затвердженого постановою НКРЕ від 12.10.2005 № 896.

2.4. Ліцензіат в жодній формі не повинен зловживати своїм монопольним становищем.

3. Правила провадження ліцензованої діяльності

3.1. Ліцензіат повинен провадити ліцензовану діяльність відповідно до законодавства у сфері теплопостачання, у тому числі згідно з цими Ліцензійними умовами, іншими нормативно-правовими актами та нормативно-технічними документами.

3.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких правил щодо звітності:

1) ліцензіат повинен надавати звітність з господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, визначену НКРЕ;

2) ліцензіат повинен надавати на вимогу НКРЕ фінансову звітність з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

3.3. Проектування, будівництво, реконструкцію об'єктів у сфері теплопостачання ліцензіат повинен здійснювати на основі схем теплопостачання, державних будівельних норм та нормативно-правових актів на проведення будівельних робіт.

3.4. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких правил щодо надання та використання інформації:

1) надавати НКРЕ інформацію про ліцензовану діяльність, яка необхідна НКРЕ для виконання її обов'язків;

2) повідомляти НКРЕ про зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії:

про зміни в переліку основного обладнання теплогенеруючих об'єктів, які перебувають у власності або користуванні ліцензіата, за формою, наведеною в додатку 1 до цих Ліцензійних умов;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 3.4 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1364 від 24.10.2013}

про зміни в установчих документах, що підлягають державній реєстрації.

У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з моменту їх настання подати до НКРЕ повідомлення в письмовій формі разом з документами, які підтверджують зазначені зміни;

3) не використовувати наявну в нього інформацію для отримання необґрунтованої конкурентної переваги, а також не розголошувати цю інформацію будь-кому, хто може використати її для одержання будь-якої невиправданої конкурентної переваги.

3.5. Ліцензіат повинен сплачувати за ліцензію згідно з законодавством України.

3.6. У разі наміру ліцензіата щодо ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більш ніж 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів ліцензіата, він повинен звернутися до НКРЕ для визначення відповідності зазначених заходів Ліцензійним умовам.

4. Контроль за провадженням ліцензованої діяльності

Контроль за додержанням ліцензіатом Ліцензійних умов здійснює НКРЕ шляхом проведення планових та позапланових перевірок у порядку, встановленому НКРЕ.

Начальник
управління ліцензування


В. Самкова

  

Додаток 1
до Умов та правил (ліцензійних умов)
провадження господарської діяльності
з виробництва теплової енергії
на теплоелектроцентралях та установках
з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії
(пункт 1.4)

ВІДОМОСТІ
про наявність власних або орендованих виробничих об’єктів, де провадитиметься відповідний вид господарської діяльності

________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи згідно зі статутом/
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Назва виробничого об’єкта, його місцезнаходження

Котлоагрегати

Турбоагрегати

станційний/інвентарний номери

тип

установлена теплова потужність, Гкал/год (т/год)

вид палива

станційний /інвентарний номери

тип

установлена електрична потужність, МВт (Гкал/год)

1

2

3

4

5

6

7

8


 


 


 


 


 


 


 


 

Всього:


 


 


 


 


 


 


 

____________________
(заявник)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

М.П.

{Додаток 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1364 від 24.10.2013}

 


 


 


 

Додаток 2
до Умов та правил (ліцензійних умов)
провадження господарської діяльності
з виробництва теплової енергії
на теплоелектроцентралях та установках
з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії
(пункт 1.4)

ВІДОМОСТІ
про наявність та стан технологічного обладнання і технічної бази для його обслуговування

_______________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи згідно зі статутом/
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця)

№ з/п

Назва виробничого об’єкта, його місцезнаходження

Вид діяльності, телефон/факс

Основне обладнання

Вартість основних засобів (на останню звітну дату)

теплогенеруюче обладнання

тип та марка засобу обліку теплової енергії

загальна встановлена потужність обладнання, Гкал/год

тип, марка котла

вид палива
(Г- газ, Р - рідке, Т - тверде)

потужність, коефіцієнт корисної дії котла, номенклатура продукції

кількість котлів/ строк експлуатації на дату установлення, шт.

зношеність котлів, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Усього:


 

?


 


 


 

Σ


 


 

Σ

____________________
(заявник)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

М.П.

{Додаток 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1364 від 24.10.2013}


 


 

Додаток 3
до Умов та правил (ліцензійних умов)
провадження господарської діяльності
з виробництва теплової енергії
на теплоелектроцентралях та установках
з використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел енергії
(пункт 1.4)

ВІДОМОСТІ
про освітній і кваліфікаційний рівень працівників, що необхідний для провадження відповідного виду господарської діяльності ______________________________________________________________________
(повне найменування юридичної особи згідно зі статутом/
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця)

Перелік спеціалістів та їх кваліфікаційний рівень

№ з/п

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Працює в організації (постійно/тимчасово)

Загальний стаж роботи за фахом

Освіта (навчальний заклад, рік закінчення, кваліфікація за дипломом, спеціалізація)

1

2

3

4

5

6


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Відомості про професійний і кваліфікаційний склад робітників

№ з/п

Професія

Чисельність

Розряди (класність)

згідно зі штатним розписом

фактична

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

____________________
(заявник)

____________
(підпис)

____________________
(прізвище, ініціали)

М.П.

{Додаток 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1364 від 24.10.2013}

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 12.12.13