Ежегодная Международная конференция "Сотрудничество для решения проблемы отходов"

Вы находитесь на сайте 2-й Международн конференции "СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОТХОДОВ", состоявшейся 9-10 февраля 2005 г. в Харькове при поддержке Украинской экологической страховой компании.

РЕЗОЛЮЦІЯ

II Міжнародної конференції "Співробітництво для вирішення проблеми відходів"
9-10 лютого 2005 р., Харків

Обсяги накопичених в Україні відходів дозволяють віднести її до однієї з найбільш технонавантажених країн світу. В останні роки намітилися позитивні тенденції в області державного регулювання системи поводження з відходами. Послідовна робота в напрямку удосконалення законодавства дозволила наблизити вітчизняну нормативно-правову базу до європейських вимог. Відзначається збільшення обсягів використання відходів як вторинної сировини. Профільні міністерства і відомства, еколого-гігієнічна наука і практика, громадськість країни підсилюють увагу до контролю утворення і розміщення відходів, їхнього впливу на здоров'я людини і навколишнє природне середовище.
Однак ці позитивні зміни практично не погоджені зі світовим пріоритетом мінімізації відходів і Директивою ЄС про інтегральне запобігання забруднень і контроль, а також поки істотно не відобразились на процесі зростання обсягів накопичення відходів, який, на жаль, продовжується. На території України функціонують тисячі полігонів для захоронення відходів, більша частина яких знаходиться в незадовільному технічному стані, небезпечному для навколишнього природного середовища і здоров'я населення.
Учасники конференції докладно розглянули екологічні, соціальні, економічні, фінансові, законодавчі, наукові, технологічні, організаційні аспекти проблеми відходів, обговорили шляхи її вирішення і звертають увагу Верховної Ради, відповідних міністерств і відомств, НАН України, громадськості країни на необхідність:

- створити Національне агентство з ресурсозбереження і мінімізації відходів, а також Міжвідомчу раду при ВР України;
- підсилити контроль за повсюдним виконанням вимог законодавства в сфері управління відходами;
- розробити й узаконити систему пільгового оподатковування підприємств, роботи яких носять природоохоронний характер: дослідження, розробка і реалізація проектів, експлуатація регіональних об'єктів і виробництв з переробки промислових і побутових відходів;
- прискорити розробку нормативних, правових та інструктивно-методичних документів, що регламентують питання визначення класів небезпеки відходів і категорій небезпеки об'єктів розміщення відходів для навколишнього природного середовища, первинного обліку і паспортизації відходів;
- розробити і стандартизувати експресні інтегральні методи оцінки токсичності відходів;
- використовувати сучасні інформаційні технології в сфері управління відходами;
- перепрофілювати підприємства будівельної індустрії, що простоюють і недостатньо завантажені, для сортування, переробки і знешкодження побутових і промислових відходів, у тому числі використати існуючі керамзитові виробництва для переробки відходів металургійного виробництва, які містять метали, і твердих побутових відходів;
- розвивати систему роздільного збору, сортування, переробки й утилізації твердих побутових відходів, розробляти економічні механізми її впровадження. До реалізації пілотних проектів широко залучати громадські організації;
- збільшити обсяг фінансування і розробити систему стимулювання науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт в області біоенергетики і створення комплексних технологій з переробки, складування і видалення промислових і твердих побутових відходів;
- включити в навчальний процес загальноосвітніх шкіл, училищ, технікумів і вищих учбових закладів системний курс "Екологія" як один з основних предметів, що сприяє формуванню сучасного світогляду, розвиває культуру і здоровий спосіб життя;
- розширити гігієнічні дослідження в сфері поводження з відходами виробництва і споживання. Залучення відходів у господарський обіг має супроводжуватися своєчасною і випереджальною гігієнічною оцінкою таких відходів і використовуваних технологій;
- розвивати систему екологічного страхування, яка стане діючим важелем акумулювання коштів для їх наступного реінвестування в регіональні, обласні і міські екологічні програми;
- створити сприятливі умови для розвитку підприємницької діяльності в сфері поводження з відходами;
- широко залучати громадськість до прийняття екологічно значимих рішень.

Конференція вважає, що шляхи розв'язання проблеми відходів можуть бути знайдені лише за умови постійного обміну інформацією, тісного співробітництва на рівні областей, регіонів, держав між усіма зацікавленими сторонами: бізнесом, владою, наукою, громадськістю.
Учасники пропонують провести III Міжнародну конференцію "Співробітництво для вирішення проблеми відходів" у 2006 р.

Rambler's Top100


© Независимое агентство экологической информации
Последние изменения внесены 27.02.14