Мир отходов > Нормативно-правовые акты, регулирующее обращение с отходами в Украине

Сторінки 1, 2  
     ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З

            17.03.2005 N 111

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 квітня 2005 р.
                   за N 357/10637
 

     Про затвердження форми податкового розрахунку
     збору за забруднення навколишнього природного
    середовища та Інструкції щодо складання податкового
     розрахунку збору за забруднення навколишнього
           природного середовища

    { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
                 податкової адміністрації
     N 587 від 20.12.2005
     N 233 від 16.04.2007 }
 

   Відповідно до підпункту "ї" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті
4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників
податків  перед  бюджетами  та державними цільовими фондами"
 Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити  форму  податкового  розрахунку  збору  за
забруднення навколишнього природного середовища, що додається.

   2. Затвердити  Інструкцію  щодо  складання  податкового
розрахунку  збору  за  забруднення  навколишнього  природного
середовища, що додається.

   3. Департаменту методології (Фліссак Н.П.):
   подати цей наказ на узгодження до Комітету Верховної Ради
України з питань фінансів і банківської діяльності;
   після узгодження з Комітетом Верховної Ради України з питань
фінансів і банківської діяльності подати цей наказ до Міністерства
юстиції України на державну реєстрацію.

   4. Департаменту  обслуговування   платників   податків
(Косарчук  В.П.)  та  Управлінню  інформаційної  політики
(Майстер А.В.) у 10-денний термін від дня реєстрації цього наказу
у Міністерстві юстиції України забезпечити його розміщення на
сайті ДПА України і відповідно через засоби масової інформації
довести до відома платників податків.

   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови ДПА України Лекаря С.І.

 Голова                         О.І.Кірєєв

 ПОГОДЖЕНО:

 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва             Ю.А.Авксентьєв
 

------------------
| Відмітка про | УЗГОДЖЕНО          ЗАТВЕРДЖЕНО
|одержання (штамп| Рішення комітету      Наказ Державної
|органу державної| Верховної Ради України   податкової
|  податкової  | з питань фінансів      адміністрації
|  служби)   | і банківської діяльності  України
|        | 01.03.2005 N 06-10/10-187 17.03.2005 N 111
|        |
|        | Голова Комітету           С.В.Буряк
------------------

------------------------------------------------------------------------------
| |                            |  |звітний   |
|1|         Податковий розрахунок        |----+-------------|
| |     збору за забруднення навколишнього      |  |новий звітний|
| |         природного середовища         |----+-------------|
| |                            |  |уточнюючий  |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|2|Наростаючим | | півріччя | | 9 місяців  | | рік | | 2| 0| | | року |
| |підсумком  | |     | |       | |   | | | | | |    |
| |за I квартал| |     | |       | |   | | | | | |    |
------------------------------------------------------------------------------
Тривалість базового податкового (звітного) періоду зазначається позначкою "x"
------------------------------------------------------------------------------
|3|Повна назва (прізвище) платника*             |  |юридична  |
| |                 _______________________ |  |особа та її |
| |                             |  |відокремлені|
| |________________________________________________________ |  |підрозділи |
| |                             |----------------|
| |________________________________________________________ |----      |
| |                             |  |фізична   |
| |________________________________________________________ |  |особа -   |
| |                             |  |підприємець |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|4|Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ       | | | | | | | | | | |
| |або ідентифікаційний номер з ДРФО      | | | | | | | | | | |
| |-----------------------------------------------------+--+--+--+--+--+--+--|
| |Код виду економічної діяльності (КВЕД)        | | | .| | | .| |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|5|Код органу місцевого самоврядування за   | | | | | | | | | | |
| |місцем податкової реєстрації платника за  | | | | | | | | | | |
| |КОАТУУ                   | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|6|Місцезнаходження платника     |Поштовий індекс     | | | | | |
| |             ________|            |--+--+--+--+--|
| |                 |Міжміський код     | | | | | |
| |__________________________________|         ------+--+--+--+--+--|
| |                 |Телефон      | | | | | | | |
| |__________________________________|         |--+--+--+--+--+--+--|
| |Електронна адреса**        |Факс**      | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
|7| До державної податкової інспекції                    |
| |(адміністрації) в             ________________________________|
| |__________________________________________________________________________|
| |__________________________________________________________________________|
------------------------------------------------------------------------------
_______________
   * При  зазначенні  повної  назви  платника  дозволяється
скорочення його організаційно-правової форми діяльності (ТОВ, ЗАТ,
ВАТ тощо).
   ** За бажанням платника.

-------------------------------------------------------------------------------
| Назви |Фактичні |Нормати-|Коефі- |Коригу- |Ліміти | Суми  | Суми |Загаль-|
|забруд-| обсяги |ви збору|цієнт | ючі  |скидів, |збору, |збору, |ні суми|
|нюючих |викидів, |(7),  |індек- |коефіці-|розміще-|обчисле-|обчис- |збору |
| речо- |викорис- |грн/т  |сації | єнти  | ння  |ного в |леного |(9),  |
| вин, | таного |(грн/  |норма- |(коефі- | відхо- |межах  | за  |грн  |
| види | пально- |одиницю |тивів |цієнти) | дів,  |ліміту, |понад- |коп.  |
|пально-| го,  |(2))  |збору | до  | тонн  |грн.коп.|лімітні|(к.2 х |
| го та | скидів, |    |(8)  | норма- | (оди- |к. 2 або|обсяги,|к.3 х |
| їх  |розміще- |    |    | тивів |ниць(2))| к. 7  |грн.  |к.4 х |
|техно- | ння  |    |    | збору |    | (якщо |коп.  |к.5 х |
|логічні|відходів,|    |    |    |    | к. 2 > |запов- |к.6)  |
| озна- | тонн  |    |    |    |    |к. 7) х |нюєть- |або  |
| ки(1) |(одиниць)|    |    |    |    | к. 3 х |ся,якщо|(к.8 + |
|    |  (2)  |    |    |    |    | к. 4 х | к. 2 >|к.9)  |
|    |     |    |    |    |    | к. 5 х | к. 7 |    |
|    |     |    |    |    |    | к. 6  |(к. 2 |    |
|    |     |    |    |    |    |    | -  |    |
|    |     |    |    |    |    |    | к. 7) |    |
|    |     |    |    |    |    |    |х к. 3 |    |
|    |     |    |    |    |    |    |х к. 4 |    |
|    |     |    |    |    |    |    |х к. 5 |    |
|    |     |    |    |    |    |    |х к. 6 |    |
|    |     |    |    |    |    |    | х 5  |    |
|-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------|
| 1  |  2  |  3  |  4  | 5 | 6 |  7  |  8  |  9  |  10 |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
| 1. Нараховано збору за викиди стаціонарними джерелами        |    |
|  забруднення, усього(3)                      |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
|1.1.  |     |    |    |  |  |  х  |  х  | х  |    |
|-------+---------+--------+-------+---+----+--------+--------+-------+-------|
|1.2.  |     |    |    |  |  |  х  |  х  | х  |    |
|-------+---------+--------+-------+---+----+--------+--------+-------+-------|
|1.3.  |     |    |    |  |  |  х  |  х  | х  |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
| 2. Нараховано збору за викиди пересувними джерелами         |    |
|  забруднення, усього(3)                      |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
|2.1.  |     |    |    |  |  |  х  |  х  | х  |    |
|-------+---------+--------+-------+---+----+--------+--------+-------+-------|
|2.2.  |     |    |    |  |  |  х  |  х  | х  |    |
|-------+---------+--------+-------+---+----+--------+--------+-------+-------|
|2.3.  |     |    |    |  |  |  х  |  х  | х  |    |
|----------------------------------------------------+--------+-------+-------|
| 3. Нараховано збору за скиди у водні об'єкти,   |    |    |    |
|  усього(3)                    |    |    |    |
|----------------------------------------------------+--------+-------+-------|
|3.1.  |     |    |    |  |  |    |    |    |    |
|-------+---------+--------+-------+---+----+--------+--------+-------+-------|
|3.2.  |     |    |    |  |  |    |    |    |    |
|-------+---------+--------+-------+---+----+--------+--------+-------+-------|
|3.3.  |     |    |    |  |  |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------+--------+-------+-------|
| 4. Нараховано збору за розміщення відходів,    |    |    |    |
|  усього (3)                   |    |    |    |
|----------------------------------------------------+--------+-------+-------|
|4.1.  |     |    |    |  |  |    |    |    |    |
|-------+---------+--------+-------+---+----+--------+--------+-------+-------|
|4.2.  |     |    |    |  |  |    |    |    |    |
|-------+---------+--------+-------+---+----+--------+--------+-------+-------|
|4.3.  |     |    |    |  |  |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
| 5. Нараховано збору з початку року, усього             |    |
|  (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)                   |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
| 6. Нараховано збору за попередній звітний період (квартал,     |    |
|  півріччя, 9 місяців), усього                   |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
| 7. Нараховано збору за звітний квартал, усього (р. 5 - р. 6)    |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
| 8. Нараховано збору за даними раніше поданого податкового      |    |
|  розрахунку, що уточнюється, усього (р. 7 розрахунку,      |    |
|  що уточнюється)(4)                        |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
| 9. Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове          |    |
|  зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 7 - р. 8)   |    |
|  або (р. 9 або сума р. 9 додатку(ків))(5)             |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
|10. Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку     |    |
|  з виправленням помилки (р. 8 - р. 7)               |    |
|  або (р. 10 або сума р. 10 додатку(ків))(5)            |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
|11. Сума штрафу (нараховується платником самостійно відповідно    |    |
|  до пункту 17.2 статті 17 Закону України "Про порядок      |    |
|  погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та   |    |
|  державними цільовими фондами")                  |    |
|  (р. 9 х 5%)(5)                          |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
|12. Пояснення (розкриття) окремих результатів         |   |    |
|  фінансово-господарської діяльності(5)       на   |   |аркушах|
|--------------------------------------------------------------+------+-------|
|13. Додаток(ки) щодо перерахунку податкового         |   |    |
|  зобов'язання збору за минулий період(6)        на |   |аркушах|
-------------------------------------------------------------------------------
_______________
   (1) Зазначаються: клас небезпечності, орієнтовно-безпечний
рівень впливу сполук (мг/куб. метрів), концентрація забруднюючих
речовин (мг/літр), клас небезпеки відходів та рівень небезпечності
відходів (табл.1.2, 1.3, 1.8, 1.9 додатка 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 01.03.99 N 303 "Про затвердження Порядку
встановлення нормативів збору  за  забруднення  навколишнього
природного середовища і стягнення цього збору").
   (2) Для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з
іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп.
   (3) За потреби кількість рядків розділів може бути збільшена.
   (4) Заповнюються у разі подання уточнюючого розрахунку, що
містить виправлені показники.
   (5) Заповнюються у разі подання уточнюючого розрахунку, що
містить виправлені показники, та у разі зазначення уточнених
показників у складі звітного або нового звітного розрахунку за
будь-який наступний податковий період, протягом якого платником
були самостійно виявлені помилки
   (6) Заповнюються у разі зазначення уточнених показників у
складі звітного або нового звітного розрахунку за будь-який
наступний податковий період, протягом якого  платником  були
самостійно виявлені помилки.
   (7) Записуються базові нормативи збору, якими вважаються
значення нормативів збору на 31 грудня 2006 року,  а  для
нововведених - на 31 грудня року їх введення.
   (8) Коефіцієнт обчислюється шляхом ділення на 100 значення
індексу споживчих цін (індексу інфляції) за попередній рік у
відсотках.
   Якщо індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік
не перевищує 100 відсотків, у відповідних рядках колонки 4
ставиться позначка "х".
   (9) Формула (к.2 х к.3 х к.4 х к.5 х к.6)  використовується
для  визначення  загальної  суми збору платниками щодо яких
відповідно до законодавства не встановлюються ліміти на викиди та
платниками - власниками відходів, які відповідно до законодавства
звільняються від одержання лімітів на розміщення відходів; формула
(к.8 + к.9) - платниками, які  одержують  ліміти на скиди та
розміщення відходів.

   Відповідно до підпункту "б" пункту 17.2 статті 17 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед  бюджетами  та державними цільовими фондами" до цього
податкового  розрахунку  додається(ються)  додаток(ки)  щодо
перерахунку  податкового  зобов'язання  збору  за забруднення
навколишнього  природного  середовища  за  минулий  період
"____________ 20____" , "____________ 20____" і т.д.

   Інформація, наведена  в  розрахунку, додатках, поясненнях
(розкриттях), є достовірною.

                      ---------------------

 Дата заповнення додатка (дд. мм. рррр)  | | |.| | |.| | | | |
                      ---------------------

 Керівник
 або підприємець    М.П.   ____________  ________________
                 (підпис)    (ініціали
                         та прізвище)
 Головний бухгалтер       ____________  ________________
                 (підпис)    (ініціали
                         та прізвище)
 

   Ця частина розрахунку заповнюється посадовими особами
        органу державної податкової служби

------------------------------------------------------------------
| Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової  |
| звітності "____" __________ 20__ року             |
|                                |
| _________________________________________________________   |
|   (посадова особа органу державної податкової служби)    |
|                                |
|    За результатами камеральної перевірки розрахунку     |
|           (потрібне позначити)            |
|                                |
| порушень (помилок) складено акт від "__" ______ 20__ року N __ |
|  не виявлено                         |
| "__" ___ 20__ року ___________________________________________ |
|                (посадова особа органу     |
|               державної податкової служби    |
|                 (підпис, прізвище))      |
------------------------------------------------------------------

{ Форма податкового розрахунку із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державної податкової адміністрації N 587 від
20.12.2005, N 233 від 16.04.2007 }

 В.о. директора Департаменту
 методології ДПА України                Н.П.Фліссак
 

                   Додаток
                   до податкового розрахунку
                   збору за забруднення
                   навколишнього природного
                   середовища
 

                            -------------------
                       ---  до | |звітного    |
                  Додаток N | |    |-+---------------|
                       ---    | |нового звітного|
                            ------------------|
                                     |
-------------------------------------------------------------------------------
|  I квартал| |  півріччя | | 9 місяців  | | рік | | 2| 0| | | року |
-------------------------------------------------------------------------------
 

              ПЕРЕРАХУНОК
     податкового зобов'язання збору за забруднення
        навколишнього природного середовища
            за минулий період(1)
 

-------------------------------------------------------------------------------
|  I квартал| |  півріччя | | 9 місяців  | | рік | | 2| 0| | | року |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Назви |Фактичні |Норма- |Коефі- |Коригу- |Ліміти | Суми  | Суми |Загаль-|
|забруд-| обсяги |тиви  |цієнт | ючі  |скидів, |збору, |збору, |ні суми|
|нюючих |викидів, |збору  |індек- |коефіці-|розміще-|обчисле-|обчис- |збору |
| речо- |викорис- |(5),  |сації | єнти  | ння  |ного в |леного |(7),  |
| вин, | таного |грн/т  |норма- |(коефі- | відхо- |межах  | за  |грн  |
| види | пально- |(грн/  |тивів |цієнти) | дів,  |ліміту, |понад- |коп.  |
|пально-| го,  |одиницю |збору | до  | тонн  | грн.  |лімітні|(к.2 х |
| го та | скидів, |(3))  |(6)  | норма- | (оди- |к. 2 або|обсяги,|к.3 х |
| їх  |розміще- |    |    | тивів |ниць(3))| к. 7  | грн. |к.4 х |
|техно- | ння  |    |    | збору |    | (якщо | запов-|к.5 х |
|логічні|відходів,|    |    |    |    | к. 2 > | нюєть-|к.6)  |
| озна- | тонн  |    |    |    |    |к. 7) х | ся, |або  |
| ки(1) |(одиниць)|    |    |    |    | к. 3 х | якщо |(к.8 + |
|    |     |    |    |    |    | к. 4 х | к. 2 >|к.9)  |
|    |     |    |    |    |    | к. 5 х | к. 7 |    |
|    |     |    |    |    |    | к. 6  |(к. 2 |    |
|    |     |    |    |    |    |    | -  |    |
|    |     |    |    |    |    |    | к. 7) |    |
|    |     |    |    |    |    |    |х к. 3 |    |
|    |     |    |    |    |    |    |х к. 4 |    |
|    |     |    |    |    |    |    |х к. 5 |    |
|    |     |    |    |    |    |    |х к. 6 |    |
|    |     |    |    |    |    |    | х 5  |    |
|-------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+-------+-------|
| 1  |  2  |  3  |  4  | 5 | 6 |  7  |  8  |  9  |  10 |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
| 1. Нараховано збору за викиди стаціонарними джерелами        |    |
|  забруднення, усього(4)                      |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
|1.1.  |     |    |    |  |  |  х  |  х  | х  |    |
|-------+---------+--------+-------+---+----+--------+--------+-------+-------|
|1.2.  |     |    |    |  |  |  х  |  х  | х  |    |
|-------+---------+--------+-------+---+----+--------+--------+-------+-------|
|1.3.  |     |    |    |  |  |  х  |  х  | х  |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
| 2. Нараховано збору за викиди пересувними джерелами         |    |
|  забруднення, усього(4)                      |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
|2.1.  |     |    |    |  |  |  х  |  х  | х  |    |
|-------+---------+--------+-------+---+----+--------+--------+-------+-------|
|2.2.  |     |    |    |  |  |  х  |  х  | х  |    |
|-------+---------+--------+-------+---+----+--------+--------+-------+-------|
|2.3.  |     |    |    |  |  |  х  |  х  | х  |    |
|----------------------------------------------------+--------+-------+-------|
| 3. Нараховано збору за скиди у водні об'єкти,   |    |    |    |
|  усього (4)                   |    |    |    |
|----------------------------------------------------+--------+-------+-------|
|3.1.  |     |    |    |  |  |    |    |    |    |
|-------+---------+--------+-------+---+----+--------+--------+-------+-------|
|3.2.  |     |    |    |  |  |    |    |    |    |
|-------+---------+--------+-------+---+----+--------+--------+-------+-------|
|3.3.  |     |    |    |  |  |    |    |    |    |
|----------------------------------------------------+--------+-------+-------|
| 4. Нараховано збору за розміщення відходів,    |    |    |    |
|  усього (4)                   |    |    |    |
|----------------------------------------------------+--------+-------+-------|
|4.1.  |     |    |    |  |  |    |    |    |    |
|-------+---------+--------+-------+---+----+--------+--------+-------+-------|
|4.2.  |     |    |    |  |  |    |    |    |    |
|-------+---------+--------+-------+---+----+--------+--------+-------+-------|
|4.3.  |     |    |    |  |  |    |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
| 5. Нараховано збору з початку року, усього             |    |
|  (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)                   |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
| 6. Нараховано збору за попередній звітний період (квартал,     |    |
|  півріччя, 9 місяців), усього                   |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
| 7. Нараховано збору за звітний квартал, усього (р. 5 - р. 6)    |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
| 8. Нараховано збору за даними раніше поданого податкового      |    |
|  розрахунку, що уточнюється, усього (р. 7 розрахунку,      |    |
|  що уточнюється)                         |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
| 9. Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове          |    |
|  зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 7 - р. 8)   |    |
|---------------------------------------------------------------------+-------|
|10. Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку     |    |
|  з виправленням помилки (р. 8 - р. 7)               |    |
-------------------------------------------------------------------------------
_______________
   (1) Складається у разі уточнення податкових зобов'язань за
минулий звітний (податковий) період у складі звітного або нового
звітного розрахунку і подається разом з  таким  розрахунком
відповідно до підпункту "б" пункту 17.2 статті 17 Закону України
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків  перед
бюджетами та державними цільовими фондами".
   (2) Зазначаються: клас небезпечності, орієнтовно-безпечний
рівень впливу сполук (мг/куб. метрів), концентрація забруднюючих
речовин (мг/літр), клас небезпеки відходів та рівень небезпечності
відходів (табл.1.2, 1.3, 1.8, 1.9 додатка 1 до постанови Кабінету
Міністрів України від 01.03.99 N 303 "Про затвердження Порядку
встановлення  нормативів  збору  за забруднення навколишнього
природного середовища і стягнення цього збору").
   (3) Для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з
іонізуючим випромінюванням, люмінесцентних ламп.
   (4) За  потребою  кількість  рядків  розділів може бути
збільшена.
   (5) Записуються базові нормативи збору, якими вважаються
значення  нормативів  збору на 31 грудня 2006 року, а для
нововведених - на 31 грудня року їх введення.
   (6) Коефіцієнт обчислюється шляхом ділення на 100 значення
індексу споживчих цін (індексу інфляції) за попередній рік у
відсотках.
   Якщо індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік
не перевищує 100 відсотків, у відповідних рядках колонки 4
ставиться позначка "х".
   (7) Формула (к.2 х к.3 х к.4 х к.5 х к.6)  використовується
для визначення загальної суми збору платниками,  щодо  яких
відповідно до законодавства не встановлюються ліміти на викиди та
платниками - власниками відходів, які відповідно до законодавства
звільняються від одержання лімітів на розміщення відходів; формула
(к.8 + к.9) - платниками, які одержують ліміти на скиди та
розміщення відходів.

   Наведена інформація є достовірною.
                      ---------------------
 Дата заповнення додатка (дд. мм. рррр)  | | |.| | |.| | | | |
                      ---------------------

 Керівник
 або підприємець    М.П.   ____________  ________________
                 (підпис)    (ініціали
                         та прізвище)
 Головний бухгалтер       ____________  ________________
                 (підпис)    (ініціали
                         та прізвище)

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
податкової адміністрації N 233 від 16.04.2007 }
 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної податкової
                   адміністрації України
                   17.03.2005 N 111

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   1 квітня 2005 р.
                   за N 357/10637
 

              ІНСТРУКЦІЯ
      щодо складання податкового розрахунку збору
    за забруднення навколишнього природного середовища
 

           1. Загальні положення

   1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України
"Про  порядок погашення зобов'язань платників податків перед
бюджетами та державними цільовими фондами" , "Про
охорону навколишнього природного середовища", Порядку
встановлення нормативів збору  за  забруднення  навколишнього
природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України  від 01.03.99 N 303,
, із змінами (далі - Порядок), Порядку розроблення,
затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення
відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
03.08.1998 N 1218 (із змінами) (далі - Порядок
N 1218), та Інструкції про порядок обчислення та сплати збору за
забруднення  навколишнього природного середовища, затвердженої
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації
України від 19.07.99 N 162/379, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 09.08.99 за N 544/3837, із змінами
(далі - Інструкція про обчислення збору). { Пункт 1.1 розділу 1 із
змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом Державної податкової
адміністрації N 233 від 16.04.2007 }

   1.2. Ця Інструкція застосовується всіма платниками збору за
забруднення навколишнього природного середовища (далі - платники).

   1.3. Суми збору у розрахунку зазначаються у гривнях з
копійками, з відповідним округленням до двох десяткових знаків за
загальновстановленими правилами. ( Пункт 1.3 розділу 1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації
N 587 від 20.12.2005 )

   1.4. Збір за забруднення навколишнього природного середовища
за квартал, півріччя, 9 місяців та рік  розраховується  за
правилами, встановленими Порядком та Інструкцією про
обчислення збору , наростаючим підсумком з початку
звітного календарного року.

   1.5. У  податковому  розрахунку  збору  за  забруднення
навколишнього  природного  середовища  (далі  -  розрахунок)
зазначаються всі передбачені в ньому показники. Якщо будь-який
рядок розрахунку не заповнюється через відсутність здійснених
викидів, скидів, розміщених відходів або інших показників, то
такий рядок прокреслюється, крім випадків, прямо визначених у
розрахунку.
   Дані, наведені  в  розрахунку,  мають  підтверджуватись
первинними документами обліку та звітності.
   Розрахунок складається відповідальною  особою,  визначеною
розпорядчими документами   підприємства,   або   підприємцем
(уповноваженою ним особою).
   Достовірність даних підтверджується підписами керівника або
фізичної особи  -  підприємця  і  головного  бухгалтера  та
засвідчується печаткою підприємства (підприємця - за наявності).
   Оригінал розрахунку подається платником до податкового органу
за місцем податкової реєстрації платника (місцем перебування на
податковому обліку в органах державної податкової служби). Подання
копій розрахунків не дозволяється.

   1.6. Розрахунок заповнюється таким чином, щоб забезпечувати
вільне читання тексту (цифр) та збереження цих записів протягом
установленого терміну зберігання звітності (друкованим способом,
чорнильними або кульковими ручками синього або чорного кольору).
Заповнення олівцем не дозволяється.
   У розрахунку не має бути підчисток, виправлень, дописок і
закреслень (крім передбачених формою розрахунку). У розрахунку не
мають міститися текст або цифри, які неможливо прочитати внаслідок
пошкодження аркушів, їх потертості, залиття чорнилом чи іншою
рідиною.

    2. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок

   2.1. Якщо платник збору до початку його перевірки податковим
органом  самостійно  виявляє  факт  заниження  або завищення
податкового зобов'язання минулих податкових періодів, то такий
платник може здійснити уточнення податкових зобов'язань зі збору
за минулі податкові (звітні) періоди шляхом подання до органів
державної податкової служби уточнюючих розрахунків збору або
уточнити такі податкові зобов'язання у складі розрахунку за
будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки
були самостійно виявлені, відповідно до пункту 5.1 статті 5 та
пункту 17.2 статті 17 Закону України "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" (далі - Закон).
   Платник збору може подати новий звітний розрахунок збору з
виправленими  показниками  за  звітний  квартал  протягом 40
календарних днів, наступних за останнім календарним днем такого
звітного  (податкового)  кварталу,  без застосування штрафів,
установлених пунктом 17.2 статті 17 Закону.
   Уточнюючий розрахунок, який відображає виправлені показники,
складається за формою, встановленою для податкового розрахунку
збору за забруднення навколишнього природного середовища.
   Якщо платником уточнюються податкові зобов'язання збору за
минулі податкові (звітні) періоди у складі звітного або нового
звітного розрахунку за будь-який наступний податковий період,
протягом якого такі помилки були самостійно виявлені, то до такого
звітного або нового звітного розрахунку додається перерахунок
податкового  зобов'язання  збору за забруднення навколишнього
природного середовища за минулий період (далі - додаток).
   Якщо платником у складі звітного  або  нового  звітного
розрахунку уточнюються податкові зобов'язання збору за декілька
минулих податкових (звітних) періодів, то до такого звітного або
нового звітного розрахунку додаються додатки, складені окремо за
кожний минулий період, який уточнюється. Тобто, кількість додатків
до звітного або нового звітного розрахунку, що містить уточнюючі
показники, має відповідати кількості минулих податкових (звітних)
періодів, за які у звітному або новому звітному розрахунку
уточнюються податкові зобов'язання.

   2.2. Якщо після подання розрахунку за звітний період платник
збору подає новий звітний розрахунок з виправленими показниками до
закінчення граничного строку подання розрахунку за цей самий
податковий (звітний) період, то такий розрахунок не вважається
уточнюючим, а штрафи, визначені в пункті 17.2 статті 17 Закону,
 не застосовуються.

         3. Порядок заповнення розрахунку

 ( За всім текстом розділу 3 слова "у гривнях з двома десятковими
  знаками"  замінено  словами  "у гривнях, з копійками, з
  відповідним  округленням  до двох десяткових  знаків  за
  загальновстановленими правилами" згідно з Наказом Державної
  податкової адміністрації N 587 від 20.12.2005 )
 

   3.1. Розрахунок складається із заголовної та основної частин
і подається за квартал, півріччя, 9 місяців та рік наростаючим
підсумком з початку звітного календарного року.

   3.2. У заголовній частині розрахунку відображаються: вид
розрахунку - звітний, новий звітний або уточнюючий (зазначається
позначкою "х"); звітний період, за який подається розрахунок;
повна назва юридичної особи, її структурної одиниці або повне
прізвище підприємця;  ідентифікаційний  код  за  ЄДРПОУ  або
ідентифікаційний  номер  фізичної  особи  згідно з ДРФО (за
наявності); код виду економічної діяльності; код органу місцевого
самоврядування; місцезнаходження та номер телефону платника (факс,
електронна адреса - за бажанням).

   3.3. В основній частині розрахунку показники відображаються
таким чином:
   3.3.1. в колонці 1 (к. 1) "Назви забруднюючих речовин та їх
типологічні ознаки, види пального, клас небезпеки та рівень
небезпечності відходів"
   рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т. д. (р. 1.1, р. 1.2, р. 1.3 і т.д) -
заносяться  назви  забруднюючих  речовин,  які  викидаються
стаціонарними  джерелами забруднення, відповідно до переліку,
наведеному в таблиці 1.1 додатка 1 до Порядку;
   якщо назва речовини відсутня у таблиці 1.1, то записується її
назва із зазначенням класу небезпечності, наведеному в таблиці 1.2
додатка 1 до Порядку;
   якщо назва речовини відсутня у таблиці 1.1 додатка 1 до
Порядку  і  на  неї  не встановлено клас небезпечності, то
зазначається її назва і орієнтовно - безпечний рівень впливу
сполук (мг/куб. метрів), наведений у таблиці 1.3 додатка 1 до
Порядку;
   для забруднюючих  речовин,  на  які не встановлено клас
небезпечності  та  орієнтовно-безпечний   рівень   впливу,
проставляється I клас небезпечності;
 

   ( Абзац шостий підпункту 3.3.1 пункту 3.3 розділу 3 виключено
на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 587
 від 20.12.2005 )
 

   рядки 2.1, 2.2, 2.3 і т. д. (р. 2.1, р. 2.2, р. 2.3 і т.д)-
заносяться назви видів пального, які використовуються пересувними
джерелами забруднення, що визначені у таблицях 1.4 - 1.6 додатка 1
до Порядку;
   рядки 3.1, 3.2, 3.3 і т. д. (р. 3.1, р. 3.2, р. 3.3 і т.д) -
заносяться назви забруднюючих речовин, які скидаються у водні
об'єкти, відповідно до переліку, наведеному у таблиці 1.7 додатка
1 до Порядку ;
   якщо назва речовини відсутня у таблиці 1.7, то записується її
назва із зазначенням концентрації (мг/літр), наведеній в таблиці
1.8 додатка 1 до Порядку;
   якщо для  речовини  не  встановлено  граничнодопустиму
концентрацію, вказується назва цієї речовини і найменша величина
граничнодопустимої концентрації, наведена у таблиці 1.8 додатка 1
до Порядку;
 

   (  Абзац десятий підпункту 3.3.1 пункту 3.3 розділу 3
виключено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації
N 587 від 20.12.2005 )
 

   якщо для даної речовини не встановлено граничнодопустимої
концентрації,  то  заноситься  назва забруднюючої речовини і
вказується найменша величина граничнодопустимої концентрації (до
0,001 мг/л), наведеної у таблиці 1.8;
   рядки 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. (р. 4.1, р. 4.2, р. 4.3 і т.д) -
заносяться назви видів відходів з наведенням класу їх небезпеки та
рівня небезпечності, наведених у таблиці 1.9 додатка 1 до Порядку;
   для обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з
іонізуючим випромінюванням - їх назва;
   люмінесцентних ламп - їх назва;
   для відходів,  на  які  не  встановлено клас небезпеки,
зазначається I клас небезпеки;
   3.3.2. в  колонці  2  (к. 2) "Фактичні обсяги викидів,
використаного пального, скидів, розміщення відходів"
   рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т. д.,
      2.1, 2.2, 2.3 і т. д.,
      3.1, 3.2, 3.3 і т. д.,
   4.1, 4.2, 4.3 і т. д. - записуються у тоннах фактичні обсяги
викидів, використаного пального, скидів і розміщених відходів, а
для обладнання та приладів, що містять ртуть,  елементи  з
іонізуючим  випромінюванням,  люмінесцентних ламп - кількість
одиниць обладнання та приладів;
   дані про фактичні обсяги вказуються на підставі:
   за викиди - даних первинної документації;
   за скиди - форм первинної документації;
   за розміщення відходів - матеріально-сировинних  балансів
виробництва;
   за використання  пального  -  первинної  документації
бухгалтерського обліку, а також Книги обліку доходів і витрат, яку
ведуть фізичні особи - суб'єкти  підприємницької  діяльності
протягом  календарного  року  (додаток 10 до Інструкції про
оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою
діяльністю, затвердженої наказом Головної державної податкової
інспекції України від 21.04.93 N 12, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 09.06.93 за N 64 (із змінами і
доповненнями)) - для визначення фактичних обсягів використаного
пального  фізичними  особами-підприємцями  для  власних  або
орендованих транспортних засобів, що використовується ними у
підприємницькій діяльності;
   3.3.3. в колонці 3 (к.3) "Нормативи збору"
   рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т.д.,
      2.1, 2.2, 2.3 і т.д.,
      3.1, 3.2, 3.3 і т.д.,
      4.1, 4.2, 4.3 і т.д. - записуються базові нормативи
збору, якими  вважаються  значення  нормативів  збору на 31
грудня 2006 року, а для нововведених - на 31 грудня року їх
введення;
{ Підпункт 3.3.3 пункту 3.3 розділу 3 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 233 від 16.04.2007 }
   3.3.4. в колонці 4 (к.4) "Коефіцієнт індексації нормативів
збору"
   рядки 1.1, 1.2, 1.3 і т.д.,
      2.1, 2.2, 2.3 і т.д.,
      3.1, 3.2, 3.3 і т.д.,
      4.1, 4.2, 4.3 і т.д. - записується    коефіцієнт
індексації нормативів збору, що розраховується шляхом ділення
на 100 значення індексу споживчих цін (індексу інфляції) за
попередній рік у відсотках.
  Якщо індекс споживчих цін (індекс інфляції) за попередній рік
не перевищує 100 відсотків, у відповідних рядках колонки 4 (к.4)
ставиться позначка "х";
{ Підпункт 3.3.4 пункту 3.3 розділу 3 в редакції Наказу Державної
податкової адміністрації N 233 від 16.04.2007 }
   3.3.5. в колонках 5 і 6 (к. 5 і к. 6) "Коригуючі коефіцієнти
(коефіцієнти) до нормативів збору"
   рядки 1.1,  1.2,  1.3 і т. д. - для збору за викиди
стаціонарними  джерелами  забруднення  записуються  коригуючі
коефіцієнти, наведені у таблицях 2.1, 2.2 додатка 2 до Порядку
 Ці коефіцієнти визначаються за місцезнаходженням.
джерела забруднення;
   при визначенні коригуючих коефіцієнтів за таблицею 2.2 - якщо
населений  пункт  є  багатофункціональним центром, центром з
перевагою промислових і транспортних функцій (республіканський та
обласні центри, міста державного, республіканського, обласного
значення) і одночасно має промислове значення та віднесений до
курортних, то записується коефіцієнт 1,65;
   коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.1 додатка 2 до
Порядку , записуються у колонці 5;
   коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.2 додатка 2 до
Порядку, записуються у колонці 6;
   рядки 2.1, 2.2, 2.3 і т. д. - для збору за викиди пересувними
джерелами забруднення записуються коригуючі коефіцієнти, наведені
у таблицях 2.1, 2.2 додатка 2 до Порядку . Ці
коригуючі коефіцієнти визначаються за місцем реєстрації платників;
   при визначенні коригуючих коефіцієнтів за таблицею 2.2, якщо
населений  пункт  є  багатофункціональним центром, центром з
перевагою промислових і транспортних функцій (республіканський та
обласні центри, міста державного, республіканського, обласного
значення) і одночасно має промислове значення та віднесений до
курортних, то записується коефіцієнт 1,65;
   рядки 3.1, 3.2, 3.3 і т. д. - для збору за скиди у водні
об'єкти записуються коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.3
додатка 2 до Порядку ,  які  визначаються  за
місцезнаходженням  джерела  забруднення,  а також записується
коефіцієнт 1,5 - у разі скидання забруднюючих речовин в озера,
ставки; 10 - у разі захоронення забруднюючих рідинних речовин,
відходів виробництва та стічних вод у глибокі підземні водоносні
горизонти, що не містять прісних вод;
   коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.3 додатка 2 до
Порядку, записуються у колонці 5;
   коефіцієнти 1,5 або 10 записуються у колонці 6;
   рядки 4.1, 4.2, 4.3 і т. д. - для збору за розміщення
відходів, записуються коригуючі коефіцієнти, наведені у таблицях
2.4, 2.5 додатка 2 до Порядку ;
   коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.4 додатка 2 до
Порядку , записуються у колонці 5;
   коригуючі коефіцієнти, наведені у таблиці 2.5 додатка 2 до
Порядку , записуються у колонці 6;
   3.3.6. в колонці 7 (к. 7) "Ліміти  скидів,  розміщення
відходів"
   Сторінки 1, 2

Администрация сайта отслеживает процесс принятия новых нормативно-правовых актов и вносит необходимые изменения и дополнения, однако не гарантирует освещения всех аспектов проблемы и полной актуальности представленных документов.

©Экологический Альянс, ООО
Последние изменения внесены 29.09.08